7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»

Κόρινθος
23/09/2010
- 26/09/2010
139 άρθρα
ISSN: 2529-0916
ISBN: 978-960-88359-5-5

Αφίσα συνεδρίου

2010 - 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ

Photo Gallery

Λίστα άρθρων συνεδρίου

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τα όλα τα άρθρα:

Συνεργασία νέων και παλαιών φοιτητών με τη χρήση λογισμικών διαδικτυακής συνδιάσκεψης

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία συχνά γίνεται αναφορά στις θετικές επιδράσεις της συνεργασίας μεταξύ φοιτητών στην εξ αποστάσεως μάθηση. Η συγκεκριμένη έρευνα, επιχειρεί να εξετάσει τα αποτελέσματα μιας συνεργατικής δραστηριότητας μεταξύ νέων και παλαιών φοιτητών που διεξήχθη με σκοπό την ενίσχυση των μαθησιακών κινήτρων. Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευόμενων οι οποίοι έχουν διαφορετική εμπειρία πάνω σε ένα αντικείμενο στοχεύει στην εξάλειψη του φαινομένου εγκατάλειψης που εμφανίζεται περίοπτα σε μαθήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου απαιτείται η παράδοση εργασιών. Για την υποβοήθηση της συνεργατικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης
(Πλήθος ανακτήσεων: 259)

Ανάλυση σχολικών βιβλίων Πληροφορικής: Η περίπτωση των ηλεκτρονικών πηγών

Το αντικείμενο της εργασίας αυτής εμπίπτει στο ευρύτερο πεδίο της ανάλυσης σχολικών βιβλίων. Πιο συγκεκριμένα μελετάται ένα σχολικό βιβλίο Πληροφορικής που διδάσκεται στο Λύκειο και αναλύονται ειδικότερα οι ιστοσελίδες που το βιβλίο προτείνει ως επιπλέον διδακτικό υλικό. Η ανάλυση περιεχομένου των ηλεκτρονικών αυτών πηγών οδήγησε στον καθορισμό διαστάσεων και κατηγοριών. Τα ευρήματα αναδεικνύουν τις αδυναμίες και τα προβλήματα που οι ηλεκτρονικές πηγές εμπεριέχουν και υποδηλώνουν θέματα που οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τους για να χρησιμοποιούν αποδοτικά και με νόημα το πρόσθετο και σημαντικό μερικές φορές διδακτικό αυτό υλικό
(Πλήθος ανακτήσεων: 126)

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Δεδομένα για τη σχεδίαση προγραμμάτων επιμόρφωσης

Η παρούσα εργασία μελετά απόψεις καθηγητών Πληροφορικής σχετικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης, με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Διερευνώνται τα κίνητρα συμμετοχής, το χρονικό προφίλ των σεμιναρίων και τα θέματά τους, καθώς και ορισμένα ποιοτικάκριτήρια, σε δείγμα 178 εκπαιδευτικών (145 από την Αττική και 33 από την Ήπειρο). Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν ένα εθελοντικό μοντέλο διαρκούς επιμόρφωσης, το οποίο να συμπεριλαμβάνει και διαδικασίες αξιολόγησης. Επιθυμούν επιμόρφωση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και λογισμικά, αλλά και σε θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και διδακτικής πρακτικής. Επίσης, αν και επιστήμονες άμεσα συνδεδεμένοι με τις τεχνολογικές εξελίξεις, δεν προτιμούν αμιγείς μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά μικτού τύπου με συνδυασμό φυσικής παρουσίας και εξ αποστάσεως
(Πλήθος ανακτήσεων: 156)

Οδεύοντας προς το νέο σχολείο των ΤΠΕ. Μια διεπιστημονική προσέγγιση

Στην εργασία αυτή γίνεται μία διεπιστημονική προσέγγιση της προσπάθειας για τη θέσπιση του νέου ψηφιακού σχολείου. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται οι θεωρίες του Bernstein για τον παιδαγωγικό μηχανισμό και της Archer για την προώθηση εκπαιδευτικών αλλαγών. Τα ευρήματά μας έχουν ως εξής: α) για τη γένεση του σχολείου των ΤΠΕ καθοριστική υπήρξε η επίδραση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βασίζονται στις απόψεις της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, β) η διαμόρφωση της νέας μεταρρύθμισης οφείλεται στη δράση του επίσημου πεδίου αναπλαισίωσης, και μέσω πολιτικής χειραγώγησης επιχειρήθηκε η εξασφάλιση κοινωνικής συναίνεσης για τις προωθούμενες αλλαγές, γ) αντιρρήσεις στη συγκεκριμένη πολιτική εκφράστηκαν από την ΟΛΜΕ και τις εκπαιδευτικές στήλες του αριστερού τύπου. Και δ) το σχολείο των ΤΠΕ είναι μαθητοκεντρικό, ανοικτό στην κοινωνία και για να επιτύχει βασίζεται στη δράση του εκπαιδευτικού. Όπως φαίνεται, η μετάβαση προς το ψηφιακό σχολείο απαιτεί ριζικές μεταβολές στις υποδομές και το καθεστώς λειτουργίας των σημερινών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την υλοποίηση των οποίων χρειάζεται πολιτική βούληση, χρόνος και ικανή χρηματοδότηση
(Πλήθος ανακτήσεων: 232)

Measuring presence in a collaborative physics learning activity in Second Life

(Πλήθος ανακτήσεων: 221)

Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση

Στην μελέτη αυτή θέτουμε το ερώτημα της δυνατότητας εξάλειψης ή περιορισμού των προβλημάτων της υφιστάμενης τεχνολογικής οργάνωσης για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς την υποβάθμιση της ποιότητας της παρερχομένης εκπαίδευσης. Η απάντηση δίδεται μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της τεχνολογίας του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing), η οποία διαθέτει και προσφέρει την τεχνολογική οργάνωση που όχι μόνο περιορίζει τα προβλήματα της παραδοσιακής υλοποίησης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων Η/Υ αλλά υποβοηθά σε μεγάλο βαθμό πολλούς τομείς ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας του Υπολογιστικού Νέφους και τις διαθέσιμες τεχνολογικές υποδομές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, προτείνουμε ένα σύνθετο μοντέλο δημιουργίας ενός Υπολογιστικού Νέφους το οποίο αποτελείται: (α) από ένα Υπολογιστικό Νέφος που το διαχειρίζεται ένας Εθνικός Φορέας, (β) ένα σύνολο από Υπολογιστικά Νέφη τα οποία διαχειρίζονται επιλεγμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, και (γ) σύνολα Σχολικών Μονάδων (εκπαιδευτικά εργαστήρια Η/Υ), κάθε ένα από τα οποία έχει πρόσβαση στο λογισμικό και τους πόρους ενός πανεπιστημιακού Υπολογιστικού Νέφους. Το προτεινόμενο μοντέλο Υπολογιστικού Νέφους προσφέρει πολλαπλά επιστημονικά οφέλη και συμβάλλει ενεργά στη διείσδυση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
(Πλήθος ανακτήσεων: 125)

Μια εφαρμογή του αλγορίθμου simulated annealing για τον υπολογισμό ελάχιστων τιμών στο πλαίσιο του υπολογιστικού πειράματος

Οι σύγχρονες διδακτικές στρατηγικές προσδοκούν από τους εκπαιδευόμενους να είναι οι ίδιοι παραγωγοί της γνώσης. Από ερευνητικά αποτελέσματα έχει επίσης προκύψει ότι μια από τις νοηματοδοτούμενες μορφές μάθησης είναι η μοντελοποίηση σε υπολογιστικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία ο εκπαιδευόμενος θα χτίσει αναπαραστατικά, και κυρίως εκφραστικά, μοντέλα προσομοίωσης. Στην εργασία εφαρμόζουμε μια υπολογιστική προσομοίωση του αλγορίθμου simulated annealing που δημιουργήθηκε με τη γλώσσα Java με σκοπό τη διερεύνηση του Υπολογιστικού Πειράματος στην «προσέγγιση της μάθησης» και σε συγκεκριμένους «δείκτες μοντελοποίησης»
(Πλήθος ανακτήσεων: 139)

Κατασκευή ψυχομετρικού εργαλείου μέτρησης της χρήσης του υπολογιστή από τους εκπαιδευτικούς για διδασκαλία

Η παρούσα ερευνητική εργασία στόχευε στην κατασκευή και τον ψυχομετρικό έλεγχο ενός εργαλείου μέτρησης της χρήσης του υπολογιστή από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία. Το εργαλείο που κατασκευάστηκε, η Ελληνική Κλίμακα Μέτρησης της Χρήσης Υπολογιστή για Διδασκαλία (Ε.Κ.ΜΕ.Χ.Υ.Δ), καλύπτει ένα κενό στη σχετική βιβλιογραφία και εκτιμάται ότι θα φανεί χρήσιμο στους ερευνητές της συγκεκριμένης επιστημονικής περιοχής. Μετά τη χορήγηση του αρχικού εργαλείου 43 προτάσεων σε δείγμα 250 εκπαιδευτικών και τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών, προέκυψε ένα εργαλείο που αποτελείται από 23 προτάσεις και περιλαμβάνει δύο υποκλίμακες. Ο ψυχομετρικός έλεγχος έδειξε ότι η κλίμακα είναι αξιόπιστη. Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση μιας σειράς ανεξάρτητων μεταβλητών στην Ε.Κ.ΜΕ.Χ.Υ.Δ., όπως είναι το φύλο, η ηλικία, η επιμόρφωση σε υπολογιστή και η προηγούμενη εμπειρία στη χρήση υπολογιστή
(Πλήθος ανακτήσεων: 398)

Χαρακτηριστικά ιστοχώρων με Ελληνικό περιεχόμενο: η περίπτωση των ιστοχώρων Εκπαιδευτικών με φυσικο- επιστημονικό περιεχόμενο

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή του τρόπου παρουσίασης της φυσικό-επιστήμης, μέσω των ιστοσελίδων του Διαδικτύου με εκλαϊκευμένη επιστήμη και Ελληνικό Περιεχόμενο με δημιουργούς Έλληνες Εκπαιδευτικούς αλλά και η σύγκριση της παρουσίασης που οι τελευταίοι επιλέγουν σε σχέση με άλλες ομάδες δημιουργών. Ο τρόπος παρουσίασης θα σκιαγραφηθεί από τα τυπικά στοιχεία των ιστοχώρων όπως το πλήθος και το είδος των διαφορετικών πληροφοριών (εικόνες, ήχοι, βίντεο, υπερσύνδεσμοι, άλλα άρθρα, κ.λ.π.) που φιλοξενούνται στους ιστοχώρους, το βαθμό προβολής των ιστοσελίδων, το βαθμό πρόσβασης των ιστοσελίδων και το βαθμό επιστημονικής εξειδίκευσης του κώδικα και του περιεχομένου των εικονικών αναπαραστάσεων που περιλαμβάνονται στις σχετικές ιστοσελίδε
(Πλήθος ανακτήσεων: 276)

The public primary school principals’ self-perceived competence and use of ICT for personal, teaching and administrative purposes

(Πλήθος ανακτήσεων: 163)

Σχεδιασμός στρατηγικών ανάπτυξης συναισθηματικών δεικτών μάθησης σε συνεργατικά περιβάλλοντα με την υποστήριξη της τεχνολογίας

Οι συναισθηματικοί παράγοντες μάθησης (affective factors) αποτελούν μια εξίσου σημαντική συνισταμένη με τους γνωστικούς παράγοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως μάλιστα διαπιστώνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία η αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών συμβάλλει στην αποτελεσματική μάθηση, καθώς ευρήματα ερευνών αποδεικνύουν ότι ο συγκινησιακός παράγοντας (affect) είναι περίπλοκα συνδυασμένος με τη σκέψη και άλλες σημαντικές λειτουργίες, όπως η μνήμη, η λήψη αποφάσεων και η δημιουργικότητα. Η παρούσα εργασία διερευνά το σχεδιασμό των κατάλληλων στρατηγικών ανάπτυξης κινήτρων (motivation) των εκπαιδευομένων, εφαρμόζοντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε περιβάλλοντα που υλοποιούν σενάρια συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενα από την τεχνολογία (CSCL). Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται ερευνητική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο να εντοπίσει τη μεθοδολογία εκείνη που θα επιτρέψει στον εκπαιδευτικό να ενισχύει τα κίνητρα των εκπαιδευομένων με τη χρήση των ΤΠΕ
(Πλήθος ανακτήσεων: 189)

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η διδασκαλία της προστακτικής (imperative) στην αγγλική γλώσσα μέσω της δημιουργίας ασκήσεων ακουστικής εξάσκησης (listening), βασισμένη στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στόχο της αποτελεί η συμπληρωματική εξ αποστάσεως αποτελεσματική εξάσκηση του παραπάνω γραμματικού φαινομένου με συστηματικό τρόπο. Ο σχεδιασμός του μοντέλου για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία στηρίζεται σε ένα λογισμικό, το οποίο δημοσιεύεται σε μία δυναμική ιστοσελίδα. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται επιχειρεί να αξιοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και ειδικότερα το Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει να αυξηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αλληλεπίδραση του μαθητή με το εκπαιδευτικό υλικό, εμφανίζοντας μία έντονη διάθεση προσανατολισμού προς το μαθητοκεντρισμό. Το συγκεκριμένο λογισμικό χρησιμοποιείται πειραματικά σε μαθητές της Ε΄ τάξης ενός δημοτικού σχολείου. Από την έρευνα προκύπτει ότι η εξ αποστάσεως συμπληρωματική εξάσκηση γραμματικών φαινομένων, όπως αυτού της προστακτικής, με τη χρήση ορισμένων από τις δυνατότητες που προσφέρει το Web 2.0, δύναται να λειτουργήσει ιδιαίτερα αποδοτικά ως προς την εμπέδωσή τους από τους μαθητές
(Πλήθος ανακτήσεων: 120)

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής

Το σύστημα πιστοποίησης TeCert είναι ένα Αυτοματοποιημένο Σύστημα Πιστοποίησης (Computer Based Testing System) που έχει αναπτυχθεί από το Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). Τα τελευταία χρόνια αξιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την πιστοποίηση μεγάλου πληθυσμού εκπαιδευτικών στις βασικές γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής. Το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Πιστοποίησης βασίζεται σε μια τράπεζα ερωτήσεων που οργανώνει τις ερωτήσεις σε οικογένειες που έχουν το χαρακτηριστικό του αποκλεισμού (exclusive). Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής αναζητήθηκαν ενδείξεις και παραδείγματα που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά των ερωτημάτων που επηρεάζουν τις απαντήσεις των πιστοποιούμενων εκπαιδευτικών. Τα ευρήματα της έρευνας τεκμηριώνουν ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη φάση της δημιουργίας ερωτημάτων με το χαρακτηριστικό του αποκλεισμού (κλωνοποίηση ερωτήσεων) στο σύστημα TeCert
(Πλήθος ανακτήσεων: 228)

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί εξέλιξη της απλής αφήγησης με τη χρήση πολυμεσικών και διαδραστικών στοιχείων, η οποία υπόσχεται επιπλέον οφέλη ως μαθησιακή προσέγγιση. Η εμφάνισή της ψηφιακής αφήγησης στο εκπαιδευτικό σκηνικό δημιουργεί μία σειρά από ερωτήματα μεταξύ των οποίων και το πως μπορεί να γίνει η εξοικείωση των παιδιών με αυτή ώστε να είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν σε μαθησιακές δραστηριότητες. Το ζήτημα αυτό ειδικά για την περίπτωση του νηπιαγωγείου είναι το θέμα της εργασίας. Στο άρθρο αρχικά επιχειρείται εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «ψηφιακή αφήγηση», στη συνέχεια, παρουσιάζεται ανασκόπηση σχετικών ερευνών και τέλος περιγράφεται πρόταση διδακτικής προσέγγισης για τη δημιουργία ψηφιακής αφήγησης από παιδιά προσχολικής ηλικίας με την πειραματική της επικύρωση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας με την προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες με την υποστήριξη της παιδαγωγού
(Πλήθος ανακτήσεων: 136)

Μελέτη περίπτωσης αξιοποίησης διαδικτυακού εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου στη διδακτική πράξη

Η παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη περίπτωσης αξιοποίησης ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου στο πλαίσιο μιας διδακτικής παρέμβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως βασικό εργαλείο χρησιμοποιείται το δίκτυο "Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης" (http://logogreekworld.ning.com) και αξιοποιούνται δεδομένα από την αλληλεπίδραση των μελών του δικτύου με τα εργαλεία του δικτύου. Στο πλαίσιο της εργασίας περιγράφονται κύρια χαρακτηριστικά της διδακτικής παρέμβασης και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πειραματικής μελέτης αξιολόγησης αυτής αναδεικνύοντας δεξιότητες, στάσεις και απόψεις των φοιτητών αναφορικά με την αξιοποίηση της Logo και των διαδικτυακών εργαλείων πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο δίκτυο. Τέλος, συζητούνται θέματα κλειδιά και τίθενται ανοικτά ερωτήματα προς μελλοντική διερεύνηση
(Πλήθος ανακτήσεων: 127)

Παιδαγωγικές στρατηγικές αξιοποίησης των ΤΠΕ στο χώρο της ιστορικής εκπαίδευσης. Θεωρητικές παραδοχές και ερευνητικές προσεγγίσεις

Η εισήγηση αναφέρεται στις θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις χρήσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην ιστορική εκπαίδευση. Αναλύονται οι επιμέρους επιδράσεις των ΤΠΕ στη διαμόρφωση του διδακτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος της ιστορικής εκπαίδευσης, οι οποίες αναφέρονται στο μετασχηματισμό της διδακτικής διαδικασίας, στην εφαρμογή διερευνητικών προσεγγίσεων της ιστορικής γνώσης, στις εποικοδομητικές στρατηγικές που αξιοποιούνται, αλλά, και στις γενικότερες αλλαγές που διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα. Παρουσιάζονται, επίσης, οι ερευνητικές προσεγγίσεις που αφορούν στις εννοιολογικές προσεγγίσεις, στα ερωτήματα των ερευνητικών εργασιών και στη γενική αποτίμηση της εισφοράς των ΤΠΕ στην ιστορική εκπαίδευση, η οποία εξειδικεύεται από τα επιμέρους ζητήματα που εμπλέκονται στη διαμόρφωση του γνωστικού αντικειμένου
(Πλήθος ανακτήσεων: 133)

Enhancing e-learning effectiveness with social software. A heuristic evaluation of Exabis - Moodle

(Πλήθος ανακτήσεων: 122)

Web-based learning environments supporting socio-scientific decision making

(Πλήθος ανακτήσεων: 181)

Μια περίπτωση μελέτης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο τριών διαφορετικών διδακτικών καταστάσεων στην άλγεβρα της Β/βάθμιας εκπαίδευσης

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μια μελέτη περίπτωσης αυτή, που έχει ως βασικό στόχο, τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, που προέκυψαν, από τη διδασκαλία της γραμμικής συνάρτησης, στη Β/βάθμια Εκπαίδευση, με τρεις διαφορετικές διδακτικές μεθόδους, σε τρία διαφορετικά τμήματα μαθητών της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου: (α) παραδοσιακή, (β) συνεργατική μάθηση και (γ) συνεργατική μάθηση με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, ενισχύουν την άποψη της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με τη συνεργατική μάθηση, στη μαθηματική εκπαίδευση
(Πλήθος ανακτήσεων: 127)

Υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων ανάλυσης αλληλεπιδράσεων στη συνεργατική μάθηση: μια βιβλιογραφική επισκόπηση

Η Ανάλυση Αλληλεπιδράσεων (Interaction Analysis) αποτελεί σήμερα μια σημαντική και πολλά υποσχόμενη προσέγγιση με έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, ειδικά για τη συνεργατική μάθηση με υποστήριξη υπολογιστή. Βασικός σκοπός του νέου αυτού ερευνητικού πεδίου αποτελεί η γνωστική και μεταγνωστική υποστήριξη προς τους συμμετέχοντες των τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης, οι οποίοι χρειάζεται να αναλύουν και να κατανοούν τις πολύπλοκες γνωστικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν. Ωστόσο, παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα διάφορα εργαλεία ανάλυσης αλληλεπιδράσεων, δεν έχουν βρει ακόμα μαζική εφαρμογή στις καθημερινές πρακτικές συνεργατικής μάθησης. Η εργασία αυτή, αποτελεί μια προσπάθεια επισκόπησης του θεωρητικού υπόβαθρου του πεδίου, με μια ταυτόχρονη παρουσίαση των χαρακτηριστικότερων εργαλείων ανάλυσης αλληλεπιδράσεων. Επίσης, συνοψίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα και οι προτεινόμενες λύσεις των ερευνητικών ομάδων του χώρου προς την υιοθέτηση των εργαλείων στη συνεργατική μάθηση, καθώς και οι μελλοντικές κατευθύνσεις προς επίλυση των ανοικτών ζητημάτων
(Πλήθος ανακτήσεων: 113)

Νοήματα που παράγονται κατά τη διαδικασία ισοδιαμέρισης ενός ορθογωνίου χρησιμοποιώντας εργαλεία μεταβολής

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής μελέτης που αφορά τα νοήματα που παράγονται από μαθητές 12-13 γύρω από την έννοια της αντίστροφης αναλογίας. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ζεύγη χρησιμοποιώντας ένα υπολογιστικό περιβάλλον που συνδυάζει τον δυναμικό χειρισμό μαθηματικών αντικειμένων και την συμβολική έκφραση μέσα από τη γλώσσα προγραμματισμού Logo. Ως αφετηρία στους πειραματισμούς, τους δόθηκε ο μισοψημένος μικρόκοσμος «ισοδιαμέριση» που θα τους ήταν χρήσιμος για την ισοδιαμέριση ενός ορθογωνίου σε ίσα μέρη. Στα ευρήματα μεταξύ άλλων καταγράφεται η αξιοποίηση των εργαλείων μεταβολής από τους μαθητές ως μέσο πειραματισμού, αναγνώρισης και έκφρασης σχέσεων μεταξύ μεταβλητών μεγεθών. Το άπειρο ως διαδικασία μέσω του κιβωτισμού διαστημάτων και το γεγονός ότι το αποτέλεσμα της παραπάνω οριακής διαδικασίας είναι ένας δεκαδικός περιοδικός αριθμός, είναι μερικά από τα νοήματα που αναπτύχθηκαν
(Πλήθος ανακτήσεων: 186)

Το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥΔΑΠ

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μια μελέτη περίπτωσης (case study) που περιγράφει τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός συστήματος για Εκπαίδευση από Απόσταση μέσω Διαδικτύου (ΕΑΔ) που αναφέρεται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε από την εταιρεία ΒΥΤΕ ΑΒΕΕ και είχε ως τελικό αποδέκτη την Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών (ΔΕΠ) της ΕΥΔΑΠ. Οι θεματικές περιοχές του έργου αφορούν στην οργανωτική δομή και στις υπηρεσίες της ΔΕΠ, στη λειτουργία του λογισμικού BCC που χρησιμοποιείται από την ΔΕΠ καθώς και στη χρήση πακέτων λογισμικού γραφείου. Στο άρθρο παρουσιάζονται οι εμπειρίες από την υλοποίηση αυτού του έργου που είναι μεγάλης έκτασης και αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης ΕΑΔ. Αρχικά περιγράφονται με συντομία, η οργάνωση και τα στάδια ανάπτυξης του έργου. Στη συνέχεια αναλύεται η εκπαιδευτική μεθοδολογία και η ανάλυση της δομής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που υλοποιήθηκε. Τέλος παρατίθενται η προτεινόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος
(Πλήθος ανακτήσεων: 178)

Students’ perceptions about distance education. A primary approach

(Πλήθος ανακτήσεων: 149)

Ψηφιακά παιχνίδια σε ιστοσελίδες ελληνικών μουσείων για μαθητές Δημοτικού Σχολείου

Στη σημερινή μεταβατική εποχή το μουσείο, χώρος εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, αλλάζει την παραδοσιακή του ταυτότητα και αξιοποιεί τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) προκειμένου να διευρύνει τον κοινό του. Οι ΤΠΕ μπορούν να εμπλουτίσουν τη μουσειακή εμπειρία παρέχοντας πλούσιο, ελκυστικό και διαδραστικό περιβάλλον μάθησης. Όλο και περισσότερα μουσεία παγκοσμίως και στην Ελλάδα προχωρούν στη δημιουργία δικτυακών τόπων δημιουργώντας ταυτόχρονα και υλικό για παιδιά και νέους. Περισσότερο αξιοποιούνται τα ψηφιακά παιχνίδια ως μια ειδική κατηγορία λογισμικού με την οποία τα παιδιά είναι από νωρίς εξοικειωμένα. Η εργασία αυτή αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των ψηφιακών παιχνιδιών που τα καθιστούν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης και ερευνά τα παιχνίδια στις ιστοσελίδες ελληνικών μουσείων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές Δημοτικού Σχολείου
(Πλήθος ανακτήσεων: 129)

Ο ρόλος του διαμεσολαβητή σε περιβάλλοντα Ασύγχρονης Επικοινωνίας μέσω Υπολογιστή (ΑΕμΥ)

Η έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο στοχεύει στη διερεύνηση του ρόλου του διαμεσολαβητή (moderator) σε περιβάλλοντα ΑΕμΥ. Πραγματοποιήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Φ.Π.Ψ./ Ε.Κ.Π.Α. σύμφωνα με το ερευνητικό παράδειγμα της έρευνας σχεδιασμού. Για τη μελέτη της επικοινωνιακής πράξης υιοθετήθηκε η ανάλυση περιεχομένου. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν καταδεικνύουν την επίδραση της ενεργού παρουσίας της διαμεσολαβήτριας στο βαθμό της διαπιστούμενης συμμετοχής, στη συνθετότητα της διάδρασης και στο βαθμό της συνεργατικής οικοδόμησης νοήματος. Η παρούσα έρευνα συμβάλλει στην ανάδειξη πτυχών της δραστηριοποίησης του διαμεσολαβητή σε σχέση με τη διάδραση και τη συνεργασία, που αποτελεί νεότερο ερευνητικό ενδιαφέρον, και παρέχει κατευθύνσεις στοχευμένης δραστηριοποίησής του στα υβριδικά ή από απόσταση μοντέλα εκπαίδευσης, που σταδιακά υιοθετούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
(Πλήθος ανακτήσεων: 153)

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας

Η εργασία αυτή αφορά την αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή 140 ηλεκτρονικών βιβλίων (e-book reader) σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας. Ο βασικός σκοπός της δράσης είναι η άμεση επαφή των μαθητών με ένα καινοτόμο εργαλείο εκπαιδευτικής τεχνολογίας, το οποίο πιθανόν μπορεί να βοηθήσει τον τρόπο πρόσληψης της γνώσης και γενικότερα να ενισχύσει τη μαθησιακή διαδικασία. Σκοπός της έρευνας είναι η αρχική αξιολόγηση της παραπάνω δράσης από τους μαθητές - κατόχους ηλεκτρονικών βιβλίων, έτσι ώστε να εξαχθούν τα αρχικά συμπεράσματα από τη χρήση και την αξιοποίηση τους. Τα ευρήματα της έρευνας πεδίου εστιάζονται κυρίως στα πλεονεκτήματα από τη χρήση του ηλεκτρονικού βιβλίου, αλλά και στα μειονεκτήματα που σχετίζονται με θέματα εκπαιδευτικού περιεχομένου, ευχρηστίας του λογισμικού, τροφοδοσίας του ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book reader) και εκπαίδευσης των μαθητών και αντίστοιχης κατάρτισης των εκπαιδευτικών
(Πλήθος ανακτήσεων: 111)

Digital competence assessment and teaching strategies in the knowledge society

(Πλήθος ανακτήσεων: 155)

Ψηφιακές κοινότητες μάθησης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση: Επιδράσεις στις στάσεις και τις δεξιότητες των μαθητών ως προς τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση των επιδράσεων που ενδεχομένως έχει η συμμετοχή των μαθητών σε Ψηφιακές Κοινότητες Μάθησης (ΨΚΜ) στο πλαίσιο προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στις στάσεις των μαθητών απέναντι στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και στις δεξιότητες των μαθητών στη χρήση των ΤΠΕ. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 27 μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, ηλικίας 12-13 ετών. Οι μαθητές συμμετείχαν σε ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες που εμπλέκουν τις ΤΠΕ, προκειμένου να εκπονήσουν ένα σχέδιο εργασίας της ΠΕ. Η μεταξύ τους συνεργασία για την εκπόνηση του σχεδίου αυτού έγινε μέσω του Διαδικτύου, στο πλαίσιο μιας ΨΚΜ που αναπτύχθηκε με τη χρήση της υπηρεσίας Yahoo Groups. Πριν και μετά τη συμμετοχή τους στην ΨΚΜ, οι μαθητές συμπλήρωσαν γραπτό ερωτηματολόγιο. Διαπιστώθηκε ότι η συμμετοχή στην ΨΚΜ συνέβαλε στη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων απέναντι στους υπολογιστές και το Διαδίκτυο, ενώ παράλληλα, συνετέλεσε στη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών στη χρήση των υπολογιστών και του Διαδικτύου
(Πλήθος ανακτήσεων: 138)

Teacher vs. student satisfaction with online learning experiences based on personality type

(Πλήθος ανακτήσεων: 110)

Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα Δημοτικά σχολεία και πιο συγκεκριμένα την συμβολή τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή, καθώς και τη σχέση τους με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 118 εκπαιδευτικοί. Από αυτούς 36 (30,5%) ήταν άνδρες και 82 (69,5%) ήταν γυναίκες. Στα αποτελέσματα γενικά διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν σχετικά θετική στάση για την συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αλλά φανερώνουν μια αμφιθυμία απέναντι στη χρησιμότητα τους στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών που εκφράζει μια αρνητική άποψη γενικότερα για τη συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
(Πλήθος ανακτήσεων: 496)

Συμπεριφορικές τάσεις επιμορφούμενων ενηλίκων απέναντι στις ΤΠΕ

Σήμερα, οι ενήλικες επιδίδονται σε «ένα αγώνα δρόμου», για να επιμορφωθούν πάνω στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Η προσπάθεια αυτή καθιστά επιτακτικά την ανάγκη διερεύνησης όλων εκείνων των συμπεριφορών των ενηλίκων απέναντι στις ΤΠΕ μετά το τέλος ενός συναφές σεμιναρίου, σε αντιστοιχία με το φύλο και την τυχόν προγενέστερη εμπειρία. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε περιγραφική δειγματοληπτική μέθοδος µε χρήση ερωτηματολογίου. Από την εξέταση των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε αύξηση των θετικών συναισθημάτων απέναντι στις ΤΠΕ Σε συνάρτηση με το φύλο, βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική επίδραση της μεταβλητής «φύλο» με τους παράγοντες της διερεύνησης. Ο παράγοντας εμπειρία σχετίστηκε σημαντικά με το παράγοντα αυτοπεποίθηση και την ικανότητα χρήσης ενός Η/Υ
(Πλήθος ανακτήσεων: 110)

Διερευνητική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για την ενότητα «Χημική Κινητική» Β’ Λυκείου

Η διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή αναφέρεται στην ενότητα της χημικής κινητικής που διδάσκεται στο μάθημα της Χημείας στη Β’ τάξη Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης και ακολουθεί βασικές αρχές της διερευνητικής μάθησης. Η διαδραστική εφαρμογή αποσκοπεί στη διδασκαλία της χημικής κινητικής μέσα από προσομοιώσεις πειραμάτων, διαδραστικών διαγραμμάτων, υπολογισμών, όπως αυτά παρέχονται κυρίως από διαδραστικά τρισδιάστατα ή δισδιάστατα γραφικά, κινούμενα ή μη. Ακολουθήθηκαν οι αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών συναρτήσει της ηλικίας των μαθητών και ελήφθησαν υπόψη παράμετροι, όπως το γνωστικό και μεταγνωστικό επίπεδο των μαθητών. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι ότι ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να παρέμβει στα κείμενα της εφαρμογής και στις δραστηριότητες. Η εφαρμογή συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φύλλα εργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως δραστηριότητες που είναι ενσωματωμένες μέσα στην εφαρμογή ώστε να παρέχει τα οφέλη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου από μόνη της. Επίσης, συνοδεύεται από την εφαρμογή «Δημιουργός διαγραμμάτων» που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να σχεδιάζει διαγράμματα
(Πλήθος ανακτήσεων: 131)

Εφαρμογή συνεργατικής μαθησιακής δραστηριότητας με την προσαρμοσμένη χρήση του ελεύθερου λογισμικού διαχείρισης σχολικού εργαστηρίου iTALC

Το άρθρο μελετά την εφαρμογή συνεργατικής μαθησιακής δραστηριότητας διά μέσου υπολογιστή και εντός του ιδίου χώρου, δηλαδή σύγχρονη και καθοδηγούμενη. Η συνεργασία υποστηρίχτηκε με το iTALC το οποίο είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα που υποστηρίζει την διαχείριση τάξης. Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε ένα εργαστήριο πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Λογιστικής ΑΤΕΙ. Οι φοιτητές χωρίσθηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε μία εργασία με θέμα σχετικό με το μάθημα και έμφαση στην πρακτική εφαρμογή του θέματος. Οι φοιτητές ανέπτυξαν συνεργατικές δραστηριότητες στην συλλογή πληροφοριών, την αξιολόγησή τους, την συγγραφή αναφοράς σε Microsoft Word και την παρουσίαση με χρήση του Microsoft PowerPoint ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές. Η δραστηριότητα διήρκεσε τέσσερα τρίωρα. Το iTALC βοήθησε στην υποστήριξη της συνεργασίας τόσο μεταξύ των εκπαιδευομένων όσο και μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. Ακόμη οι φοιτητές ανέδειξαν πρακτικές χρήσης του εργαλείου, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες στην ομαδική εκπόνηση μίας αξιόλογης και σωστής από την άποψη των προδιαγραφών εργασίας
(Πλήθος ανακτήσεων: 146)

Πολυτροπική αναπαράσταση της Ιλιάδας με αξιοποίηση λογισμικού ψηφιακών κόμικς

Η παρούσα εισήγηση συνιστά μια πρόταση αξιοποίησης του λογισμικού δημιουργίας ψηφιακών κόμικς ComicLab στο μάθημα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στη Β΄ Γυμνασίου. Πρόκειται για ένα πιλοτικό εργαστήριο διασκευής αποσπασμάτων της Ιλιάδας από μαθητές/τριες σε κόμικς που εφαρμόστηκε τη σχολική χρονιά 2009-2010 στο Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο. Στόχος του εκπαιδευτικού σεναρίου, που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εφαρμογή, είναι η ανανέωση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών για το αρχαίο κείμενο, η ανάπτυξη εκ μέρους τους στρατηγικών και δεξιοτήτων πολιτισμικού γραμματισμού και η υιοθέτηση εκ μέρους τους ενεργού ρόλου στη μαθησιακή διαδικασία. Ο σχεδιασμός συνάδει προς τους αρχαιογνωστικούς και ανθρωπογνωστικούς σκοπούς των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθήματος και υλοποιείται σε πέντε φάσεις. Κινείται εντός του πεδίου της εμπλαισιωμένης μάθησης και υιοθετεί τη μέθοδο project. Τόσο το τελικό προϊόν όσο και η μαθησιακή διαδικασία αποτιμώνται με βάση ρουμπρίκες διαβαθμισμένης αξιολόγησης και με τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα συμπεράσματα από την εφαρμογή επιβεβαιώνουν την ανάγκη ανανέωσης των διδακτικών πρακτικών στο μάθημα
(Πλήθος ανακτήσεων: 159)

Διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Μακροοικονομίας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το εαρινό εξάμηνο 2006-2007 στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συγκεκριμένα στο μάθημα της Μακροοικονομίας. Η βασική υπόθεση η οποία ερευνήθηκε είναι ότι: η χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων δεν έχει επίδραση στην απόκτηση και τη διατήρηση γνώσεων από τους φοιτητές. Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 55 φοιτητές εκ των οποίων οι 23 παρακολούθησαν τα μαθήματα στο εργαστήριο υπολογιστών και οι υπόλοιποι 32 στο αμφιθέατρο. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων έγινε με τη μέθοδο των προ και μετά – τεστ. Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα «ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» της εταιρείας Keystone. Στο τελευταίο μάθημα οι φοιτητές απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις γενικότερου αλλά και ειδικότερου περιεχομένου για τις απόψεις του για το ηλεκτρονικό μάθημα. Το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι φοιτητές προτιμούν σε συντριπτικό ποσοστό τη διδασκαλία με τις νέες τεχνολογίες, χωρίς αυτό να επιδράσει ουσιαστικά στη μάθησή τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 621)

Χρωματικός ταξινομητής με μικροελεγκτή και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Οι χρωματικοί ταξινομητές εκτός από την εφαρμογή τους σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας όπως για παράδειγμα στη διαλογή τροφίμων και υλικών, αποτελούν ένα πρόσφορο έδαφος για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με κατασκευές που χρησιμοποιούν προγραμματιζόμενους μικροελεγκτές ή διάφορα εκπαιδευτικά πακέτα ρομποτικής. H παρούσα εργασία αναφέρεται στην κατασκευή και στον προγραμματισμό ενός χρωματικού ταξινομητή με χρήση μικροελεγκτή του Basic Stamp της Parallax. Ο χρωματικός αυτός ταξινομητής έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται πέντε διαφορετικών χρωμάτων μπάλες του πινγκ πονγκ χρησιμοποιώντας χρωματικό αισθητήρα. Στη συνέχεια με χρήση ενός πρωτότυπου ρομποτικού βραχίονα ταξινομεί τις μπάλες ανάλογα με το χρώμα τους και σύμφωνα με τα σενάρια ταξινόμησης που δίνει ο προγραμματιστής-χρήστης. Ενδιαφέρον από εκπαιδευτική άποψη παρουσιάζουν οι αλγόριθμοι διαφορετικών σεναρίων ταξινόμησης, καθώς και το υπόλοιπο εποπτικό υλικό που μπορούν να εμπλουτίσουν βάσεις ασκήσεων για μαθήματα προγραμματισμού
(Πλήθος ανακτήσεων: 189)

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υβριδικού μοντέλου διδασκαλίας της μοριακής συμμετρίας

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός υβριδικού μαθήματος για τη Μοριακή Συμμετρία που αναπτύξαμε και εφαρμόσαμε στο τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ. Υλικό του μαθήματος καθώς και μέρος των μαθησιακών δραστηριοτήτων, όπου γίνεται εκτεταμένη χρήση διαδραστικών εφαρμογών τρισδιάστατης μοριακής οπτικοποίησης, διατίθενται μέσα από το Moodle. Συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του υβριδικού μαθήματος προέκυψαν από τις επιδόσεις των φοιτητών, από τα δεδομένα καταγραφής του Moodle καθώς και από τις απαντήσεις των φοιτητών σε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του υβριδικού μαθήματος. Οι επιδόσεις των φοιτητών μετά την εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου σε σχέση με προηγούμενες χρονιές ήταν βελτιωμένες, ο βαθμός ενασχόλησης με το εκπαιδευτικό υλικό και η αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και το διδάσκοντα ήταν σημαντικά αυξημένες. Από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο προκύπτει ότι οι φοιτητές κρίνουν θετικά το υβριδικό μάθημα της Μοριακής Συμμετρίας και την εμπειρία τους στο υβριδικό περιβάλλον μάθησης
(Πλήθος ανακτήσεων: 118)

Προσέγγιση της Τέχνης με τη βοήθεια Διαδραστικού Πίνακα στο Νηπιαγωγείο

Η εισαγωγή του διαδραστικού πίνακα στην Ελληνική σχολική πραγματικότητα είναι πρόσφατη και οι προτάσεις που αναφέρονται στον τρόπο χρήσης του για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι περιορισμένες. Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο την παρουσίαση της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του διαδραστικού πίνακα για την προσέγγιση της Τέχνης σε τάξη Νηπιαγωγείου. Με στόχο την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών/τριών, έγινε προσέγγιση του έργου τριών γνωστών ευρωπαίων ζωγράφων με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδραστικού πίνακα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ο διαδραστικός πίνακας (α) ως εποπτικό μέσο (β) ως μέσο διάδρασης σε διαδικτυακές εφαρμογές (γ) ως μέσο δημιουργίας εικαστικού έργου και (δ) ως μέσο αξιολόγησης των υλοποιημένων εικαστικών δραστηριοτήτων. Η παρουσίαση τόσο των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν, όσο και η αξιολόγηση που ακολουθεί, αποσκοπεί στην κάλυψη του κενού που υπάρχει στη χώρα μας σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής του διαδραστικού πίνακα για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
(Πλήθος ανακτήσεων: 120)

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης

Η εργασία αυτή αποτελεί αρχικό τμήμα ευρύτερης υπό διεξαγωγή έρευνας που αφορά στην αξιοποίηση του υπολογιστή (ΗΥ) σε τάξεις νηπιαγωγείων. Βασικοί παράμετροι της έρευνας είναι η διεξαγωγή της χωρίς τεχνητή παρέμβαση και η εθελοντική συμμετοχή των νηπιαγωγών. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των λόγων χρήσης και των τρόπων ένταξης του υπολογιστή σε 4 νηπιαγωγεία, κάθε ένα εκ των οποίων αποτέλεσε ξεχωριστή μελέτη περίπτωσης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κυρίως μέσω συνεντεύξεων με τις νηπιαγωγούς και παρατηρήσεων στην τάξη. Οι συχνότερα αναφερόμενοι λόγοι χρήσης του ΗΥ ήταν η υποστήριξη στόχων σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (κυρίως γλώσσας και μαθηματικών) και η συμβολή του ως κίνητρο στη μάθηση. Η χρήση του ΗΥ στην τάξη συνέβη κυρίως στην ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Ζητήματα που προέκυψαν προς περαιτέρω διερεύνηση αφορούν στην καθοδήγηση των νηπιαγωγών και τη χρήση ΗΥ από μικρά παιδιά στο σπίτι
(Πλήθος ανακτήσεων: 223)

Αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος με χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού παιχνιδιού

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της εκπαιδευτικής εφαρμογής «VRLerna». Πρόκειται για μια αλληλεπιδραστική προσομοίωση της «Οικίας των Κεράμων» (ενός σημαντικού ευρήματος του αρχαίου οικισμού της Λέρνας στην Αργολίδα η οποία αποσκοπεί στη διδασκαλία ιστορικών θεμάτων σε μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η υλοποίηση της εφαρμογής στηρίχθηκε στις προδιαγραφές ενός θεωρητικού πλαισίου για αλληλεπιδραστικά τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα με χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού παιχνιδιού, το οποίο αποσκοπεί στην πρόκληση υποκίνησης και στην ενίσχυση της μάθησης. Για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας τόσο της εφαρμογής όσο και του θεωρητικού πλαισίου διενεργήθηκε αξιολόγηση. Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν έδειξε ότι η πιλοτική εφαρμογή συνέβαλε θετικά στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η εφαρμογή, είναι δυνατόν να προκαλέσει το ενδιαφέρον, να διασκεδάσει και να υποκινήσει ικανοποιητικά τους εκπαιδευομένους
(Πλήθος ανακτήσεων: 159)

Σώματα κειμένων και ηλεκτρονικά λεξικά ως μαθησιακά εργαλεία: απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών

Μέσα στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι θεμιτό αλλά και απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει πώς εφαρμογές όπως το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, το Σώμα νέων ελληνικών κειμένων και το Σώμα ελληνικών κειμένων αξιοποιούνται σε συνδυασμό και με τη σύγχρονη τάση για την αξιοποίηση εφαρμογών που αντιμετωπίζουν τον υπολογιστή ως περιβάλλον εργασίας και όχι απλώς καθοδηγούμενης μάθησης. Τα δεδομένα μας προέρχονται από μια διδακτική δοκιμή που πραγματοποιήσαμε με φοιτητές της ειδικότητας της Φυσικής Αγωγής στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Frederick, και η οποία περιελάμβανε τη σύνταξη ή την επεξεργασία λημμάτων σχετικών με έννοιες της φυσικής αγωγής. Τα αποτελέσματα επικεντρώνονται στις εμπειρίες και απόψεις των φοιτητών ως προς τις διάφορες χρήσεις των προαναφερθέντων διαδικτυακών εργαλείων και κυρίως στη διαμόρφωση των εξής δύο στάσεων: «δεκτικοί στις νέες προκλήσεις» και «δεκτικοί αλλά προβληματισμένοι». Οι στάσεις αυτές ερμηνεύονται με βάση 3 παραμέτρους: τις αντιλήψεις ως προς τη χρήση και χρησιμότητα των δύο εργαλείων, μία συγκεκριμένη φιλοσοφία διδασκαλίας που έχουν αναπτύξει μέχρι στιγμής οι φοιτητές, και τις δυσκολίες χρήσης των εργαλείων
(Πλήθος ανακτήσεων: 107)

H ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών μέσω μετασχηματισμών «δυναμικού» προβλήματος

Στην εργασία εξετάζεται ο ρόλος του προβλήματος σε δυναμικό περιβάλλον ως διαμεσολαβητικού μέσου στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών. Η επίλυση του προβλήματος αρχικά σε στατικό περιβάλλον, στη συνέχεια σε δυναμικό και τελικά αναδιατυπωμένο σε στατικό περιβάλλον από τους μαθητές, οδήγησε σε συμπεράσματα που διαφώτισαν τους ερευνητές για την επίδραση της χρήσης δυναμικών μετασχηματισμών, στο μετασχηματισμό των δεξιοτήτων των μαθητών
(Πλήθος ανακτήσεων: 173)

Επίδραση των μετασχηματισμών δυναμικού διαγράμματος στο συλλογισμό των μαθητών

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η επίδραση των εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας και συγκεκριμένα της απόκρυψης /εμφάνισης, ίχνους ευθυγράμμου τμήματος και περιστροφής ως προς επιλεγμένη γωνία στην επίδραση του τρόπου συλλογισμού των μαθητών μιας ομάδας 2 ατόμων. Οι μαθητές αλληλεπιδρούν με τα εργαλεία και οδηγούνται στην επίλυση του προβλήματος αναπτύσσοντας επαγωγικό, μετασχηματιστικό και παραγωγικό συλλογισμό
(Πλήθος ανακτήσεων: 136)

Τα κοινωνικά δίκτυα στο σχολείο του σήμερα

Τα κοινωνικά δίκτυα και οι δυνατότητες που προσφέρουν, έχουν μεταβάλει ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε, συνεργαζόμαστε και διαθέτουμε την πληροφορία. Η δικτύωση αυτού το είδους προσφέρει νέες ευκαιρίες για προσωπική έκφραση και εξέλιξη, συνεργασία και συμμετοχή. Ειδικά στους νέους ανθρώπους, η κοινωνική δικτύωση τείνει να υπερκεράσει άλλες πιο παραδοσιακές ενασχολήσεις της καθημερινότητας. Τι γίνεται όμως με την εκπαίδευση; Πώς την επηρεάζει και πόσο έτοιμη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα να υποδεχτεί τις εξελίξεις και να αποτελέσει μέρος τους;
(Πλήθος ανακτήσεων: 172)

Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την έννοια της σκιάς μέσω της χρήσης προσομοιώσεων του δικτυακού τόπου του μουσείου Cité des Sciences et de l’ Industrie

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα μαθησιακά αποτελέσματα που επέφερε η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την έννοια της σκιάς με τη χρήση εκπαιδευτικών προσομοιώσεων του μουσείου Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας «Cité des Sciences et de l’Industrie». Πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης στην οποία συμμετέχουν εννέα νήπια. Στόχοι της έρευνας ήταν να διερευνηθούν τα ενδεχόμενα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα μετά την εφαρμογή του προγράμματος και να εξεταστεί η αποτελεσματικότητά του σε παιδιά που δεν είχαν διδαχθεί την έννοια της σκιάς και του φωτός. Ο σχεδιασμός της περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Την πρώτη φάση αποτελεί η ανίχνευση των αναπαραστάσεων των νηπίων για την έννοια της σκιάς. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη χρήση των προσομοιώσεων. Στην τρίτη και τελευταία φάση αξιολογούμε τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος. Για τη συλλογή των δεδομένων μας χρησιμοποιήσαμε ατομικές, ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η εφαρμογή του προγράμματος, και συγκεκριμένα η χρήση των προσομοιώσεων, συνέβαλε θετικά στην οικοδόμηση ενός πρόδρομου μοντέλου για την έννοια της σκιάς
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)

Εσωγενείς και εξωγενείς προοπτικές θέασης τρισδιάστατων κατασκευών

Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε μέρος των ευρημάτων μιας έρευνας τάξης, η οποία είχε ως στόχο τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα διαθέσιμα σε ένα περιβάλλον Γεωμετρίας της Χελώνας εργαλεία δυναμικού χειρισμού της γωνίας θέασης του προσομοιούμενου τρισδιάστατου χώρου, καθώς κατασκεύαζαν τρισδιάστατα αντικείμενα. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε τη διαλεκτική σχέση μεταξύ του τρόπου χρήσης των διαθέσιμων εργαλείων αλλαγής οπτικής γωνίας και των κατασκευαστικών στρατηγικών που ακολούθησαν οι μαθητές, στο πλαίσιο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Ο τρισδιάστατος χώρος φαίνεται να έγινε αντιληπτός από τους μαθητές μέσω δύο διαφορετικών προοπτικών: μιας εσωγενούς και μιας εξωγενούς. Όταν οι μαθητές εστίαζαν στην πλοήγηση και στον προσανατολισμό της χελώνας, ο τρισδιάστατος χώρος γινόταν αντιληπτός μέσω μιας εσωγενούς προοπτικής θέασης, σύμφωνα με την οποία ο χρήστης γινόταν μέρος του προσομοιούμενου χώρου και τον έβλεπε μέσα από τη σκοπιά της χελώνας. Εν αντιθέσει, όταν το σημείο εστίασης ήταν κατασκευή γραφικών αντικειμένων, ο τρισδιάστατος χώρος γινόταν αντιληπτός μέσω μιας εξωγενούς προοπτικής θέασης, μέσα δηλαδή από τη σκοπιά ενός εξωτερικού παρατηρητή που κοιτούσε τα γραφικά αποτελέσματα της κίνησης της χελώνας
(Πλήθος ανακτήσεων: 196)

Χρήση εργαλείων τύπου wiki στην εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση των Wikis, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των Web 2.0 τεχνολογιών, και την αξιολόγηση της συνεισφοράς τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας του εργαλείου Wiki στο χώρο της εκπαίδευσης, σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και αξιολογήθηκε μία πιλοτική μελέτη περίπτωσης σε ένα προπτυχιακό πανεπιστημιακό μάθημα. Συγκεκριμένα, η μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει ένα εργαλείο τύπου Wiki, το FosWiki, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια μιας αυθεντικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας για να υποστηρίξει τη συνεργασία των φοιτητών στην εκπόνηση ομαδικής εργασίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα εργαλείο τύπου Wiki, στα πλαίσια μιας καλά σχεδιασμένης δραστηριότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την υποστήριξη της συνεργασίας σε πραγματικές εκπαιδευτικές συνθήκες, και να αποτελέσει μία ευέλικτη και αποδοτική μορφή συνεργατικής μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
(Πλήθος ανακτήσεων: 116)

Διερεύνηση της ετοιμότητας και της στάσης των Ελλήνων φοιτητών των θετικών επιστημών στην Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για να διερευνήσει και να παρουσιάσει την ετοιμότητα των Ελλήνων φοιτητών να αξιοποιήσουν τις νέες μορφές εκπαίδευσης και συγκεκριμένα την Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ). Η μελέτη διερευνά δύο πεδία, τις αντιλήψεις και τις δεξιότητες αξιοποίησης της ΑεξΑΕ όσο και τις διαφαινόμενες προοπτικές αξιοποίησήςτης στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης, και τη στάση τους απέναντι στην εισαγωγή της ΑεξΑΕ στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Οι μετρήσεις έγιναν σε δείγμα απαντήσεων 182 φοιτητών, ομαδοποιημένες σε πέντε δείκτες οι οποίοι εξετάζουν τη χρήση των ΤΠΕ, τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με την ΑεξΑΕ, τη χρήση της στο ίδρυμα φοίτησης και τη διαμορφούμενη στάση τους στο θέμα της χρήσης της. Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύεται ότι η στάση των φοιτητών διαμορφώνεται κυρίως με το επίπεδο της πληροφόρησης που έχουν για την ίδια την έννοια της ΑεξΑΕ
(Πλήθος ανακτήσεων: 159)

Developing inclusive education through a collaborative transatlantic approach

(Πλήθος ανακτήσεων: 268)

Η διάσταση του φύλου στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών

Το να αξιολογήσει κανείς τις ηλεκτρονικές κοινότητες –και τις ίδιες τις έννοιες: κοινότητα, συνδεσιμότητα, κοινωνικά δίκτυα- σημαίνει πως χρειάζεται να λάβει υπόψη την ανάλυση των διαπροσωπικών σχέσεων στον πραγματικό αλλά και στον ψηφιακό κόσμο. Το άρθρο επιχειρεί να διερευνήσει το ζήτημα των διαπροσωπικών και των διαφυλικών σχέσεων στον ψηφιακό κόσμο, σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής διδασκαλίας και μάθησης για ενηλίκους. Αναφέρεται στη συμπεριφορά των φύλων και το λόγο που εκφέρεται, στα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων σε εξ αποστάσεως επικοινωνία και εκπαίδευση, στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε online μαθήματα, τη συμμετοχή των φύλων σε συζητήσεις. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ηλεκτρονικές κοινότητες, είτε αυτές λειτουργούν ως μαθησιακά περιβάλλοντα είτε όχι, αντανακλούν τα χαρακτηριστικά των κοινοτήτων της πραγματικής ζωής και στο ζήτημα των διαφυλικών σχέσεων
(Πλήθος ανακτήσεων: 258)

Instructional design effects and computer modeling software: cognitive style and the split-attention effect

(Πλήθος ανακτήσεων: 240)

Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση: παράγοντες πρόβλεψης της εκπαιδευτικής χρήσης

Η παρούσα εργασία διερευνά τα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού που θεωρούνται παράγοντες καθοριστικοί για την εκπαιδευτική ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),όπως αυτοαποτελεσματικότητα απλής και προηγμένης χρήσης των ΤΠΕ, αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ, στάσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ, έτη προϋπηρεσίας, φύλο και προηγούμενη εμπειρία χρήσης Η/Υ σε δείγμα 168 Ελλήνων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις τύπου Likert και πολλαπλής επιλογής. Τα αποτελέσματα λογιστικής παλινδρόμησης έδειξαν ότι ότι η αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ αποτέλεσε τον πιο σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης της χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία
(Πλήθος ανακτήσεων: 141)

Second Chance School: Designing and carrying out numeracy applications in ICT environments

(Πλήθος ανακτήσεων: 268)

A moving bead on a rotating rod

(Πλήθος ανακτήσεων: 244)

Οι φορητοί Η/Υ στην Α’ Γυμνασίου: Προβληματισμοί των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του προγράμματος «Ψηφιακή Τάξη»

Η συγκεκριμένη εργασία καταγράφει τα επίπεδα προβληματισμού των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν κατά το σχολικό έτος 2009-2010 στο πρόγραμμα της «Ψηφιακής Τάξης» στα νησιά της Ρόδου, της Χίου και της Λήμνου. Τα ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν και επεξεργάστηκαν με βάση το εργαλείο CBAM που έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα για την καταγραφή, αναπαράσταση και επεξεργασία των προβληματισμών των εκπαιδευτικών αναφορικά με καινοτομίες που παρεμβάλλονται στη δουλειά τους και περιέχει ερωτήσεις κλειστού αλλά και ανοιχτού τύπου. Η ομαδοποίηση που προέκυψε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων επιτρέπει το διαχωρισμό των εκπαιδευτικών σε τρεις ομάδες: (1) Η ομάδα εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεαστούν οι μαθητές, (2) η ομάδα εκπαιδευτικών (επιφυλακτικοί) που ανησυχεί περισσότερο για την επίδραση του προγράμματος στους μαθητές και (3) η ομάδα εκπαιδευτικών (ενθουσιώδεις) με πιο θετική στάση απέναντι στην καινοτομία όπου επιζητούν την ανταλλαγή εμπειριών, υλικού, κ.λπ. με άλλους συναδέλφους ή εμπλεκόμενους φορείς
(Πλήθος ανακτήσεων: 119)

Μελέτη αντιλήψεων, πρακτικών και επίδοσης φοιτητών σε μεικτό μοντέλο μάθησης, με τη χρήση Moodle

Στην εργασία αυτή μελετώνται αντιλήψεις, πρακτικές και επίδοση φοιτητών-χρηστών Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης και Διδασκαλίας σε περιβάλλον μεικτής μάθησης. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης στην οποία συμμετείχαν 335 φοιτητές, οι οποίοι παρακολούθησαν ένα ακαδημαϊκό μάθημα σε περιβάλλον μεικτής μάθησης, με τη xρήση του Moodle. Το μάθημα αφορούσε στην ενσωμάτωση εννοιών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και αναδιατυπώθηκε πλήρως, ώστε να γίνει αποτελεσματική εφαρμογή του στο πλαίσιο της μεικτής μάθησης. Ο παιδαγωγικός σχεδιασμός του μαθήματος βασίστηκε κυρίως στην επίλυση προβλήματος. Με τη μέθοδο Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων προέκυψαν διαφοροποιήσεις των αντιλήψεων και των πρακτικών των φοιτητών σε σχέση με την επίδοσή τους. Διαπιστώθηκε κυρίως ότι οι πρακτικές και οι αντιλήψεις των φοιτητών επηρεάζουν την επίδοσή τους και ότι οι χρήσεις που αναπτύσσουν συγκεντρώνονται σε τρεις κύριες ομάδες (ολοκληρωμένοι, διεκπεραιωτικοί και ελάχιστης προσπάθειας χρήστες).
(Πλήθος ανακτήσεων: 375)

«Ανταλλαγές τεράτων» μέσω διαδικτύου για νήπια

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πειραματική μελέτη μιας περίπτωσης μαθησιακής δραστηριότητας που αξιοποιεί το διαδίκτυο ως επικοινωνιακό μέσο για τη μάθηση της γεωμετρίας. Η δραστηριότητα αποτελεί μια αναπτυξιακά κατάλληλη διασκευή για νηπιαγωγείο ενός πετυχημένου μοντέλου που ονομάζεται «ανταλλαγές τεράτων». Στην εργασία γίνεται παρουσίαση της διασκευής και ερευνητικών δεδομένων για τα λάθη και τα σχέδια των παιδιών προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα και η μαθησιακής της αξία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 209)

Ο σχεδιασμός ψηφιακής αφηγηματικής εμπειρίας με θέμα τους Ταφικούς Κύκλους Α’ και Β’ των Μυκηνών για μαθητές του Γυμνασίου

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τη δημιουργία μιας ψηφιακής εφαρμογής με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η οποία επιδιώκει με αφηγηματικό τρόπο να αναπτύξει μια εκπαιδευτική εμπειρία με θέμα τους Ταφικούς Κύκλους Α’ και Β; των Μυκηνών για μαθητές της Α’ τάξης του Γυμνασίου. Στόχος της είναι η ψηφιακή επανασύνδεση των δύο νεκροταφείων και των ευρημάτων τους με τον αρχαιολογικό χώρο μέσα από ένα πλέγμα αφηγούμενων ιστοριών ούτως ώστε οι μαθητές να εμπλουτίσουν και να νοηματοδοτήσουν τις σχολικές γνώσεις. Στο κείμενο που ακολουθεί εξετάζεται πώς οι ΤΠΕ προσφέρουν την υποδομή για την παρουσίαση σε μη ειδικό κοινό θεμάτων που άπτονται του πολιτισμού και της ιστορίας, χωρίς ωστόσο να πλήττεται η επιστημονική εγκυρότητα και αξιοπιστία των μεταδιδόμενων πληροφοριών
(Πλήθος ανακτήσεων: 233)

Οργάνωση και λειτουργία ομίλου ρομποτικής: η περίπτωση του προγράμματος «Κοινότητες μάθησης με τη χρήση ρομποτικής»

Συστήματα ρομποτικής έχουν αξιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια με μαθητές δευτεροβάθμιας στη κατασκευή ποικίλων μοντέλων. Το παιδαγωγικό πλαίσιο που στηρίζει την αξιοποίηση τους έχει τις ρίζες του στον εποικοδομισμό. Ως εκπαιδευτικά εργαλεία μπορούν αποτελεσματικά να στηρίξουν δραστηριότητες που οδηγούν στην παραγωγή τελικών προϊόντων μέσα από συνεργατικά σχέδια εργασίας τα οποία έχουν διαθεματικό χαρακτήρα. Στην εργασία αυτή περιγράφεται η εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια του ομίλου ρομποτικής που λειτούργησε στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινότητες μάθησης με τη χρήση ρομποτικής» στο 1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης το σχολικό έτος 2009-2010. Αναφέρονται στοιχεία που αφορούν στο σχεδιασμό της παρέμβασης αυτής, στα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν, στα αποτελέσματα της εργασίας των μαθητών καθώς και στα πρώτα συμπεράσματα από την αξιολόγηση της προσπάθειας αυτής
(Πλήθος ανακτήσεων: 277)

Αναπαραστάσεις παιδιών για έννοιες πιθανοτήτων: Χρήση του μικρόκοσμου Toontalk

Η παρούσα εργασία προτείνει ένα μοντέλο εξέτασης, ανάλυσης και οικοδόμησης της πιθανολογικής σκέψης παιδιών (προδημοτικής και κατώτερης δημοτικής εκπαίδευσης) με τη χρήση ενός δυναμικού και σύνθετου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης. Στο περιβάλλον αυτό, δυάδες παιδιών κλήθηκαν να παίξουν τέσσερα παιχνίδια τύχης, τα οποία περιλαμβάνουν περιπτώσεις ανεξάρτητων ενδεχομένων και περιπτώσεις πιθανότητας υπό συνθήκη. Παρουσιάζονται οι αρχικές και οι αναδυόμενες αναπαραστάσεις σε θέματα πιθανοτήτων μίας δυάδας παιδιών της Α’ τάξης του δημοτικού και εξετάζεται η συμβολή των εργαλείων του μικρόκοσμου ToonTalk στην ανάπτυξη βελτιωμένων μορφών αναπαράστασης και σταδιακής μετάβασης σε αποδεκτά μαθηματικά πρότυπα
(Πλήθος ανακτήσεων: 127)

Xρήση του διαδικτύου, κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση

Την τελευταία δεκαετία πληθαίνουν οι μελέτες των κοινωνιολόγων της εκπαίδευσης που εστιάζονται στις κοινωνικές ανισότητες ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και εμπλουτίζουν τη σχετική επιστημονική συζήτηση. Στο άρθρο επιχειρείται μια σύντομη επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και παρουσιάζονται τα δεδομένα μιας έρευνας σε πρωτοετείς φοιτητές, με σκοπό να διερευνηθεί, αν και σε ποιο βαθμό η κοινωνική προέλευση διαφοροποιεί τη χρήση των ΤΠΕ και, ειδικότερα, του διαδικτύου. Τα ευρήματα παρέχουν ενδείξεις ότι υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στην κοινωνική τάξη και τη χρήση του διαδικτύου. Επιτρέπουν τη διατύπωση της υπόθεσης πως δεν ισχύει η ρητορική που υποστηρίζει ότι η αξιοποίηση και η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι επαρκής παράγοντας για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Αντίθετα, οι κοινωνικές ανισότητες εκδηλώνονται με νέες μορφές και αναπαράγονται με διαφορετικούς από το παρελθόν τρόπους. Έχει, συνεπώς, μεγάλη σημασία η έρευνα για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση από μια κοινωνιολογική σκοπιά, γιατί μπορεί να απεγκλωβίσει τη συζήτηση από τα στενά όρια της μονομερούς προσέγγισης που δίνει έμφαση στη διδακτική και αγνοεί τις κοινωνικές διαστάσεις της.
(Πλήθος ανακτήσεων: 114)

Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου

Στην εργασία παρουσιάζεται μια πρόταση εφαρμογής του μοντέλου της Κοινότητας Διερεύνησης ως εργαλείο διδακτικού σχεδιασμού των εκπαιδευτικών ιστολογίων και ως εργαλείο έρευνας για την αποτίμηση και διερεύνηση των συντελούμενων μαθησιακών διαδικασιών. Περιγράφονται οι συνιστώσες (παρουσίες), μαζί με τις επιμέρους κατηγορίες και δείκτες που συνιστούν την εκπαιδευτική εμπειρία σε εκπαιδευτικά ιστολόγια. Ως παράδειγμα εφαρμογής χρησιμοποιείται μια εκπαιδευτική δραστηριότητα διαθεματικού χαρακτήρα, η οποία υλοποιήθηκε από μαθητές της Γ’ γυμνασίου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές συμμετείχαν αποτελεσματικά και αξιοποίησαν το εκπαιδευτικό ιστολόγιο για να δημιουργήσουν μια κοινότητα διερεύνησης και μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 127)

Η εφαρμογή της πολυτροπικής ανάλυσης του λόγου στα μαθησιακά αντικείμενα

Η συγκεκριμένη εισήγηση παρουσιάζει μια εφαρμογή της πολυτροπικής ανάλυσης του λόγου (multimodal discource analysis) για την περίπτωση των μαθησιακών αντικειμένων. Τα μαθησιακά αντικείμενα σε αυτό το πλαίσιο θεωρούνται ως ψηφιακά πολυτροπικά κείμενα τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους σε διάφορα μαθησιακά πλαίσια χρήσης. Αναλύοντας ένα απλό παράδειγμα μαθησιακού αντικειμένου θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τι είδους νοήματα παράγονται σε αυτό, στο επίπεδο αναπαράστασης της πληροφορίας και πώς τα στοιχεία που το αποτελούν οργανώνουν ένα συνεκτικό πολυτροπικό κείμενο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 289)

Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση και «ψηφιακό χάσμα»

Οι πολιτικές για την εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση τις τελευταίες δεκαετίες προωθούν, κατά τη ρητορική, την ισότητα των ευκαιριών ως προς την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων που αποτελεί επένδυση στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης και της παγκοσμιοποίησης. Πολυάριθμες έρευνες όμως δείχνουν ότι η εκπαίδευση δε μειώνει το «ψηφιακό χάσμα» ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών και οξύνει τις προϋπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες. Η μελέτη, κατά συνέπεια, των σχετικών ζητημάτων δεν μπορεί να παραμείνει μονομερής και εστιασμένη σε θέματα της διδακτικής, αλλά χρειάζεται να διευρυνθεί και να αξιοποιήσει την πλούσια θεωρητική και εμπειρική παράδοση της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 125)

Στάσεις και Αντιλήψεις φοιτητών/ριών σχετικά με νομικής φύσεως ζητήματα του Διαδικτύου

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των φοιτητών/ριών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (Π.Θ.) όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο που διέπει σήμερα στο Διαδίκτυο. Κατά πόσο δηλαδή οι φοιτητές/τριες κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις των νομικών ζητημάτων του Διαδικτύου και κατά πόσο αυτό και/ή άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την εμπιστοσύνη τους στο Διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μια έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων και κατόπιν στατιστική ανάλυση των δεδομένων τους με το πρόγραμμα SPSS και εφαρμόζοντας την ανάλυση διακύμανσης ANOVA, η οποία δείχνει αν η ανεξάρτητη μεταβλητή (στη συγκεκριμένη έρευνα διάφοροι παράγοντες όπως φύλο, ηλικία, συχνότητα περιήγησης στο Διαδίκτυο κ.α.) επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή, τη στάση δηλαδή των φοιτητών, απέναντι στο Διαδίκτυο
(Πλήθος ανακτήσεων: 129)

Long Tail Learning, η μάχη ανάμεσα στις εξειδικευμένες γνώσεις και στο πρόγραμμα σπουδών

Η συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται την έννοια του Long Tail στον χώρο της εκπαίδευσης. Ο όρος Long tail χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την επίδραση της χρήσης του διαδικτύου στις πωλήσεις και στη διάθεση των προϊόντων ηλεκτρονικών καταστημάτων, αλλά τα τελευταία χρόνια αρχίζει να ερευνείται ως μία καθολικότερη έννοια, η οποία επηρεάζει αρκετούς τομείς της σύγχρονης ζωής και οδηγεί σε ανασχεδιασμό αρκετών διαδικασιών όπως και αυτών που αφορούν την εκπαίδευση και τη μάθηση
(Πλήθος ανακτήσεων: 169)

Πλαίσιο αξιολόγησης χώρο-ευαίσθητων παιχνιδιών με στόχο τη μάθηση σε χώρους πολιτισμού

Η τεχνολογία φορητών συσκευών έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την υποστήριξη δραστηριοτήτων άτυπης μάθησης. Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες εξελίξεις είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών για μουσεία και χώρους πολιτισμού με χρήση χώρο-ευαίσθητων φορητών συσκευών. Αφετηρία για αυτή την εξέλιξη είναι ο συνδυασμός δύο στοιχείων α) η δυνατότητα που παρέχουν αυτές οι τεχνολογίες για τον εμπλουτισμό της αλληλεπίδρασης του χρήστη με στοιχεία του χώρου και β) οι δυνατότητες που προσφέρει το παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης. Ο στόχος αυτών των συστημάτων είναι η εμπλοκή των επισκεπτών με το χώρο πολιτισμού μέσω δραστηριοτήτων παιγνιώδους χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση τέτοιων δραστηριοτήτων και των συστημάτων που τις υποστηρίζουν είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε ένα πλαίσιο αξιολόγησης τέτοιων δραστηριοτήτων και συζητούμε την εφαρμογή τους σε συγκεκριμένο παιχνίδι που υλοποιήθηκε για ένα Μουσείο. Το πλαίσιο αυτό αποτελείται από πέντε άξονες, ο καθένας από τους οποίους καλύπτει βασικούς παράγοντες που συγκροτούν την εμπειρία των παιχνιδιών αυτών
(Πλήθος ανακτήσεων: 156)

Η τεχνολογία, τα μουσεία, η μάθηση, η αφήγηση και το παιχνίδι: προς μία ιστορία συνάντησης

Τα μουσεία και γενικότερα οι χώροι πολιτισμού έχουν αποτελέσει χώρους στους οποίους μπορεί να συντελεστεί μάθηση είτε υποστηριζόμενη από συγκεκριμένες ενέργειες – δραστηριότητες είτε όχι. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις τα μουσεία έχουν εντάξει την τεχνολογία στις δραστηριότητές τους είτε απλώς για να υποστηρίξουν την ξενάγηση είτε ακόμη και μαθησιακέςδραστηριότητες εντός ή εκτός του χώρου του μουσείου. Η αφήγηση και το παιχνίδι από την άλλη έχουν αποτελέσει εργαλεία μάθησης εντός της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης. Ακόμη, οι αφηγήσεις και τα παιχνίδια συχνά τώρα πια βασίζονται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία. Όπως φαίνεται λοιπόν, ενώ συναντάμε συνδυασμούς που περιλαμβάνουν κάποια από τα στοιχεία του τίτλου δεν έχουμε συνάντηση όλων των στοιχείων. Το ερώτημα βέβαια που εύλογα τίθεται εδώ είναι γιατί να επιδιώξουμε μία τέτοια συνάντηση; Στην εισήγηση επιχειρούμε να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα αναλύοντας τα χαρακτηριστικά που έχουν όλες οι παραπάνω παράμετροι μεμονωμένα ή στους συνδυασμούς που αναφέραμε και θα παρουσιάσουμε την περίπτωση της παιγνιώδους αφήγησης ως ενός παραδείγματος στο οποίο συναντώνται όλες οι παράμετροι του τίτλου
(Πλήθος ανακτήσεων: 113)

Illusionary adaptive support as a means for intrinsic motivation in CSCL settings: A case in concept mapping

(Πλήθος ανακτήσεων: 248)

Οι ΤΠΕ ως μέσο αναπαραγωγής της συμβολικής τάξης στην ανώτατη εκπαίδευση

Η εισήγηση αυτή αποτελεί μέρος πρόσφατης ερευνητικής εργασίας, αντικείμενο της οποίας ήταν η μελέτη των εκπαιδευτικών επιλογών και διαδρομών των φοιτητών των τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφόρησης, με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Στόχος της εισήγησης είναι η περιγραφή των προσπαθειών που έχουν γίνει για την αναβάθμιση του τομέα της βιβλιοθηκονομίας και πληροφόρησης σε ό, τι αφορά τόσο τη θέση που κατέχει στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης όσο και στο επαγγελματικό πεδίο. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές, με τα συμβολικά μέσα που χρησιμοποίησαν, προσπάθησαν να διαμορφώσουν ένα διαφορετικό ‘λόγο’ με την υιοθέτηση διαφορετικών κριτηρίων, προκειμένου να ενισχύσουν ή να επαναπροσδιορίσουν και να καθιερώσουν τη θέση τους στο κοινωνικό πεδίο που συνιστά ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης. Μεταξύ των συμβολικών πόρων που χρησιμοποίησαν οι φοιτητές και τα τμήματα για την επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων ιεραρχήσεων κυρίαρχη θέση φάνηκε ότι κατέχει η τεχνολογία
(Πλήθος ανακτήσεων: 152)

Προσαρμοζόμενες εκπαιδευτικές εφαρμογές για μουσεία: συνδυάζοντας τις γνωσιακές απαιτήσεις και τη φυσική κίνηση του επισκέπτη

Η ανάγκη των σύγχρονων μουσείων να παρέχουν συνθήκες μάθησης στους επισκέπτες τους, οδηγεί στην αναζήτηση βέλτιστων λύσεων για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών τεχνολογιών για χρήση πιθανώς μίας φοράς, σε περιορισμένο χρόνο. Οι προσαρμοστικές-προσαρμοζόμενες τεχνολογίες μπορούν να παρέχουν εξατομικευμένη πληροφορία στους χρήστες, παρουσιάζοντας το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με τρόπο που ταιριάζει στις μαθησιακές τους ανάγκες και προτιμήσεις. Για να δημιουργηθούν τα διαφορετικά προφίλ των επισκεπτών πρέπει παράλληλα να συλλέξουμε τα ατομικά τους μαθησιακά χαρακτηριστικά, με τρόπο όμως που να μην παρεμβαίνει στην επίσκεψη. Μελετήσαμε λοιπόν, τη σχέση μεταξύ του τρόπου κίνησης του επισκέπτη στο μουσείου και τις γνωσιακές του ανάγκες και βρήκαμε ότι τα δύο σχετίζονται. Επομένως, παρατηρώντας και καταγράφοντας τον τρόπο κίνησης, μπορούμε να κάνουμε έγκυρες υποθέσεις για τον τρόπο που προτιμά και επιλέγει να επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Τα αποτελέσματα της έρευνας, επέτρεψαν τη δημιουργία σχετικού αλγορίθμου και οδηγιών για εκπαιδευτικές τεχνολογίες μουσείων. Τέλος, προτείνουμε πιθανά σενάρια υλοποίησης των αποτελεσμάτων με λύσεις για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς
(Πλήθος ανακτήσεων: 113)

Η ανάλυση αλληλεπίδρασης σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Η διαδικασία της συλλογής, επιλογής, και επεξεργασίας στοιχείων αλληλεπίδρασης σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι αρκετά πολύπλοκη μια και οι τεράστιες ακολουθίες πραγματικών επιλογών ενός χρήστη χρειάζεται να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία προκειμένου να προβληθούν ως χρήσιμη και με νόημα πληροφορία για αυτούς στους οποίους κάθε φορά απευθύνεται. Σημαντική πρόκληση αποτελεί η ανάπτυξη ερμηνευτικών όψεων των αλληλεπιδράσεων και η αναπαράστασή τους με τρόπο που να επιτρέπει στους χρήστες να παρατηρήσουν, αξιολογήσουν και ανάλογα να ρυθμίσουν την μαθησιακή τους πορεία. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η επισκόπηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που ενσωματώνουν την Ανάλυση Αλληλεπίδρασης (Interaction Analysis - ΙΑ) ως μία διαδικασία αναγνώρισης και αξιοποίησης της πολυπλοκότητας των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια εργασίας σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Τα περιβάλλοντα παρουσιάζονται και συγκρίνονται ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ένας προβληματισμός για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς που η Ανάλυση Αλληλεπίδρασης μπορεί να υποστηρίξει
(Πλήθος ανακτήσεων: 131)

Χωρική γνώση επισκόπησης: εκτίμηση σε 3Δ εικονικά περιβάλλοντα

Στο άρθρο παρουσιάζεται η ανάλυση τμήματος δεδομένων εκτενέστερης έρευνας σχετικής με την μεταφορά χωρικής γνώσης επισκόπησης από την αλληλεπίδραση με τρισδιάστατο (3Δ) εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον (ΕΠ) στη δυσδιάσταση αναπαράστασή του με χρήση διαγραμμάτων κάτοψης και χαρτών. Σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση κατασκευής της χωρικής γνώσης (Χ.Γ.) ως συνισταμένη των χωρικών ικανοτήτων (Χ.Ι.) και άλλων παραγόντων σε υπολογιστικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα υποστηριζόμενα από τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας. Στην ερευνητική διαδικασία, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται εδώ, συμμετείχαν 98 πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Η ανάλυση έδειξε συσχέτιση ανάμεσα στην ικανότητα προσδιορισμού σημείων και θέσης σε πραγματικό χάρτη και σε αντίστοιχο του ΕΠ
(Πλήθος ανακτήσεων: 168)

Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ

Στο πλαίσιο της ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην προσχολική εκπαίδευση και των αλλαγών που έχει επιφέρει η ένταξη αυτή κυρίαρχος κρίνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού ο οποίος καλείται να προετοιμασθεί καταλλήλως έτσι ώστε να μπορέσει να ενσωματώσει, με τρόπο ομαλό και εποικοδομητικό, τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με βάση αυτόν τον προβληματισμό σχεδιάστηκε σχετική έρευνα, μέρος της οποίας παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, και στόχος της είναι η μελέτη της ενσωμάτωσης της παιδαγωγικής γνώσης φοιτητριών προσχολικής εκπαίδευσης στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων με τις ΤΠΕ. Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το εννοιολογικό πλαίσιο ‘Παιδαγωγική Γνώση’ (ΠΓ) – ‘Pedagogical Knowledge’ (PK), μέρος της ‘Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου’ (ΤΠΓΠ) – ‘Technological Pedagogical Content Knowledge’ (TPCK). Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι φοιτήτριες παρουσιάζουν ένα σημαντικό βαθμό σύγχυσης με ισχυρή προτίμηση στα χαρακτηριστικά του συμπεριφοριστικού τρόπου διδασκαλίας
(Πλήθος ανακτήσεων: 169)

Μελέτη των στρατηγικών διατύπωσης ερωτημάτων σε μηχανές αναζήτησης

Η παρούσα εργασία μελετά τις στρατηγικές διατύπωσης ερωτημάτων σε μηχανές αναζήτησης που αναπτύσσουν φοιτητές στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας αναζήτησης πληροφοριών. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης στην οποία συμμετείχαν 105 φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερώτημα που απαιτούσε την εύρεση πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως οι φοιτητές αναπτύσσουν πέντε διακριτές στρατηγικές διατύπωσης ερωτημάτων σε μηχανή αναζήτησης καιδιαμορφώνουν τέσσερις ομάδες προτύπων χρήσης των στρατηγικών. Επίσης προέκυψε ότι η μη επίτευξη της δραστηριότητας οφείλεται στη χρήση στρατηγικών που υπονοούν παρανοήσεις στη λειτουργία των μηχανών αναζήτησης καθώς και αδυναμία χρήσης εναλλακτικής στρατηγικής στη διάρκεια αναζήτησης πληροφοριών
(Πλήθος ανακτήσεων: 186)

Δυνατότητες αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού στην ΑεξΑE

Αντικείμενο της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα έρευνας που στόχο είχε τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού στην ΑεξΑΕ και ειδικότερα των απόψεων, των αντιλήψεων, των στάσεων και των εκπαιδευτικών εμπειριών των φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν: (α) ο βαθμός εξοικείωσης των φοιτητών με το κοινωνικό λογισμικό, (β) ο βαθμός αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες, (γ) αν το κοινωνικό λογισμικό μπορεί να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία και (δ) με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 339)

Middle school children fail to benefit from virtual historical fly-throughs

(Πλήθος ανακτήσεων: 153)

Supporting teachers in orchestrating CSCL classrooms

(Πλήθος ανακτήσεων: 133)

Computer games and interactive technologies in education: enhancing motivation and engagement for the ‘iLearner’ generation

(Πλήθος ανακτήσεων: 165)

Mapping the dynamics of citizenship: the articulation of identity in an immersive virtual environment

(Πλήθος ανακτήσεων: 126)

The use of social media at Brunel University

(Πλήθος ανακτήσεων: 160)

Editorial

(Πλήθος ανακτήσεων: 57)

Contents - Περιεχόμενα

(Πλήθος ανακτήσεων: 59)

Author Index

(Πλήθος ανακτήσεων: 195)

Ευρετήριο Συγγραφέων

(Πλήθος ανακτήσεων: 173)

From informatics to digital resources in schools: historical considerations about France

(Πλήθος ανακτήσεων: 128)

School 2.0 – rethinking the future of schools in the digital age

(Πλήθος ανακτήσεων: 140)

‘Unconferences’: from practice to praxis in informal professional learning contexts

(Πλήθος ανακτήσεων: 96)

Potential for school familiarisation using Virtual Environments

(Πλήθος ανακτήσεων: 116)

Το διαδίκτυο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: προσεγγίσεις εκπαιδευτικών

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η μελέτη των εφαρμογών του διαδικτύου που προτείνονται και θεωρούνται σημαντικές από τους εκπαιδευτικούς με βάση την εμπειρία τους. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 102 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί εντάσσουν τη χρήση του διαδικτύου περισσότερο σε υπάρχουσες, παραδοσιακές πρακτικές και υιοθετούν λιγότερο εναλλακτικές προσεγγίσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 166)

Can ICT help student teachers overcome teaching challenges encountered during their internship? The case of 800 student teachers in Montreal, Canada

(Πλήθος ανακτήσεων: 199)

Χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την επιμόρφωση στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

1127 εκπαιδευτικοί πληροφορικής που διδάσκουν στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) συμμετείχαν σε ποσοτική εμπειρική έρευνα με τη χρήση e-ερωτηματολογίων, κατά το σχολικό έτος 2009-2010. Τα e-ερωτηματολόγια περιελάμβαναν 252 ερωτήσεις, με τις οποίες διερευνώνται πλήθος παραμέτρων που σχετίζονται με το μάθημα. Στην εργασία παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών της έρευνας σχετικά με την επιμόρφωση στο μάθημα ΑΕΠΠ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αναδεικνύεται ότι περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς δηλώνουν ότι χρειάζονται επιμόρφωση στο μάθημα. Το είδος της επιμόρφωσης που προτιμούν περισσότερο είναι η επιμόρφωση σε επιμορφωτικά κέντρα, ενώ επιθυμούν λιγότερο την ενδοσχολική επιμόρφωση. Οι εκπαιδευτικοί της έρευνας δηλώνουν ότι επιθυμούν συνεχή και ανεξάρτητη από το χρόνο επιμόρφωση. Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους δηλώνουν ότι προτιμούν να επιμορφωθούν στο μάθημα ΑΕΠΠ είναι οι ασάφειες του διδακτικού πακέτου και η ένταξη των εκπαιδευτικών λογισμικών στη διδακτική πράξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 113)

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός μοντέλου προετοιμασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) με στόχο την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται στο συνδυασμό δύο προσεγγίσεων: της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (Technological Pedagogical Content Knowledge, ΤΠΓΠ) για τις Φυσικές Επιστήμες και της αυθεντικής μάθησης (authentic learning). Περιγράφονται και αναλύονται οι βασικές συνιστώσες του μοντέλου και η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών, όπως αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στα πλαίσια του προγράμματος επιμόρφωσης επιμορφωτών ΦΕ στο ΠΑΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Ακολουθεί η παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων αξιολόγησης σχετικά με την επίδραση του Προγράμματος στις απόψεις, τις θεωρήσεις και τις ικανότητες των επιμορφούμενων να εντάξουν τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 134)

Socrates said writing would destroy human thinking processes: are the Internet and Web 2.0 having a more profound effect on cognition?

0
(Πλήθος ανακτήσεων: 125)

Συμπόσιο με θέμα: «Δραστηριότητες μάθησης σε μουσεία και χώρους πολιτισμού με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών» Μουσεία, μάθηση και νέες τεχνολογίες: τάσεις και προκλήσεις για την ελληνική πραγματικότητα

Ζούμε και εργαζόμαστε σε έναν κόσμο συνεχώς εξελισσόμενων νέων τεχνολογιών. Παρότι το παγκόσμιο ψηφιακό χάσμα δεν έχει ακόμη γεφυρωθεί, είναι σαφές ότι βιώνουμε μια πραγματικότητα που βασίζει τη διασύνδεσή της σε ψηφιακά, ολοένα και πιο «έξυπνα», νέα μέσα επικοινωνίας και συνεργασίας. Το μουσείο και οι συναφείς πολιτιστικοί οργανισμοί (και σε αυτούς εντάσσω τις πινακοθήκες, αίθουσες τέχνης, αλλά και τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες) δεν αποτελούν φυσικά εξαίρεση. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και εξής υιοθετούν συνεχώς, με ολοένα αυξανόμενο ενθουσιασμό, αλλά πάντοτε και με έναν υγιή σκεπτικισμό, νέες τεχνολογίες που τους επιτρέπουν να επεκτείνουν την παρουσία τους και στον πραγματικό και στον ψηφιακό κόσμο. Οι λόγοι είναι μάλλον ευκολονόητοι: χρηστικότητα, μειωμένο κόστος, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία με το κοινό είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών που έτσι βοηθούν τους πολιτιστικούς οργανισμούς στην επιτέλεση του έργου τους. Η αυξημένη και αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας όμως συνδέεται και με μία κατεύθυνση της μουσειακής εκπαίδευσης, εξίσου πρόσφατη και εξίσου δυναμική. Αναφερόμαστε στο ανθρωποκεντρικό μοντέλο μουσειακής μάθησης, ή με άλλα λόγια σε ένα μοντέλο το οποίο εστιάζει στις ανάγκες, στις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές δυνατότητες που προσιδιάζουν στον εκπαιδευόμενο, με τον «δάσκαλο» στο ρόλο του διαμεσολαβητή της μάθησης. Τα μουσεία, τα οποία παραδοσιακά εστιάζουν στις δυνατότητες που παρέχουν τα αντικείμενα για μάθηση, στο παρελθόν λειτουργούσαν με βάση ένα μοντέλο κατά το οποίο το μουσείο είχε ως στόχο την παροχή πρόσβασης στον υλικό πολιτισμό και αυτή η πρόσβαση καθεαυτή, ενδεχομένως διαμεσολαβημένη ενδεχομένως όχι, αρκούσε για την παραγωγή γνώσης. Επάνω σε αυτό στηριζόταν και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών καθώς αυτές χρησιμοποιούνταν κυρίως για την παροχή πληροφορίας και πρόσβασης σε υλικό. Το μοντέλο αυτό της μουσειακής μάθησης έχει ανατραπεί (ή έστω αμφισβητηθεί) τα τελευταία χρόνια προκειμένου να αντικατασταθεί από ένα άλλο που δίνει έμφαση στη διαδικασία, η οποία παίρνει τη μορφή διάδρασης με ανοικτό αποτέλεσμα, που με τη σειρά του συνδέεται με τις ανάγκες, τις προσδοκίες, τις ερμηνείες και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. Έτσι τα χαρακτηριστικά της μουσειακής μάθησης διαμορφώνονται λίγο πολύ ως εξής:• Η μάθηση γίνεται αντιληπτή ως δημιουργικός διάλογος και όχι ως μια παθητική μετάδοση γνώσης. • Τα μουσεία σε αυτό το διάλογο έχουν το ρόλο του προνομιούχου συμμέτοχου και όχι του απόλυτου ειδικού. • Η μουσειακή μάθηση στοχεύει στη διευκόλυνση της δια βίου εκπαίδευσης, προσφέροντας περιβάλλοντα μάθησης ελεύθερης επιλογής, που επιτρέπουν ένα πλήθος μαθησιακών διαδρομών και πιθανοτήτων. • Υπάρχει μια συνεχής συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης (όπως το σχολείο), καθώς τα μουσεία μελετούν/επεξεργάζονται με προσοχή το πρόγραμμά τους, το εμπλουτίζουν και το επεκτείνουν, χωρίς όμως να το θεωρούν μοναδικό τους στόχο και επίκεντρο της ράσης τους. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτό το ανανεωμένο μοντέλο μουσειακής μάθησης, αλλά αι τη συνεχή εξέλιξη των τεχνολογιών αντιλαμβανόμαστε ότι ο ρόλος αυτών ιαφοροποιείται και τα ερωτήματα/θέματα στα οποία οι τεχνολογίες καλούνται να νταποκριθούν αλλάζουν. Δεν τίθεται πλέον θέμα αξιοποίησης της τεχνολογίας για την αροχή πληροφορίας και μόνον. Τα ερωτήματα και τα ζητήματα πολλαπλασιάζονται: Πώς πορούν οι πολιτιστικοί οργανισμοί να αξιοποιήσουν τις διαδραστικές δυνατότητες του ηφιακού περιβάλλοντος για την επίτευξη των παραπάνω στόχων; Πώς μπορούν να ημιουργήσουν εργαλεία δημιουργικής διδασκαλίας και μάθησης για διαφορετικές ομάδες κοινού; Πώς μπορούν να στρέψουν την προσοχή τους σε μικρότερες κοινότητες χρηστών/επισκεπτών, προκειμένου να τους εμπλέξουν ενεργά στο έργο τους και να ωφεληθούν αμοιβαία από την επικοινωνία μαζί τους; Πώς μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική, ποιοτική εμπειρία στους επισκέπτες είτε εντός, είτε και εκτός του μουσειακού χώρου αξιοποιώντας το σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και τις δυνατότητες που αυτός τους δίνει; Τα παραπάνω ερωτήματα θα συζητηθούν με βάση στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα του Εργαστηρίου Μουσειολογίας του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε ψηφιακές εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί από ελληνικά μουσεία. Στόχος της έρευνας υπήρξε η συγκέντρωση δεδομένων που θα μας επέτρεπε να προχωρήσουμε πέρα από τις γενικές διαπιστώσεις για τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών να στηρίξουν τη μάθηση στα μουσεία σε μια πιο συστηματική και σε βάθος κατανόηση της αποτελεσματικότητας αυτών των εργαλείων, των συνθηκών κάτω από τις οποίες μπορούν να στηρίξουν μουσειολογικά και εκπαιδευτικά τις εκθέσεις και τις υπόλοιπες δραστηριότητες των μουσείων, καθώς και των τρόπων με τους οποίους επιδρούν σε διαφορετικές ομάδες κοινού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 134)

Η παιδαγωγική αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης στο σύγχρονο σχολείο. Το Πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2010: Περιβάλλον–Μεσόγειος Θάλασσα-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Η ανάπτυξη και η υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης από απόσταση μέσω τηλεδιασκέψεων μεταξύ Δημοτικών Σχολείων, αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Στο πλαίσιο ενός ανοιχτού μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος, η έμφαση δίνεται στην συνεργατική οικοδόμηση των γνώσεων και στην καλλιέργεια κρίσιμων κοινωνικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων με στόχο την προετοιμασία των αυριανών πολιτών για την δημιουργική και κριτική τους ένταξη στην αναδυόμενη Κοινωνία της Γνώσης του 21ου αιώνα. Μέχρι σήμερα έχουν λάβει μέρος 1300 περίπου μαθητές και 50 εκπαιδευτικοί από 17 Δημοτικά Σχολεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Διδασκαλείο Δ.Ε. «Μαρία Αμαριώτου» (http://www.edc.uoc.gr/~odysseas).
(Πλήθος ανακτήσεων: 169)

Σχετικά με το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 2010

(Πλήθος ανακτήσεων: 73)

«Στη Via Regia περπατώ και το Γαλέριο συναντώ»: ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη σχεδιασμένο με ΤΠΕ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στη Via Regia περπατώ και το Γαλέριο συναντώ» συνιστά μια πρωτότυπη πρόταση προσέγγισης της ιστορίας και των μνημείων της ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βασίζεται σε ιστορικό σενάριο υποστηριζόμενο από πολυμεσικές εφαρμογές και σε δραστηριότητες σχεδιασμένες με λογισμικά όπως τα Hot Potatoes, Demo Builder, Quiz Builder
(Πλήθος ανακτήσεων: 562)

Διδακτικά σενάρια και εκπαιδευτικά λογισμικά μελλοντικών εκπαιδευτικών ως εργαλεία μάθησης και ανάλυσης

Επίκεντρο της εργασίας αυτής είναι οι πρακτικές και οι σκέψεις μιας ομάδας μελλοντικών εκπαιδευτικών όπως προκύπτουν μέσα από τα διδακτικά σενάρια που οι ίδιοι σχεδίασαν αξιοποιώντας κάποιο λογισμικό. Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός εξαμηνιαίου εργαστηρίου στις παιδαγωγικές εφαρμογές των Η/Υ στο πλαίσιο της ετήσιας παιδαγωγικής και διδακτικής τους εκπαίδευσης. Η εξοικείωση με εκπαιδευτικά λογισμικά και η ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων λειτουργεί παραγωγικά για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, καθώς συνθέτουν δημιουργικά την τεχνολογία με το διδακτικό σχεδιασμό, αλλά και αποκαλύπτει πλευρές των διδακτικών τους πρακτικών και αντιλήψεων που περιλαμβάνονται. Τα ευρήματα δείχνουν σε πολλές περιπτώσεις παραδοσιακές αντιλήψεις να οδηγούν την αξιοποίηση των λογισμικών, ως αποτέλεσμα είτε των προσωπικών τους διδακτικών μοντέλων, είτε ως λογικής που τα ίδια τα λογισμικά μπορεί δομικά και λειτουργικά να εμπεριέχουν, ενώ οι περισσότερες προτεινόμενες δραστηριότητες προβλέπουν ατομική ενασχόληση του μαθητή και συχνά είναι κλειστές. Όμως η συγκεκριμένη ενασχόληση φαίνεται να οδηγεί τους εκπαιδευόμενους στην παραγωγή λεπτομερών διδακτικών σεναρίων, που απέχει από τη θεωρητική προσέγγιση που συνήθως χαρακτηρίζει τις συμβατικές διδακτικές προτάσεις
(Πλήθος ανακτήσεων: 245)

Η συμβολή της σχολικής χρήσης ΤΠΕ στα κίνητρα των μαθητών για ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες

Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα διαχρονικής έρευνας που εξέτασε την επίδραση του τρόπου διδασκαλίας της Πληροφορικής στα κίνητρα μάθησης. Μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου απάντησαν σε ερωτηματολόγια στο ξεκίνημα της Α΄ γυμνασίου καθώς και στην αρχή του επόμενου σχολικού έτους. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τις αντιλήψεις τους για την αξία της Πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών (ενδιαφέρον, χρησιμότητα, σημασία) και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής. Τα αποτελέσματα πολλαπλής παλινδρόμησης, στην οποία εξετάστηκε η συμβολή 4 διαστάσεων της διδασκαλίας Πληροφορικής (προώθηση της ενεργού μάθησης, διερεύνηση σύνθετων προβλημάτων, ανάδειξη των πρακτικών εφαρμογών της Πληροφορικής, και αξιοποίηση των ενδιαφερόντων των μαθητών) στην αλλαγή των αντιλήψεων αξίας, έδειξαν ότι η διδασκαλία της Πληροφορικής στο σχολείο μπορεί επηρεάσει θετικά τα κίνητρα των μαθητών εάν αξιοποιεί τα ενδιαφέροντά τους και εστιάζει σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου
(Πλήθος ανακτήσεων: 181)

A case study of the deployment of cultural probes in remote schools

(Πλήθος ανακτήσεων: 492)

Η χρήση των podcasts ως εργαλεία μη τυπικής μάθησης σε φορείς πολιτισμού

Η παρούσα εργασία αναλύει τη χρησιμότητα των podcasts για τους ελληνικούς φορείς Πολιτισμού, ως εργαλεία μη τυπικής και δια βίου μάθησης. Τα podcasts είναι ψηφιακές σειριακές εκπομπές που «τροφοδοτούνται» στο κοινό μέσω του Διαδικτύου. Αρχικά μελετώνται οι ευκαιρίες μάθησης και οι προοπτικές εμπλουτισμού της εμπειρίας αλληλεπίδρασης, ως συνακόλουθα της ενσωμάτωσης των podcasts στις πρακτικές μουσείων. Κατόπιν, παρουσιάζονται η περίπτωση ανάπτυξης πιλοτικού επεισοδίου podcast για το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και η περίπτωση ανάπτυξης podcast για την έκθεση «Μύρτις, πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν». Τα συμπεράσματα στοχεύουν στην ανάδειξη προοπτικών και ζητημάτων που συνεπάγεται η εφαρμογή για την επικοινωνιακή και εκπαιδευτική πολιτική των ελληνικών μουσείων
(Πλήθος ανακτήσεων: 120)

Μια διαδικτυακή υπηρεσία ελέγχου συμβατότητας ενός σχεδίου μαθήματος με το πρότυπο IMS-LD

Στη δημοσίευση αυτή διαπραγματεύεται η δημιουργία μιας διαδικτυακής υπηρεσίας για τον έλεγχο της συμβατότητας ενός ψηφιακού σχεδίου μαθήματος με το πρότυπο IEEE, IMS LD. Ο έλεγχος συμβατότητας αφορά όλα τα επίπεδα A,B,C του προτύπου IMS LD. Η διαδικτυακή υπηρεσία υλοποιείται σαν μια διαδικτυακή εφαρμογή εύκολα προσβάσιμη από τον κάθε ενδιαφερόμενο και επιπλέον και σαν μια υπηρεσία SOAP Web Service για να μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε εφαρμογή πελάτη (client). Η διαδικτυακή υπηρεσία έχει δημιουργηθεί με τη χρήση της PHP τεχνολογίας
(Πλήθος ανακτήσεων: 136)

Ηλεκτρονικά παιχνίδια, κίνητρα και μάθηση: Διερευνώντας το πεδίο των MMOGs

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια απασχολούν ιδιαίτερα μεγάλη μερίδα ανθρώπων, και ειδικότερα τα παιδιά και τους εφήβους. Παράλληλα, η μεγάλη συμμετοχή των παιχτών στα πολυχρηστικά MMOGs (Massive multiplayer online games), αναδεικνύει την ελκυστικότητα αυτών των εφαρμογών, τα χαρακτηριστικά των οποίων μπορούν να αποδειχτούν σημαντικά για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Με το παρόν άρθρο επιχειρείται να ερευνηθεί το αίσθημα του ανήκειν σε μια ομάδα ενός πολυχρηστικού παιχνιδιού, ως παράγοντας ενίσχυσης των κινήτρων, ενώ αναφέρονται τα ευρήματα εμπειρικής έρευνας που έχει ως στόχο να ανιχνεύσει τους συσχετισμούς μεταξύ των εσωτερικών κινήτρων και του αισθήματος της κοινότητας σε ένα δημοφιλές παιχνίδι πολλαπλών χρηστών. Μια σειρά στατιστικών αναλύσεων αποκάλυψαν ότι η αίσθηση της κοινότητας που δημιουργείται μέσα από αυτά τα παιχνίδια φαίνεται να κινητοποιεί εσωτερικά τους παίχτες και να ενισχύει την επίδοσή τους. Μέσα από αυτή τη σχέση αναδεικνύεται η ανάγκη για σχεδιασμό πολυχρηστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, με στόχο την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων για μάθηση
(Πλήθος ανακτήσεων: 161)

Ο ελληνικός εμφύλιος: ένα διαθεματικό σενάριο

Η ανάγκη δημιουργίας ενός διδακτικού σεναρίου για τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο, προέκυψε από τη διαπίστωση ότι σε επίπεδο σχολικής γνώσης το συγκεκριμένο θέμα προσεγγίζεται πολύ επιφανειακά. Το σενάριο, με κυρίαρχα γνωστικά αντικείμενα τη Γλώσσα και την Ιστορία, μέσα από την προσέγγιση των πολυγραμματισμών, διαπραγματεύεται ζητήματα επιχειρηματολογίας και των δύο πλευρών, πληροφοριακές πηγές και αυθεντικά κείμενα εκείνης της εποχής, μέσα από τις ΤΠΕ. Μέσω του σεναρίου, οι μαθητές/ριες έρχονται σε επαφή με μια ποικιλία κειμένων και πηγών, καλούνται να αξιολογήσουν και να παραγάγουν επιχειρηματολογικά κείμενα, με σκοπό την καλλιέργεια του επιχειρηματικού λόγου, του κριτικού γραμματισμού και την κριτική σκέψη
(Πλήθος ανακτήσεων: 124)

Σχεδιασμός ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου με τη συνεργασία μαθητών

Στο παρόν άρθρο περιγράφεται η εφαρμογή μεθοδολογίας συμμετοχικού σχεδιασμού με τη συνεργασία μαθητών σε ένα χώρο μη τυπικής μάθησης και συγκεκριμένα στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ). Μια μικρή ομάδα εντεκάχρονων μαθητών πραγματοποίησαν συναντήσεις στο μουσείο, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών και ενημερώθηκαν για τη συντήρηση των έργων τέχνης προκειμένου να σχεδιάσουν έναν εκπαιδευτικό ιστοχώρο για τη συντήρηση, που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις των ίδιων και των συνομηλίκων τους. Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται η έρευνα, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αυτής της πρωτότυπης πιλοτικής εφαρμογής της μεθόδου του Συμμετοχικού Σχεδιασμού και παραθέτονται τα αποτελέσματα, οι προκλήσεις και οι μελλοντικές προοπτικές εφαρμογής στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκθεμάτων ή/και εκθέσεων στο χώρο των μουσείων
(Πλήθος ανακτήσεων: 167)

Ο υβριδισμός αφήγησης και πολυμεσικού κειμένου στην υπηρεσία της κινητοποίησης σε ένα διερευνητικό ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες

Πρόσφατη έρευνα αναδεικνύει τη δυνατότητα ταυτόχρονης προώθησης υψηλών γνωστικών στόχων και στόχων κοινωνικής αγωγής κατά το συνδυασμό διερευνητικής μάθησης με ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας. Στην εργασία μας προτείνουμε τον υβριδισμό αφήγησης με περιγραφές αφενός και πολυμεσικών κειμένων αφεταίρου προκειμένου να ενισχυθεί η κινητοποίηση των μαθητών. Αναδεικνύουμε τέσσερις σημαντικούς παράγοντες για την οργάνωση του σχεδιασμού αυτού: Τη διαμόρφωση της Αρχικής Σελίδας, τη χρήση συμβάσεων της Αφήγησης και της Περιγραφής για να κρύψουμε τη δενδροειδή οργάνωση της πληροφορίας στη βάση εννοιών, την ευχέρεια στην εισαγωγή του «ξένου» κριτή στην τάξη, την ενίσχυση της ταύτισης του ήρωα-επιστήμονα με τους μαθητές. Παρουσιάζουμε την εφαρμογή των παραγόντων αυτών στη σχεδίαση περιβάλλοντος για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε μαθητές Ε και ΣΤ Δημοτικού
(Πλήθος ανακτήσεων: 102)

Study on intelligent emotional agents for learning

(Πλήθος ανακτήσεων: 128)

Educational virtual worlds, learning styles and learning effectiveness: an empirical investigation

(Πλήθος ανακτήσεων: 111)

Ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης: Απόψεις εφήβων για ζητήματα ασφάλειας και ενημέρωσης

Είναι γεγονός ότι η χρήση των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη στους έφηβους και συνδεδεμένη με αρκετές δυσάρεστες ειδήσεις. Η παρούσα εργασία μελετά τους κινδύνους, που διατρέχουν οι έφηβοι, εστιάζοντας στην υπηρεσία Facebook. Διερευνάται η ενημέρωση των νέων σήμερα, για τους κινδύνους μέσα από τους ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης, μέσω ενός ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε σε μαθητές λυκείου. Η έρευνα δείχνει ότι το Facebook αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους. Κυρίως δημοσιεύουν φωτογραφίες, σχολιάζουν προφίλ και φωτογραφίες φίλων τους, συνομιλούν διαδικτυακά. Δημοσιοποιούν αβίαστα προσωπικές φωτογραφίες, αν και γνωρίζουν ότι δεν παρέχεται ασφάλεια από το Facebook. Οι μισοί μαθητές του δείγματος είναι επαρκώς ενημερωμένοι, ενώ θα ήθελαν το σχολείο και οι γονείς τους να είναι οι κύριοι φορείς σχετικής ενημέρωσης. Αναδεικνύεται λοιπόν η ανάγκη περαιτέρω έρευνας, αναφορικά με την ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών για τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και τους πιθανούς κινδύνους
(Πλήθος ανακτήσεων: 303)

Επίδραση της χρήσης ασύγχρονων συζητήσεων στο γραπτό λόγο και την κοινωνικότητα μαθητών της Γ’ Δημοτικού. Μια μελέτη περίπτωσης

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση της πιθανής επίδρασης που έχει η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων στο γραπτό λόγο και την κοινωνικότητα των μαθητών. Παρουσιάζεται μία πιλοτική μελέτη με τη συμμετοχή μαθητών της Γ’ δημοτικού, με στόχο να μελετηθεί η επιρροή των ηλεκτρονικών μέσων τόσο στο γνωστικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο των μαθητών. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε πλατφόρμα ασύγχρονων συζητήσεων όπου οι μαθητές ανέπτυξαν μία ηλεκτρονική εφημερίδα για να γράφουν τις απόψεις τους και να ανταλλάσουν μηνύματα. Τα πρώτα αποτελέσματα, από την ανάλυση των γραπτών μηνυμάτων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, έδειξαν ότι υπάρχει βελτίωση της επίδοσης και της απόδοσης των μαθητών, σε όλα τα επίπεδα
(Πλήθος ανακτήσεων: 303)

Ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για το σύστημα Retudis

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ερευνητική διαδικασία ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για κατανόηση κειμένου στο σύστημα ReTuDiS (Reflective Tutorial Dialogue System). Χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα προηγούμενης ερευνητικής εργασίας που έδειξαν ότι διαφορετική πρότερη γνώση φοιτητών σε ένα γνωστικό αντικείμενο τους επηρεάζει στην οργάνωση των αναπαραστάσεων κειμένων με σχεσιακή, μετασχηματιστική και τελεολογική δομή (Τσαγκάνου & Γρηγοριάδου, 2010). Τα κείμενα πληροφορικής που χρησιμοποιήθηκαν δομήθηκαν βάσει θεωριών κατανόησης κειμένου με σκοπό να παρέχονται εξατομικευμένα σε μαθητές με μη επαρκή, μέτρια και επαρκή πρότερη γνώση. Με τη χρήση του συγγραφικού εργαλείου του συστήματος οργανώθηκε το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποίησαν και αξιολόγησαν οι μαθητές
(Πλήθος ανακτήσεων: 141)

Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση

Το παρόν άρθρο προσπαθεί να επιλύσει τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στο θεωρητικό μέρος της διδασκαλίας της κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου, με τη χρήση των αρχών της ευέλικτης μάθησης και τεχνολογιών πληροφορίας και τηλεπικοινωνιών. Στόχος είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ηλεκτρονικών μαθημάτων που αποσκοπούν στην υποστήριξη των διδασκόμενων και διδασκόντων στη διαδικασία εκμάθησης της κολύμβησης. Αρχικά, διερευνήθηκαν οι διαθέσιμες τεχνολογίες και επιλέχθηκαν οι μέθοδοι και τα εργαλεία που θεωρήθηκαν χρήσιμα στην επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια του άρθρου, παρουσιάζεται η διαδικασία δημιουργίας των ηλεκτρονικών μαθημάτων με τη χρήση δισδιάστατης σχεδιοκίνησης και σχολιασμένου βίντεο. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των βιντεομαθημάτων από φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΠΘ. Συμπεραίνεται ότι το εγχείρημα ήταν επιτυχές αφού παρουσίασε υψηλά ποσοστά ικανοποίησης κατά την αξιολόγησή του για τα οφέλη του στην εκπαιδευτική διαδικασία της κολύμβησης
(Πλήθος ανακτήσεων: 128)

Η σχέση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ. Εμπόδια και προτάσεις αντιμετώπισης

Η χρήση των ΤΠΕ στο ελληνικό σχολείο είναι περιορισμένη, παρά τις αντίθετες προσπάθειες των εκπαιδευτικών αρχών. Η παρούσα ποιοτική έρευνα χρησιμοποιεί ένα δείγμα 16 γυναικών φιλολόγων και δασκάλων για να διερευνήσει πώς διαμορφώνεται και από τι επηρεάζεται η σχέση που αποκτούν οι συμμετέχουσες με τις ΤΠΕ. Διαπιστώνεται πως οι αντιλήψεις για τις ΤΠΕ βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση με τη χρήση τους. Πολλές από τις συμμετέχουσες ξεκινούν τη γνωριμία με τις ΤΠΕ, κουβαλώντας αρνητικές αντιλήψεις. Για να τις μεταβάλλουν, χρειάζεται να πειστούν για τη χρησιμότητα των ΤΠΕ. Η αλλαγή των αντιλήψεών τους, αυξάνει τη χρήση που κάνουν με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Συζητούνται προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα σχετικών επιμορφωτικών δράσεων
(Πλήθος ανακτήσεων: 108)

Μαθαίνοντας σε εικονικά μουσεία

Τα εικονικά μουσεία (virtual museums) υπόσχονται μέσω των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας να μετατρέψουν την περιήγηση σε χώρους πολιτισμού σε μία συναρπαστική και συνάμα εκπαιδευτική για το χρήστη εμπειρία. Τα χαρακτηριστικά που ένα τέτοιο μουσείο θα πρέπει να έχει, σχετίζονται μεταξύ άλλων με την αληθοφάνεια και την πιστότητα στη ψηφιακή αναπαραγωγή του φυσικού χώρου, την ευκολία στην πλοήγηση, τους τρόπους με τους οποίους η σχετική πληροφορία παρουσιάζεται στους επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας περιγράφεται η εμπειρία σχεδίασης ενός εικονικού μουσείου και συνάγονται συμπεράσματα που σχετίζονται με τους βασικούς άξονες σχεδίασης και αξιολόγησης της εφαρμογής με έμφαση στην αλληλεπίδραση χρήστη-συστήματος καθώς και στη μαθησιακή διάστασή του
(Πλήθος ανακτήσεων: 134)

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει έντονο ενδιαφέρον στην ακαδημαϊκή κοινότητα σχετικά με την Υποστηριζόμενη από Ηλεκτρονικά Παιχνίδια Μάθηση (Digital Game-Based Learning). Το ενδιαφέρον αυτό γίνεται εμφανές από την έκταση της διεξαγόμενης έρευνας και της σχετικής βιβλιογραφίας. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του παρόντος άρθρου είναι η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης ενός εμπορικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού (“Sims 2-Open for business”) ως μέρος της διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών της Β΄ τάξης Γυμνασίου, και ειδικότερα: α) στην κατάκτηση ειδικών διδακτικών στόχων του μαθήματος των Μαθηματικών, όπως αυτοί ορίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, β) στην κατάκτηση γενικών διδακτικών στόχων, οι οποίοι ορίζονται με τη βοήθεια της ταξινομίας μαθησιακών στόχων του Bloom, και γ) στη διαμόρφωση περισσότερο θετικής στάσης προς το μάθημα των Μαθηματικών και τη διδασκαλία του
(Πλήθος ανακτήσεων: 397)

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM

Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από διεθνείς προσπάθειες έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη του προτύπου IEEE LOM ως ένα κοινά αποδεκτό πρότυπο για τον χαρακτηρισμό εκπαιδευτικών πόρων με σκοπό την αποθήκευση , αναζήτηση και ανάκτηση αυτών των πόρων μέσω Διαδικτυακών Αποθηκών. Από την άλλη πλευρά, έχει αναγνωριστεί αρκετά νωρίς ότι είναι πρακτικά αδύνατο για ένα γενικευμένο πρότυπο όπως το IEEE LOM να μπορέσει να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες διαφορετικών εκπαιδευτικών κοινοτήτων, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί η καλή πρακτική της ανάπτυξης Προφίλ Εφαρμογών (ΠΕ) του προτύπου IEEE LOM και μια σειρά από ΠΕ να έχουν δημιουργηθεί διεθνώς για την κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων διαφορετικών εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Παρόλα αυτά, ελάχιστα εργαλεία έχουν αναπτυχθεί που εξυπηρετούν την διαδικασία Δημιουργίας και Διαχείρισης ΠΕ του Προτύπου IEEE LOM, ενώ παράλληλα αυτά τα εργαλεία παρουσιάζουν και σημαντικά μειονεκτήματα δημιουργώντας επιπλέον εμπόδια στους τελικούς τους χρήστες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το τρόπο αξιοποίησης του Εργαλείου ASK-LOM-AP, ενός διαδικτυακού εργαλείου για την Δημιουργία και Διαχείριση ΠΕ του Προτύπου IEEE LOM με σκοπό την απλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας από τους τελικούς χρήστες καθώς και την αντιμετώπιση αναγνωρισμένων περιορισμών που προέρχονται από ήδη υπάρχοντα εργαλεία για Δημιουργία και Διαχείριση ΠΕ
(Πλήθος ανακτήσεων: 220)

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης τεχνολογικού εγραμματισμού και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας: Μια έρευνα δράσης σε μαθητές Δημοτικού

Η εργασία αυτή αναφέρεται σε μια έρευνα δράσης που επιχειρεί να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην σχολική τάξη σε θέματα περιβαλλοντικής διάστασης της αειφόρου ανάπτυξης. Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές της Ε’ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου οι οποίοι σχεδίασαν και κατασκεύασαν ρομποτικές εφαρμογές για την ανακύκλωση, την ρύπανση των υδάτων, και τη συλλογή των σκουπιδιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η ρομποτική τεχνολογία, πέρα από την ανάπτυξη τεχνολογικού εγγραμματισμού και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ενδυνάμωσης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών
(Πλήθος ανακτήσεων: 110)

Συνεργατικές δραστηριότητες με τις ΤΠΕ ως γνωστικά εργαλεία: Μελετώντας τη Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης

Η παρούσα εργασία περιγράφει την εφαρμογή δύο θεωρητικών προσεγγίσεων στη μαθησιακή διαδικασία. Η πρώτη αφορά στη χρήση των ΤΠΕ ως γνωστικών εργαλείων και η δεύτερη στη σύλληψη της Ζώνης της Επικείμενης Ανάπτυξης κατά την ομαδική εργασία με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Το μάθημα στο οποίο εστιάζει η μελέτη είναι η ιστορία της Στ’ Δημοτικού. Παρατηρήθηκε ότι οι ΤΠΕ αξιοποιήθηκαν ως γνωστικά εργαλεία, αλλά όχι πάντα με τον αναμενόμενο, από τις θεωρητικές παραδοχές, τρόπο. Διαπιστώνονται κάποιοι τύποι συνεργασίας κατά τις δραστηριότητες και προτείνονται δύο βασικές παράμετροι για τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της συνεργασίας: η μορφή της δραστηριότητας και τα ενδιαφέροντα των μαθητών
(Πλήθος ανακτήσεων: 235)

Διδασκαλία ηλεκτρικών κυκλωμάτων με το εικονικό εργαστήριο και τα applets του Ανοικτού Μαθησιακού Περιβάλλοντος (ΑΜΑΠ)

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το εργαστήριο ηλεκτρικών κυκλωμάτων του Ανοικτού Μαθησιακού Περιβάλλοντος (ΑΜΑΠ) και τα applets ηλεκτρικών κυκλωμάτων που παράγονται από αυτό. Αναπτύσσεται μία διδακτική παρέμβαση σε μαθητές Γ’ Γυμνασίου με χρήση του τρισδιάστατου εικονικού εργαστηρίου κατά τη διδασκαλία στην τάξη και των διδιάστατων διερευνητικών applets κατά την εργασία είτε στην τάξη είτε στο σπίτι μέσω του Διαδικτύου. Τα αποτελέσματα φανερώνουν βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών στο γνωστικό αντικείμενο είτε η διδασκαλία γίνεται με το εικονικό εργαστήριο είτε γίνεται με τα applets που αυτό παράγει
(Πλήθος ανακτήσεων: 120)

Η επίδραση ενός μοντέλου στηριγμένου σε υπολογιστή στη διαμόρφωση των επιστημολογικών αντιλήψεων των μαθητών για μοντέλα στις φυσικές επιστήμες

Η παρούσα έρευνα μελετά την επίδραση της χρήσης του λογισμικού Cabrì Géomètre, ως εργαλείου μοντελοποίησης, κατά την εφαρμογή μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΣ), στη διαμόρφωση των επιστημολογικών αντιλήψεων των μαθητών για τη φύση, λειτουργία και αξιολόγηση των μοντέλων στις φυσικές επιστήμες. Η διαδικασία μοντελοποίησης περιλάμβανε την άρρητη προοδευτική εισαγωγή του μοντέλου της γεωμετρικής οπτικής με στόχο τη σύνδεση ανάμεσα στα πραγματικά φαινόμενα και το μοντέλο. Από ένα σύνολο 24 μαθητών γ’ γυμνασίου, 9 μαθητές σταπλαίσια ατομικής συνέντευξης κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη φύση, τη λειτουργία και την αξιολόγηση των μοντέλων πριν και μετά την ΔΜΣ. Επίσης, ένα ερωτηματολόγιο διερεύνησης των κριτηρίων για τον ορισμό των επιστημονικών μοντέλων δόθηκε σ το σύνολο των μαθητών αμέσως μετά την υλοποίηση της ΔΜΣ. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν την θετική επίδραση της χρήσης του μοντέλου και της διαδικασίας μοντελοποίησης στη διαμόρφωση των επιστημολογικών πίστεων των μαθητών για τα μοντέλα
(Πλήθος ανακτήσεων: 243)

Διερεύνηση αντιλήψεων μαθητών/τριών Γυμνασίου για τα μοντέλα από τη συμμετοχή τους σε διδακτική παρέμβαση βασισμένη στα μοντέλα

Εφαρμόσαμε μία διδακτική παρέμβαση βασισμένη στα μοντέλα που αποτελείται από δύο τρίωρα εκπαιδευτικά σενάρια σε μαθητές/τριες Γ’ Γυμνασίου. Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν ενεργά στην προβλεπτική χρήση έτοιμων προσομοιωμένων μοντέλων που αναπτύξαμε για τις ανάγκες της διδασκαλίας. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των μαθητών/τριών πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα γραπτά αρχικά και τελικά ερωτηματολόγια των μαθητών/τριών για τα μοντέλα και τις συζητήσεις ανάμεσα στους μαθητές/τριες και τη διδάσκουσα έδειξαν ότι οι μαθητές/τριες εμφάνισαν σημαντική πρόοδο στις αντιλήψεις τους για τη φύση του μοντέλου, τη λειτουργία του και το θέμα της αλλαγής του. Επίσης, οι μαθητές/τριες συμμετείχαν με επιτυχία στη προβλεπτική χρήση των μοντέλων και οι εντυπώσεις τους από τη διδασκαλία είναι ενθαρρυντικές για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ένταξη των μοντέλων στην υποχρεωτική εκπαίδευση
(Πλήθος ανακτήσεων: 244)

Εγκεφαλικές διεργασίες σε στερεοσκοπικά εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα

Η στερεοσκοπία αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της εικονικής πραγματικότητας και φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη της ηλεκτρικής εγκεφαλικής δραστηριότητας γυναικών με χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) κατά τη διάρκεια παρατήρησης βασικών γεωμετρικών στερεών σε πραγματικό, τρισδιάστατο στερεοσκοπικό και δυσδιάστατο εικονικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα δείχνουν ομοιόμορφη τοπολογία της φασματικής κατανομής ισχύος στον εγκέφαλο και στα τρία περιβάλλοντα. Κατά την παρατήρηση, δεν απαιτήθηκε για κανένα περιβάλλον ιδιαίτερη προσπάθεια αύξησης της προσοχής και της εγρήγορσης. Το δυσδιάστατο περιβάλλον δημιούργησε περισσότερο άγχος και «προσμονή». Το τρισδιάστατο απαίτησε γενικά το λιγότερο νοητικό φόρτο ενεργοποιώντας μνημονικές λειτουργίες και οπτική επιλεκτική προσοχή, ενώ το πραγματικό θεωρήθηκε πλούσιο σε οπτικά ερεθίσματα χωρίς αύξηση του νοητικού φόρτου. Τα ευρήματα παρέχουν νέα δεδομένα για τις βιολογικές βάσεις της μάθησης και τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων
(Πλήθος ανακτήσεων: 138)

H λειτουργία του επιθέτου στο αφηγηματικό κείμενο. Διδακτικό σενάριο με τη συνδρομή των ΤΠΕ

Αποτελεί κοινή πεποίθηση της πλειονότητας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η αναγκαιότητα αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο ο βαθμός ενσωμάτωσής τους στη διδασκαλία παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στην παρούσα ανακοίνωση κατατίθεται μία πρόταση Διδακτικού Σεναρίου για συγκεκριμένη ενότητα της Γλώσσας της Ε’ Δημοτικού. Γενικότερος στόχος είναι να εφαρμοστούν οι θεωρητικές αρχές της κειμενοκεντρικής προσέγγισης για τη γραμματική του αφηγηματικού κειμένου. Πρόκειται για μια απόπειρα δημιουργίας μιας ευέλικτης διδακτικής πρότασης που έρχεται να ενισχύει τον πολύ περιορισμένο αριθμό αντίστοιχων προτάσεων και στην οποία αξιοποιούνται λογισμικά εφαρμογών
(Πλήθος ανακτήσεων: 168)

Η εφαρμογή τεχνολογιών Web 2.0 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση σχεδιασμού μιας δραστηριότητας Wiki

Παρόλο που τα wikis αποτελούν μια από τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες της δεύτερης γενιάς του παγκόσμιου ιστού, υπάρχει σοβαρό βιβλιογραφικό κενό ως προς τους τρόπους αποτελεσματικής ενσωμάτωσής τους σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι το επίπεδο συμμετοχής των φοιτητών στα wikis είναι πολύ μικρό και η online συνεργασία των φοιτητών είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δεδομένα από ένα σχεδιαστικό πείραμα το οποίο αποσκοπεί στην προοδευτική ανάπτυξη μιας δραστηριότητας wiki για την επίλυση των προβλημάτων συμμετοχής και συνεργασίας. Η εργασία εξετάζει την επίδραση των περιεχομένων της δραστηριότητας στη συμμετοχή και τη συνεργασία των φοιτητών σε σχέση με προγενέστερη εκδοχή της δραστηριότητας. Πενήντα έξι φοιτητές συμμετείχαν σε ένα προπτυχιακό μάθημα στα πλαίσια του οποίου υλοποιήθηκε η δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμμετοχή των φοιτητών βελτιώθηκε σημαντικά σε μια από τις τρεις διαστάσεις που εξετάστηκαν, ενώ αντίθετα η online συνεργασία των φοιτητών στα πλαίσια της δραστηριότητας δεν παρουσίασε συστηματική βελτίωση
(Πλήθος ανακτήσεων: 178)

Restrictions and abilities of SCORM adoption by Adaptive Educational Hypermedia Systems

(Πλήθος ανακτήσεων: 106)

Το «νέο σχολείο» και ο ρόλος των ΤΠΕ ως φορέων εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης

Ποιο είναι το μέλλον του σχολείου και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των ΤΠΕ σε αυτό το μέλλον; Με αφορμή την αντιπαράθεση μεταξύ δύο σημαντικών προσωπικοτήτων του 20ου αιώνα, η εργασία αυτή επιχειρεί να προσεγγίσει ζητήματα που αφορούν στη σύγχρονη κρίση του σχολείου και τον μετασχηματιστικό ρόλο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, και μέσα από την αξιοποίηση των στοιχείων διεθνών οργανισμών ασχολείται με τις βασικές θεωρητικές παραδοχές και την κριτική απέναντι στις λογικές εργαλειακού-τεχνοκρατικού τύπου. Στη συνέχεια και με την ευκαιρία των πρόσφατων διακηρύξεων του ΥΠΔΒΜΘ, επιχειρείται, από τη μια ο σχολιασμός των προτεραιοτήτων του «νέου ελληνικού σχολείου», και από την άλλη, η ανάδυση του απελευθερωτικού ρόλου των ΤΠΕ στο πλαίσιο καινοτομικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, που υιοθετούν το παράδειγμα της Κριτικής Παιδαγωγικής
(Πλήθος ανακτήσεων: 143)

Γνωστικές διαφυλικές διαφορές σε εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα

Μελέτες έχουν αναδείξει γνωστικές διαφυλικές διαφορές σε πραγματικά περιβάλλοντα, με γενική υπεροχή των ανδρών κυρίως σε χωρικές δεξιότητες και αντιστοίχως των γυναικών σε λεκτικές. Αντίστοιχες μελέτεςσε εικονικά περιβάλλοντα και ιδιαίτερα με εφαρμογές στην εκπαίδευση, δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη μελέτη της διαφυλικής διαφοροποίησης σε συμμετέχοντες και των δύο φύλων κατά την αλληλεπίδρασή τους με εικονικά και πραγματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με χρήση της μεθόδου της ηλεκτροεγκεφαλογραφίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αν και τα δύο φύλα χρησιμοποίησαν τις ίδιες γνωστικές διεργασίες για την επεξεργασία των ερεθισμάτων, εντούτοις παρουσίασαν διαφορές στον τρόπο αντίληψης των ερεθισμάτων και στο επίπεδο επεξεργασίας τους. Συγκεκριμένα οι άνδρες φαίνεται ότι δείχνουν λιγότερη οπτική προσοχή και καταβάλλουν μικρότερη νοητική προσπάθεια κατά την παρατήρηση και των τριών περιβαλλόντων(δυσδιάστατο εικονικό, τρισδιάστατο εικονικό και πραγματικό). Τα ευρήματα στοχεύουν στη σχεδίαση κατάλληλων εκπαιδευτικών μαθησιακών περιβαλλόντων, αλλά και στη βαθύτερη μελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου
(Πλήθος ανακτήσεων: 84)

Bridging the gap between abstract math and reality

(Πλήθος ανακτήσεων: 126)

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς

Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των χρήσεων των υπολογιστών από τις νηπιαγωγούς στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αρχικά, παρουσιάζονται η γενική προβληματική, που αφορά τηνεισαγωγή των υπολογιστών στην Προσχολική Εκπαίδευση, καθώς και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο νηπιαγωγός και η στάση του απέναντι στη χρήση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων νηπιαγωγών διαπιστώσαμε ότι αντιμετωπίζουν τον υπολογιστή περισσότερο ως μέσο για την εκτέλεση γραφειοκρατικών εργασιών και την προετοιμασία της διδασκαλίας και λιγότερο ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται κατά τη διεξαγωγή της. Ουσιαστικά, αντιλαμβάνονται τον Η.Υ. ως αυτόνομη συσκευή χωρίς να γνωρίζουν τις ευρύτερες δυνατότητές του ως μέρος των ΤΠΕ Το αποτέλεσμα αυτό ερμηνεύεται κυρίως από τις περιορισμένες γνώσεις των νηπιαγωγών για τις ΤΠΕ και τη χρήση τους στο σχολείο και αποτελεί έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στο ελληνικό νηπιαγωγείο
(Πλήθος ανακτήσεων: 140)

Ο CoSy_World και ένα διδακτικό μοντέλο σε ένα 3D περιβάλλον για την υποστήριξη της CSCL στο μάθημα των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο

Τα on line και 3D περιβάλλοντα μάθησης μπορούν να αξιοποιηθούν σημαντικά μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων της Α/θμιας Εκπαίδευσης. Οι έρευνες τονίζουν την ανάγκη για καλό διδακτικό σχεδιασμό των περιβαλλόντων αυτών ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για αποτελεσματική συνεργατική μάθηση και για ενσωμάτωση καλά δομημένων δραστηριοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη τις έρευνες αυτές επιχειρήθηκε ο σχεδιασμός ενός 3D on line κόσμου του CoSy_World και ενός διδακτικού μοντέλου για συνεργατική μάθηση με σκοπό την αξιοποίησή του στο μάθημα των Μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα διδακτικής παρέμβασης που αφορούν στην διερεύνηση και αποτίμηση της εμπλοκής (engagement) των μαθητών στη διαδικασία της συνεργατικής μάθησης μέσα από την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
(Πλήθος ανακτήσεων: 174)

Μελέτη της κίνησης με χρήση βίντεο-μετρήσεων και του διαδικτύου: Μία εναλλακτική μέθοδος εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής

Παρουσιάζεται η πιλοτική εφαρμογή διδακτικής σειράς για την πειραματική μελέτη της κίνησης με την αξιοποίηση ολοκληρωμένου εργαστηριακού περιβάλλοντος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία των βίντεο-μετρήσεων και διατίθεται στους μαθητές μέσα από το διαδίκτυο. Οι μαθητές εκτελούν τις ασκήσεις μόνοι τους από το σπίτι μέσω διαδικτυακής πρόσβασης και εργάζονται βάσει δομημένου Φύλλου Εργασίας. Τα φαινόμενα που περιλαμβάνονται στη σειρά είναι οικεία και η μελέτη τους μέσα από το περιβάλλον των βίντεο-μετρήσεων συνεισφέρει στην ενεργοποίηση των μαθητών. Η σειρά εφαρμόστηκε πιλοτικά σε πραγματικές συνθήκες
(Πλήθος ανακτήσεων: 129)

Διερεύνηση απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στην εκπαίδευση

Η παρούσα εργασία εξετάζει το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος και διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς τη χρήση του. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 95 εκπαιδευτικοί της ειδικότητας της Πληροφορικής από τους οποίους ζητήθηκε να συμπληρώσουν online ένα ερωτηματολόγιο. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια αρκετά θετική στάση των συμμετεχόντων απέναντι στο ΕΛ/ΛΑΚ και ένα έντονο ενδιαφέρον για σχετική ενημέρωση και επιμόρφωση. Στην εργασία συζητούνται επίσης οι παράγοντες που παρεμποδίζουν την ευρεία υιοθέτηση των ΕΛ/ΛΑΚ στο σχολικό περιβάλλον, καθώς βάσει των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα, προκύπτει ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν στο σχολικό εργαστήριο ΕΛ/ΛΑΚ δεν συμβαδίζει με την προαναφερθείσα θετική τους στάση
(Πλήθος ανακτήσεων: 147)

Facets of at Paris Descartes University: Which role for faculty members? The case of the PRISMES project