2o Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Πάτρα
28/04/2011
- 30/04/2011
124 άρθρα
ISSN: 2529-0924

Αφίσα συνεδρίου

2011 - 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Photo Gallery

Λίστα άρθρων συνεδρίου

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τα όλα τα άρθρα:

Ένα Moodle για το Moodle

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εφαρμογή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται ένας διαδικτυακός τόπος ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους σπουδαστές του ΑΤΕΙ Πειραιά να καθώς και εκπαιδευτικούς να είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle. Μέσα στον διαδικτυακό αυτόν τόπο υπάρχει άφθονο υλικό τόσο σε γραπτή μορφή όσο και με τη χρήση διδακτικών βίντεο. Έγινε προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας πλήρης οδηγός εγκατάστασης και δημιουργίας μαθημάτων πάνω σε αυτήν χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη τεχνική προϋπάρχουσα γνώση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 62)

Προσαρμοστικότητα ως αναδυόμενη ιδιότητα σύνθεσης υπηρεσιών μάθησης στο Σημασιολογικό Ιστό

Στην εργασία αυτή μοντελοποιούμε το πρόβλημα παροχής υπηρεσιών μάθησης ώστε να διασφαλίζεται η προσαρμοστική απόκριση του συστήματος σε διαπιστούμενες ανάγκες του χρήστη. Η πρότασή μας επεκτείνει και βασίζεται στο πρότυπο της Αρχιτεκτονικής CROP (Concept-Resource-Order-Product) Μαθησιακών Αντικειμένων που αναπτύχθηκε από τον τρίτο συγγραφέα. Στην προτεινόμενη αντίληψη, Υπηρεσίες Μάθησης, νοούμενες ως Δικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) με αντικείμενο την παροχή Μαθησιακών Αντικειμένων, οργανώνονται σε Μαθησιακούς Χώρους (Learning Domains) και συνεργάζονται με στόχο τη δυναμική (run-time) σύνθεση ή τροποποίηση Μαθησιακών Αντικειμένων CROP που να ανταποκρίνονται τόσο (α) σε χαρακτηριστικά του Χρήστη (γνωσιακά, στυλ, προτίμησης κλπ, γνωστά από το μοντέλο του χρήστη), όσο και (β) σε δυναμικά διαπιστούμενες ανάγκες ή προβλήματα (π.χ. χαμηλή απόδοση σε τεστ, αιτούμενο από το χρήστη πρόσθετο επεξηγηματικό υλικό κλπ) κατά τη διάρκεια χρήσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 70)

Η χρήση του βίντεο στην διδασκαλία των μαθηματικών: Μία πιλοτική εφαρμογή στο μάθημα “Μαθηματικά ΙΙ” του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας

Η εργασία αυτή αναλύει μία πιλοτική εφαρμογή βιντεοσκοπημένων διαλέξεων για την διδασκαλία των μαθηματικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με σκοπό την διερεύνηση της χρησιμότητας του εργαλείου αυτού προκειμένου να αποτελέσει συμπληρωματικό υλικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, βιντεοσκοπήθηκε το σύνολο των παραδόσεων της διδασκόμενης θεωρίας (ορισμών, μεθόδων, κλπ.) του μαθήματος “Μαθηματικά ΙΙ” του Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας. Στην συνέχεια έγινε επεξεργασία των βίντεο και χωρισμός τους σε βίντεο μικρότερης διάρκειας, περίπου των 6-20 λεπτών το καθένα, ταξινομημένα σε θεματικές ενότητες, τα οποία περιέχουν αναλυτική θεωρία και ένα παράδειγμα, αναλυτικά λυμένο, για κάθε μέθοδο. Τέλος, με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου, έγινε μία πρώτη αξιολόγηση του εργαλείου από είκοσι φοιτητές. Το ερευνητικό ερώτημα ήταν εάν τα βίντεο θα χρησίμευαν σαν βοήθημα στην μελέτη των φοιτητών, σε περιπτώσεις απουσίας από το μάθημα, ή σαν υπενθύμιση της διδασκαλίας κατά την επανάληψη των μεθόδων. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν μία θετική στάση των φοιτητών απέναντι στην μέθοδο των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων ως συμπληρωματικού υλικού διδασκαλίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 46)

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων και η μεταβολή του ρόλου των εκπαιδευτών.

Η συγγραφέας μελετά τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων μετά την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην δουλειά του και τις επιπτώσεις αυτών στην διδασκαλία του. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία το δεύτερο εξάμηνο του 2009 στο πανεπιστήμιο Humboldt-Universitat zu Berlin. Η αξιολόγηση των συνεντεύξεων γίνεται με την μέθοδο της δόμησης περιεχομένου (inhaltliche Strukturierung), ενώ καταδεικνύεται η πραγματική χρήση των νέων τεχνολογιών στην πράξη της διδασκαλίας. Τέλος, παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικότερες δραστηριότητες ενός Ε-εκπαιδευτή ενηλίκων (όπως ονομάζει η συγγραφέας τον εκπαιδευτή ενηλίκων που διδάσκει μέσω νέων τεχνολογιών) και τα χαρακτηριστικά μιας νέας Ε-κουλτούρας διδασκαλίας και μάθησης, που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στο πλαίσιο αυτό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 59)

Σχεδιασμός και αξιοποίηση ψηφιακών μαθημάτων με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS): Μελέτη περίπτωσης εφαρμογής στο 3ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης

Η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομιών και καλών πρακτικών στη διδακτική πράξη. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εθελοντικής ενδο-σχολικής επιμόρφωσης των καθηγητών όλων των ειδικοτήτων ενός Γυμνασίου στο Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) για τη δημιουργία και υλοποίηση ψηφιακών μαθημάτων. Περιγράφεται η εμπειρία και τα μαθήματα που πήραμε από την πρώτη εφαρμογή ψηφιακών ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη, στο εργαστήριο Η/Υ και εξ αποστάσεως από τα σπίτια των μαθητών για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων. Από τη μέχρι σήμερα διαμορφωτική αξιολόγηση προκύπτει ότι είναι εφικτή η αξιοποίηση του LAMS στη διδακτική πράξη από τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων για την ενίσχυση της μάθησης τόσο στη δια ζώσης όσο και στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 52)

Ένα πλαίσιο αναφοράς για το σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών με «συναίσθημα»

Παρόλο που οι Νέες Τεχνολογίες ταυτίστηκαν με το μέλλον της εκπαίδευσης, δεν έχουν γίνει ακόμα ευρέως αποδεκτές και η επιστημονική κοινότητα ακόμα ψάχνει για τα κίνητρα που θα ενθαρρύνουν την εκτεταμένη αποδοχή και χρήση τους. Η ενσωμάτωση της δυνατότητας αξιολόγησης της συναισθηματικής κατάστασης του χρήστη και η παροχή της κατάλληλης ανατροφοδότησης, ίσως προσφέρει μια εναλλακτική διέξοδο. Απαιτείται πρώτα μια ενδελεχή έρευνα των νευροβιολογικών παραγόντων που εξηγούν επιστημονικά τι είναι η συγκίνηση και συναίσθημα. Η έρευνα αυτή θα πρέπει να πλαισιωθεί από μία θεωρητική προσέγγιση για την επίδραση του συναισθήματος στη μαθησιακή διαδικασία. Η παρούσα εισήγηση παραθέτει μία κριτική επισκόπηση των τεχνολογιών που διέπουν την αξιολόγηση της συναισθηματικής κατάστασης του χρήστη και παρέχει ένα πλαίσιο Αναφοράς για το Σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών με «συναίσθημα».
(Πλήθος ανακτήσεων: 69)

Εξ αποστάσεως πρόσθετη διδακτική στήριξη σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές

Πρόκειται για ερευνητική εργασία της οποίας βασικός σκοπός είναι ο σχεδιασμός, η πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και προγράμματος συμβατού με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για έφηβους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποβλέποντας στη διεξαγωγή συμπερασμάτων για την αποδοχή της μεθόδου. Η διερεύνηση των αναγκών και η καταγραφή των προσωπικών χαρακτηριστικών των μαθητών, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, η αξιολόγησή του υλικού αυτού στη συνέχεια και η διερεύνηση για την αποδοχή της μεθόδου αποτελούν τους βασικούς άξονες της εργασίας. Η έρευνα ξεκινάει με την διερεύνηση των αναγκών και των προσωπικών χαρακτηριστικών των υποκειμένων της έρευνας και η διεξαγωγή των αποτελεσμάτων βασίζεται στο συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής ερμηνείας δεδομένων που συλλέγονται με ερωτηματολόγια. Σε επόμενη φάση γίνεται με το ίδιο τρόπο η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πακέτου, το οποίο έχει επιχειρηθεί να είναι συμβατό με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η έρευνα αναδεικνύει την αναγκαιότητα εφαρμογής της μεθόδου στις απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 65)

Το Σχεδιαστικό Εργαστήριο ως μέθοδος εξ αποστάσεως διδασκαλίας της σχεδίασης

Η διδασκαλία με τη μορφή σχεδιαστικού εργαστηρίου αποτελεί τη δημοφιλέστερη μέθοδο διδασκαλίας του σχεδιασμού σε ακαδημαϊκό επίπεδο: αποφεύγει την ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ θεωρητικής γνώσης και πρακτικών ικανοτήτων, προτρέποντας τους σπουδαστές να κατακτήσουν τη γνώση βάσει των εμπειριών που αποκτούν από κάθε εργαστηριακή δραστηριότητα και να αξιοποιήσουν την ψυχοκινητική τους τεχνογνωσία σε καλλιτεχνική έκφραση. Προάγει την ελευθερία πειραματισμού, εξερεύνησης, ανακάλυψης και σύνθεσης, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία και την ομότιμη μάθηση. Παρόμοια φιλοσοφία ακολουθεί το εικονικό σχεδιαστικό εργαστήριο (Virtual Design Studio ή VDS), μια μορφή εργαστηρίου που χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για τις ανάγκες της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια συγκριτική μελέτη της διδασκαλίας του κλασικού και του εικονικού σχεδιαστικού εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζονται οι αρχές, τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους με στόχο την αξιοποίηση του εικονικού σχεδιαστικού εργαστηρίου στην Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 107)

Εκτίμηση ποιότητας τεστ αυτοαξιολόγησης σε Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης

Με δεδομένο το ότι η ανάπτυξη αξιόπιστου και έγκυρου υλικού αξιολόγησης της μάθησης αποτελεί μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, ολοένα και περισσότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα χρησιμοποιούν σήμερα εργαλεία Computer Aided Assessment (CAA) για να βελτιώσουν την ποιότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα διάφορα τεστ αξιολόγησης της μάθησης. Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα μεθοδολογικό και αρχιτεκτονικό πλαίσιο ενσωμάτωσης ενός εργαλείου CAA σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) προκειμένου να επεκταθεί η λειτουργικότητα του τελευταίου με στατιστική ανάλυση βασισμένη στη θεωρία απόκρισης ερωτήματος (IRT). Επίσης περιγράφεται μια εύχρηστη μεθοδολογία ερμηνείας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης IRT από τον εκάστοτε δημιουργό μαθησιακού υλικού ανεξαρτήτως του μαθηματικού του υπόβαθρου. Η εφαρμογή των προτεινόμενων μεθοδολογιών αποσκοπεί στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των τεστ αυτοαξιολόγησης και την αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση των καταλληλότερων από τις ερωτήσεις τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 213)

Εκπαίδευση Ενηλίκων και Μηχανική Μετάφραση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας

Η τεχνική της μετάφρασης ανέκαθεν ήταν μέθοδος διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, μέχρι που την θέση της πείρε η επικοινωνιακή προσέγγιση. Τα τελευταία χρόνια βέβαια ολοένα και αυξάνονται οι εκπαιδευόμενοι ξένων γλωσσών, που χρησιμοποιούν συστήματα Μηχανικής ή Αυτόματης Μετάφρασης (ΜΜ) για την συγγραφή των εκθέσεων τους. Σε αυτό συμβάλει και η ανάπτυξη του Διαδικτύου, στο οποίο υπάρχει πληθώρα δωρεάν συστημάτων ΜΜ, αμφιβόλου ποιότητας. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός πειράματος που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες εκπαιδευόμενους που παρακολουθούσαν πρόγραμμα εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας σε Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ). Ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να παράγουν ένα ξενόγλωσσο κείμενο και έπειτα να το μεταφράσουν στη μητρική τους γλώσσα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε -δωρεάν- σύστημα ΜΜ. Όσο η μετάφραση δεν ήταν ικανοποιητική, οι εκπαιδευόμενοι διόρθωναν το πρωτότυπο κείμενο. Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι ο συνδυασμός του παραδοσιακού τρόπου και της χρήσης της ΜΜ βοήθησε στην ποιότητα των παραγόμενων εκθέσεων, αυξάνοντας την επίδοση των εκπαιδευομένων κατά 10,7%. Η δε στάση των εκπαιδευομένων έναντι στο νέο τρόπο διδασκαλίας είναι θετική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 62)

Παιδιά, Ρομπότ και Lego Mindstorms: Καταγράφοντας το ξεκίνημα μιας αλληλεπιδραστικής σχέσης

Στο παρόν κείμενο εστιάζουμε σε μια πρώτη καταγραφή και περιγραφική ανάλυση της αλληλεπιδραστικής σχέσης όπως αυτή εξελίσσεται μεταξύ παιδιών, του υλικού Logo Mindstorms και των εμπλεκομένων εννοιών τεχνολογίας ελέγχου. Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε μια πιλοτική μελέτη διάρκειας δέκα περίπου ωρών με μικρή ομάδα παιδιών ηλικίας 5-9 ετών σε συνθήκες δημιουργικού παιχνιδιού. Το παιχνίδι με τα ρομπότ και το LegoMindstorms έγινε σε συναντήσεις εκτός σχολικής τάξης στο σπίτι ενός από τα παιδιά. Η ομάδα ήταν μικτή τόσο σε σχέση με την ηλικία των παιδιών και το φύλο όσο και σε σχέση με τις πρότερες εμπειρίες τους στην τεχνολογία (επαφή με υπολογιστές, ψηφιακά παιχνίδια, προγραμματισμό).
(Πλήθος ανακτήσεων: 123)

Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση για τη διαχείριση των απορριμμάτων - ανακύκλωση

Γνωρίζουμε ότι στα Ειδικά Σχολεία διδάσκεται η πληροφορική σαν αυτόνομο μάθημα. Ο υπολογιστής δίνει πολλές ευκαιρίες με αποτέλεσμα τα οφέλη να είναι πολλά για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση είναι απολύτως αναγκαία, για την διασφάλιση της ποιότητας ζωής σήμερα και στο μέλλον. Η αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο αν υιοθετήσουμε στάσεις, αντιλήψεις και φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά. Στη παρούσα εργασία προτείνουμε στο μάθημα της πληροφορικής να γίνει προσαρμογή των εκπαιδευτικών διαδικασιών, ώστε να διαποτιστεί με στοιχεία που να αφορούν τη προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Η αφορμή δόθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2009-2010 από τη διδασκαλία της πληροφορικής στα 2 τμήματα προκαταρκτικής του Δημόσιου Ειδικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, όπου και υλοποιήθηκε η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 56)

Δημιουργία κινήτρων με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών: Μελέτη περίπτωσης

Στην παρούσα εισήγηση περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν από τη δημιουργία παράλληλων ομάδων που εργάστηκαν κάνοντας χρήση εφαρμογών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, στα πλαίσια ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η κύρια παρατήρηση κατά την αξιολόγηση του προγράμματος ήταν ότι μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών αναπτύχθηκαν κίνητρα στους μαθητές των παράλληλων ομάδων να ασχοληθούν σε συνεργατικό κλίμα, τα οποία και μετέφεραν σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του περιβαλλοντικού διαθεματικού σχεδίου εργασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 52)

Λογοτεχνία και ΤΠΕ στην ξενόγλωσση Εκπαίδευση Ενηλίκων

Σύγχρονη επιταγή της διδασκαλίας ξένων γλωσσών είναι η ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας και της επικοινωνίας. Αυτοί οι δύο παράγοντες σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και της διαθεματικής μόρφωσης παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην εκπαίδευση ενηλίκων, όσο και στη διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Ανώτατα (Στρατιωτικά) Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.(Σ.)Ε.Ι.). Προς αυτήν την κατεύθυνση επικουρεί αποφασιστικά και η χρήση των Νέων Μέσων, που κινητοποιεί τους σπουδαστές με σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και εμπλουτίζει το μάθημα. Θέτοντας ως στόχο την υποστήριξη του διδακτικού αντικειμένου, και συγκεκριμένα την εκμάθηση ξένων γλωσσών, με τη βοήθεια της μεθόδου project αλλά κυρίως του Διαδικτύου, γίνεται η διδασκαλία πιο εύληπτη. Στο μάθημα των Γερμανικών, αφορμή για διαπολιτισμικές ανταλλαγές μπορεί να αποτελέσει η σύγχρονη γερμανική λογοτεχνία και ειδικότερα η "Βερολινέζικη" Λογοτεχνία, ειδικά με την υποστήριξη της με η χρήση των ΤΠΕ. Μέσω του Ίντερνετ μπορεί να αποκτήσει υπόσταση η λογοτεχνική πραγματικότητα τόσο από κειμενοκεντρική όσο και από ιστορικοφιλολογική άποψη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1)

Αξιολόγηση Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Εκπαίδευσης με τη χρήση του Google Scholar και του δείκτη h

Στόχος της εργασίας ήταν η αξιολόγηση της ερευνητικής απήχησης των 18 Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το δείκτη h των μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε αυτά. Αξιολογήθηκαν 437 μέλη ΔΕΠ, στο διάστημα 1-10 Δεκεμβρίου 2010. Μια σειρά από δείκτες έχουν καταγραφεί όπως αριθμός δημοσιεύσεων, αναφορών, δείκτης h και το ποσοστό των μελών ΔΕΠ που αναγράφουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος στοιχεία για την ερευνητική τους δραστηριότητα. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η βάση βιβλιομετρικών δεδομένων Google Scholar. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε επίπεδο Τμήματος. Διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε μέσο αριθμό δημοσιεύσεων, αναφορών και h μεταξύ των Τμημάτων. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο δείκτη h των μελών ΔΕΠ που δημοσιεύουν στοιχεία στην ιστοσελίδα τους σχετικά με την ερευνητική τους δραστηριότητα σε σχέση με τους ερευνητές που δεν κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά. Όμως, δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά στο δείκτη h των μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τέλος, διαπιστώθηκε υψηλή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της προτεινόμενης μεθόδου συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 4)

Διερεύνηση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας μιας βασισμένης σε wiki δραστηριότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης σε ΤΠΕ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντικό ενδιαφέρον για τη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών όπως τα wiki στην εκπαίδευση. Παρά τα θετικά στοιχεία της τεχνολογίας, παραμένουν ανοικτά τα ερωτήματα που αφορούν στην πρόταση κατάλληλων δραστηριοτήτων και στη μαθησιακή τους αποτελεσματικότητα. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης περίπτωσης με 29 φοιτήτριες του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Η μεθοδολογία σχεδιασμού της δραστηριότητας καθώς και οι επιδόσεις των φοιτητριών πριν και μετά την εμπλοκή τους σε αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν σημαντική βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος, ιδιαίτερα για τις φοιτήτριες με χαμηλή αρχική επίδοση, ενώ η αποδοχή της διαμεσολαβούμενης από wiki δραστηριότητας κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 111)

Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους

Στην εργασία αυτή επιχειρείται ανίχνευση των παραγόντων που εμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων στην χρήση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους, σύμφωνα με στοιχεία που οι ίδιοι καταθέτουν. Παράλληλα γίνεται διερεύνηση της συχνότητας χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς και βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών κατά την διάρκεια των διδασκαλιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 54)

Διδάσκοντας Εκπαιδευτική Ρομποτική σε Εκπαιδευτικούς μέσω Διαδικτυακής Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης

Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση εφαρμόζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία όλο και συχνότερα λόγω των πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια προσπάθεια για τη διδασκαλία της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε εκπαιδευτικούς μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Centra, η οποία χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά σε δύο συνεδρίες - διδασκαλίες της ΑΣΠΑΙΤΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 100)

e-Τwinning: Διαδικτυακές επαφές στα πλαίσια εκμάθησης της Γαλλικής γλώσσας

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η χρήση διαδικτυακών επαφών στα πλαίσια του e- Twinning. Η επαφή των μαθητών του λυκείου μας, μέσω του e-learning, με τον Γαλλικό Πολιτισμό και τη Φιλοσοφία βοήθησε στην εξάσκησή τους στη γαλλική γλώσσα. Το e- Twinning αποτελεί δράση του προγράμματος Comenius, όπου σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 98)

Η Ανάπτυξη των Πολλαπλών Νοημοσυνών μέσα από την εξερεύνηση των ηλεκτρονικών μυθιστορημάτων στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η ένταξη των ιστοριών μέσα στις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες είναι παιδαγωγικά αποδεκτή καθώς αυτός ο συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει σε μια μαθησιακή προσέγγιση πολλαπλών εγγραμματισμών (multiple-literacies). H θεματολογία του ερευνητή έχει ως κύριο θέμα την εκμάθηση Αγγλικών μέσω των ηλεκτρονικών μυθιστορημάτων (ΗΜΑ) και εξετάζει το βαθμό καλλιέργειας του ευρύ φάσματος της νοημοσύνης (πολλαπλές νοημοσύνες -multiple intelligences). Οι διερευνητικές του ερωτήσεις κυρίως εστίασαν στον πιθανό συνδυασμό της αυτοεξερεύνησης και συνεργατικότητας μέσα από ένα περιβάλλον συνδυασμένης μάθησης (hvbrid or blended learning), στις παρορμητικές συμπεριφορές (motivational attitudes) μέσα από την ‘επίλυση προβλήματος’ (problem-solving situation) και στις πολλαπλές νοημοσύνες των μαθητών που ανακύπτουν από όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Οι συμμετέχοντες στο πείραμα είναι μαθητές της τετάρτης και πέμπτης τάξης ενός Ελληνικού δημοτικού σχολείου. Ο ερευνητής εφάρμοσε τον ‘τριγωνισμό’ (methodological triangulation) προκειμένου να επεξεργαστεί και να αναλύσει τα δεδομένα. Τα ευρήματα αναδεικνύουν φανερά το γεγονός ότι τα παιδιά έδειξαν μια πρωτοφανή πρόοδο όσον αφορά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αξιοποιώντας διαφορετικές νοημοσύνες σύμφωνα με το δικό τους μαθησιακό στυλ. Ο συνδυασμός ποικίλλων μοντέλων συνεργατικότητας, ο εξατομικευμένος ρυθμός εκμάθησης, οι εκδηλώσεις διαφορετικού βαθμού παρώθησης και η εξοικείωση με τους εγγραματισμούς στα μέσα επικοινωνίας (media literacies) συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του ευρύ φάσματος της νοημοσύνης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 79)

Μελέτη της διαδικασίας μοντελοποίησης προβλήματος σε συνεργατικό υπολογιστικό περιβάλλον

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η διαδικασία μοντελοποίησης μαθηματικού προβλήματος στο συνεργατικό υπολογιστικό περιβάλλον ModellingSpace. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε εργαστήριο με 16 μαθητές Γ’ Γυμνασίου, οι οποίοι δούλεψαν σε δυάδες, οι μισές δια ζώσης και οι μισές εξ αποστάσεως. Πρόκειται για μελέτη περίπτωσης και η ανάλυση των δεδομένων στηρίζεται στην ανάλυση περιεχομένου και συγκεκριμένα στο πλαίσιο που αφορά τις γνωστικές στρατηγικές μοντελοποίησης. Διαφαίνεται ότι οι δυάδες εξ αποστάσεως έδωσαν έμφαση στην ανάλυση και στη σύνθεση, ενώ οι δυάδες δια ζώσης ζήτησαν περισσότερη υποστήριξη από τον δάσκαλο και αλληλεπίδρασαν σε μεγαλύτερο βαθμό. Όσον αφορά την αλληλουχία των σταδίων επίλυσης και στις δύο ομάδες παρουσιάζεται ως μίας κατεύθυνσης από την ανάλυση στη σύνθεση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 102)

Εκπαιδευτικές Δικτυακές Πύλες. Μελέτη περίπτωσης: Αξιολόγηση της Πύλης του Ε.Α.Π.

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για συνεχή και δια βίου εκπαίδευση οδήγησε στη γενίκευση της χρήσης των νέων τεχνολογιών από τους διάφορους φορείς παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Θεμελιώδους σημασίας σ’ αυτή τη διαδικασία είναι η χρήση υπηρεσιών και εφαρμογών του διαδικτύου που μπορούν να υποστηρίξουν διάφορες μορφές επικοινωνίας. Οι Εκπαιδευτικές Δικτυακές Πύλες (educational portals) μπορεί να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από πληροφορίες για το ίδρυμα μέχρι διοικητικές υπηρεσίες και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αξιοποιεί μια Δικτυακή Πύλη που καλείται να καλύψει ανάγκες εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών για πληροφόρηση, ενημέρωση, αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού και επικοινωνία σε πολλαπλά επίπεδα. Στόχος της εργασίας είναι να συζητήσει τα χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτικών Δικτυακών Πυλών και να αξιολογήσει την Δικτυακή Πύλη του Ε.Α.Π. ως προς το βαθμό χρηστικότητας της, το κατά πόσο και πως αυτή διευκόλυνε τους φοιτητές στις σπουδές τους, να εντοπίσει προβλήματα και να προτείνει λύσεις βελτίωσης της, καταγράφοντας τις εκτιμήσεις των φοιτητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 177)

Ψηφιακό διδακτικό υλικό μελλοντικών εκπαιδευτικών: Μελέτη των χαρακτηριστικών του

Η εργασία απτή επικεντρώνεται στο διδακτικό ψηφιακό υλικό που μια ομάδα μελλοντικών εκπαιδευτικών έχει δημιουργήσει και μελετά διάφορες πλευρές του. Η αξιοποίηση ελεύθερα διαθέσιμου λογισμικού σε συνδυασμό με σύγχρονες διδακτικές οπτικές αποτελεί έναν από τους στόχους του προγράμματος εκπαίδευσης μελλοντικών εκπαιδευτικών, που η έρευνα πραγματοποιήθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν το λογισμικό Photo Story 3 για να αναπτύξουν φωτο-ιστοριες με στόχο την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων της Β/θμιας εκπαίδευσης. Η ανάλυση κάποιων πλευρών των ψηφιακών ιστοριών δείχνουν αφενός μεν τις προτιμήσεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών αναφορικά με στοιχεία που χρησιμοποιούν για να κατασκευάσουν μια αφήγηση και αφετέρου οδηγούν στην διατύπωση επιθυμητών χαρακτηριστικών για την ανάπτυξη φωτο-ιστοριών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 62)

Ένα Παιχνίδι Ρόλων στο Δημοτικό για τη διδασκαλία των Διαδικασιών σε Logo

Το μάθημα Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) φαίνεται να αποκτά σημαντική θέση στο σύγχρονο Δημοτικό Σχολείο. Στο νέο πρόγραμμα σπουδών της έκτης Δημοτικού περιλαμβάνονται διδακτικοί στόχοι υψηλής νοητικής δυσκολίας που αφορούν στη διδασκαλία της έννοιας της διαδικασίας και της χρήσης αυτής, σε ένα Logo-like προγραμματιστικό περιβάλλον. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα παιχνίδι ρόλων, που χρησιμοποιεί αναλογίες από την πραγματική ζωή, ως τεχνική για τη διδασκαλία της έννοιας της διαδικασίας και της χρήσης αυτής. Η δραστηριότητα, σε συνδυασμό με σχετική αξιολόγηση, δοκιμάστηκε σε δύο τμήματα της έκτης Δημοτικού, με σκοπό να διερευνηθεί αν το παιχνίδι ρόλων βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τους διδακτικούς στόχους, σε σύγκριση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας του προγραμματισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 121)

Αντιλήψεις Εκπαιδευομένων σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για τον Πληροφορικό Γραμματισμό. Η Διάσταση του Φύλου.

Ο Πληροφορικός Γ ραμματισμός είναι ένας από τους γραμματισμούς στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Με διαπιστωμένη την έμφυλη ανισότητα, εις βάρος των γυναικών, στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την ανάγκη για αποτελεσματική διδασκαλία που λαμβάνει υπόψη της όλες τις διαφορές των εκπαιδευομένων, διενεργήθηκε έρευνα με σκοπό να αποτυπώσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ ως προς τον Πληροφορικό Γραμματισμό, εντοπίζοντας έμφυλες διαφοροποιήσεις τους. Με εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη, συνελέγησαν δεδομένα, των οποίων η κωδικοποίηση, διαμόρφωσε τα εξής θεματικά πεδία : Αντιλήψεις των εκπαιδευομένων σε σχέση με τον Πληροφορικό Γραμματισμό, Πληροφορικός γραμματισμός και επαγγελματική σταδιοδρομία και Πληροφορικός γραμματισμός και μαθησιακές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αν και καταγράφονται έμφυλες διαφοροποιήσεις, αυτές δεν είναι έντονες. Ως στοιχεία που βοήθησαν στην άμβλυνση των ανισοτήτων, αξιολογούνται η ιδιαιτερότητα των διδακτικών μεθόδων του προγράμματος του ΣΔΕ και η στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον.
(Πλήθος ανακτήσεων: 53)

Εθισμός στο Διαδίκτυο – Έρευνα στην Ελλάδα

Ένα φαινόμενο που αναδύεται στις μέρες μας είναι ο εθισμός στο Διαδίκτυο. Έρευνες, ελληνικές και διεθνείς που έχουν προσανατολιστεί στη μελέτη του, φανερώνουν ότι οι έφηβοι αποτελούν μια κοινωνική ομάδα που παρουσιάζεται ως «υψηλού κινδύνου». Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστωθεί το μέγεθος του εθισμού στο Διαδίκτυο σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στην Ελλάδα, ηλικίας 13 έως 18 ετών. Επιμέρους στόχοι είναι να διερευνηθεί η διείσδυση του Διαδικτύου στους νέους και να εξερευνηθούν παράγοντες που σχετίζονται με τον εθισμό. Για το λόγο αυτό, διεξήχθη ποσοτική έρευνα, με διαγνωστικό ερωτηματολόγιο σε 1.091 μαθητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ποσοστό εθισμού στο σύνολο των ερωτηθέντων 11,82%. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν παράγοντες που σχετίζονται με το φαινόμενου του εθισμού στους έφηβους, ενώ, μέσα από τα πορίσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας, προσφέρουν προτάσεις για πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης και μέτρα πρόληψης που απευθύνονται στο οικογενειακό περιβάλλον, στο σχολικό περιβάλλον και σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 65)

Η επίδραση του άγχους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έναντι των Νέων Τεχνολογιών στην ενσωμάτωση τεχνολογίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διαπιστωθεί ο βαθμός άγχους των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών κατά το διδακτικό τους έργο, καθώς και να διερευνηθεί αν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε καταφέρνει να αυξήσει τις θετικές στάσεις για τους υπολογιστές (Η/Υ) και να μειώσει το άγχος τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 250 εκπαιδευτικοί, όλων των ειδικοτήτων, άνδρες και γυναίκες, που υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία των νομών Σερρών και Ξάνθης καθώς και σε σχολεία των Αθηνών. Ως εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική Κλίμακα Μέτρησης του Άγχους με τους υπολογιστές, με το οποίο αξιολογήθηκε ο βαθμός άγχους από τη χρήση Η/Υ και η αλληλεπίδραση του χρήστη με τον Η/Υ. Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι αν και οι εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλό βαθμό άγχους, εξακολουθούν να μην ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στο διδακτικό τους έργο, ενώ σημαντικός φαίνεται ότι είναι ο ρόλος της επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
(Πλήθος ανακτήσεων: 45)

Εξ αποστάσεως διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας: το πρόγραμμα «Προσέγγιση»

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια έρευνα πάνω στις δυνατότητες των προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης. Βασίζεται στην μελέτη του προγράμματος «Προσέγγιση», ενός προγράμματος εξ αποστάσεως παιδαγωγικής υποστήριξης Γαλλικών σε αρχάριους μαθητές μικρής ηλικίας. Η έρευνα μας εστίασε κυρίως στις στρατηγικές και τις πρακτικές που αναπτύχθηκαν από την καθηγήτρια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και στον ρόλο που διαδραματίζουν τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. Μέσα από αυτή την έρευνα, θέλουμε να συνεισφέρουμε στην καλύτερη κατανόηση και βελτίωση αυτών των περιβαλλόντων εξ αποστάσεως μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 69)

Τα Google Tools στην Εκπαίδευση

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, προσφέρει στους μαθητές τις απαιτούμενες δεξιότητες και τεχνολογικές γνώσεις, που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας .Θεωρώντας τα Google tools ως ένα βασικό μέρος της χρήσης υπολογιστή και διαδικτύου στην εισήγηση αυτή επιχειρούμε, αφού παραθέσουμε στοιχεία για τις δυνατότητές τους, να τα εντάξουμε στη μαθησιακή διαδικασία πως μπορούν να την εμπλουτίσουν, να τη διευκολύνουν και να την κάνουν πιο ενδιαφέρουσα. Για το λόγο αυτό παρατίθεται μία σειρά από ιδέες για την παιδαγωγική-μαθησιακή τους χρήση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 82)

Η Διδασκαλία της Ποίησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση με χρήση των ΤΠΕ. Πιλοτική Εφαρμογή: Το «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη, Διαδραστικό Λεξικό

Ο Οδυσσέας Ελύτης αγωνίστηκε για το Νυν και το Αιέν του τόπου του. Μέσα από το μνημειώδες έργο του, Άξιον Εστί, ο ποιητής έλκεται από τη σπουδαιότητα του μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου. Ξαναγεννιέται, αναλαμβάνοντας το χρέος να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Πάσχει καθώς ο κόσμος που αγαπά λαβώνεται συνεχώς. Στηρίγματά του οι μεγάλοι πρόδρομοι, «μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη». Με όπλο του το εύπλαστο του ελληνικού λεξιλογίου διδάσκει τη γλώσσα, την ελευθερία και τις αξίες για τις οποίες ο άνθρωπος χρήζει να αγωνίζεται. Το διαδραστικό λεξικό με τη μορφή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, κατασκευάστηκε με στόχο να επεκτείνει τις προθέσεις του ποιητή. Ο μαθητής καλείτα να αυτενεργήσει δημιουργικά καθώς πλοηγείται στις ψηφιακές του σελίδες. Εκτός από τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, ο μαθητής μέσω της ενσυναίσθησης εκφράζεται με το ύφος του ποιητή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 56)

Έντυπο ή Ηλεκτρονικό Σχολικό Βιβλίο;

Στην ανακοίνωση που ακολουθεί γίνεται μια προσπάθεια αποτίμησης των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του ηλεκτρονικού βιβλίου από παιδαγωγικής - διδακτικής πλευράς, ώστε να εμπλουτιστεί η διαλεκτική για ένα ζήτημα που απασχολεί ακαδημαϊκούς, ερευνητές, πολιτικούς, εκδότες, γονείς και, κυρίως, μάχιμους εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ο συγγραφέας ξεκινά παρουσιάζοντας τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του έντυπου βιβλίου και στη συνέχεια επιχειρεί έναν ορισμό του ηλεκτρονικού. Ακολούθως αναλύονται ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά του ηεκτρονικού βιβλίου (π.χ. επικαιροποίηση, αλληλεπίδραση, πολυμεσικότητα, πολυτροπικότητα, εξατομίκευση, κ.ά.) και ορισμένα αρνητικά (π.χ. ζητήματα ψηφιακής ανισότητας, ασφάλειας του διαδικτύου, πνευματικών δικαιωμάτων, αξιοπιστίας των πηγών, κ.ά.).
(Πλήθος ανακτήσεων: 54)

Η Ακαδημία Αθηνών στο Second Life

Το Second Life είναι ψηφιακό παιχνίδι αλλά και ένα Συνεργατικό Περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας. Η Ακαδημία Αθηνών (Athens Academy unofficial) είναι ένας χώρος μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε από την ομάδα «Η Ισχύς εν τη ενώσει» («The Power in unity»), θέλοντας να προσφέρει εξ αποστάσεως μαθήματα και εκδηλώσεις σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς (εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών), ώστε να δημιουργηθεί μια ελληνική Κοινότητα Μάθησης μέσα στο Second Life. Πληροφορίες: http://athensacademv.pbworks.com.Επιλέχθηκε το περιβάλλον του Second Life, γιατί, όχι μόνο είναι μια δωρεάν εφαρμογή του web 2.0, αλλά είναι και ένα περιβάλλον προσομοίωσης και μοντελοποίησης. Μέσα σε αυτό ενισχύεται η εμπειρική μάθηση και η κοινωνικοποίηση, καθώς οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, μέσω των εικονικών εκπροσώπων τους (avatars), ασκούνται σε δεξιότητες πρακτικής, δοκιμάζουν νέες ιδέες, εξερευνούν, μαθαίνουν από τα λάθη τους, ενώ συγχρόνως κοινωνικοποιούνται μέσα σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας που προσομοιάζει αρκετά με το περιβάλλον της πραγματικής ζωής (Brown & Adler, 2008).
(Πλήθος ανακτήσεων: 79)

Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717). Ένα διδακτικό σενάριο με τη χρήση των ΤΠΕ στην ενότητα της Ιστορίας «Εξωτερικά προβλήματα και Αναδιοργάνωση του κράτους» της Β΄ Γυμνασίου

Το σενάριο αποτελεί πρόταση για διδασκαλία της ενότητας «Εξωτερικά προβλήματα και Αναδιοργάνωση του κράτους» . Με τη βοήθεια συνοδευτικού ψηφιακού υλικού σε μορφή power point, τη χρήση λογισμικού «περιπλάνηση στο /ώοο-γρόνο», με ιστοσελίδες και ιστορικές πηγές, οι μαθητές θα μελετήσουν την προσωπικότητα του Ηρακλείου, θα περιηγηθούν στις συνθήκες κρίσης που επικρατούσαν στο Βυζάντιο κατά το 2ο μισό του 6ου αιώνα και στις αρχές του 7ου αιώνα. Επίσης μέσα από τους διαδραστικούς χάρτες και το χρονολόγιο θα συνθέσουν πληροφορίες με σκοπό να κατανοήσουν πραγματικά το πώς και το γιατί των πολεμικών γεγονότων με τους Πέρσες και Άβαρους, την αξία του Τίμιου Σταυρού, τη σημασία του Ακάθιστου Ύμνου και τον τρόπο με τον οποίον εφαρμόστηκαν από τους διαδόχους του Ηρακλείου τα Θέματα και ο Εξελληνισμός του κράτους. Παιδαγωγικά, έμφαση δίνεται στην εργασία σε ομάδες, στην οποία κάθε μαθητής θα έχει το ρόλο του και θα συμβάλει ενεργητικά στη διερεύνηση και αξιολόγηση της πληροφορίας των πηγών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 54)

Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών στην Πρόληψη της Διαδικτυακής Σεξουαλικής Κακοποίησης των Παιδιών

Μία σύγχρονη μορφή κακοποίησης, αποτελεί η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών μέσω διαδικτύου. Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του φαινομένου, ενώ καθιστούν σαφές το αίτημα για πρόληψη. Οι εκπαιδευτικοί της πληροφορικής καλούνται να συμβάλουν στην πρόληψη της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, μέσα από συγκεκριμένες καλές πρακτικές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 142)

Ο Διαδραστικός Πίνακας στην αίθουσα διδασκαλίας. Εξάσκηση της Γερμανικής γραμματικής και του συντακτικού

Ο διαδραστικός πίνακας φέρνει μια νέα διάσταση στις αίθουσες διδασκαλίας και συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα του μαθήματος. Μοιάζει με τον παραδοσιακό πίνακα, όμως διαθέτει πολλές δυνατότητες. Εκπαιδευτικός και μαθητές μπορούν να πραγματοποιήσουν, ό,τι είναι δυνατό να κάνει ένας υπολογιστής και ένας συμβατικός πίνακας μαζί. Τα οφέλη για όλους είναι πολλά και αναμφισβήτητα. Σκοπός της προκείμενης ανακοίνωσης είναι μια συνοπτική παρουσίαση του διαδραστικού πίνακα, των πλεονεκτημάτων που προσφέρει και των αδυναμιών που παρουσιάζει, ώστε να αποτελέσει την αφορμή για περαιτέρω συζητήσεις και αναζητήσεις και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη διαλόγου και γιατί όχι και στην απόφαση για ένταξη στη σχολική τάξη. Περαιτέρω, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα στον υποστηρικτικό ρόλο του διαδραστικού πίνακα στη διδακτική της γραμματικής και του συντακτικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 61)

«Βαγονέττο» - Διαδρώντας με τον Μύθο

Η καινούργια πτέρυγα Διαδραστικής Τεχνολογίας στο θεματικό πάρκο «Βαγονέττο» απευθύνεται σε όλους τους λάτρεις της επιστήμης με ένα νέο καινοτομικό τρόπο. O οργανισμός ΑΛΑΣ που σχεδίασε την πτέρυγα συνδύασε, για το σκοπό αυτό, την τελευταία λέξη τεχνολογίας με νέες εκπαιδευτικές μεθόδους. Μέσα σε ένα φουτουριστικό περιβάλλον, με έντονη την διαδραστική συνθήκη, ο ΑΛΑΣ προσπάθησε να συγκεράσει την αφήγηση με την περφόμανς και να δημιουργήσει στον επισκέπτη μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία. Η συμμετοχή του επισκέπτη στο χώρο είναι, με την έννοια της κίνησης, δυναμική. Η στεγνή μετάδοση της πληροφορίας στο φυσικό κόσμο εμπλουτίζεται με το βίωμα της διαδικάσιας γνώσης στον εικονικό. Με το ένστικτο οι επισκέπτες επιλέγουν, αναιρούν και πορεύονται κατά βούληση. Η αναίρεση της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ εικονικού και φυσικού μεταμορφώνει τον δάσκαλο σε εμψυχωτή και βάζει τις βάσεις για μια μη ακαδημαϊκή σχέση εκπαιδευτή - μαθητή. Είναι αυτή μια νέα προσέγγιση στην περιπέτεια της μόρφωσης ή απλά ένα ακόμα πυροτέχνημα της τεχνολογίας;
(Πλήθος ανακτήσεων: 60)

Τρόποι προαγωγής της διερευνητικής μάθησης των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση των ΤΠΕ

Σε αυτήν την συνεδρία θα παρουσιάσουμε διάφορους τρόπους προαγωγής της διερευνητικής μάθησης και διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση των ΤΠΕ. Θα γίνει μια σύντομη εισαγωγή στο μοντέλο της «διερευνητικής μάθησης» (inquiry-based learning) και θα δοθούν παραδείγματα για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ για την ανάπτυξη συμβατών διδακτικών δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συζητήσουν κατά πόσο αυτές οι λύσεις είναι εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές στα πλαίσια της δικής τους διδακτικής πράξης
(Πλήθος ανακτήσεων: 116)

Μια Ασύρματη Ιδέα για Πολυάσχολα Εκπαιδευτικά Κέντρα

Στην καθημερινότητα μας κάνουμε χρήση διαφόρων μικρών και έξυπνων συσκευών που μας κάνουν τη ζωή εύκολη στον τομέα της επικοινωνίας και του ελεύθερου χρόνου. Κινητά τηλέφωνα με πρόσβαση στο internet και δυνατότητα ανταλλαγής και διαχείρισης αρχείων διαφόρων τύπων, netbooks, συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων καθώς και άλλες συσκευές. Η εργασία αυτή παρουσιάζει την ιδέα της χρήσης της υπάρχουσας τεχνολογίας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς που έχουν αυξημένες απαιτήσεις επικοινωνίας με τους σπουδαστές το προσωπικό ακόμα και με εταιρίες. Η χρήση του πρωτοκόλλου Bluetooth μπορεί να εφαρμοστεί στην επικοινωνία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος για παροχή πληροφοριών σε δυο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά τα τμήματα (επίπεδο τμήματος) που παρέχουν υπηρεσίες όπως ενημέρωση για προθεσμίες εργασιών, ανακοίνωση εξεταστέας ύλης, ακύρωση και αλλαγή ώρας διαλέξεων κ.α. Το δεύτερο είναι το επίπεδο ιδρύματος όταν πρόκειται για γενικές πληροφορίες που αφορούν εγγραφές, διαγωνισμούς, διαφημιστικά μηνύματα από χορηγούς του ιδρύματος κ.α. Η ιδέα της παροχής πληροφοριών με ασύρματο τρόπο δεν είναι πρωτότυπη στην κοινωνία της πληροφορίας, αλλά η πρακτική χρήση της χωρίς να κοστίζει πολύ από τους εμπλεκόμενους ενός ιδρύματος (διοικητικούς - εκπαιδευτικούς - σπουδαστές - εταιρίες) είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση και αποτελεί τον κύριο στόχο αυτής της εργασίας. Γίνεται μια περιγραφή της ιδέας της βοηθητικής χρήσης του Bluetooth στην ανώτατη εκπαίδευση, υπογραμμίζονται τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα που παρουσιάζει σε σχέση με άλλες τεχνολογίες καθώς και τις προοπτικές που μπορεί να αποκτήσει ένα τέτοιο εγχείρημα δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στη χρήση στην συγκεκριμένη τεχνολογία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 91)

Οι ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην Ειδική Αγωγή

Στην παρούσα εργασία γίνεται διαπραγμάτευση του ρόλου των ΤΠΕ (Τεχνολογία της Πληροφορίας και Επικοινωνίας) στην Ειδική Αγωγή και της χρήσης τους ως μέσου βελτίωσης της ποιότητας μάθησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Παρά το γεγονός ότι πολλά εξαρτώνται από την προσωπικότητα, τις ικανότητες και δεξιότητες του μαθητή, η τεχνολογία ανοίγει ένα νέο δρόμο για τη μάθηση με βάση την προσωπική ανακάλυψη και εμπειρία, μέσω της αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 134)

Τα οφέλη από τις εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαδίκτυο και κινητό τηλέφωνο

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, και ειδικότερα η αξιοποίηση διαδικτύου στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην επίδοση των μαθητών. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα ενθάρρυνσης της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών μέσα από ρεαλιστικές μαθησιακές δραστηριότητες, ενισχύει τη συνεργατική μάθηση και την κριτική σκέψη, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα πρόσφορο εργαλείο για τη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση ενός ζητήματος. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, καθώς επίσης και τα παιδαγωγικά συμπεράσματα εμπειρικών ερευνών σε σχέση με τα οφέλη της παιδαγωγικής αξιοποίησης του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και του κινητού τηλεφώνου στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 95)

Σχεδιασμός διδασκαλίας με αξιοποίηση του Διαδικτύου: Ο Ομηρικός κόσμος (διερεύνηση βασικών αρχών, αξιών και αντιλήψεων) και συγκριτική αντιπαράθεση με το σύγχρονο κόσμο

Το παρόν διαθεματικό σενάριο, συνολικής διάρκειας 6 ωρών, στηρίζεται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικότητας, της ενεργούς μαθητείας και του τεχνολογικού αλφαβητισμού. Απευθύνεται σε μαθητές της Β’ Γυμνασίου, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τη διδασκαλία των ομηρικών επών ήδη από την προηγούμενη σχολική χρονιά, όπου και έχουν διδαχτεί την ομηρική Οδύσσεια. Οι μαθητές μόλις έχουν ολοκληρώσει τη διδασκαλία της ραψωδίας ζ (Έκτορος και Ανδρομάχης ομιλία), στην οποία ο ποιητής παρουσιάζει ανάγλυφα το δράμα του πολέμου μέσα από την τρυφερή στιγμή της συνάντησης των δύο συζύγων. Έτσι, επιβεβαιώνεται και ο χαρακτήρας της Ιλιάδας ως αντιπολεμικού έπους. Στη συγκεκριμένη ραψωδία ενυπάρχουν ποικίλα στοιχεία (αρχές, αξίες αντιλήψεις, στοιχεία πολιτισμού), που μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά και να παραλληλιστούν με τη σημερινή πραγματικότητα (επικαιροποίηση της γνώσης). Ειδικότερα το διδακτικό σενάριο προβλέπει το χωρισμό των μαθητών σε τέσσερις ομάδες (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία) καθεμία από τις οποίες θα αναλάβει ένα υπόθεμα μελέτης. Οι απαιτούμενες πληροφορίες θα αντληθούν από το διαδίκτυο, από επιλεγμένες και αξιόπιστες σελίδες του, ενώ ορισμένα βοηθητικά κείμενα (που θα χρησιμοποιηθούν ως παράλληλα κείμενα) και φωτογραφίες ενδέχεται να αποθηκευτούν σε έναν φάκελο στην επιφάνεια εργασίας, ώστε οι μαθητές να έχουν άμεση πρόσβαση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 56)

EduComics – Αξιοποίηση Υπερμεσικών Εκπαιδευτικών Κόμικς στην Τάξη

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση τρόπων αξιοποίησης των υπερμεσικών κόμικς στη μαθησιακή διαδικασία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα παρουσιαστούν παραδειγματικά σενάρια μαθήματος που έχουν υλοποιηθεί σε αυθεντικά περιβάλλοντα τάξης και τα οποία συνηγορούν στην αποτελεσματικότητα των υπερμεσικών κόμικς ως εκπαιδευτικών εργαλείων για τη διδασκαλία μαθημάτων όπως Γλώσσας, Αρχαία, Θρησκευτικά, κ.α. Κοινό χαρακτηριστικό των σεναρίων είναι ότι οι μαθητές γίνονται δημιουργοί ψηφιακών ιστοριών σε μορφή κόμικς σε μία προσπάθεια να κατακτήσουν πέρα από τους στόχους του σχολικού αναλυτικού προγράμματος, δεξιότητες πολύ-γραμματισμού. Θα γίνει παρουσίαση εργαλείων με τα οποία οι μαθητές μπορούν να δημιουργούν και να ανταλλάσουν τις δικές τους ιστορίες κόμικς (π.χ. ComicLab, comicstripcreator, Kabam, κ.α.). Τέλος, θα περιγραφούν τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες δημιουργίας κόμικς, όπως οι ρουμπρίκες αξιολόγησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 66)

Πολυμεσική προσέγγιση των αρχαίων ελληνικών στα πλαίσια έργου eTwinning

Στην παρούσα εισήγηση γίνεται παρουσίαση μιας από τις δράσεις εκπαιδευτικού προγράμματος, που υλοποιήθηκε στα πλαίσια έργου etwinning, σε συνεργασία με ολλανδικό σχολείο. Στο πρόγραμμα αυτό επιχειρήθηκε η δημιουργική προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που διδάσκονται τα παιδιά του Ολλανδικού σχολείου ως μάθημα επιλογής. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν από τους μαθητές/τριες του ελληνικού σχολείου με σκοπό να υποστηρίξουν τη διδασκαλία των αρχαίων στο ολλανδικό σχολείο. Έμφαση δόθηκε αφενός στην οικοδόμηση κατάλληλου κλίματος προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον για εθελοντική συμμετοχή και εμπλοκή των μαθητών/τριων και αφετέρου στην παιδαγωγική αξιοποίηση ελκυστικών και οικείων για αυτούς/ες πολυμεσικών εφαρμογών, ως εργαλείων προαγωγής της δημιουργικότητας και αλλαγής της στάσης απέναντι στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 66)

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει αλλάξει όλους τους τομείς της ζωής μας. Οι ανάγκες προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της νέας κοινωνίας, καθιστούν απαραίτητο το σχεδιασμό ένταξης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία από τη βαθμίδα της προσχολικής αγωγής. Η εισαγωγή του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο άλλαξε ριζικά τους ρόλους των εκπαιδευτικών, αλλά και τους τρόπους αλληλεπίδρασης μαθητών και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ένα παιδαγωγικά κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών του νηπιαγωγείου λογισμικό είναι το Tux Paint.
(Πλήθος ανακτήσεων: 47)

Εκπαιδευτικό παιχνίδι μεικτής πραγματικότητας στο χώρο πινακοθήκης

Η ανάγκη ένταξης παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία υπογραμμίζεται από ένα αυξανόμενο αριθμό ερευνών. Σκοπός της παρούσας έρευνας υπήρξε η δημιουργία ενός παιχνιδιού μεικτής πραγματικότητας με «απλά» τεχνολογικά μέσα, κυρίως κινητά τηλέφωνα και ανοιχτό λογισμικό, και η παιδαγωγική αξιολόγησή του. Αντικείμενο του παιχνιδιού υπήρξαν τα μορφικά στοιχεία. Είκοσι μαθητές γενικού λυκείου, διδάχθηκαν την αντίστοιχη ύλη στη σχολική αίθουσα και εν συνεχεία ξεναγήθηκαν στην πινακοθήκη του Δήμου Κερκυραίων. Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης συμμετείχαν στο παιχνίδι μεικτής πραγματικότητας, στο οποίο κλήθηκαν να εντοπίσουν μια σειρά πινάκων χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα και QR codes. Ακολούθησε τυπική αξιολόγηση των συμμετεχόντων μαθητών, υπό τη μορφή τεστ τυπικής αξιολόγησης, και συλλογή δεδομένων με χρήση ερωτηματολογίου. Στα κύρια συμπεράσματα καταλήγουμε ότι το παιχνίδι μεικτής πραγματικότητας είχε θετικό αντίκτυπο, συμβάλλοντας τόσο στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών όσο και στη δημιουργία κινήτρων
(Πλήθος ανακτήσεων: 64)

Η χρήση του διαδραστικού πίνακα στα φιλολογικά μαθήματα

Η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μία διαρκή προσπάθεια να εμπλακούν σε αυτήν όλοι οι μαθητές, με στόχο την κατανόηση και αφομοίωση των παρεχόμενων γνώσεων. Η διαδικασία αυτή δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές δε μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο και δεν έχουν τον ίδιο βαθμό αφοσίωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις δύο παραπάνω παρατηρήσεις και τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας στα σχολεία, προσπαθήσαμε μέσω του διαδραστικού πίνακα να διδάξουμε τα φιλολογικά μαθήματα (Αρχαία Ελληνική γλώσσα, Νεοελληνική γλώσσα, Λογοτεχνία, Αρχαία από μετάφραση και Ιστορία) με διαφορετικούς τρόπους, τους οποίους και θα παρουσιάσουμε. Η ανταπόκριση των μαθητών φανερώνει πως, όταν υπάρχει παιδαγωγικός στόχος, η χρήση του διαδραστικού πίνακα γίνεται ουσιαστικότερη και το μάθημα εξελίσσεται σε μία ενδιαφέρουσα διαδικασία που διατηρεί την προσοχή των μαθητών και διευκολύνει την απόκτηση και αφομοίωση των γνώσεων που παρέχονται.
(Πλήθος ανακτήσεων: 142)

Ο Εκπαιδευτικός ως Λεξικογράφος: Ο Γλωσσικός Πόρος «Γλωσσογράφημα»

Η παραδοσιακή προσέγγιση θέλει την λεξικογραφία να ασκείται από εξειδικευμένα ιδρύματα και τον εκπαιδευτικό σε ρόλο απλού διαμεσολαβητή της χρήσης λεξικών στην γλωσσική διδασκαλία. Στην εισήγηση υποστηρίζεται ότι η δυνατότητα να δημιουργούν ιστότοπους μπορεί να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς λεξικογράφους, αν θελήσουν να καταγράψουν λέξεις που συναντούν στις αναγνωστικές εμπειρίες τους. Στην εισήγηση παρουσιάζεται ο διαδικτυακός γλωσσικός πόρος «Γλωσσογράφημα», ατομική δημιουργία, και προτείνεται η αξιοποίησή του στην διδακτική πράξη, στη διερεύνηση των παραδειγματικών σχέσεων των λέξεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 82)

Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) έχει ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό την χρήση των Τ.Π.Ε. και ιδιαίτερα την χρήση του διαδικτύου. Σκοπός της παρούσας σύντομης ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο χώρο του Σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, χώρος που είναι μέρος της Β/θμιας Εκπ/σης, και να αναδείξει τομείς στους οποίους χρειάζεται περαιτέρω εμβάθυνση στις ιδιαίτερες συνθήκες εφαρμογής και χρήσης τους. Τομείς όπως η πληροφόρηση για σπουδές και επαγγέλματα και η δημιουργία εξειδικευμένων ιστοσελίδων για παρόμοια θέματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 84)

Λογισμικά διαδικτυακής μαθησιακής εξέτασης και αξιολόγησης. Μια πρώτη προσέγγιση

Το διαδίκτυο και οι ΤΠΕ επέφεραν σημαντικές μεταβολές σε όλους τους τομείς του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος. Η εκπαίδευση είναι πλέον σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες ανεξάρτητες από το χρόνο και το χώρο όπου βρίσκονται οι εκπαιδευόμενοι (Ρετάλης, 2005) ή/και οι φορείς εκπαιδευτικών υπηρεσιών (συστήματα διαχείρισης μαθημάτων στο διαδίκτυο, δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης κ.ά.). Η σύγχρονη τάση είναι να χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός ως τεχνολογική υποδομή, καθώς επιτρέπουν την κατασκευή ανοιχτών διδακτικών συστημάτων. Στην ανάπτυξη τέτοιων διδακτικών συστημάτων δίνεται έμφαση στην κατασκευή διαδικτυακών πόρων μαθησιακού υλικού ή αλλιώς διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισμικού (Wasson, 1997). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει και να συγκρίνει τα επικρατέστερα λογισμικά διαδικτυακής εξέτασης τα οποία διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν και να αναδείξει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα χρήσης τους για την υλοποίηση διαδικτυακής εξέτασης μέσω ηλεκτρονικού διαγωνίσματος, με απώτερο στόχο την προαγωγή και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 129)

Διδακτική αξιοποίηση προγραμμάτων καταγραφής οθόνης σε μαθήματα Πληροφορικής

Η παρούσα εργασία αφορά τη δημιουργία ηλεκτρονικών σεμιναρίων-μαθημάτων (tutorials), με χρήση κατάλληλου προγράμματος καταγραφής των κινήσεων που γίνονται στην οθόνη με ταυτόχρονη εισαγωγή αφήγησης. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με επίδειξη λειτουργίας προγραμμάτων που δεν υπάρχουν εγκατεστημένα στο εργαστήριο, παρουσίαση εργασιών ή διαδικασιών που είναι δύσκολο, επικίνδυνο ή χρονοβόρο να εκτελεστούν στους υπολογιστές του εργαστηρίου, επαναλαμβανόμενη παρουσίαση ενεργειών, οι οποίες μπορούν να γίνουν στην πραγματικότητα μόνο μια φορά. Η υλοποίηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει ή από τον εκπαιδευτικό ή από τους ίδιους τους μαθητές, στα πλαίσια βασισμένων σε σχέδιο εργασιών (projects). Τέτοιου είδους εφαρμογές μπορούν να διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, λύνοντας υπαρκτά πρακτικά προβλήματα και παρέχοντας γνώσεις με ευχάριστο τρόπο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 86)

Το πάθημα ενός ψεύτη: Ένα παράδειγμα διδασκαλίας λατινικών στην Γ’ λυκείου με αξιοποίηση των ΤΠΕ

Η θέση που κατέχουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων αποτελεί σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα προς διερεύνηση. Η παρούσα εισήγηση ασχολείται με την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Λατινικών με στόχο την αποτελεσματικότερη μάθηση. Το προτεινόμενο παράδειγμα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο διδασκαλίας της 24ης διδακτικής ενότητας (λεξιλόγιο, συντακτική και γραμματική ανάλυση, πραγματολογικά στοιχεία, μετάφραση και αξιολόγηση) και υλοποιείται με την αξιοποίηση του power point, του λογισμικού hot potatoes και του διαδικτύου. Αναμφισβήτητα, οι ΤΠΕ καθιστούν τη διδασκαλία μιας νεκρής γλώσσας ελκυστική για τους μαθητές, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα για εξερεύνηση και αυτενέργεια κατά την ανακάλυψη της γνώσης. Επιπροσθέτως, ενισχύεται η κοινωνικοποίηση με την ομαδοσυνεργατική και αλληλοδιδακτική μάθηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 88)

«Ανακαλύπτοντας τον Van Gogh μέσα από την ταινία “Όνειρα” του Ακίρα Κουροσάβα» - Μια εκπαιδευτική εφαρμογή σε δυο σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Σκοπός της εφαρμογής που παρουσιάζεται είναι να αναδειχθεί η πολύπλευρη διάσταση της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και πιο συγκεκριμένα στην εκπαίδευση ενηλίκων, μέσα από τη δυναμική της αλληλεπίδραση με άλλους γνωστικούς άξονες όπως η τέχνη και η Αγγλική γλώσσα. Θεματικός πυρήνας της εφαρμογής είναι η ζωή και το έργο του ζωγράφου Van Gogh καθώς και οι ζωγραφικές τεχνικές που εφαρμόζει στους πίνακες του. Το θεωρητικό υπόβαθρο της όλης διαδικασίας βρίσκει έρεισμα στις θεωρίες της βιωματικής μάθησης, εστιάζοντας στη δυναμική της ομάδας, στη συναισθηματική έκφραση και στην έκθεση σε νέες εμπειρίες. Μέσα από αυτό το πρίσμα μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 50)

Χρήση εργαλείων του Web 2.0 για τη διδασκαλία των Γερμανικών

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια αξιοποίηση ορισμένων εφαρμογών του Web 2.0 στη διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων και συγκεκριμένα της Γερμανικής Γλώσσας. Χρησιμοποιήθηκαν τρείς βασικές εφαρμογές του Web 2.0, ένα blog, ένα wiki και ένα moodle. Τα τρία αυτά εργαλεία είναι διαδικτυακές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιτρέπουν όχι μόνο τη συμμετοχή πολλών ατόμων στην παρακολούθηση ενός μαθήματος αλλά διευκολύνουν τη συνεργασία των συμμετεχόντων στη δημιουργία και διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 93)

Εφαρμογή μαθησιακών θεωριών στη σχολική τάξη με τις Νέες Τεχνολογίες

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται και κρίνονται συνοπτικά θεωρίες μάθησης, στο πλαίσιο της χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη σχολική τάξη. Υπάρχει διάσταση μεταξύ των θεωριών ως προς την ανοικτότητα ή κλειστότητα των ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων και ως προς το βαθμό αυτενέργειας και διαδραστικότητας του μαθητή με το ηλεκτρονικό υλικό, όπως και ως προς τη σχέση του ηλεκτρονικού υλικού με την κοινωνική στατικότητα ή κριτική και αλλαγή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 106)

Αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα για τη διδασκαλία της έννοιας της γωνίας στη Στ’ Δημοτικού

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι ο προβληματισμός σχετικά με την προστιθέμενη διδακτική αξία των διαδραστικών πινάκων στο Δημοτικό Σχολείο. Μέσα από ένα παράδειγμα προσέγγισης δυναμικών πτυχών της έννοιας της γωνίας στα πλαίσια του λογισμικού ‘Χελωνόκοσμος’ διερευνάται το πώς η χρήση του διαδραστικού πίνακα θα μπορούσε να υποστηρίξει και να αναδομήσει διερευνητικές δραστηριότητες που στηρίζονται στη χρήση των ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 62)

Διδάσκοντας Γεωμετρία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή - Εντυπώσεις των μαθητών

Στην παρούσα εργασία εκτός του αναγκαίου θεωρητικού πλαισίου, καταγράφονται οι απόψεις των μαθητών τριών τάξεων για τη διδασκαλία των μαθηματικών με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη μέθοδο της καθοδηγούμενης ανακάλυψης και γίνεται ο σχολιασμός τους από πλευράς των συγγραφέων. Αναφέρονται επίσης οι συνθήκες κάθε μαθήματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 104)

Ο μετασχηματισμός της Φυσικο-επιστήμης στον Παγκόσμιο Ιστό και στα σχολικά εγχειρίδια

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η σύγκριση του τρόπου μετασχηματισμού της Φυσικο- επιστήμης, στις ιστοσελίδες του Διαδικτύου με εκλαϊκευμένη επιστήμη και ελληνικό περιεχόμενο με αυτόν των σχολικών εγχειριδίων. Ο τρόπος μετασχηματισμού θα σκιαγραφηθεί από το βαθμό επιστημονικής εξειδίκευσης του κώδικα περιεχομένου των εικονικών αναπαραστάσεων και του γλωσσικού κώδικα που περιλαμβάνονται στις σχετικές ιστοσελίδες και σχολικά εγχειρίδια, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για το αν μπορεί να αξιοποιηθεί το υλικό του διαδικτύου όπως αυτό των σχολικών εγχειριδίων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 52)

Εξοικείωση με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch και το ρομποτικό πακέτο Lego WeDo

Η εργαστηριακή παρουσίαση αφορά στο περιβάλλον προγραμματισμού της γλώσσας Scratch που αναπτύσσεται από το MIT. Πρόκειται για ένα εργαλείο με το οποίο η δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών γίνεται πολύ εύκολα είτε από μαθητές οι οποίοι εξοικειώνονται με τις τεχνικές και τις μεθόδους του προγραμματισμού είτε από εκπαιδευτικούς οι οποίοι αποκτούν με αυτό τον τρόπο την ικανότητα δημιουργίας των δικών τους ψηφιακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Η παρουσίαση περιλαμβάνει τη χρήση της Scratch για τον προγραμματισμό του ρομποτικού πακέτου Lego WeDo.
(Πλήθος ανακτήσεων: 42)

Νέες Τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Νέα εκπαίδευση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο;

Στο παρόν άρθρο, μέσα από μια θεωρητική προσέγγιση των MacLuhan και Luhmann υποστηρίζεται η θέση πως οι Νέες Τεχνολογίες και το Διαδίκτυο δημιουργούν συστημικές «αναταράξεις» στην εκπαίδευση -ως ένα κοινωνικό υποσύστημα- προς δύο κατευθύνσεις: α) τον τρόπο αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και β) την προστασία των νέων από παραβατικά περιεχόμενα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη δεύτερη κατεύθυνση, καθώς η εκπαίδευση καλείται να «καλύψει» το θέμα αυτό, δημιουργώντας συνέργειες με πολιτειακούς και νομοθετικούς θεσμούς. Η επιτυχής εκπλήρωση του έργου αυτού τίθεται στο γενικότερο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρώπης, αναδιαμορφώνοντας παράλληλα τις υφιστάμενες εθνικές δομές. Σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής αυτό σημαίνει την απαγκίστρωση τους από τον τεχνολογικό και το λειτουργικό αλφαβητισμό καθώς επίσης και την αναγκαιότητα παιδαγωγικής κατάρτισης και επιμόρφωσης τους. Σε διαφορετική περίπτωση ενδεχομένως να αμφισβητηθεί η επάρκεια των εκπαιδευτικών της Πληροφορικής να εισάγει τους μαθητές στο ψηφιακό γραμματισμό, προπαντός όταν ο ψηφιακός γραμματισμός συνδέεται άμεσα με την ασφαλής πλοήγηση και θεωρείται υπό παιδαγωγικούς όρους (Παιδαγωγική ικανότητα και γραμματισμός στα Μέσα), τους οποίους εκείνη δε λαμβάνει υπόψη. Προφανώς η ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού γραμματισμού και ικανότητας στα ψηφιακά Μέσα επεκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 138)

Χρήση απλών μορφών πολυ-πρακτορικών συστημάτων για τη διδασκαλία βασικών ιδιοτήτων των πολύπλοκων συστημάτων

Στην εργασία αυτή περιγράφεται η χρήση πολύ-πρακτορικών συστημάτων (multi-agent-based systems) ως εργαλείο διδασκαλίας για την κατανόηση και εμπέδωση, από μέρους των διδασκομένων, κάποιων βασικών ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν τα οικολογικά συστήματα ως Πολύπλοκα Συστήματα (Complex Systems). Το πολύ-πρακτορικό σύστημα προσομοίωσης και μοντελοποίησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό της NetLogo (version 4.0.4) και από αυτό επελέγησαν συγκεκριμένα μοντέλα από τη Βιβλιοθήκη Μοντέλων (Models’ Library) που διαθέτει, τα οποία τροποποιήθηκαν κατάλληλα και δημιουργήθηκαν παραλλαγές τους οι οποίες εξυπηρετούσαν τους διδακτικούς σκοπούς της έρευνας. Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια συνεντεύξεων που έδωσαν προπτυχιακοί φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθήνας, σε συνδυασμό με αλληλεπίδραση με κάθε μοντέλο στον υπολογιστή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 84)

"Πρόσκληση σε γάμο αυτοκρατορικό στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη": ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο σε δραματοποίηση ιστορικού σεναρίου και δραστηριότητες σχεδιασμένες με ΤΠΕ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρόσκληση σε γάμο αυτοκρατορικό στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη» συνιστά μια πρωτότυπη πρόταση προσέγγισης της ιστορίας και των μνημείων της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης και απευθύνεται σε μαθητές τόσο της πρωτοβάθμιας, όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό βασίζεται σε δραματοποίηση ιστορικού σεναρίου υποστηριζόμενου από πολυμεσικές εφαρμογές και σε δραστηριότητες σχεδιασμένες με λογισμικά, όπως τα Hot Potatoes, Demo Builder και Quiz Builder. Ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω συνιστά καινοτομία στα δεδομένα των πολιτιστικών δράσεων στην Εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 168)

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας Wiki για τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης σε δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε δυο εμπειρικές έρευνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, η πρώτη σε πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, και η δεύτερη σε σπουδαστές της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ). Κύριος στόχος και των δυο ερευνών ήταν να μελετηθούν η δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας Wiki για τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης και να αποτελέσουν την αφετηρία για μια σειρά περαιτέρω ερευνών σε σχέση με την εκπαιδευτική χρήση της εν λόγω διαδικτυακής τεχνολογίας. Ο καθορισμός παιδαγωγικού πλαισίου εκπόνησης της διδακτικής παρέμβασης φαίνεται να είναι ο καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας αξιοποίησης της συγκεκριμένης τεχνολογίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
(Πλήθος ανακτήσεων: 49)

Η προστασία των μαθητών στο Διαδίκτυο από την οπτική των εκπαιδευτικών

Η εργασία αποσκοπεί να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών για τους Διαδικτυακούς κινδύνους των μαθητών και να διερευνήσει τις απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση των μαθητών στο Διαδίκτυο και την λήψη μέτρων προστασίας απέναντι στους Διαδικτυακούς κινδύνους, ιδιαίτερα από την πλευρά της εκπαίδευσης και των γονέων. Για την συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Τα ερευνητικά ερωτήματα εστιάζουν α) στην επίγνωση των εκπαιδευτικών γύρω από το παραβατικό περιεχόμενο του διαδικτύου, β) στις απόψεις τους σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, γ) στις διαμορφωμένες στάσεις των εκπαιδευτικών γύρω από τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του διαδικτύου και δ) στις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο και τις διαδικασίες ενίσχυσης του μιντιακού γραμματισμού των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 58)

Προτεινόμενο μοντέλο πιστοποίησης ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Η παρούσα ερευνητική εργασία παρουσιάζει ένα μοντέλο πιστοποίησης της ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για εκπαίδευση ενηλίκων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το προτεινόμενο μοντέλο υιοθετεί το πρότυπο ποιότητας λογισμικού ISO/IEC 9126, λαμβάνει υπόψη τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων και βασίζεται σε δύο μοντέλα διδακτικού σχεδιασμού: το μοντέλο (κύκλος μάθησης) του Kolb και το μοντέλο των Gagne, Briggs & Wager. Αρχικά περιγράφεται η συσχέτιση των τμημάτων του εκπαιδευτικού υλικού με το μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού των Gagne, Briggs & Wager και το μοντέλο του Kolb. Ακολουθεί η περιγραφή, η ανάλυση και η κατηγοριοποίηση των κατάλληλων χαρακτηριστικών, και υπο-χαρακτηριστικών του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού τα οποία συνιστούν τις διαστάσεις ποιότητας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 53)

Οθόνη αφής vs ποντίκι: Ποιο επιλέγουν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου να χρησιμοποιούν και ποιο τελικά ενδείκνυται για την ηλικία τους;

Στο άρθρο μας προσπαθούμε να μελετήσουμε δυο εργαλεία διάδρασης, ένα «κλασσικό», όπως είναι το ποντίκι και ένα νεότερο, όπως είναι η οθόνη αφής. Κάναμε ένα πείραμα στο οποίο έλαβαν μέρος παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία χρησιμοποίησαν αυτά τα εργαλεία παίζοντας ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Συγκεκριμένα τα παιδιά κλήθηκαν, να σύρουν στο παιχνίδι αντικείμενα από μια θέση σε μια άλλη. Στο πρώτο στάδιο τα παιδιά έπαιξαν το παιχνίδι μόνα τους με την οθόνη αφής και το ποντίκι, ενώ στο δεύτερο στάδιο το κάθε παιδί επέλεγε ένα άλλο παιδί για ζευγάρι και προσπαθούσαν να συνεργαστούν και να παίξουν παρέα το παιχνίδι. Επιθυμούσαμε να διερευνήσουμε κατά πόσο το φύλο των παιδιών και η προηγούμενη εμπειρία τους στη χρήση των δυο εργαλείων επηρεάζει τις επιδόσεις τους. Μελετήσαμε επίσης τις προτιμήσεις τους ως προς το εργαλείο, αλλά και κατά πόσο τους άρεσε να παίζουν το παιχνίδι μόνα τους ή σε συνεργασία με άλλο παιδί, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο εργαλείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 51)

Η τεχνολογική, παιδαγωγική γνώση περιεχομένου των προπτυχιακών φοιτητών/τριών δημοτικής εκπαίδευσης στη γεωμετρία. Η μελέτη της τεχνολογικής γνώσης περιεχομένου

Η γνώση των μελλοντικών εκπαιδευτικών στη Γεωμετρία και την Τεχνολογία και τον συνδυασμό τους βρίσκεται στο επίκεντρο της παρούσας μελέτης. Είκοσι πέντε προπτυχιακοί φοιτητές/τριες δημοτικής εκπαίδευσης παρακολούθησαν ένα εξαμηνιαίο μάθημα και συμμετείχαν στην έρευνα που στόχευε στην διερεύνηση της τεχνολογικής, παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου των φοιτητών/τριών και τη μάθηση της τεχνολογίας μέσω του σχεδιασμού με τη χρήση των εκπαιδευτικών σεναρίων και των εκπαιδευτικών λογισμικών για τα Μαθηματικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρατηρείται, ότι ορισμένοι φοιτητές/τριες έχουν αδυναμίες στην εννοιολογική κατανόηση του πολυγώνου και επιπλέον ορισμένοι φοιτητές υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία τους βοήθησε να ξεπεράσουν τα προβλήματα που είχαν, ενώ άλλοι βλέπουν ότι ο συνδυασμός εργαλείων-μεθόδων όπως χαρτί μολύβι από τη μία και λογισμικό από την άλλη, συνεισφέρει στη βελτίωση των γνώσεών τους για τα πολύγωνα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 67)

Το πολυμεσικό Γλωσσάριο στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Δεύτερης Γλώσσας

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αξιοποιούνται στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας με θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια η προσοχή των ερευνητών εστιάζεται στην εφαρμογή ηλεκτρονικών γλωσσάριων και αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων στην τάξη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης ενός πολυμεσικού γλωσσάριου στην εκμάθηση της γερμανικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης. Διερευνάται η στάση τους απέναντι στη χρήση του, καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από το συνδυασμό του με συνοδευτικές αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες στον υπολογιστή. Το πολυμεσικό γλωσσάριο και οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με βάση την πολλαπλή αναπαράσταση (κείμενο, ήχο, εικόνα) των άγνωστων λέξεων. Η καταγραφή της διαδικασίας έγινε μέσω παρατήρησης και ενός ειδικού λογισμικού, ενώ την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολουθούσε η συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν την προτίμηση των μαθητών στην αξιοποίηση του υπολογιστή για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας τόσο στη διδασκαλία άγνωστων λέξεων, όσο και στην εμπέδωση με αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 123)

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ενημέρωσης Εγκύων Εξ Αποστάσεως με χρήση του Διαδικτύου

Τα τελευταία χρόνια με τη συνεχή εξάπλωση του Διαδικτύου πραγματοποιούνται εξ Αποστάσεως πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο της υγείας αλλά και σε άλλους τομείς. Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να διερευνήσει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η λειτουργία ενός εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος δομημένης πληροφόρησης, στις γνώσεις των εγκύων γυναικών, σχετικά με βασικά θέματα που αφορούν την εγκυμοσύνη, μέσω του Διαδικτύου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 52 έγκυες γυναίκες. Από αυτές οι 28 αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα της έρευνας και οι υπόλοιπες 24 την ομάδα ελέγχου. Η πειραματική ομάδα της έρευνας παρακολούθησε ένα εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω του Διαδικτύου για δώδεκα εβδομάδες. Η έρευνα έδειξε ότι ένα δομημένο πρόγραμμα εξ Αποστάσεως, με τη χρήση του Διαδικτύου, μπορεί να αυξήσει τις γνώσεις των εγκύων γυναικών σε θέματα σχετικά με την εγκυμοσύνη τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 62)

Ενίσχυση του μοντέλου βιωματικής μάθησης μέσω ανάπτυξης λογισμικού συλλογής πραγματικών μεγεθών - Μελέτη περίπτωσης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τα τελευταία χρόνια έχει ενσωματωθεί στην ελληνική πραγματικότητα σε κάθε μοντέλο μάθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο όμως τις περισσότερες φορές η χρήση των ΤΠΕ εφαρμόζεται κυρίως μέσω αναζήτησης πληροφοριών από πηγές του διαδικτύου, εφαρμογές πολυμέσων, και προσομοιώσεων. Θεωρώντας ότι ένας μαθητής αντιλαμβάνεται και ενδιαφέρεται περισσότερο για πράγματα τα οποία βιώνει και χειρίζεται σύμφωνα με τις επιταγές του μοντέλου της βιωματικής μάθησης γεννάται η ανάγκη χρήση ενός προηγμένου λογισμικού που θα κάνει χρήση πραγματικών φυσικών μεγεθών όπως θερμοκρασία, ταχύτητα κ.α., δίνοντας στους μαθητές την δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες και συμπεριφορές μέσω της επεξεργασίας πραγματικών δεδομένων και καταστάσεων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός λογισμικού σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που είχε ως στόχο την κατανόηση από τους μαθητές της έννοιας του θερμικού φορτίου της πόλης και της επίδρασης του τσιμέντου στην αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 63)

Εκπαίδευση και πληροφόρηση χρηστών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ένα τυπικό χώρο γραφείων με τη χρήση υβριδικού συστήματος Α.Π.Ε. μέσα από τη χρήση μίας πολυμεσικής εφαρμογής

Η ενεργειακή κρίση έχει γίνει όλο και περισσότερο έκδηλη σε κάθε τμήμα της καθημερινής μας ζωής, επηρεάζοντας την σε σημαντικό βαθμό. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας φαίνεται να αποτελούν τη λύση του προβλήματος καθώς βαθμιαία επεκτείνονται όλο και περισσότερο στο χώρο της ενέργειας. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην εκπαίδευση μέσο μιας πολυμεσικής εφαρμογής καθώς και στην πληροφόρηση της σημασίας, μιας εγκατάστασης ενός υβριδικού συστήματος ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρια και γεωθερμία) που τονίζει τις δυνατότητες των ΑΠΕ στο συγκεκριμένο κτίριο, επίσης βοηθάει τους πιθανούς χρήστες αρχάριους ή έμπειρους να πληροφορηθούν και να εξοικειωθούν με αυτές. Η παρούσα εργασία αποκαλύπτει : • Τι σημασία των ΑΠΕ. • Την καταλληλότητα των πολυμεσικών εφαρμογών για την πληροφόρηση πιθανών χρηστών. • Την καταλληλότητα των πολυμεσικών εφαρμογών στα μαθήματα φυσικής και στα τεχνικά μαθήματα σε συσχέτιση με τις ΑΠΕ καθώς και την εκμετάλλευση αυτών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 79)

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης: Σύγκριση και αξιολόγηση

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια σύγκρισης και αξιολόγησης τεσσάρων Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης ως προς τα χαρακτηριστικά και τα εργαλεία που προσφέρουν και ως προς την καταλληλότητά τους για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η σύγκριση επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε συστήματα λογισμικού που διατίθενται ελεύθερα (open source ή υπό το καθεστώς General Public Licence). Η αξιολόγηση των ΣΔΜ έγινε με βάση τα κριτήρια που θεωρήθηκαν ότι επαρκούν για να υποστηρίζουν τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να αναπαριστούν το περιβάλλον της σχολικής αίθουσας όσο το δυνατόν πιο πιστά, να υποστηρίζουν τα διεθνή πρότυπα στο χώρο των Μαθησιακών Τεχνολογιών και να είναι εύχρηστα από όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως της εξοικείωσής τους με τους υπολογιστές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 73)

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι και το παιδί: Επιδράσεις και προοπτικές

Στην εργασία αυτή πραγματοποιείται μια προσπάθεια προσέγγισης του ηλεκτρονικού παιχνιδιού ως μέσου ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης. Επιχειρείται με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μια ανάλυση της επίδρασης που επιφέρει στο παιδί σε διάφορα επίπεδα, καταγράφονται τα είδη του ηλεκτρονικού παιχνιδιού που προτιμούν περισσότερο τα παιδιά και η βοήθεια που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην κατανόηση διαφόρων εννοιών. Τέλος, αναλύονται οι σύγχρονες τάσεις κατασκευής παιχνιδιών, όπως και οι τάσεις που κυριαρχούν στο χώρο του ηλεκτρονικού παιχνιδιού σε σχέση με τη μάθηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 61)

Διδασκαλία εννοιών Πληροφορικής στο νηπιαγωγείο: μια μελέτη περίπτωσης

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων με έννοιες Πληροφορικής για το νηπιαγωγείο. Πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης (case study) στην οποία συμμετείχαν έξι νήπια. Ο πρώτος στόχος της έρευνας σχετίζεται με το πώς σχεδιάζονται εκπαιδευτικά σενάρια και δραστηριότητες για έννοιες Πληροφορικής. Ο δεύτερος στόχος της έρευνας αφορά στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι δραστηριότητες σε συνθήκες τάξης. Ο τρίτος στόχος αφορά στα ενδεχόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που επέφερε η ενεργή εμπλοκή των νηπίων με τις δραστηριότητες. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της συνέντευξης, το παιδικό σχέδιο, η ομαδική κατασκευή υπολογιστή και η βιντεοσκόπηση σε όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας στην τάξη. Από τα αποτελέσματα προκύπτει γνωστική βελτίωση στα νήπια, τα οποία φαίνεται να οικοδόμησαν νέες έννοιες σχετικές με την Πληροφορική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 92)

Ο σχεδιασμός μαθησιακών αντικειμένων με την χρήση κειμενικών μικρο-ειδών

Στην παρούσα εισήγηση προτείνουμε ένα εννοιολογικό πλαίσιο ερμηνείας και σχεδιασμού περιεχομένου για μαθησιακά αντικείμενα. Αυτά θεωρούνται ως ψηφιακά κειμενικά μακροείδη τα οποία απαρτίζονται από διάφορα κειμενικά μικρο-είδη. Η νοηματική συνοχή των μαθησιακών αντικειμένων επιτυγχάνεται με την πληροφοριακή διασύνδεση των κειμενικών μικρο-ειδών μέσα από συγκεκριμένες λογικο-σημασιολογικές σχέσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν τα πολυτροπικά κείμενα εν γένει. Η γνώση και η χρήση τόσο των διαφόρων τύπων κειμενικών μικρο-ειδών όσο και των τύπων λογικο-σημασιολογικών σχέσεων μπορεί να επιτρέψει στους διδάσκοντες και τους σχεδιαστές μαθησιακών αντικειμένων την αποτελεσματική παραγωγή και χρήση εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή, αναφορικά με τους επικοινωνιακούς/ εκπαιδευτικούς στόχους που αυτό θέτει.
(Πλήθος ανακτήσεων: 122)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση

Στο κείμενο που ακολουθεί εντοπίζονται ορισμένα ζητήματα που αφορούν στην αξιοποίηση των τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση και ορίζουν τις προϋποθέσεις για να γίνει αυτό με έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο. Η ποιότητα στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση δεν θα υπάρξει ποτέ αν δεν προσδιοριστεί το σημαντικό των περιεχομένων του εκπαιδευτικού υλικού με μετρήσιμα στοιχεία και το παιδαγωγικό θεμέλιο της διδακτικής και μαθησιακής μεθοδολογίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 99)

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Παρουσιάζεται ο σκοπός, οι κατηγορίες χρηστών, η δικτυακή αρχιτεκτονική και οι υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και δίνονται συνοπτικά στοιχεία χρήσης για κάθε μία από αυτές. Ειδικότερα για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης δίνονται αναλυτικότερα στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν τον σημαντικό βαθμό αποδοχής και χρήσης των υπηρεσιών αυτών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 326)

Ανάπτυξη ενός E-learning συατήματος για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται καθαρά μια αυξανόμενη ανάγκη παροχής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση κυρίως ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-learning). Τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου που χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να βελτιωθούν και να εμπλουτιστούν όσον αφορά στην ευελιξία τους και στην προσαρμογή τους στο ‘ιστορικό’ του εκπαιδευόμενου. Το μοντέλο του εκπαιδευτικού γράφου είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, καθώς βοηθάει στη μοντελοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην εύκολη παρέμβαση από τους συγγραφείς, με αποτέλεσμα την παραγωγή μαθησιακών μονοπατιών ανάλογα με τις επίπεδο και τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε και δημιουργήθηκε ένα σύστημα elearning για την υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας της υποενότητας SQL της θεματικής ενότητας ΠΛΣ60 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Aναπτύχθηκε ο εκπαιδευτικός γράφος, από τον οποίο μπορούν να προκύψουν διαφορετικά μονοπάτια μάθησης ανάλογα με τις γνώσεις και τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου και χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης μαθημάτων Moodle μαζί με το εργαλείο συγγραφής CourseLab. Κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά έχει προγραμματιστεί η δοκιμαστική χρήση του υλικού από τους φοιτητές της συγκεκριμένης ενότητας, με στόχο τη μελέτη των αποτελεσμάτων χρήσης του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 177)

Σφαίρες Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το όραμα της Περιρρέουσας Νοημοσύνης και οι τεχνολογίες που οδηγούν στην υλοποίησή του και εισάγονται οι μεταφορές της Περιρρέουσας Οικολογίας και της Σφαίρας Δραστηριότητας. Ένα φανταστικό σενάριο εφαρμογής μας δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσουμε τη συνδυαστική χρήση σύγχρονων ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, και να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στο ρόλο που μπορεί να παίξει η διαχείριση της γνώσης που καταγράφουν τα Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού
(Πλήθος ανακτήσεων: 323)

Ο Παγκόσμιος Ιστός στην υπηρεσία του κειμενικού "Ιστού": Τρόποι ανάδειξης της κειμενικότητας των λογοτεχνικών κειμένων μέσα από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και του Διαδικτύου στην εκπαιδευτική πράξη

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να δώσει μια νέα προοπτική στη διδασκαλία και ερμηνεία του λογοτεχνικού λόγου. Έτσι, χωρίς να αποκλίνει από το υπάρχον ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών, επιδιώκει να εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία τη δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου και των πολυμέσων από τους μαθητές με σκοπό την ανάδειξη της κειμενικότητας των λογοτεχνικών έργων και της πολλαπλής νοηματοδότησής τους. Συγκεκριμένα, αφορά την οπτικοποίηση των ποιητικών εικόνων σε προγράμματα δημιουργίας ταινίας (Windows Live Movie Maker) ή προγράμματα παρουσίασης (Microsoft Power Point) με εικόνες από τον Παγκόσμιο Ιστό. Η πρόταση τεκμηριώνεται με δεδομένα από σύγχρονες θεωρίες και αντιλήψεις για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τη γνώση και τη μάθηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 62)

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις

Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα τεχνολογικό μέσο, το οποίο υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις, μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων στη σχολική τάξη. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η εισαγωγή του στην εκπαιδευτική πράξη συνοδεύεται από σημαντικά πλεονεκτήματα, κυρίως σε θέματα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και μαθητών. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε πως η άκριτη χρήση του στη σχολική τάξη συνέβαλλε στην ενδυνάμωση της δασκαλοκεντρικής προσέγγισης, και σε αρκετές περιπτώσεις αποδυνάμωσε την συνεργατική μάθηση. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο του πίνακα, τα χαρακτηριστικά, οι δυνατότητές και οι παιδαγωγικές του εφαρμογές και τίθεται το θεωρητικό πλαίσιο παιδαγωγικής αξιοποίησής του στη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία. Τέλος, παρουσιάζονται οι προβληματισμοί από την εκπαιδευτική χρήση του στη σχολική τάξη, όπως αυτοί προκύπτουν από τη μελέτη της βιβλιογραφίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 68)

ΤΠΕ και οικονομική εκπαίδευση: Η τεχνολογία συναντά τη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων;

Η εμφάνιση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και η αναζήτηση για διδακτικές μεθόδους και καινοτομίες δημιούργησε νέα δεδομένα και στην οικονομική εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία, μέσα από μια επισκόπηση της σχετικής ερευνητικής βιβλιογραφίας, επιχειρεί να εξετάσει το ζήτημα της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων και να αποτυπώσει τα συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δυνατότητες των Ν.Τ. δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς στην οικονομική εκπαίδευση κι ενώ εκπαιδευτικοί και μαθητές/φοιτητές τάσσονται θετικά υπέρ της χρήσης των ΤΠΕ, εντούτοις δεν υπάρχει ουσιαστική επίδραση στη μάθηση όταν χρησιμοποιούνται. Οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί, με κίνητρο την τεχνολογία, χρειάζεται να επανασχεδιάσουν τις δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης των οικονομικών μαθημάτων και να συνδυάσουν την τεχνολογία με τις παιδαγωγικές αρχές των μοντέλων διδασκαλίας
(Πλήθος ανακτήσεων: 73)

Διατυπώνοντας τα θεωρήματα Ισότητας Τριγώνων με τη βοήθεια ενός Έμπειρου Διδακτικού Συστήματος

Η παρούσα εργασία μελετά τη χρήση ενός Έμπειρου Διδακτικού Συστήματος (ΕΔΣ) στη διδασκαλία γεωμετρικών εννοιών και ειδικότερα στην ισότητα τριγώνων στην Α’ Λυκείου. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης στην οποία σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα ΕΔΣ με τη χρήση ενός κελύφους ΕΣ το ExSys σε μαθητές της Α’ Λυκείου. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό σενάριο που υλοποιήθηκε με το ΕΔΣ εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε σε τρεις δυάδες μαθητών. Παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές, με τη βοήθεια εφαρμογής («HOW») που υποστηρίζει το ΕΔΣ, διατύπωσαν τα θεωρήματα και υιοθέτησαν το συλλογιστικό μηχανισμό συμπερασμάτων που χρησιμοποιεί το ΕΔΣ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 56)

Εισαγωγή ΤΠΕ στα Σχολεία: ο Παράγοντας "Εκπαιδευτικός"

Η εισαγωγή και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα σχολεία, αυξάνεται όπως δείχνουν οι μελέτες χρονιά με τη χρονιά, αλλά όχι με το ρυθμό που θα περίμενε κανείς με βάση ό,τι συμβαίνει σε άλλους τομείς. Πολλοί είναι οι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Στην παρούσα αναφορά εξετάζουμε τον ανθρώπινο παράγοντα και συγκεκριμένα τον εκπαιδευτικό. Τι τον αποτρέπει και τι τον διευκολύνει στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία; Τι θα πρέπει να προσεχτεί, ποιες παράμετροι είναι οι πιο σημαντικές και πού να δοθεί ιδιαίτερο βάρος ώστε το αποτέλεσμα να είναι το βέλτιστο δυνατό;
(Πλήθος ανακτήσεων: 229)

Μαθαίνω για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Εκπαιδευτικό υλικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό «Μαθαίνω για την Ευρωπαϊκή Ένωση». Πρόκειται για ένα υλικό ψηφιακής μορφής, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο σε μαθήματα εξ αποστάσεως όσο και στη συμβατική εκπαίδευση. Αποτελείται από δραστηριότητες οι οποίες συγκροτούν έξι αυτοτελή φύλλα εργασίας, καθένα από τα οποία αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα θέματα των φύλλων εργασίας αρθρώνονται με τρόπο ώστε να συνθέτουν συνολικά τις διαφορετικές όψεις και διαστάσεις του γενικού θέματος που πραγματεύεται το εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματικό υλικό, στο οποίο ανατρέχει ο μαθητής για επιπλέον πληροφορίες. Επιπλέον το συμπληρωματικό υλικό περιλαμβάνει απαντήσεις σε ορισμένες από τις δραστηριότητες που προτείνονται στα φύλλα εργασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 119)

Οι αντιλήψεις των γονέων για τους κινδύνους που απειλούν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν και να καταγραφούν οι αντιλήψεις των γονέων για τους κινδύνους που απειλούν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο. Η έρευνα ήταν τύπου επισκόπησης και το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ερωτηματολόγιο με κλειστές και ανοικτές ερωτήσεις. Συμμετείχαν 172 γονείς μαθητών που φοιτούσαν σε 7 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 3 περιοχών (Αθήνα, Κεφαλονιά, Σέρρες). Οι γονείς θεωρούν πως ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι να πέσουν τα παιδιά τους θύματα σε κυκλώματα ναρκωτικών και παιδεραστίας. Στη συνέχεια ιεραρχούν τη λήψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων καθώς και την ανάγνωση κειμένων και τη θέαση εικόνων με παράνομο περιεχόμενο. Επίσης, θεωρούν ότι λόγω υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου το παιδί τους κινδυνεύει να έχει κακή επίδοση στο σχολείο, να απομακρύνεται από την οικογένεια και τους φίλους, να αρουσιάσει προβλήματα υγείας κ.ά. Παρόλα αυτά οι γονείς είτε δεν γνωρίζουν, είτε δεν συζητούν όσο χρειάζεται με τα παιδιά τους για να τα προφυλάξουν από τις διαδικτυακές απειλές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 56)

Η σχέση μεταξύ της εμπειρίας χρήσης υπολογιστή και της αντιλαμβανόμενης χρήσης των υπηρεσιών του συστήματος διαχείρισης μαθημάτων E-Class

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης εμπειρίας χρήσης υπολογιστή και της αντιλαμβανόμενης χρήσης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται από ένα ασύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων - ΣΔΜ (e-Class) για την υποστήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας στην αίθουσα. Οι συμμετέχοντες ήταν διακόσιοι επτά (n = 207) προπτυχιακοί φοιτητές, ηλικίας 18-20 ετών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Εκατόν σαράντα έξι (70,5%) ήταν άνδρες και εξήντα μία ήταν γυναίκες (29,5%). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας ένα online ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας. Η ανάλυση συσχέτισης κατά Pearson έδειξε μια χαμηλή προς μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης εμπειρίας χρήσης υπολογιστή με τις υπηρεσίες: ασκήσεις και περιγραφή μαθήματος, και μια μέτρια θετική συσχέτιση με τις υπηρεσίες: ανακοινώσεις, έγγραφα, εργασίες φοιτητών και γραμμή μάθησης. Συμπερασματικά, η εμπειρία χρήσης υπολογιστή αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών του ΣΔΜ e-Class από τους φοιτητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 100)

Αλληλεπιδράσεις μαθητών προσχολικής ηλικίας στα πλαίσια δραστηριοτήτων με ψηφιακά παιχνίδια

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγραφούν τα είδη των λεκτικών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών που ανήκουν σε ομοιογενείς και ανομοιογενείς ομάδες καθώς φέρνουν σε πέρας συνεργατικές δραστηριότητες με ψηφιακά παιχνίδια και πώς αυτές επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης. Το δείγμα της ερευνητικής μελέτης αποτέλεσαν 20 παιδιά ηλικίας 4 -5 ετών. Τα παιδιά αυτά βάση μιας αρχικής αξιολόγησης με φύλλα εργασίας χωρίστηκαν σε 3 υποομάδες - επίπεδα (καλοί, μέτριοι και αδύνατοι). Από αυτές τις υποομάδες - επίπεδα των μαθητών δημιουργήθηκαν 5 ομοιογενείς και 5 ανομοιογενείς ομάδες. Οι μαθητές στη συνέχεια συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρέμβασης παίζοντας με τα ψηφιακά παιχνίδια σε συνεδρίες των 10 - 12 λεπτών, 2 φορές την εβδομάδα για μια περίοδο 4 εβδομάδων με σκοπό να καταγραφούν και να συγκριθούν οι λεκτικές αλληλεπιδράσεις των μαθητών όταν αυτοί δουλεύουν σε ομοιογενείς και ανομοιογενείς ομάδες. Η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων των μαθητών έδειξε πως οι μαθητές που δούλεψαν σε ομάδες ομοιογενείς ως προς τη σύσταση τους παρουσίασαν στα πλαίσια της συνεργασίας τους μειωμένη λεκτική αλληλεπίδραση σε σχέση με τα παιδιά που ανήκαν σε ανομοιογενείς ομάδες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 68)

Διερεύνηση της εξοικείωσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών με τις ΤΠΕ στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών: μια διαχρονική μελέτη

Στόχος της έρευνας αυτής στην οποία συμμετείχαν 532 νεοεισελθόντες φοιτητές/φοιτήτριες στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. κατά τα 4 τελευταία ακαδημαϊκά έτη είναι η διερεύνηση του βαθμού εξοικείωσής τους με τις ΤΠΕ. Τα σημαντικότερα ευρήματά μας έδειξαν ότι οι ΤΠΕ αποτελούν στοιχείο του πολιτιστικού κεφαλαίου των περισσοτέρων από τους νέους αυτούς ανθρώπους, με παράλληλη συνύπαρξη και των φαινομένων του ψηφιακού αναλφαβητισμού και του ψηφιακού χάσματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 88)

Μελέτη της υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη της διαδικασίας σχεδίασης και εφαρμογής ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση με βάση τους άξονες που αναφέρονται στο υλικό επιμόρφωσης Β ’ επιπέδου, σχετικά με την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Εφαρμόστηκε η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης ενώ για τη συλλογή δεδομένων βιντεοσκοπήθηκαν οι δράσεις των μαθητών στον υπολογιστή και οι συμβατικές κατασκευές κατά την εκπαιδευτική πράξη. Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας νέων αξόνων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό της διδακτικής πράξης μέσω ενός εκπαιδευτικού σεναρίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 80)

Χρήση οντολογιών για την περιγραφή και τη διαχείριση μαθησιακών στόχων και μαθησιακών αντικειμένων

Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε στις δυνατότητες αξιοποίησης των Οντολογιών στην Εκπαίδευση. Αφού κάνουμε μια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, προχωρούμε στην περιγραφή της δικής μας δουλειάς, που αφορά την κατασκευή οντολογιών που βοηθούν στην περιγραφή και διαχείριση μαθησιακών στόχων και εκπαιδευτικού υλικού (μαθησιακών αντικειμένων).
(Πλήθος ανακτήσεων: 57)

Επικοινωνία και συνεργασία μέσω υπολογιστών

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσουμε πώς οι φοιτητές μιας τάξης του Ε.Α.Π., που παρακολουθήσαμε, αλληλεπιδρούν με διάφορα μέσα (e-mail, IRC, τηλέφωνο και κατά πρόσωπο - face-to-face - επαφές) κι αναπτύσσουν διάφορες σχέσεις μεταξύ τους (που είναι οι σχέσεις συνεργασίας, κοινωνικοποίησης, ανταλλαγής τεχνικής βοήθειας και συναισθηματικής στήριξης), σε τρεις χρονικές φάσεις κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου των σπουδών τους. Όπως θα δούμε, ένας σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των αλληλεπιδράσεων των φοιτητών, που μελετήσαμε, ήταν το γεγονός ότι αυτοί δούλευαν σε ομάδες τις ανατιθέμενες σ’ αυτούς εργασίες. Για το λόγο αυτό, μας ενδιέφερε να κατανοήσουμε πώς οι δομές των ομάδων των φοιτητών συσχετίζονται με τα μορφώματα επικοινωνίας. Επιπλέον, δεδομένου ότι η επικοινωνία στην τάξη αυτή των φοιτητών μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, θέλαμε να δούμε πώς οι αναπτυσσόμενες πολλαπλές σχέσεις και τα χρησιμοποιούμενα πολλαπλά μέσα εξελίσσονται χρονικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της μελέτης μας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 84)

Εκπαιδευτικοί και ΤΠΕ: διευκολυντές και εμπόδια στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών στη σχολική τάξη

Στη σύγχρονη μεταβιομηχανική κοινωνία οι ψηφιακές εφαρμογές δεσπόζουν και αποτελούν πλέον απαραίτητο «εργαλείο» για προσωπική και επαγγελματική χρήση. Στον επαγγελματικό χώρο ειδικότερα η εξοικείωση των εργαζομένων με τις εφαρμογές της Νέας Τεχνολογίας αποτελεί ολοένα και επιτακτικότερη απαίτηση. Τέτοιου είδους απαιτήσεις εγείρονται και για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, ο ρόλος του οποίου βαρύνεται πλέον και με προσδοκίες για αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική του πράξη. Έρευνες όμως έχουν δείξει, ότι παρά τις διακηρύξεις ή τις προτροπές των αρμόδιων φορέων, πολλοί εκπαιδευτικοί είναι ακόμη απρόθυμοι να εμπλακούν σε σχετικές καινοτομίες. Η συγκεκριμένη θεωρητική μελέτη επιχειρεί να συνοψίσει, μέσα από την επισκόπηση κυρίως διεθνών ερευνών, τους ποικίλους παράγοντες που φαίνεται να επιδρούν στην απόφαση των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδακτική πρακτική τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 104)

Οι ΤΠΕ στα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών

Στις πρόσφατες εξαγγελίες του ΥΠΔΒΜΘ, κεντρικός άξονας της εκπαίδευσης φαίνεται να είναι η πληροφορική και εν γένει οι ΤΠΕ. Με την πιλοτική εφαρμογή σε 800 σχολεία της χώρας, γίνεται προσπάθεια να ενισχυθεί η παρουσία της πληροφορικής και των ΤΠΕ, στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με απώτερο στόχο την «ίδρυση» του νέου, Ψηφιακού Σχολείου. Θεμελιώδη ρόλο στο σχεδιασμό του νέου σχολείου έχει και πάλι ο ενεργός εκπαιδευτικός, ειδικότερα στις μικρότερες τάξεις, όπου η παιδαγωγική κατάρτιση έχει καίρια σημασία. Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα εργασία γίνεται μια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, αναφορικά με τη θέση που κατέχουν οι ΤΠΕ στα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών της χώρας. Μελετώνται τα προσφερόμενα μαθήματα και η αμεσότητα της σχέσης τους με το πραγματικό έργο που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μαθήματα απευθύνονται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών, αλλά κατά κύριο λόγο σε νηπιαγωγούς.
(Πλήθος ανακτήσεων: 166)

Το facebook στην καθημερινότητα των εφήβων: κατασκευή ερωτηματολογίου διερεύνησης ενδιαφέροντος περί ιδιωτικότητας

Το facebook είναι ο δημοφιλέστερος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης και αρκετοί έφηβοι έχουν δημιουργήσει προφίλ, συνομιλούν με φίλους και δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα. Η εργασία αυτή διερευνά το ενδιαφέρον των εφήβων μαθητών/τριών για την προστασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών τους δεδομένων στο facebook. Συμμετείχαν 116 κορίτσια και 92 αγόρια από δύο σχολεία του Πειραιά. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο 14 δηλώσεων. Καταλήξαμε σε 10 δηλώσεις που αποτελούν έναν παράγοντα με αξιοπιστία (εσωτερική συνοχή) Cronbach Alpha ίση με 0,8. Ο παράγοντας «Ιδιωτικότητα» βρέθηκε να συνδέεται σημαντικά μόνο με τη μεταβλητή φύλο, γεγονός που σημαίνει ότι τα κορίτσια, συγκριτικά με τα αγόρια, ενδιαφέρονται περισσότερο για την προστασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών τους δεδομένων. Η συχνότητα χρήσης του facebook από τους μαθητές/τριες δεν συνδέεται σημαντικά με κανέναν από τους παράγοντες ιδιωτικότητα, φύλο, ηλικία. Προτείνεται η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 82)

Χρήση εργαλείων δημιουργίας διαγραμμάτων ροής για την εισαγωγή στην Αλγοριθμική και τον Προγραμματισμό: μια επισκόπηση

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια επισκόπηση περιβαλλόντων προγραμματισμού που ενσωματώνουν εκδότες, στους οποίους το παραγόμενο έγγραφο είναι κάποιου είδους διαγραμμάτος ροής. Τα εργαλεία που αναλύονται έχουν ως στόχο τη στήριξη των σπουδαστών στην απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της διδασκαλίας και εκμάθησης εννοιών τόσο της αλγοριθμικής όσο και του προγραμματισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 68)

Ο μετασχηματιστικός ρόλος των ΤΠΕ, στο «νέο» τεχνολογικό Λύκειο

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει κριτικά την διακήρυξη για το «νέο» Τεχνολογικό Λύκειο και τον μετασχηματιστικό ρόλο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως φορέων της επικείμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει μέσα από ιστορικά, κοινωνικοπολιτικά γεγονότα την προβληματική κατάσταση της ΤΕΕ, η οποία συμβαδίζει και εμπεριέχεται στην έννοια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Στην συνέχεια σχολιάζεται από την μία πλευρά οι άξονες προτεραιοτήτων που προωθεί το ΥΠΔΒΜΘ για την ΤΕΕ με τη δημιουργία του «νέου» Τεχνολογικού Λυκείου, γίνετε λόγος για τη σχέση εξουσίας-εκπαίδευσης μέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκείται σε κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της ΤΕΕ. Αναδεικνύεται το χάσμα και η προβληματική χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από την αξιοποίηση των αξιολογήσεων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ στις ΤΠΕ. Ενώ, από την άλλη πλευρά, επιχειρείται μέσω της Κριτικής Παιδαγωγικής να αναδυθεί ο μετασχηματιστικός, διανοητικός ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 117)

«e –Ποίηση»: Δημιουργία δικτυακού τόπου για τη διδακτική προσέγγιση της Ποίησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διατύπωση μίας πρότασης αξιοποίησης του Διαδικτύου στη διδακτική προσέγγιση της Ποίησης. Πρόκειται για τη δημιουργία του δικτυακού τόπου «e- Ποίηση», ο οποίος περιλαμβάνει υλικό και δραστηριότητες για την προσέγγιση ποιητικών κειμένων που διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μπορεί να χρησιμεύσει, είτε στο πλαίσιο του σχολείου, είτε εξατομικευμένα, ως μία ενδιαφέρουσα και γοητευτική ενασχόληση με την Τέχνη, μέσα από δραστηριότητες που ευνοούν την αισθητική και συναισθηματική καλλιέργεια. Ο σχεδιασμός της «e- Ποίηση» αποσκοπούσε στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην ανάγνωση και την απόλαυση της Ποίησης, ενώ η διαμορφωτική αξιολόγησή της υλοποιήθηκε από μαθητές και μαθήτριες, με βάση αισθητικά, λειτουργικά, γνωστικά και παιδαγωγικά κριτήρια, επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση ότι η εισαγωγή και χρήση πολυμέσων, υπερμέσων και του Διαδικτύου και η ταυτόχρονη προσέγγιση ποιητικών, εικαστικών και μουσικών έργων επιφέρει βελτιωμένα αποτελέσματα στην πρόσληψη του ποιητικού έργου σε σύγκριση με τη μετωπική διδασκαλία και κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 108)

Η εισαγωγή και διδασκαλία των N.T. στο «Νέο Σχολείο» - Πρώτες προσεγγίσεις και συμπεράσματα

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι μέσα από διεξαγωγή έρευνας, να παρουσιάσει μία πρώτη εκτίμηση, σχετικής με το ποιες στάσεις υιοθετούν οι δάσκαλοι αλλά και οι καθηγητές πληροφορικής αναφορικά με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στο Νέο Σχολείο, όχι μόνο ως υποβοηθητικό μέσο διδασκαλίας αλλά και ως γνωστικό αντικείμενο. Αφού, παρουσιάζεται μέρος του θεωρητικού πλαισίου που αφορά στην καταλληλότητα της διδασκαλίας και χρήσης των Νέων Τεχνολογιών κι από παιδιά μικρής ηλικίας, καταγράφονται ερευνητικά συμπεράσματα τόσο για τον τρόπο εισαγωγής και διδασκαλίας όσο και για την αποτελεσματικότητα τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 134)

Είναι δυνατή η αξιοποίηση επερχόμενων τεχνολογιών από μελλοντικούς δασκάλους; Μία «δεύτερη ζωή» σε ένα Παιδαγωγικό Τμήμα

Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών, όπως το Second Life, είναι πολλά υποσχόμενα όσον αφορά τις εφαρμογές στο χώρο της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εμφανίζεται αυξανόμενη τάση αξιοποίησης. Ελάχιστες είναι οι αναφορές σε πανεπιστημιακά μαθήματα που εστιάζουν στη διδασκαλία χρήσης και αξιοποίησής τους. Στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση του εφικτού της διδασκαλίας του Second Life στο πλαίσιο ενός εξαμηνιαίου μαθήματος σε ένα Παιδαγωγικό Τμήμα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 90)

Αξιολόγηση περιεχομένου του εκπαιδευτικού λογισμικού «Περίπλους» για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Γεωγραφίας

Η αναγκαιότητα αξιοποίησης της ιστορίας των επιστημονικών οργάνων στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για την διαθεματική προσέγγιση εννοιών των Φυσικών Επιστημών οδήγησε στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού προσομοίωσης «Περίπλους», μέσω του οποίου οι μαθητές Γυμνασίου μελετούν το «πλαίσιο κατασκευής» σε συνάρτηση με το «πλαίσιο χρήσης» επιστημονικών οργάνων Ναυσιπλοΐας, για τον προσδιορισμό της θέσης του ατόμου στο χώρο μέσα από την κατανόηση των μεθόδων και πρακτικών προσανατολισμού και την αντίληψη της σχέσης του χώρου με το χρόνο. Η παρούσα εργασία επιχειρηματολογεί για την διδακτική ωφελιμότητα αφενός της μελέτης των Επιστημονικών Οργάνων και αφετέρου της χρήσης των αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων στην μαθησιακή διαδικασία και παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της υπερμεσικής εφαρμογής «Περίπλους» αλλά και τα ερευνητικά στοιχεία, ποσοτικά και ποιοτικά, αναφορικά με την παιδαγωγική και διδακτική του καταλληλότητα ως μαθησιακό εργαλείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 69)

Διερευνητική μελέτη για το πώς τα παιδιά χρησιμοποιούν τη διαδραστική τεχνολογία πολυμέσων στην προσχολική εκπαίδευση

Στη βιβλιογραφία γίνεται συχνά αναφορά στις θετικές επιδράσεις που μπορεί να επιφέρει η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση μαθητών μικρής ηλικίας. Η συγκεκριμένη μελέτη, επιχειρεί να διερευνήσει πως τα παιδιά ηλικίας τριών και τεσσάρων ετών χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα πλαίσιο ομαδικής απασχόλησης που είχε την μορφή παιχνιδιού. Εξετάζοντας τις λεκτικές εκφράσεις, τις κινήσεις του ποντικιού και τις αντιδράσεις των παιδιών αποδείχθηκε πως τα μαθησιακά κίνητρα μπορούν να αυξηθούν με την χρήση κατάλληλων διαδραστικών τεχνολογιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 70)

Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην έρευνα συμμετείχαν 176 Έλληνες εκπαιδευτικοί οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία συσχετίστηκε σημαντικά με την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ, με το είδος της επιμόρφωσής τους και με τη θέση του σχολικού τεχνολογικού εξοπλισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 94)

Διδακτική πρόταση αξιοποίησης της Δορυφορικής Τηλεόρασης στη διαδικασία εκμάθησης της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Από το σχολικό έτος 2008/2009 δίδεται η δυνατότητα επιλογής εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας σε όλα τα δημόσια σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης με βάση σχετική Υπουργική Απόφαση. Γνωρίζοντας από την εμπειρία μας στο χώρο της εκπαίδευσης τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που ταλανίζουν τη διδασκαλία της ιταλικής, ως ξένης γλώσσας, στην Ελλάδα, προτείνουμε τη χρήση της Δορυφορικής Τηλεόρασης στη διδακτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στα τηλεοπτικά προγράμματα των Ιταλικών καναλιών που μπορούν να υπηρετήσουν την εκπαίδευση χάρη της πολλαπλότητας των επικοινωνιακών μοντέλων και καταστάσεων, τα οποία συνεισφέρουν στη διαμόρφωση και τον εμπλουτισμό της γνώσης, ακόμα και μέσα από την προοπτική της «δια βίου κατάρτισης». Με γνώμονα τις κοινοτικές οδηγίες, στόχος μας είναι η καινοτομία και η πρόοδος στην εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 319)

Μελέτη περίπτωσης διδασκαλίας κλασματικών μονάδων με χρήση του εγκεκριμένου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπαιδευτικού λογισμικού «Τα παιδιά κάνουν Μαθηματικά»

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων μιας διδακτικής παρέμβασης με εποικοδομητικά χαρακτηριστικά, αξιοποιώντας το εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο λογισμικό «Τα παιδιά κάνουν Μαθηματικά», για τη διδασκαλία της ενότητας «κλασματικές μονάδες». Πρόκειται για μελέτη περίπτωσης στην οποία συμμετείχαν τέσσερις μαθητές της Ε’ Δημοτικού και έλαβε χώρα σε εξωσχολικό περιβάλλον. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν αρχικά - τελικά ερωτηματολόγια, φύλλα εργασίας, βιντεοσκοπήσεις και το screen capture λογισμικό Camtasia. Ως θεωρητικό πλαίσιο και ερευνητικό εργαλείο για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η «Θεμελιωμένη Θεωρία» (Grounded Theory). Τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούν τις μαθησιακές στρατηγικές που αναπτύχθηκαν, τις στάσεις των μαθητών, το ρόλο του εκπαιδευτικού, τη συμβολή του εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αλληλεπίδρασή του με τους μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 86)

Πως αντιλαμβάνονται το ρόλο τους οι Επιστημονικές Ενώσεις στο χώρο της Εκπαίδευσης ως προς τη διαδικασία ένταξης των ΤΠΕ στο Ελληνικό σχολείο

Τα τελευταία είκοσι χρόνια υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία γύρω από τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση αλλά και το ρόλο που καλούνται να παίξουν αυτές στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Γνώσης. Αν και υπάρχει συμφωνία ως προς την αναγκαιότητα της ένταξης των ΤΠΕ, διαπιστώνεται έντονος προβληματισμός σχετικά με τη διαδικασία της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, μια διαδικασία που συχνά αποτελεί αντικείμενο εκπαιδευτικής πολιτικής. Στη συζήτηση αυτή πρωταγωνιστικό ρόλο μπορούν να παίξουν οι επιστημονικές ενώσεις που εμπεριέχουν στα ενδιαφέροντά τους την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εμπλουτίσει τη συζήτηση αυτή παρουσιάζοντας το πως αντιλαμβάνονται το ρόλο τους οι επιστημονικές ενώσεις ως προς τη διαδικασία ένταξης των ΤΠΕ στο ελληνική σχολική πραγματικότητα. Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που πραγματοποιήθηκε τη διετία 2007 - 2008 και ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2008, στο πλαίσιο ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 58)

eSchool++: Σχεδιασμός συστήματος διαφύλαξης Ιδιωτικότητας στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Η προστασία της ιδιωτικότητας των δημοσιευμένων δεδομένων καθορίζεται από τον τρόπο της δημόσιας παρουσίασης δεδομένων γύρω από τις δραστηριότητες ή τις πράξεις ενός συνόλου ατόμων. Το eSchool++ (electronic School preservation privacy), αποτελεί ένα σύστημα για την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, που προέρχονται από συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στόχος του eSchool++ είναι να επιτρέπει σε ένα σύνολο καλοπροαίρετων χρηστών να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς, και παράλληλα να εμποδίζει κακόβουλους εισβολείς να συσχετίσουν αυτά τα δεδομένα με δεδομένα από εξωτερικές πηγές προκειμένου να συνδυάσουν συγκεκριμένα πρόσωπα στον πραγματικό κόσμο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 101)

Σημασιολογική περιγραφή ψηφιακών εκπαιδευτικών αντικειμένων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον εκπαίδευσης

Η σύγχρονες αλλαγές που συμβαίνουν στον παγκόσμιο ιστό και η σημασιολογική προσέγγισή του είναι πιο κοντά από ποτέ. Τα διασυνδεδεμένα δεδομένα (linked data) φέρονται ως η λύση στο πρόβλημα της αναζήτησης και της σύνδεσης των δεδομένων του παγκόσμιου ιστού μέσα από τη δομημένη περιγραφή τους. Η αναζήτηση και η εύρεση των ψηφιακών εκπαιδευτικών αντικειμένων δεν μπορεί να μείνει εκτός των σύγχρονων εξελίξεων και η σημασιολογική τους περιγραφή είναι επιτακτικής ανάγκης. Στην εργασία αυτή προτείνεται μια εφαρμογή για την μετατροπή των μεταδεδομένων των ψηφιακών εκπαιδευτικών αντικειμένων σε σημασιολογικά μεταδεδομένα τύπου RDF. Η εφαρμογή αυτή είναι μια επέκταση ενός από τα πιο πολυχρησιμοποιούμενα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, του moodle.
(Πλήθος ανακτήσεων: 158)

Διαδικτυακές Κοινότητες: Διερεύνηση προσδοκιών εκπαιδευτικών & χρήσης υπηρεσιών

H συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε μια διαδικτυακή κοινότητα προσφέρει δυνατότητες ανταλλαγής ιδεών, δημιουργίας ομότιμων συνδέσμων και ανάπτυξης συνεργατικών δικτύων μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση διαδικτυακών κοινοτήτων από τους εκπαιδευτικούς απαιτεί μια διερευνητική προσέγγιση τόσο της λειτουργίας όσο και του δυνητικού ρόλου τους στην ευρύτερη επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Με αυτή την εργασία, γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης της χρήσης επιλεγμένων ελληνικών κοινοτήτων, καθώς διερευνάται ποιές είναι οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών μέσα από την συμμετοχή τους σε αυτές και ποια είναι τα χαρακτηριστικά χρήσης αυτών των υπηρεσιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 66)

Παραγωγή προφορικού λόγου από τα νήπια, μέσα από την αφήγηση ιστοριών, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών υλικών και ψηφιακών εικόνων σε Διαδραστικό Πίνακα

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να εξετασθεί αν η παραγωγή του προφορικού λόγου των νηπίων μέσα από την αφήγηση ιστοριών, είναι ποιοτικότερη και πληρέστερη όταν ως βοηθήματα χρησιμοποιούνται απλά υλικά όπου τα παιδιά τα μετατρέπουν σε εκπαιδευτικά, με το συμβολικό παιχνίδι, από ότι στη περίπτωση που χρησιμοποιούνται ψηφιακές εικόνες σε διαδραστικό πίνακα. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων έγινε προσπάθεια να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: Ποια η σχέση μεταξύ της χρήσης των συμβολικών υλικών / ψηφιακών σχεδίων κατά την αφήγηση ιστοριών, με τη παραγωγή του προφορικού λόγου από τα νήπια; Τι είδους ερεθίσματα βοηθούν τα νήπια να παράγουν ποιοτικότερο προφορικό λόγο; Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως οι στόχοι που θέτει ο οδηγός νηπιαγωγού για την οργάνωση του προφορικού λόγου από τα νήπια, επιτυγχάνονται καλύτερα και πληρέστερα όταν κατά την αφήγηση ιστοριών χρησιμοποιούνται διάφορα συμβολικά υλικά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 107)

Η αξιοποίηση των μαθητικών netbooks μέσω Κεντρικού Συστήματος Παρουσίασης και Προγράμματος Διαχείρισης Τάξης για την διδασκαλία της Γεωμετρίας

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Γεωμετρίας. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η αξιοποίηση των μαθητικών netbooks που πήραν οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου το 2009 μέσα από τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού GeoGebra, με την υποστήριξη του προγράμματος διαχείρισης τάξης iTalc, καθώς και την προϋπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των αιθουσών του σχολείου μας. Οι αίθουσες του σχολείου είναι εξοπλισμένες με συστήματα κεντρικής παρουσίασης, με ενσύρματη και ασύρματη δικτύωση. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι ο καθηγητής και οι μαθητές αξιοποίησαν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης και επέτυχαν θετικά αποτελέσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 150)

Οι αντιλήψεις των καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τους κινδύνους του Διαδικτύου για τους μαθητές

Η παρούσα εργασία αρχικά περιγράφει συνοπτικά τους «κινδύνους» του διαδικτύου για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παρουσιάζει πρόσφατες μελέτες αναφορικά με τους κινδύνους αυτούς αλλά και τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην πρόληψή τους. Στη συνέχεια, η εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων και του βαθμού ενημέρωσης των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου για τους ανήλικους μαθητές. Παράλληλα, η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν στην πράξη τις υπηρεσίες του διαδικτύου. Τα συμπεράσματα της έρευνας καταλήγουν στο ότι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύει η περιήγηση των μαθητών στον κυβερνοχώρο είναι ελλιπής καθώς και συνηγορούν στην ανάγκη εισαγωγής μαθημάτων με αντικείμενο την ασφάλεια στο διαδίκτυο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 57)

Κοινωνικές Επιπτώσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Επιπτώσεις στην Εκπαίδευση

Η Επιστήμη και η Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) υπηρετούν και επηρεάζουν τις άλλες επιστήμες και τεχνολογίες, τις τέχνες και σχεδόν όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες του ανθρώπου, αλλά και την οικογενειακή ή ατομική του ζωή. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (ή αλλιώς ο σύγχρονος «άβακας») και το διαδίκτυο αξιοποιούνται πλήρως από την κάθε επιστήμη και τεχνολογία μόνο σε ολιστική σύνδεση με αυτές και όχι μηχανιστικά ή σε απλή σύζευξη (π.χ. «Γεωγραφία και Υπολογιστές», «Μαθηματικά και Υπολογιστές», «Ιατρική και Υπολογιστές») (Μαΐστρος, 1990). Η Γεωγραφία, τα Μαθηματικά, η Ιατρική είτε διδάσκονται, μαθαίνονται, ασκούνται με εργαλείο τον υπολογιστή είτε ανήκουν σε παλιότερη εποχή! Είναι φυσικό επομένως η εκπαίδευση, ως κεντρική κοινωνική δραστηριότητα, η οποία στηρίζεται και αναφέρεται σε όλες σχεδόν τις επιστήμες και τις τέχνες, να επηρεάζεται άμεσα ή έμεσα από τις τεχνολογίες ΤΠΕ. Με τη διεύρυνση της εισαγωγής αυτών των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουμε να εξετάσουμε τις όποιες επιδράσεις ή επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 50)

Διδάσκοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση με τη χρήση ΤΠΕ

Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας διδακτικής ακολουθίας για τη διδασκαλία φαινομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη χρήση ΤΠΕ. Η διδασκαλία έγινε κυρίως με τη χρήση σειράς μικρών εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού που είτε δημιουργήθηκαν είτε παρέχονται ελεύθερα από το διαδίκτυο. Η διδακτική ακολουθία εφαρμόστηκε στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Επιστημών στο πλαίσιο του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον - Εργαστηριακή προσέγγιση», το οποίο απευθύνεται στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που φοιτούν στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως βασικό αποτέλεσμα της εφαρμογής προέκυψε η βελτίωση του γνωστικού υποβάθρου των φοιτητών και ειδικότερα η βελτίωση της ικανότητας να διακρίνουν τη συμβολή μετεωρολογικών και τοπογραφικών παραμέτρων στη δημιουργία τοπικών φαινομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 292)

Κοινωνικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και τα κοινωνικά δίκτυα (social networks) κατακτούν με εκπληκτικά αυξανόμενους ρυθμούς όλο και περισσότερους χρήστες. Στόχος της εν λόγω εισήγησης είναι η παρουσίαση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην εξ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 98)

Διδασκαλία μαθηματικών και φιλολογικών με Τ.Π.Ε.: οι κουλτούρες των ‘παλαιών’ αντικειμένων μπροστά στο δέος των ‘νέων’ τεχνολογιών

Στην παρούσα εργασία συζητάμε το δυναμικό μετασχηματισμoύ της διδασκαλίας των δύο βασικών γνωστικών αντικειμένων στο σχολικό πρόγραμμα (μαθηματικά και φιλολογικά μαθήματα) με τη διαμεσολάβηση των Τ.Π.Ε. Εστιάζουμε στη σχέση μεταξύ αλλαγών που επιτελούνται τόσο στις ‘κουλτούρες’ του ευρύτερου πεδίου των σχολικών μαθηματικών και των φιλολογικών μαθημάτων, όσο και των εργαλείων Τ.Π.Ε., αλλά και των αντίστοιχων προτάσεων για την παιδαγωγική τους αναπλαισίωση. Στο πλαίσιο εθνογραφικής μελέτης δύο ομάδων εκπαιδευτικών (4 φιλόλογοι και 7 μαθηματικοί, επιμορφούμενοι στα ΠΑΚΕ), εστιάζουμε στους τρόπους που τα υποκείμενα μαθαίνουν να διδάσκουν με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων, επικεντρώνοντας στον τρόπο που η μεταβαλλόμενη κουλτούρα της ειδικότητάς τους, συναντά την ‘επίσημη’ ρητορεία της διδασκαλίας με ΤΠΕ. Από την ανάλυση αναδεικνύεται πως η πορεία των εκπαιδευτικών που μαθαίνουν να διδάσκουν με ΤΠΕ δεν είναι ομαλή ή/και συνεχής, αλλά, μολονότι επηρεάζεται, δεν ευθυγραμμίζεται με τον ‘επίσημο’ λόγο για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 51)

Αυτοματοποιημένη αξιολόγηση προγραμμάτων Ψευδογλώσσας

Η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση προγραμμάτων στοχεύει στον αυτοματοποιημένο έλεγχο, στην αξιολόγηση και στη βαθμολόγηση προγραμμάτων που υποβάλλονται από φοιτητές/μαθητές, αποφεύγοντας τα σφάλματα, τις δυσκολίες αλλά και τον υποκειμενικό χαρακτήρα της χειρωνακτικής αξιολόγησης από άτομα/καθηγητές.Το περιβάλλον που αναπτύχθηκε επιτρέπει την υποβολή προγραμμάτων από μαθητές, την αυτοματοποιημένη διόρθωση τους και την καταχώρηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησής τους. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα πριν την υποβολή της απάντησης να εξασκηθούν στο προγραμματιστικό περιβάλλον της ψευδογλώσσας. Το σύστημα γνωστοποιεί στον μαθητή τόσο το βαθμό που έλαβε όσο και τα τυχόν λάθη που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του προγράμματός του. Οι εκπαιδευτικοί αναρτούν τις ασκήσεις και ενημερώνονται για τις επιδόσεις των μαθητών τους. Έχουν τη δυνατότητα να δουν το πρόγραμμα που υπέβαλλε ο μαθητής και τα τυχόν λάθη του ή μόνο το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Μπορούν έτσι να εστιάσουν στους μαθητές τους διαπιστώνοντας άμεσα το επίπεδο γνώσεών τους και τις επιμέρους ανάγκες εκπαίδευσής τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 71)

Ηλιακή δραστηριότητα και διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

Η παρουσίαση αυτή έχει σκοπό να πληροφορήσει και να ενημερώσει τον αναγνώστη για την επίδραση της ηλιακής δραστηριότητας στην διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μέσω της Ιονόσφαιρας. Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφεται η βασική λειτουργία του Ηλίου και ο τρόπος που αυτή επιρεάζει την Ιονόσφαιρα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 44)

Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και Ραδιοερασιτεχνισμός

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η παρουσίαση και ανάλυση των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών με τη βοήθεια απλών παραδειγμάτων ψηφιακών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τους ραδιοερασιτέχνες. Στην εργασία αναλύονται οι βασικές έννοιες των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας του Packet Radio, του CW, του CDW, του RTTY, του PSK31, του APRS και του DSTAR.
(Πλήθος ανακτήσεων: 34)

Ραδιοερασιτεχνισμός: Θεμελιώδεις έννοιες & βασικές αρχές

Το κείμενο αυτό έχει σκοπό να πληροφορήσει και να ενημερώσει τον αναγνώστη για τον Ραδιοερασιτεχνισμό, τους Ραδιοερασιτέχνες και την λειτουργία της Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας. Σ’ αυτό περιγράφονται οι βασικές Ραδιοερασιτεχνικές δραστηριότητες και ο τρόπος λειτουργίας των Ραδιοερασιτεχνικών σταθμών. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να κάνουμε αναφορά και σε μερικά ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα που συνέβαλαν στην ανακάλυψη και καθιέρωση της ασύρματης επικοινωνίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 29)

Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων – Γραφικών παραστάσεων

Στόχος του σεναρίου είναι η «αποπλαισιοποίηση» πραγματικών καταστάσεων, προκειμένου να αναδειχθεί η τυπική μαθηματική έννοια της συνάρτησης και οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Ξεκινώντας από εμπειρικές και πλαισιωμένες καταστάσεις ο εκπαιδευτικός καταλήγει στις μαθηματικές έννοιες με διαδοχικές αφαιρέσεις. Εκπονώντας οι μαθητές τις δραστηριότητες αυτού του σεναρίου προχωρούν από τις «κατώτερες» προς τις «ανώτερες» γνωστικές δεξιότητες και μεταβαίνουν σταδιακά από τα απλούστερα προς τα συνθετότερα επίπεδα μάθησης. Ακολουθώντας το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός, αναθέτει σε σε μικρές ομάδες μαθητών παραδείγματα της καθημερινής ζωής ώστε να προσδιορίσουν σταδιακά την έννοια της συνάρτησης. Κατά την εκπόνηση των ασκήσεων χρησιμοποιείται ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα άσκησης και πρακτικής. Ο ΔΠ αξιοποιείται με λογισμικό που υποστηρίζει πολυμεσικό περιεχόμενο. Η προστιθέμενη αξία βρίσκεται στο γεγονός της αλληλεπίδρασης και της δημιουργίας δραστηριοτήτων από τους μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 45)

Γνωρίζω το πρόσωπο και το σώμα μου μέσα από τη λάμψη των ακτίνων!

Το σενάριο που παρουσιάζεται αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας με την καλλιέργεια επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ακρόασης, ομιλίας, προγραφής, προανάγνωσης, μαθησιακής ικανότητας και ψυχοκινητικότητας. Απευθύνεται σε όλες τις τάξεις, σε οποιαδήποτε δομή Σ.Μ.Ε.Α. του Δημοτικού Σχολείου και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Το εκπαιδευτικό σενάριο αναφέρεται στην κατηγορία των παιδιών με Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση (Δείκτης νοημοσύνης από 50-55 έως 70), με Μέτρια Νοητική Καθυστέρηση (Δείκτης Νοημοσύνης από 35-40 έως 50-55), αλλά μπορεί να βοηθήσει και τη γνωστική ανάπτυξη παιδιών με Σοβαρή Νοητική Καθυστέρηση (Δείκτης Νοημοσύνης από 20-25 έως 35-40) και Βαριά Νοητική Καθυστέρηση (Δείκτης Νοημοσύνης κάτω από 20 ή 25). Γενικός σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι η ένταξη των παιδιών με νοητική στέρηση στο κοινωνικό σύνολο ως ισάξιων ενεργών και στοχαζόμενων πολιτών και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και του αυτοσυναισθήματός τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 46)

«Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής». Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Το παρόν σενάριο εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Πρόκειται για μία ευέλικτη πρόταση όπου υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του περιεχομένου του κειμένου με το αντίστοιχο περιεχόμενο άλλων γνωστικών αντικείμενων και στην περίπτωσή μας με τη Γλώσσα, Γεωγραφία, Αισθητική Αγωγή, Μουσική, Πληροφορική, μέσω των οποίων επιτυγχάνονται αποτελεσματικότερα οι στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γενικός σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων οι οποίες οδηγούν στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης, στην τεκμηρίωση και επιχειρηματολογία των αιτιών και αποτελεσμάτων που διαμορφώνει μία κατάσταση, στην ερμηνεία των στάσεων και συμπεριφορών των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφορίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 55)

«Από το άλφα στο ωμέγα» Σενάριο διδασκαλίας σε διαδραστικό πίνακα

Τα εκπαιδευτικά σενάρια με την αξιοποίηση της Τεχνολογίας και την ενσωμάτωσή τους στην διδακτική πρακτική, δημιουργούν προσδοκίες για προσαρμογή της διδασκαλίας στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Η αξιοποίηση του διαδικτύου και του προσφερόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού βασισμένη στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, μπορεί να προσδώσει στη διδασκαλία προστιθέμενη αξία. Η υλοποίησή των εκπαιδευτικών σεναρίων στο διαδραστικό πίνακα της τάξης είναι δυνατό να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο μάθησης αλλά και να κάνει τη διδασκαλία πιο ελκυστική για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 39)

Η συμβολή των Ραδιοερασιτεχνών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Η παρουσίαση έχει σκοπό να πληροφορήσει τον αναγνώστη για τον εθελοντισμό των Ραδιοερασιτεχνών και την κοινωνική τους προσφορά μέσω της συμβολή τους στην Πολιτεία δια της παροχής τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφεται ο γενικός σχεδιασμός δράσης των ομάδων έκτακτης ανάγκης και οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε δύο κύρια καταστροφικά γεγονότα, που συμβαίνουν στη χώρα μας, τους σεισμούς και τις πυρκαγιές. Τέλος, γίνεται μία καταγραφή ορισμένων γεγονότων στα οποία οι Ραδιοερασιτέχνες πρόσφεραν τις Υπηρεσίες τους σε αντίστοιχες φυσικές καταστροφές και η συμμετοχή της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου σε αυτή την προσπάθεια
(Πλήθος ανακτήσεων: 22)