Μόνιμες επιτροπές

Μόνιμες επιτροπές

Ψηφιακά Πρακτικά ΕΤΠΕ

  1.  Γεώργιος Κουτρομάνος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
  2. Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  3. Βασίλειος Κόμης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών