4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»

Αθήνα
16/10/2004
- 17/10/2004
185 άρθρα
ISSN: 2529-0916
ISBN: 960-88359-1-7 (τ. Α’)
960-88359-2-5 (τ. Β’)

Λίστα άρθρων συνεδρίου

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τα όλα τα άρθρα:

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον για εφαρµογές της στατιστικής

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η δημιουργία ενός Περιβάλλοντος Διαδραστικών Εφαρμογών δηλαδή, μιας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία παρέχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για στοιχειώδεις στατιστικές επεξεργασίες και εφαρμογές πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων. Μέχρι την προηγούμενη δεκαετία το περιβάλλον εργασίας για την επεξεργασία των δεδομένων ήταν κυρίως το DOS και το Unix. Το περιβάλλον αυτό βελτιώθηκε με νέες εκδόσεις των ιδίων προγραμμάτων για τα γραφικά περιβάλλοντα που παρέχουν πλέον τα λειτουργικά συστήματα Linux και Windows. Το νέο γραφικό περιβάλλον διασύνδεσης χρήστη–εφαρμογής είναι κατά πολύ ανώτερο και εύχρηστο, όμως οι εφαρμογές είναι προσανατολισμένες σε συγκεκριμένες πλατφόρμες. Τους περιορισμούς αυτούς έρχεται να λύσει η προτεινόμενη υλοποίηση, όπου πλέον η παρεχόμενη υπηρεσία είναι ανεξάρτητη από το λειτουργικό σύστημα, δεν χρειάζεται να διανεμηθεί και απλώς απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα διαδικτυακό πλοηγό (Browser) νέας γενιάς. H νέα υπηρεσία έχει στηριχθεί στο περιβάλλον .ΝΕΤ και έχουν χρησιμοποιηθεί οι γλώσσες C# και Javascript.
(Πλήθος ανακτήσεων: 772)

Διαφορές φύλου στη Διδασκαλία της Πληροφορικής: Αντιλήψεις Υποψηφίων Μηχανικών Πληροφορικής

Η μελέτη αυτή εστιάζει στις αντιλήψεις Υποψηφίων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΥΜΥΠ) για τις ιδιαιτερότητες των φύλων στην τάξη της Πληροφορικής καθώς και στις προτάσεις τους για την αντιμετώπισή τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 861)

Διαθεµατική προσέγγιση της διατροφής µε χρήση πρωτότυπου υπερµεσικού λογισµικού για παιδιά Δηµοτικού Σχολείου

Το υπερμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό «Θα φααάμε, θα πιουούμε και... - Ο μικρός Τάκης μαθαίνει για τη διατροφή και τις διατροφικές συνήθειες», που απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, έχει ως αντικείμενο τη διαθεματική προσέγγιση της έννοιας της διατροφής και των διατροφικών συνηθειών στα πλαίσια του Προγράμματος Αγωγής Υγείας. Ως γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιήθηκε η Visual Basic. Το λογισμικό μας στηρίζεται στη σύγχρονη τάση για εποικοδομητική μάθηση (εποικοδομιτισμός) και ως μέθοδος διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο εργασίας (project). Απώτερος σκοπός μας είναι να παρέχουμε στο μαθητή ένα ολοκληρωμένο, δυναμικό περιβάλλον, με ελευθερία δράσης που αυξάνει τις πιθανότητες για μάθηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1840)

Διδακτικές Μέθοδοι και Εργαλεία στην Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται διδακτικές μέθοδοι και στρατηγικές που εφαρμόστηκαν και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας της ΚΜΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 957)

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Eκπαιδευτικό Λογισµικό Πληροφορικής

(Πλήθος ανακτήσεων: 869)

Διδακτική της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας : από την εργαλειοποίηση και συµµόρφωση στη χειραφέτηση και αλλαγή Μέρος 1ο Ερευνητική Διάσταση

(Πλήθος ανακτήσεων: 716)

Διδακτική της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας: από την εργαλειοποίηση και συµµόρφωση στη χειραφέτηση και αλλαγή Μέρος 2ο Ερμηνευτικά Σχόλια και Προτάσεις

(Πλήθος ανακτήσεων: 646)

Διδασκαλία αλγορίθµων σε περιβάλλον συνεργασίας µε υπολογιστή

Η διδασκαλία των Αλγορίθμων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και δυσκολότερες διδακτικές ενότητες της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο. Στόχος της παρούσας έρευνας που έλαβε χώρα σε αυθεντικές διδακτικές συνθήκες, είναι η μελέτη του τρόπου εφαρμογής μιας διδακτικής προσέγγισης για τη διδασκαλία Αλγορίθμων σε ένα περιφερειακό σχολείο, με χρήση ενός περιβάλλοντος συνεργατικής μάθησης. Αναπτύχθηκαν δύο ανάλογες δραστηριότητες για συνεργατική μάθηση με και χωρίς υπολογιστή και μελετήθηκαν τα αποτελέσματα των διαφορετικών αυτών προσεγγίσεων. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα όσον αφορά στα πλεονεκτήματα που παρέχει το υπολογιστικό περιβάλλον συνεργασίας ως εποπτικό μέσο για τους μαθητές και τον διδάσκοντα και ως διαγνωστικό εργαλείο για τον διδάσκοντα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 929)

Διδασκαλία της Τριβής µε τη Χρήση του Λογισµικού «Διανύσµατα στη Φυσική και τα Μαθηµατικά»

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να γίνει αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στη διδασκαλία της στατικής τριβής και της τριβής ολίσθησης, με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Διανύσματα στη Φυσική και τα Μαθηματικά». Οι ερευνητικές υποθέσεις ήταν ότι α) η διδασκαλία με το λογισμικό θα βοηθήσει στην επίτευξη εννοιολογικής αλλαγής όσον αφορά στις παρανοήσεις των μαθητών της πειραματικής ομάδας σχετικά με τις έννοιες της στατικής τριβής και της τριβής ολίσθησης και β) η διδασκαλία με το λογισμικό θα είναι πιο αποτελεσματική στην επίτευξη των διδακτικών στόχων που έχουν τεθεί σε κάθε ενότητα σε σύγκριση με τη διδασκαλία χωρίς τη χρήση του λογισμικού. Η διδασκαλία με τη χρήση του λογισμικού «Διανύσματα στη Φυσική και τα Μαθηματικά» φάνηκε να έχει επιφέρει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα στα παρακάτω σημεία: α) Στο να κατανοήσουν τα παιδιά της πειραματικής ομάδας ότι όταν ασκούμε μια οριζόντια δύναμη σε ένα σώμα και αυτό παραμένει ακίνητο, τότε η δύναμη που ασκούμε είναι ίση με την τιμή της στατικής τριβής εκείνη τη στιγμή και β) Η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών της πειραματικής ομάδας φάνηκε ότι έχει κατανοήσει από ποιους παράγοντες εξαρτάται και από ποιους όχι, η τιμή της τριβής ολίσθησης. Αντίθετα, αρκετά παιδιά της ομάδας ελέγχου θεώρησαν ότι το μέτρο της τριβής ολίσθησης εξαρτάται από την ταχύτητα του σώματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2059)

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας

Η εργασία αυτή εξετάζει την πρόσληψη καινοτόμων πρακτικών με ΤΠΕ από επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς Α/θμιας εκπαίδευσης. Το πρώτο μέρος της εργασίας εστιάζεται στις πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών όπου και αναλύεται η σημαντικότητα τους. Ακολούθως, περιγράφεται η δημιουργία μιας εικονικής κοινότητας μάθησης διαμέσου ενός forum στα πλαίσια σεμιναριακού μαθήματος με θέμα την εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου. Το σεμινάριο παρακολούθησαν συνολικά 40 επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών εξετάστηκαν μέσω των μηνυμάτων που έστειλαν στο forum συζήτησης του σεμιναρίου. Η κατηγοριοποίηση των αντιλήψεων τους έδειξε ότι η πρόσληψη των πρακτικών που συνεπάγονται οι ΤΠΕ έγινε με τρεις τρόπους: (α) θετική στάση αλλά αναβολή χρήσης, (β) καθορισμός προτεραιοτήτων και (γ) ένταξη ως στιγμή στην υπάρχουσα πρακτική. Η εργασία ολοκληρώνεται με την επισήμανση ότι για να έχει απήχηση μια μορφή επιμόρφωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να οικοδομείται πάνω στις πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 887)

Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των κινήτρων και της δυναµικής χρήσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη µαθησιακή διαδικασία

Το φαινόμενο της οικειοθελούς ασχολίας των νέων, αγοριών και κοριτσιών, με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια με την παράλληλη αφιέρωση μεγάλου ποσοστού του προσωπικού τους ελεύθερου χρόνου, έχει κινήσει το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών να προσπαθήσουν να καταγράψουν τις μεθόδους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη μετατροπή τους από ένα καθαρά περιβάλλον παιχνιδιού σε ένα περιβάλλον υποστήριξης της μάθησης στο οποίο να παραμένουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν εθιστικό και διασκεδαστικό. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, το κίνητρο που παρέχουν στους χρήστες να αφιερώνουν αρκετές ώρες από τον ελεύθερο χρόνο τους, παραδείγματα υπαρχόντων εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών και οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται κατά τη σχεδίαση τους για να μπορέσει να γίνει εφικτή η εφαρμογή τους στην μαθησιακή διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1003)

Δικτυακά Παιχνίδια Πολλών Χρηστών: Περιβάλλοντα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Κοινωνικών Αλληλεπιδράσεων

Η ευρεία διάδοση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών έχει αποτελέσει κίνητρο για μεγάλο όγκο έρευνας, πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την εκπαιδευτική τους διάσταση. Αντίθετα, στο χώρο των δικτυακών πολυχρηστικών παιχνιδιών η έρευνα και ακόμα περισσότερο οι προδιαγραφές εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι περιορισμένα. Στο παρακάτω κείμενο γίνεται μια επισκόπηση των χαρακτηριστικών εκείνων των πολυχρηστικών δικτυακών παιχνιδιών, όπως η δομή του περιβάλλοντος, οι αλληλεπιδράσεις και η επικοινωνία που επιτρέπουν, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων τους ως εκπαιδευτικά εργαλεία με στόχο τη λειτουργική ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική πράξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1075)

Δικτυακές εφαρµογές για την υποστήριξη της διδακτικής πράξης των φιλολογικών µαθηµάτων

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε δικτυακές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για να υποστηρίξουν τη διδακτική πράξη στα φιλολογικά μαθήματα. Αυτές οι εφαρμογές στοχεύουν αφενός να προσεγγίσουν τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών ώστε να ενισχύσουν τα υπάρχοντα διδακτικά μέσα και αφετέρου να διευκολύνουν τη διδακτική πράξη των εκπαιδευτικών. Για την κατασκευή των εφαρμογών χρησιμοποιήθηκε λογισμικό, ειδικά σχεδιασμένο για εκπαιδευτική χρήση. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα MicroWorlds Pro, το οποίο δίνει τη δυνατότητα δικτυακής χρήσης. Οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες χωρίς να απαιτείται για την εκτέλεσή τους η κατοχή και η εγκατάσταση του προγράμματος, αλλά μόνο η εγκατάσταση του αντίστοιχου Plug-in. Τέλος, αναλύονται τα προβλήματα που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη χρήση των συγκεκριμένων εφαρμογών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 959)

Δυναµική Γεωµετρία: Η περίπτωση της διδασκαλίας εµβαδού και απόδειξης µέσω µετασχηµατισµού

Το άρθρο αυτό περιγράφει μια σειρά δραστηριοτήτων σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας, οι οποίες αναπτύχθηκαν με στόχο τη διδασκαλία του εμβαδού στο δημοτικό σχολείο. Μέσα από τις δραστηριότητες διαφαίνεται ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η δυναμική γεωμετρία στον τρόπο προσέγγισης και διδασκαλίας των γεωμετρικών εννοιών, στον τρόπο ανάπτυξης των δεξιοτήτων των μαθητών στην κατασκευή προβλήματος και στην εισαγωγή τους στην επαγωγική απόδειξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2582)

A Computer-Assisted Language Learning Approach to Teaching Writing / Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου

(Πλήθος ανακτήσεων: 1195)

ACT: Ένα Διαδικτυακό Προσαρµοστικό Εργαλείο Σύγχρονης Επικοινωνίας

Το ACT είναι ένα Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Εργαλείο Επικοινωνίας το οποίο επιτρέπει τη σύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια εκπόνησης συνεργατικών δραστηριοτήτων. Το ACT χρησιμοποιεί την ημιδομημένη μορφή διαλόγου και υποστηρίζει ως «υποστηρικτικά μέσα επικοινωνίας» τις «Αρχικές Φράσεις» και τις «Δηλώσεις Ενεργειών», που προσαρμόζονται με βάση (i) τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκεται να επιτευχθούν ή (ii) τους ρόλους που ορίζονται στους εκπαιδευόμενους από το μοντέλο συνεργασίας, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της δραστηριότητας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 537)

Adaptive Educational Hypermedia Systems in the Advanced e-Services for the Knowledge Society (ASK) Research Unit of CERTH-ITI

(Πλήθος ανακτήσεων: 532)

Adaptive Educational Hypermedia:Fom Generation to Generation

Adaptive hypermedia is a relatively new direction of research on the crossroads of hypermedia and user modeling. Adaptive hypermedia systems build a model of the goals, preferences and knowledge of each individual user, and use this model throughout the interaction with the user, in order to adapt to the needs of that user. Educational hypermedia was one of the first application areas for adaptive hypermedia and is currently one of the most popular and well-investigated. The goal of this presentation is to provide a subjective historical overview of research in adaptive educational hypermedia and summarize the current state of the art.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2)

Adaptive Learning Object Selection in Intelligent Learning Systems

(Πλήθος ανακτήσεων: 628)

Αυτόµατη ανίχνευση µαθησιακών δυσκολιών µε λογισµικό: Έλεγχος αξιοπιστίας µε επαναλαµβανόµενη χορήγηση

Το λογισμικό εΜαΔύς κατασκευάστηκε στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου για τον εντοπισμό μαθητών με πιθανά μαθησιακά προβλήματα. Η εγκυρότητα της ανίχνευσης έχει ελεγχθεί σε δείγμα 137 μαθητών Α' Γυμνασίου βάσει ανεξάρτητου κριτηρίου. Οι μετρήσεις από τις δοκιμασίες του λογισμικού βρίσκονται σε συνάφεια με αντίστοιχες μετρήσεις μαθησιακής αξιολόγησης χορηγούμενης σε ατομική συνέντευξη. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η σταθερότητα της ανίχνευσης από το λογισμικό σε επαναλαμβανόμενη χορήγηση. 49 μαθητές στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα εκτέλεσαν δύο φορές τις δοκιμασίες του λογισμικού, με χρονική απόσταση 3–5 εβδομάδων. Οι μη παραμετρικές συνάφειες (Spearman’s ρ) μεταξύ των επιδόσεων των μαθητών στις δύο επαναλήψεις των δοκιμασιών με τεκμηριωμένη προβλεπτική εγκυρότητα κυμάνθηκαν μεταξύ 0,38 και 0,84. Η αξιοπιστία της εξίσωσης διάκρισης ήταν 0,86. Από τις δύο χορηγήσεις εντοπίστηκαν 11 και 9 μαθητές, 7 από τους οποίους και τις δύο φορές (70%). Η σταθερότητα της ανίχνευσης, λαμβάνοντας υπόψη την εγκυρότητα κριτηρίου, επιβεβαιώνει ότι η αυτοματοποιημένη ανίχνευση αποτελεί εφικτή προσέγγιση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1764)

AI Group Graphics, Multimedia & GIS Lab Dept of Computer Engin. & Informatics University of Patras

(Πλήθος ανακτήσεων: 441)

An Overview of Research Methods for Assessing Content of Online Discussion Forums

(Πλήθος ανακτήσεων: 767)

Ανάλυση Αλληλεπιδράσεων Οµάδων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας σε ‘Γνωστικά Κατανεµηµένες Μαθησιακές Δραστηριότητες’

Το παρόν άρθρο αναλύει το πως 6χρονα παιδιά, όταν εμπλακούν σε γνωστικά κατανεμημένες ομάδες, καταφέρνουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία δραστηριότητες χαρτογράφησης (ανάγνωσης, καθοδήγησης) που είναι γνωστικά έντονα απαιτητικές ακόμη και για ενήλικες. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η προσέγγιση ανάλυσης ενός σύνθετου γνωστικού συστήματος το οποίο διαμορφώνεται από δύο ομάδες παιδιών, που συνεργάζονται από απόσταση με στόχο να καθοδηγήσουν η μία την άλλη, χρησιμοποιώντας: τεχνολογικά εργαλεία αναπαράστασης της κίνησης & χαρτογράφησης και προφορικής επικοινωνίας. Λαμβάνοντας υπόψη τη Θεωρία του Κατανεμημένου Γιγνώσκειν, η συγκεκριμένη ανάλυση εστιάζεται κυρίως στις γνωστικές διαδικασίες που αφορούν σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων και τεχνουργημάτων κατά τη διάρκεια ενδο –ομαδικών καθώς και δια-ομαδικών αλληλεπιδράσεων και εξετάζει την εμφάνιση αυτών των γνωστικών δράσεων ή την ενεργοποίησή τους κατά την προσπάθεια ανάγνωσης χάρτη και καθοδήγησης στο χώρο, από παιδιά προσχολικής ηλικίας, διευκολύνοντας τη μάθηση που αφορά στη χωρική γνώση.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Ανάπτυξη, Εφαρµογή και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού για µαθητές µε δυσλεξία: Πρώτη Πειραµατική Εφαρµογή

Πρόκειται για μία πρώτη παρουσίαση της διαδικασίας ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού- υπό εξέλιξη- το οποίο σχεδιάστηκε από ομάδα φοιτητών στο Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στόχος είναι η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε δυσλεκτικούς μαθητές Δημοτικού Σχολείου. Παρουσιάζονται οι δύο φάσεις ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισμικού, οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές στις οποίες στηρίζεται και οι θεματικές ενότητες από τις οποίες αποτελείται. Επίσης, παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού σε ομάδα μαθητών σχολικής ηλικίας οι οποίοι εμφανίζουν διαγνωσμένη δυσλεξία. Η ενσωμάτωση κατάλληλων παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στη δημιουργία ανάλογου εκπαιδευτικού λογισμικού συνιστά μία πρόκληση όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε ειδικές ομάδες του μαθητικού πληθυσμού όπως τους μαθητές με δυσκολίες στην έκφραση και το γραπτό λόγο και, γενικότερα, τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
(Πλήθος ανακτήσεων: 2225)

Ανάπτυξη, Εφαρµογή και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας: Πρώτη Πειραµατική Εφαρµογή

Πρόκειται για μία πρώτη παρουσίαση της διαδικασίας ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού- υπό εξέλιξη- το οποίο σχεδιάστηκε από ομάδα φοιτητών στο Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στόχος είναι η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε πληθυσμό που προέρχεται από αγγλόφωνες χώρες. Παρουσιάζονται οι δύο φάσεις ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισμικού, οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές στις οποίες στηρίζεται και οι θεματικές ενότητες από τις οποίες αποτελείται. Επίσης, παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού σε ομάδα εκπαιδευομένων σε Κ.Ε.Κ.Η ενσωμάτωση κατάλληλων παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στη δημιουργία ανάλογου εκπαιδευτικού λογισμικού συνιστά μία πρόκληση όσον αφορά το ‘πάντρεμα’ των Τ.Π.Ε. με τη Σύγχρονη Παιδαγωγική και Διδακτική και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε ειδικές ομάδες του μαθητικού πληθυσμού όπως τους μετανάστες.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Ανάπτυξη Συνεργατικού Περιβάλλοντος µέσω Τηλεδιάσκεψης, για τη Διδασκαλία της Ενότητας «Οικολογία», στα πλαίσια του Μαθήµατος της Επιστήµης σε Δηµοτικά Σχολεία της Κύπρου

Από τις αρχές του 2001 υλοποιείται στην Κύπρο το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», το οποίο αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα μιας συλλογικής προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, τo Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Τράπεζα Κύπρου. Το 2002 το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε τέσσερα δημοτικά σχολεία και διδάχτηκαν τα μαθήματα της Επιστήμης και των Μαθηματικών. Το έτος 2003, στα πλαίσια συνέχισης του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» διδάχτηκαν σε έξι δημοτικά σχολεία τα μαθήματα των Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Επιστήμης. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω τηλεδιασκέψεων, της ενότητας «Οικολογία» στα πλαίσια του μαθηήματος τηε επιστήμης, σε δημοτικά σχολεία στην Κύπρο.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Ανιχνεύοντας Τρόπους Αξιοποίησης της Μεταγνώσης στην Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων″

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον των μαθηματικών, κυρίως μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων λύσης προβλημάτων. Αν και η τάση για την ανάπτυξη ανώτερων νοητικών δεξιοτήτων, είναι το ζητούμενο της μαθηματικής εκπαίδευσης, παρ’ όλα αυτά προβληματίζει ιδιαίτερα τους ερευνητές ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί. Η μεταγνώση φαίνεται πως επικεντρώνει την προσοχή των ειδικών της γνωστικής ψυχολογίας στον τομέα αυτό. Ο έλεγχος του τι και πώς μαθαίνει κανείς προβάλλει ως το ζητούμενο όχι μόνο για την ανάπτυξη των παραπάνω αλλά και για την ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού και του ευρύτερα επαγγελματικού πεδίου. Παράλληλα, η παρουσία των Νέων Τεχνολογιών στα εκπαιδευτικά δρώμενα κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο συμβολής καθώς επιφέρει μεγαλύτερα οφέλη από αυτά της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας, σύμφωνα πάντα με τις έρευνες. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μία έρευνα μέσω της οποίας επιδιώκεται η αναζήτηση τρόπων αύξησης της ικανότητας λύσης προβλημάτων των μαθητών, στα μαθηματικά, με την παρουσία μεταγνωστικών στρατηγικών μέσα από την εφαρμογή εκπαιδευτικών λογισμικών προγραμμάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών µετά τη βασική τεχνολογική επιµόρφωση

Με το πέρας του προγράμματος Π1, της επιμόρφωσης «Αρχική Επιμόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)», είναι η πρώτη φορά, που στην ελληνική εκπαίδευση, υπάρχουν καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί σε ΤΠΕ, από ένα οργανωμένο πρόγραμμα, πανελλήνιας εμβέλειας και μαζικής συμμετοχής. Σε αυτό τον πληθυσμό εκπαιδευτικών, που αισθάνονται μέλη της σύγχρονης «κοινωνίας της πληροφορίας», έχει ενδιαφέρον η καταγραφή και διερεύνηση των αντιλήψεων, των απόψεων και των αποφάσεων που αφορούν την εφαρμογή των ΤΠΕ από τους ίδιους και πως αυτές οι απόψεις συνδέονται με την εν γένει παιδαγωγική τους κατάρτιση και εμπειρία. Η έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε πέντε κέντρα επιμόρφωσης της Δυτικής Μακεδονίας φανερώνει ότι μετά την επιμόρφωση καθαρά τεχνολογικού χαρακτήρα, οι εκπαιδευτικοί έχουν βέβαια θετική στάση για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αλλά αυτό δεν τους εξασφαλίζει την αίσθηση πληρότητας γνώσεων και εφοδίων στην εφαρμογή των ΤΠΕ. Πιστεύουν ότι απαιτείται επιπλέον επιμόρφωση, που αφορά την εκπαιδευτική διάσταση της εφαρμογής των ΤΠΕ και δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε αυτή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1532)

Αντιλήψεις Καθηγητών για τα Ουσιώδη και Βασικά στη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη μελέτη των αντιλήψεων καθηγητών της πρώτης βαθμίδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε) για τα ουσιώδη, βασικά και διαχρονικά στοιχεία στη διδασκαλία της Πληροφορικής σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Η έρευνα αυτή αποτελεί μια ποιοτική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί. Από την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων προέκυψε: α) το ποια θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως βασικά και διαχρονικά επί μέρους αντικείμενα για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο γυμνάσιο, β) το βάθος ως το οποίο προσεγγίζονται, γ) τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται και δ) οι διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς για τη μάθηση αυτών των αντικειμένων από τους μαθητές. Τα κριτήρια επιλογής, το βάθος προσέγγισης και η διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται φάνηκε ότι συνδέεται με αντιλήψεις γνωστικού, συναισθηματικού και κοινωνικού περιεχομένου των εκπαιδευτικών για: την Πληροφορική ως αντικείμενο, το ρόλο της Πληροφορικής για το μαθητή, το ρόλο του καθηγητή της Πληροφορικής, τα αναλυτικά προγράμματα, τη διάθεση του διδακτικού χρόνου καθώς και το πώς πρέπει να διδάσκεται η Πληροφορική.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Από το Σχεδιασµό στην Υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Πύλης Ν. Αιγαίου

Με αφετηρία μας α) τις αυξανόμενες ανάγκες των εκπαιδευτικών της νησιώτικης Ελλάδας για επικοινωνία, επιμόρφωση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου β) την εμφάνιση κατάλληλων εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού και γ) την κατάσταση υποδομής και εκπαιδευτικού λογισμικού στη χώρα μας, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε την Εκπαιδευτική Πύλη Ν. Αιγαίου. Η σχεδίαση λαμβάνει υπόψη της τη δομή και το περιεχόμενο των Εκπαιδευτικών Πυλών (educational portals, portail educatif), των θεματικών δικτυακών κόμβων που λειτουργούν κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία καθώς και τα πορίσματα ερευνών που αναφέρονται στην οργανική ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι κατευθυντήριες ιδέες και η διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την πραγματοποίησή της.
(Πλήθος ανακτήσεων: 599)

Από τον πλανήτη Γη στον παγκόσµιο χάρτη: µια ολοκληρωµένη διαθεµατική διδακτική πρόταση

Η εργασία αυτή αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης διδακτικής πρότασης για το μάθημα της Γεωγραφίας, δίνοντας όμως και διαθεματικές προεκτάσεις. Είναι δομημένη υπό τη μορφή σεναρίων και δραστηριοτήτων, που μελετούν τη Γη συστημικά, προσεγγίζοντάς την από το διάστημα και τον ευρύτερο χώρο του σύμπαντος έως τη γήινη επιφάνειά της και τις ποικίλες μορφές ενός παγκόσμιου χάρτη. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της Στ’ Δημοτικού (καλύπτοντας πάνω από 12 διδακτικές ώρες του ΑΠΣ), υλοποιείται σε 5 θεματικές ενότητες, διαχειρίζεται τη μεταφορά επιλεγμένου υλικού στη σχολική τάξη και περιέχει όλο το απαραίτητο υλικό (ψηφιακό και κατασκευών) με οδηγίες εφαρμογής και αξιοποίησης για το δάσκαλο. Η βασική ιδέα συνοψίζεται στο ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη διδασκαλία εφόσον αξιοποιηθούν κατάλληλα τα εκπαιδευτικά λογισμικά που προέρχονται από διαφορετικά αλλά συναφή ερευνητικά έργα και προγράμματα (όπως: E-land, ΓΑΙΑ, Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου).
(Πλήθος ανακτήσεων: 5753)

Aspects of students’ monitoring function in a CSCL environment

(Πλήθος ανακτήσεων: 458)

Autonomous and adaptive e-learning agents design using neural modeling

(Πλήθος ανακτήσεων: 496)

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού φιλολογικών µαθηµάτων. Νέα από το µέτωπο και προβληµατισµοί.

Στην παρούσα εισήγηση κατατίθενται οι προβληματισμοί μας σχετικά με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού στα φιλολογικά μαθήματα. Παρουσιάζονται στοιχεία που συγκεντρώσαμε από πειραματικές διδασκαλίες επιμορφωτικών προγραμμάτων (Οδύσσειας και ενδοσχολικής επιμόρφωσης). Η έρευνα επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών τα οποία αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των έργων Οδυσσέας και Σειρήνες (ΕΠΕΑΕΚ Β΄ΚΠΣ). Καταγράφεται μια πρώτη γνώμη των εκπαιδευτικών για την όλη προσπάθεια ενώ σχολιάζονται η χρήση και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και ο βαθμός αποδοχής τους από την εκπαιδευτική κοινότητα. Διαπιστώνεται η ύπαρξη ενός πολύπλοκου πλέγματος παραγόντων που σχετίζεται με την αποδοχή ενός λογισμικού από τους διδάσκοντες. Προσδιορίζονται σημεία ενδιαφέροντος και καταγράφονται οι λόγοι που λειτουργούν ανασταλτικά στην αποδοχή του εκπαιδευτικού λογισμικού. μέσα από ημιδομημένες συνεντεύξεις εκπαιδευτικών. Επισημαίνονται οι κύριες συνιστώσες που ορίζουν την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού στα φιλολογικά μαθήματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 907)

Αξιοποίηση Περιβαλλόντων Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών με τη συνεχή εξέλιξή τους παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενδο-Πανεπιστημιακών και δια-Πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα, τα συστήματα σύγχρονης τηλεδιάσκεψης με εικόνα και ήχο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία περιβαλλόντων τηλεμάθησης τα οποία επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και υποστηρίζουν σημαντικές πτυχές της διδακτικής διαδικασίας όπως είναι η πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση, ο διάλογος και οι συνεργατικές δραστηριότητες. Στα πλαίσιο της παρούσης εργασίας, επιχειρείται η παρουσίαση των κυριοτέρων παραμέτρων (τεχνολογικών και παιδαγωγικών) που συνοδεύουν την προσπάθεια αξιοποίησης του περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υλοποιήθηκε μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η ερευνητική διαδικασία στηρίχθηκε σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους και στα συμπεράσματά της υπογραμμίζεται η σημασία του παιδαγωγικού πλαισίου για την αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Αξιοποίηση του Παγκόσµιου Ιστού στη Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

Το ερευνητικό ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας έχει ως στόχο να αναδείξει τις απόψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της χρήσης του διαδικτύου και ειδικότερα του Παγκόσμιου Ιστού (WWW), στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση του διαδικτύου ως μέσου στη διδακτική πρακτική στην τάξη με στόχο την αναζήτηση και επιλογή πληροφοριών σχετικές με τα θεματικά περιεχόμενα των προτεινόμενων συνθετικών εργασιών (projects) από τα εγχειρίδια των Αγγλικών. Η αξιολόγηση των διαδικασιών και των διδακτικών πρακτικών γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές με προσωπικές αναφορές (reports).
(Πλήθος ανακτήσεων: )

CEDEFOP and Adaptive Hypermedia

(Πλήθος ανακτήσεων: 452)

Centre for Collaboration and Exchange (CCE):Ένα εργαλείο για την υποστήριξη κοινοτήτων δράσης

(Πλήθος ανακτήσεων: 558)

Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και στάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης απέναντι στις ΤΠΕ

Η παρούσα έρευνα μελέτησε τη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των στάσεων απέναντι στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε ένα δείγμα 136 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τη γεωγραφική περιφέρεια της Θεσσαλίας, οι οποίοι μόλις είχαν ολοκληρώσει μέρος του προγράμματος Επαγγελματικής και Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η προσωπικότητα του χρήστη, και ιδιαίτερα η δεκτικότητά του στην εμπειρία, καθώς και η εμπειρία με τους υπολογιστές αποτελούν σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες για τις στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3010)

Χρήση και αξιοποίηση ηλεκτρονικών ερωτηµατολογίων σε έναν εκπαιδευτικό δικτυακό τόπο

Μία από τις κύριες ερευνητικές μεθόδους στις ανθρωπιστικές σπουδές είναι η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων. Στην εισήγησή μας καταθέτουμε τις εμπειρίες μας από την εγκατάσταση, τροποποίηση και αξιοποίηση του πακέτου ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων phpESP. Η προσπάθειά μας οδήγησε σε ένα φιλικό on-line περιβάλλον ερωτηματολογίου, που προσφέρεται μέσω του δικτυακού τόπου του τμήματός μας. Αφού παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά αυτού του περιβάλλοντος, προσδιορίζουμε τα αναμενόμενα οφέλη και παρουσιάζουμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διεξήχθη τόσο με τον παραδοσιακό όσο και με ηλεκτρονικό τρόπο, καταθέτοντας τις απόψεις ερευνητών και ερωτώμενων που καταγράψαμε. Τέλος, προτείνουμε ιδέες τις οποίες σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η έρευνα που βασίζεται σε αυτό το ηλεκτρονικό, δικτυακά προσβάσιμο περιβάλλον ερωτηματολογίων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1518)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηματικών Σπουδών

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από τους φοιτητές επιχειρηματικών σπουδών. Τα ερωτήματα που εξετάστηκαν είναι: (α) σε ποιο βαθμό οι φοιτητές χρησιμοποιούν ΤΠΕ, και (β) υπάρχει σχέση μεταξύ του βαθμού χρήσης ΤΠΕ και προσωπικών χαρακτηριστικών όπως: η δημιουργικότητα, το φύλο, η ηλικία, ο βαθμός απολυτηρίου του λυκείου και η εμπειρία τους στη λογιστική. Οι ΤΠΕ που εξετάστηκαν αφορούν το βαθμό χρήσης του λογισμικού: επεξεργασίας κειμένου, επεξεργασίας πινάκων, βάσεων δεδομένων, internet και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογιστικών πακέτων καθώς και άλλου λογισμικού όπως των παρουσιάσεων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα διακοσίων δώδεκα πρωτοετών φοιτητών που παρακολούθησαν το μάθημα της λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η χρήση ΤΠΕ όπως αυτή καταγράφηκε σε ερωτηματολόγιο, βρίσκεται σε χαμηλούς βαθμούς της κλίμακας. Ο βαθμός χρήσης ΤΠΕ και η δημιουργικότητα βρίσκονται σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Η χρήση ΤΠΕ συσχετίζεται θετικά σε σημαντικό βαθμό με τη δημιουργικότητα, αλλά και την εμπειρία στη λογιστική. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, τα προγράμματα οικονομικών - επιχειρηματικών σπουδών χρειάζονται αναθεώρηση με αύξηση των μαθημάτων ΤΠΕ που θα συνδυάζουν τις θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές εφαρμογές σε εργαστήριο, ώστε αυτά να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. Το ίδιο ισχύει και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία εφοδιάζει τους υποψήφιους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 818)

Χρήση Τρισδιάστατων Δικτυακών Εικονικών Περιβαλλόντων για την Υποστήριξη Συνεργασίας στο Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Μάθησης

Το παρόν άρθρο εισάγει έναν ορισμό για τα Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης, παραθέτει μία ανάλυση σχετικά με τα υπάρχοντα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη τέτοιων περιβαλλόντων τα οποία συμπεριλαμβάνουν σε κάποιο βαθμό υποστήριξη συνεργασίας στο πλαίσιο δραστηριοτήτων μάθησης. Επίσης τεκμηριώνεται η καταλληλότητα των Δικτυακών Εικονικών Περιβαλλόντων για την παροχή συνεργατικής μάθησης από απόσταση ενώ καταγράφονται και τα πλεονεκτήματά τους σε σχέση με άλλες τεχνολογίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Comparing Regression Algorithms for Predicting Students’ Marks in Hellenic Open University

(Πλήθος ανακτήσεων: 454)

Computer Supported Collaborative Learning Environments: Introduction

(Πλήθος ανακτήσεων: 577)

Conceptual Change in Algorithms Teaching: A Collaborative Approach

(Πλήθος ανακτήσεων: 506)

Cultural-based Learning Objects framework in Greek Diaspora

(Πλήθος ανακτήσεων: 577)

Designing Adaptive Instruction in the context of Adaptive Educational Hypermedia Systems

(Πλήθος ανακτήσεων: 409)

Διαφήμιση και περιβάλλον. Μια ερμηνεία του κόσμου μας μέσα από τη ματιά της διαφήμισης

Η ανακοίνωση που ακολουθεί περιγράφει τη φιλοσοφία του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Διαφήμιση και περιβάλλον. Μια ερμηνεία του κόσμου μας μέσα από τη ματιά της διαφήμισης» με ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου. Προηγείται μια συνοπτική παρουσίαση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της διαφήμισης και της αξίας της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη και ακολουθεί η παρουσίαση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1100)

e-EDCOM: Ένα Διαδικτυακό Περιβάλλον Δηµιουργίας και Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων στον Παγκόσµιο Ιστό

Οι δικτυακές κοινότητες (online virtual communities) εξελίσσονται σταδιακά σε ένα κοινωνικό φαινόμενο, παρέχοντας νέους τρόπους επικοινωνίας, συνεργασίας, κοινωνικής δραστηριότητας και συμμετοχής σε ποικίλους τομείς της Κοινωνίας της Γνώσης. Τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται και αναπτύσσονται διεθνώς, μαθησιακές κοινότητες μέσω του διαδικτύου, που στοχεύουν, εκτός από την απλή επικοινωνία των μελών και την ανταλλαγή εμπειριών και εκπαιδευτικού περιεχομένου, στην ενίσχυση της συνεργατικής και της ενεργητικής μάθησης και μαθητείας μεταξύ απομακρυσμένων χρηστών. Στο πλαίσιο αυτό, η σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών περιβαλλόντων και εφαρμογών που υποστηρίζουν τη λειτουργία τέτοιων κοινοτήτων αξιοποιώντας τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού και εξασφαλίζοντας συμβατότητα με τα διεθνή πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών, αποτελεί σημαντική τεχνολογική και ερευνητική πρόκληση. Στην εργασία αυτή, αφού κάνουμε μια σύντομη επισκόπηση του πεδίου των δικτυακών κοινοτήτων και ιδιαίτερα των μαθησιακών κοινοτήτων, παρουσιάζουμε ένα διαδικτυακό περιβάλλον δημιουργίας και υποστήριξης εκπαιδευτικών κοινοτήτων στο διαδίκτυο, το περιβάλλον e-EDCOM, και συζητάμε την εφαρμογή του.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

E-Moderating in On-Line Problem Solving: a new role for teachers?

(Πλήθος ανακτήσεων: 477)

Εµπειρία µε τους υπολογιστές: Μια πολυδιάστατη προσέγγιση της έννοιας και µια καταγραφή της

Η έννοια «εμπειρία με τους υπολογιστές» (ΕΥ) είναι σημαντική προφανώς γιατί διαδραματίζει ένα διαμορφωτικό ρόλο στη μετέπειτα συμπεριφορά, αποτελεί μια έκφραση της συσσωρευτικής επίδρασης στην έκθεση στον υπολογιστή και σε σχετικά με αυτόν συμβάντα. Απουσιάζει όμως από τις ερευνητικές καταγραφές ένας ολοκληρωμένος και ενιαίος ορισμός της έννοιας, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μελέτη και σύνθεση διαφορετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ο στόχος της έρευνας αυτής είναι διπλός: α) η περιγραφή των εμπειριών που βιώνουν οι μαθητές-φοιτητές με τους υπολογιστές μέσα από πολλαπλές προοπτικές προσέγγισης του φαινομένου β) η αξιολόγηση της συμβολής των προοπτικών αυτών στη μέτρησή της έννοιας «ΕΥ». Παρουσιάζεται σχετική έρευνα που διεξήχθη σε 81 πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ
(Πλήθος ανακτήσεων: 863)

“Εάλω η Πόλις”: Μια διερευνητική διδακτική παρέµβαση στο µάθηµα της Ιστορίας

Με την εργασία αυτή παρουσιάζεται η υπερμεσική εφαρμογή «Εάλω η Πόλις», τα παιδαγωγικά της χαρακτηριστικά και οι προοπτικές αξιοποίησής της στο μάθημα της Ιστορίας της Ε΄ δημοτικού. Γενικός σκοπός της εφαρμογής είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν ιστορική σκέψη και συνείδηση και να κατασκευάσουν ιστορικό λόγο σε μια προσπάθεια κατανόησης ιστορικών γεγονότων, οικοδόμησης γενικότερων εννοιών διϊστορικής σημασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων μεταφοράς της γνώσης τους για μια κριτική ανάγνωση ανάλογων ιστορικών φαινομένων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1564)

Edu – Smile: Μια υπηρεσία υποστήριξης συνεργασίας µέσω του παγκόσµιου ιστού

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια υπηρεσία υποστήριξης ομάδων μαθητών και διδασκόντων σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του παγκόσμιου ιστού. Η υπηρεσία edu–smile έχει ως στόχο να υποστηρίξει την διδασκαλία μέσω του παγκόσμιου ιστού εισάγοντας την έννοια της σύγχρονης επικοινωνίας για την παροχή βοήθειας των εκπαιδευτικών προς τους διδασκομένους και την δυνατότητα παρακολούθησης, σε πραγματικό χρόνο, των δραστηριοτήτων των εκπαιδευομένων διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 556)

Εφαρµογή µεθόδων σύγχρονης συνεργασίας από απόσταση στο πρόγραµµα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η εφαρμογή μιας μεθόδου σύγχρονης συνεργασίας από απόσταση στη Θεματική Ενότητα “Εισαγωγή στην Πληροφορική” στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στο άρθρο παρουσιάζεται η μεθοδολογία προσέγγισης αλλά και τα προβλήματα και οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή και πώς αυτές αντιμετωπίσθηκαν. Συζητούνται οι τεχνολογικές λύσεις που έκαναν εφικτή την εφαρμογή και η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τα αρχεία συνεργασίας κάθε ομάδας. Το συμπέρασμα είναι ότι παρόλο που η εφαρμογή παρόμοιων λύσεων είναι διαδικασία που απαιτεί πολύ καλή οργάνωση και –κυρίως– σημαντική υποστήριξη και δέσμευση από την ομάδα που αναλαμβάνει το έργο, η σύγχρονη τηλε-συνεργασία έχει να ωφελήσει σημαντικά τους φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 600)

Εφαρµογή και αξιολόγηση πρακτικών συνεργατικής µάθησης στην εξ-αποστάσεως εκπαίδευση

Σε αυτή την εργασία ερευνούμε και προτείνουμε ένα πλαίσιο που υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση εικονικών ομάδων μαθητών που αντιμετωπίζουν ένα πολύπλοκο πρόβλημα (μια άσκηση δημιουργίας λογισμικού ή ένα case study) σε ένα πραγματικό διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης από απόσταση. Το γεγονός αυτό εγείρει πολλά σοβαρά θέματα που αφορούν τη δομή των ομάδων, τους κανονισμούς που τις διέπουν, τους ρόλους, τα μέσα στη διάθεση του διδάσκοντα για να επιβλέπει και να καθοδηγεί τη διαδικασία της μάθησης, και μια αποτελεσματική ανάλυση και αποτίμηση της αλληλεπίδρασης και επίδοσης της ομάδας. Ο στόχος της εργασίας είναι η καλύτερη κατανόηση των αλληλεπιδράσεων και η πιο αποτελεσματική υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 930)

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη βασισµένη στον Η/Υ µοντελοποίηση στα πλαίσια της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών

Η εργασία αυτή περιγράφει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση της βασισμένης στον ΗΥ μοντελοποίησης με χρήση κατάλληλου λογισμικού. Σαν παράδειγμα επιλέχτηκε η χημική κινητική. Οι διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ικανοποιούσαν την ανάγκη των ενηλίκων εκπαιδευομένων για ενεργητική συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης και για μάθηση μέσω της πράξης. Οι εκπαιδευόμενες κλήθηκαν να μοντελοποιήσουν το φαινόμενο της χημικής ισορροπίας αξιοποιώντας δεξιότητες που είχαν ήδη καταχτήσει στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Μέσω της διαδικασίας αυτής επιδιώχτηκε να υιοθετήσουν οι εκπαιδευόμενες ερευνητικές και ανακαλυπτικές μεθόδους εκπαίδευσης με εργαλείο τον ΗΥ και το εκπαιδευτικό λογισμικό με τελικό στόχο να τις εφαρμόσουν στη συνέχεια με τους μαθητές τους. Οι εκπαιδευόμενες στο σύνολό τους αξιολόγησαν θετικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης, αξιολόγησαν το λογισμικό μοντελοποίησης ως χρήσιμο στη διδασκαλία της Χημείας και ότι θα ήταν χρήσιμο για τους μαθητές τους να εργαστούν με παρόμοιο τρόπο στο μάθημα της Χημείας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 854)

Εκπαιδευτικές Εφαρµογές Ελεύθερου Λογισµικού και Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα

Ο εξελισσόμενος εξοπλισμός των σχολείων της χώρας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα ακολουθηθεί από την ενσωμάτωση του απαραίτητου εκπαιδευτικού λογισμικού. Η ερευνητική μας ομάδα έχει ξεκινήσει την εκπόνηση του έργου της αναλυτικής καταγραφής, αξιολόγησης και διαμόρφωσης του εκπαιδευτικά αξιοποιήσιμου λογισμικού, το οποίο διατίθεται ελεύθερα, συνοδευόμενο ενδεχομένως από τον πηγαίο του κώδικα. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το πρώτο στάδιο των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας, το οποίο περιλαμβάνει την εξαντλητική αναζήτηση και καταγραφή των διαθέσιμων προγραμμάτων στη διεθνή δικτυακή κοινότητα, που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στις διάφορες βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης. Αφού δώσουμε το σύντομο στίγμα της έννοιας του λογισμικού ανοικτού κώδικα, προχωρούμε στην ένταξη των αρχών του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνέχεια εστιάζουμε στα αποτελέσματα της έρευνάς μας, κατηγοριοποιώντας τις υπάρχουσες προτάσεις και καταλήγουμε περιγράφοντας τη μελλοντική μας έρευνα και συγκεντρώνοντας τα συμπεράσματα που προκύπτουν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 981)

Εκπαιδευτικό Λογισµικό Πολυµέσων για την Εκµάθηση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας: Μια µελέτη περίπτωσης

Στη μελέτη αυτή αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής εφαρμογής “Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) – Βασικό Λεξιλόγιο / 1”, η οποία προορίζεται για την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από ένα ευρύ φάσμα χρηστών. Λόγω της απουσίας του ήχου, ενός ισχυρού στοιχείου αλληλεπίδρασης εφαρμογής-χρήστη, γίνεται προσπάθεια ώστε η έλλειψη αυτή να εξισορροπηθεί με τη χρήση άφθονου οπτικού στοιχείου. Η εφαρμογή παρουσιάζει ευκολία στο χειρισμό και απλότητα στη λειτουργία της. Δημιουργεί αλληλεπίδραση με το χρήστη και προσφέρει ανατροφοδότηση. Ανήκει στην κατηγορία του λογισμικού εξάσκησης – εκγύμνασης (drill & practice) και λειτουργεί με βάση τα πρότυπα των Θεωριών της Συμπεριφοράς. Μερικά πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτελέσματος από ένα δείγμα ακουόντων χρηστών, δείχνουν τη θετική επίδρασή της στη μάθηση καθώς και τη θετική επίδραση μερικών σημαντικών παραγόντων σχετικών με τη λειτουργικότητά της καθώς και των μέσων παρουσίασης της πληροφορίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 993)

Εκτίµηση της Ποιότητας Συνεργατικών Αλληλεπιδράσεων µε Χρήση Νευροασαφούς Μοντέλου Πρόβλεψης

Στην παρούσα εργασία προτείνεται το νευροασαφές μοντέλο Collaboration/Metacognition-Adaptive Fuzzy Model (C/M-AFM) το οποίο, μοντελοποιώντας τη σχέση δεικτών που εκφράζουν την ποιότητα των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων συνεργαζόμενων μέσω υπολογιστή κατά μήκος προηγούμενων βημάτων συνεργασίας, μπορεί να προβαίνει σε εκτίμηση της αναμενόμενης ποιότητας των συνεργατικών αλληλεπιδράσεών τους στο επόμενο βήμα συνεργασίας. Συγκριτικά αποτελέσματα μοντελοποίησης της παραπάνω σχέσης με χρήση νευρωνικών δικτύων και πολλαπλής παλινδρόμησης, αποδεικνύουν την καλύτερη απόδοση του προτεινόμενου μοντέλου C/M-AFM.
(Πλήθος ανακτήσεων: 505)

«Ελιά, δέντρο θεϊκής καταγωγής και αθηναϊκής ιθαγένειας» Υπερµεσικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης

Η σύνταξη Προγραμμάτων Σπουδών με βάση τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης υπαγορεύει την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία των υπερμέσων προς την κατεύθυνση αυτή. Η παρούσα μελέτη εξετάζει αν και κατά πόσο η υπερμεσική τεχνολογία διαθέτει τα χαρακτηριστικά εκείνα που μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση της έννοιας της διαθεματικότητας. Με αυτό το σκεπτικό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μια υπερμεσική εφαρμογή που εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των υπερμέσων για να ενισχύσει τις προσπάθειες διεπιστημονικών και διαθεματικών προσεγγίσεων κατά τη μελέτη ενός θέματος. Το άρθρο επιχειρεί α) να μελετήσει τις θεωρητικές βάσεις της πρότασης που στηρίζεται στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, β) να καταγράψει τις βασικές αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης υπερμεσικών εφαρμογών και γ) να επιχειρηματολογήσει για το ρόλο των υπερμέσων στην εφαρμογή της νέας αυτής διδακτικής προσέγγισης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται η υπερμεσική εφαρμογή «Ελιά, δέντρο θεϊκής καταγωγής και αθηναϊκής ιθαγένειας» και προτείνονται διαθεματικές προεκτάσεις βάσει των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 4343)

Ένα εποικοδοµητικό και συνεργατικό περιβάλλον για την εκµάθηση της σχεδίασης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων

Στην εργασία αυτή περιγράφεται ένα εποικοδομητικό και συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον βασισμένο σε projects, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ενός προπτυχιακού μαθήματος εκπαιδευτικής τεχνολογίας με στόχο την εισαγωγή φοιτητών ενός παιδαγωγικού τμήματος στη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων. Σαράντα-έξι φοιτητές συμμετείχαν στο περιβάλλον αυτό ολοκληρώνοντας τα projects τους και δημιουργώντας 16 δικτυακούς τόπους για γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού σχολείου. Η διερεύνηση της απόκρισης των φοιτητών στο μαθησιακό περιβάλλον, καθώς και της επίδρασης που άσκησε το περιβάλλον στους φοιτητές, έδειξε ότι αυτό έδρασε παρακινητικά και ότι μετά την ολοκλήρωση των projects, το ενδιαφέρον των φοιτητών για τη δημιουργία δικτυακών τόπων αυξήθηκε. Παράλληλα, οι φοιτητές απομυθοποίησαν τη διαδικασία κατασκευής δικτυακών τόπων, την οποία αρχικά θεωρούσαν δύσκολη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 612)

Ένα γενικό πρότυπο αξιολόγησης των ολοκληρωµένων Διαδικτυακών Περιβαλλόντων Διδασκαλίας και Μάθησης

Η ευχρηστία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης και η αποτελεσματικότητά του είναι ένας σχετικά νέος τομέας, παρότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια ένας πολλαπλασιασμός των εργαλείων για την ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων. Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν υπάρχει τυποποιημένη μέθοδος αξιολόγησης κι αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη κοινά αποδεκτών κριτηρίων. Στην εργασία αυτή γίνεται μια παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης και στη συνέχεια μια πιο αναλυτική παρουσίαση κάποιων από αυτά. Τέλος, δίνεται μια πρόταση του πώς θα μπορούσαν να αξιολογηθούν οι δυνατότητες αυτών των περιβαλλόντων, τόσο από την πλευρά του μαθητή όσο και από την πλευρά του καθηγητή που μπορεί ταυτόχρονα να έχει και το ρόλο του σχεδιαστή και του διαχειριστή του διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα για Συµβατική και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στην συγκεκριμένη εργασία περιγράφεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την υποστήριξη ενός μοντέλου μικτής εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε και πιλοτικά εφαρμόζεται στο ΤΕΙ Πειραιά. Με τον όρο «μικτή εκπαίδευση» εννοούμε τον συνδυασμό της παραδοσιακής με την εκπαίδευση από απόσταση. Στην εργασία παρουσιάζονται οι απαιτήσεις που διαμόρφωσαν το μοντέλο της μικτής εκπαίδευσης με βάση την υπάρχουσα κατάσταση στο Ίδρυμα καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό που τις υλοποίησε παράλληλα με κάποια τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Ακόμα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα υλοποίησης πιλοτικής εκπαιδευτικής στρατηγικής που αναδεικνύει τις δυνατότητες που απορρέουν για φοιτητές, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό από τη χρήση του μοντέλου της μικτής εκπαίδευσης στο Ίδρυμα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1053)

Ένα περιβάλλον για τη συστηµατική διδασκαλία του προγραµµατισµού σε αρχαρίους

Παρουσιάζουμε ένα απλό προγραμματιστικό περιβάλλον το “WIPE”, το οποίο στοχεύει στο να διευκολύνει τους αρχαρίους προγραμματιστές στην κατασκευή προγραμμάτων. Το περιβάλλον αυτό αποτελεί συμπληρωματικό διδακτικό εργαλείο για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με μια γλώσσα προγραμματισμού. Η χρησιμοποιούμενη προγραμματισιτκή γλώσσα είναι απλή, και λιτή (μια Pascal-like γλώσσα). Το περιβάλλον εργασίας λειτουργεί πλήρως διαδικτυακά και ενσωματώνει πολλά στοιχεία (γραφικό ενδιάμεσο, πολλαπλές αναπαραστάσεις, βηματική εκτέλεση, βελτιωμένα μηνύματα κ.ά..).
(Πλήθος ανακτήσεων: 879)

Ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της αποδεκτικότητας των Συστηµάτων Μαθησιακής Τεχνολογίας

Το άρθρο αυτό προτείνει ένα πλαίσιο για την ανάλυση των δυνατοτήτων και την αξιολόγηση της αποδεκτικότητας των Συστημάτων Μαθησιακής Τεχνολογίας ανοικτού κώδικα (Open Source, ΣΜΤ). Τα πιο διαδεδομένα ΣΜΤ επιλέχτηκαν προς εφαρμογή του πλαισίου. Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι διπλός: να ερευνηθεί η χρησιμότητά τους και να ερευνηθεί η ποιότητά τους μέσα στο πλαίσιο χρήσης τους..
(Πλήθος ανακτήσεων: 820)

Ένας δικτυακός τόπος µε διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία των φυσικών επιστηµώνγια την εκπαίδευση του πολίτη http://atlas.eled.auth.gr

ATLAS είναι το ακρωνύμιο για τη φράση A Teaching and Learning Approach for Science δηλαδή «Μια προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης για τις φυσικές επιστήμες». Πρόκειται για ένα δίγλωσσο δικτυακό τόπο (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση του πολίτη και είναι δομημένος σε τρία επίπεδα επικοινωνίας με τον χρήστη. Στο πρώτο επίπεδο περιέχει διδακτικό υλικό, υλοποιημένες προτάσεις διδασκαλίας, διαθεματικές προσεγγίσεις, παιχνίδια, συνδέσεις με άλλες σχετικές ιστοσελίδες και ένα forum συζήτησης, ανταλλαγής πληροφοριών και ανάδρασης με τους μελλοντικούς και εν ενεργεία δασκάλους στους οποίους απευθύνεται. Στο δεύτερο επίπεδο περιέχει διαθεματικούς χάρτες εννοιών σχεδιασμένους από μελλοντικούς και εν ενεργεία δασκάλους ενώ στο τρίτο επίπεδο περιέχει ανάλυση των διδακτικών στρατηγικών καθώς και μια ανάλυση στη γνωστική, μεταγνωστική και συναισθηματική διάσταση της διδασκαλίας και μάθησης των περιπτώσεων εφαρμογής και των προτάσεων διδασκαλίας που παρουσιάζονται στο πρώτο επίπεδο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1746)

Ένας δικτυακός τόπος µε διδακτικό υλικό για την πειραµατική διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών http://aplo.eled.auth.gr

Έχει αναπτυχθεί ο δικτυακός τόπος http://aplo.eled.auth.gr που περιέχει πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης και καταστάσεις από την καθημερινή ζωή, τα οποία αναφέρονται κυρίως σε κεφάλαια της Φυσικής που συνήθως περιέχονται στα σχολικά βιβλία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μέσα από το περιεχόμενο του δικτυακού αυτού τόπου επιχειρείται να δοθεί μια απάντηση σε ερωτήματα όπως: i) Είναι δυνατό να γίνουν πειράματα, όταν λείπουν από τα σχολεία οι ειδικοί χώ- ροι και τα ειδικά υλικά, όργανα και συσκευές που απαιτούνται; ii) Τα πειράματα συχνά αποτυγχά- νουν. Υπάρχουν πειράματα με μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας; iii) Υπάρχει το ενδεχόμενο κατά την εκτέλεση του πειράματος να συμβεί κάποιο ατύχημα. Υπάρχουν πειράματα με μικρή επικινδυνότητα; iv) Τι είδους πειράματα είναι κατάλληλα για μια διδασκαλία των Φυσικών επιστημών που να αφορά και να ενδιαφέρει τον κάθε πολίτη και όχι μόνο να εξυπηρετεί τελικά την είσοδο ορισμένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση; Στην παρούσα φάση εισάγονται και αντίστοιχα πειράματα Χημείας και Βιολογίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1347)

Enhancing the Adaptive and Adaptable Functionality of Adaptive Educational Hypermedia Systems

(Πλήθος ανακτήσεων: 551)

eNotes: δηµιουργία υπερκειµενικών σηµειώσεων

Η εφαρμογή eNotes είναι ένα γνωστικό εργαλείο που στοχεύει στην υποβοήθηση της διαδικασίας δημιουργίας και οργάνωσης ηλεκτρονικών σημειώσεων. Oι περισσότερες ερευνητικές καταγραφές αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της δημιουργίας σημειώσεων κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων, διαλέξεων, συνεδριών κτλ. Στην εργασία αυτή θα εστιαστούμε κυρίως στις εμπειρίες δημιουργίας σημειώσεων κατά την ανάγνωση κειμένων και κυρίως στα πλαίσια ερευνητικών δραστηριοτήτων. Περιγράφουμε γενικότερα τους στόχους δημιουργίας σημειώσεων, τη μαθησιακή αξία και τη μορφή τους και στη συνέχεια αναλύουμε πως η φιλοσοφία του υπερκειμένου σχετίζεται με τις ενέργειες διαχείρισης σημειώσεων. Η προσέγγιση αυτή αποτέλεσε το πλαίσιο για τη δημιουργία της εφαρμογής eNotes. Ακολουθούν αποτελέσματα μιας διαμορφωτικής αξιολόγησης της εφαρμογής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)

Επαναχρησιµοποιώντας Μαθησιακά Αντικείµενα σε Εφαρµογές Ηλεκτρονικής Μάθησης: από τα Εκπαιδευτικά Μεταδεδοµένα στα Προφίλ Εφαρμογών

Καθώς το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή αυξάνεται συνεχώς, το έργο του εντοπισμού και της αξιοποίησης Μαθησιακών Αντικειμένων γίνεται ολοένα πιο δύσκολο. Γι’ αυτό το λόγο, το περιεχόμενο των Μαθησιακών Αντικειμένων αναπαριστάται με τη βοήθεια εκπαιδευτικών μεταδεδομένων προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτική και αποτελεσματική αναζήτηση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση τους στα πλαίσια εφαρμογών Ηλεκτρονικής Μάθησης. Ωστόσο η χρήση ενός συγκεκριμένου προτύπου εκπαιδευτικών μεταδεδομένων θέτει κάποιους περιορισμούς, καθώς είναι πολύ δύσκολο ένα στατικό μοντέλο μεταδεδομένων να καλύψει τις λειτουργικές απαιτήσεις όλων των εφαρμογών. Για την αντιμετώπιση των περιορισμών αυτών έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται τα «προφίλ εφαρμογών» (application profiles), τα οποία αποτελούν δυναμικά μοντέλα μεταδεδομένων προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εφαρμογής. Αυτή η εργασία παρουσιάζει την αρχιτεκτονική και τις λειτουργικότητες ενός λογισμικού εργαλείου (eMAP), το οποίο διευκολύνει τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης προφίλ εφαρμογών τροποποιώντας και συνδυάζοντας ένα ή περισσότερα πρότυπα εκπαιδευτικών μεταδεδομένων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 843)

Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών µέσω Διαδικτύου: Παρουσίαση της Περίπτωσης της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης που βασίζεται στη Συνεργατική Μάθηση Ενηλίκων, και επονομάζεται Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών. Στην επιμόρφωση συμμετείχαν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως από το Νομό Δωδεκανήσου. Βασικός στόχος της δημιουργίας της Κοινότητας αυτής ήταν η βελτίωση και η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μέσω της επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους καθώς και η δημιουργία μιας διαρκούς υποστηρικτικής δομής σε θέματα σχετικά με τις ΤΠΕ και την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην παρουσίαση στοιχείων του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της λειτουργίας της εν λόγω Κοινότητας. Επίσης, αναφέρει στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος αυτού, καθώς και κάποια πρώτα συμπεράσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ: Κίνητρα, στάσεις και δυσκολίες στην εκπαίδευση

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν οι δυσκολίες που συναντούν οι αρχάριοι ενήλικοι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ. Διερευνήθηκαν επίσης τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση, οι στάσεις τους απέναντι στις ΤΠΕ και την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση. 78 εκπαιδευτικοί εξετάστηκαν με τη χρήση ανώνυμων ερωτηματολογίων πριν και μετά την ολοκλήρωση της τρίμηνης επιμόρφωσής τους στη χρήση υπολογιστών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί πέρα από τις μάλλον αναμενόμενες δυσκολίες στη χρήση εφαρμογών (λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, ηλ. επικοινωνία) αντιμετώπισαν δυσκολίες στη διαχείριση αρχείων, γεγονός που αποδίδεται στην ελλιπή κατανόηση της δομής της μνήμης του Η/Υ. Οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους εκδήλωσαν θετικές στάσεις απέναντι στους Η/Υ και την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση. Οι αρνητικές στάσεις αποδίδονται κυρίως στην ανησυχία τους ως προς πιθανολογούμενες αρνητικές επιπτώσεις στους μαθητές. Η επιμόρφωση που έλαβαν δε φαίνεται να μετέβαλε τις αρνητικές στάσεις τους και κρίνεται ως ανεπαρκής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1300)

Επιµόρφωση φιλολόγων από απόσταση: η περίπτωση της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Πρόσφατα υλοποιήθηκε ένα μάθημα επιμόρφωσης φιλολόγων από απόσταση στα πλαίσια της λειτουργίας της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ), την οποία συντονίζει το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ομάδες εκπαιδευτικών, υποσύνολα της συγκεκριμένης Κοινότητας, παρακολούθησαν μαθήματα γενικής χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, καθώς και μαθήματα σχετιζόμενα απολύτως με τη διδακτική αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πρακτική συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Το μάθημα που αφορούσε στην ειδικότητα των φιλολόγων αναφερόταν στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας. Στο παρόν άρθρο αρχικά παρουσιάζεται η διδακτική προσέγγιση στην οποία βασίστηκε το μάθημα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι στόχοι της υλοποίησης του μαθήματος, ο σχεδιασμός της πορείας του και στοιχεία από την εφαρμογή του. Τέλος, αναλύονται οι μορφές επικοινωνίας που αναπτύχθηκαν και περιγράφονται τα αποτελέσματα της επιμορφωτικής διαδικασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 754)

Επιδιώκοντας τη συνεργασία και τη διερεύνηση. Μια πιλοτική εφαρµογή των ΤΕΠ στο µάθηµα της Μελέτης Περιβάλλοντος Γ΄ και Δ΄ τάξης Δηµοτικού

Το πιλοτικό λογισμικό «Μελέτη Περιβάλλοντος» βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου (web-based software), και απευθύνεται σε μαθητές Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τις κοινωνικοεποικοδομητικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες για τη μάθηση αλλά και τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, που τεκμηριώνουν τη σημασία της συνεργατικής διερεύνησης και της από κοινού οικοδόμησης της. Το λογισμικό σχεδιάστηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο πληροφορίες, αλλά να δημιουργεί καταστάσεις και να παρέχει εργαλεία που παρωθούν τους μαθητές να κάνουν τη μέγιστη δυνατή χρήση των δικών τους γνωστικών, μεταγνωστικών, συνεργατικών και διαλογικών δεξιοτήτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Επίλυση Προβλήµατος µε τη Χρήση Λογισµικού Μοντελοποίησης: Αποτελεσµατικότητα Διδακτικών Υλικών µε Λεκτικές ή Λεκτικές και Εικονικές Περιγραφές και Γνωστικός Τύπος

Στην έρευνα διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα διδακτικών υλικών με λεκτικές και εικονικές περιγραφές σε σχέση με τους γνωστικούς τύπους των ατόμων. Με βάση τις επιδόσεις τους στο Δοκίμιο των Κρυμμένων Σχημάτων, 65 δευτεροετείς φοιτητές, που χαρακτηρίστηκαν ως άτομα με γνωστικό τύπο ανεξάρτητο και εξαρτημένο από το πεδίο ή ως άτομα μικτού γνωστικού τύπου, χωρίστηκαν με τυχαίο τρόπο σε δύο ομάδες. Στη μια ομάδα δόθηκε και εξηγήθηκε ένα μοντέλο στο Model-It με λεκτική μόνο περιγραφή (ΛΠ), ενώ στην άλλη δόθηκε η ίδια εξήγηση για το μοντέλο με συνδυασμό λεκτικής και εικονικής περιγραφής (ΛΕΠ). Οι φοιτητές διερεύνησαν ατομικά το μοντέλο με τη βοήθεια του υπολογιστή και πρότειναν την υιοθέτηση της καλύτερης πολιτικής για θέματα μετανάστευσης από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές της ΛΕΠ είχαν στατιστικά υψηλότερες επιδόσεις από τους φοιτητές της ΛΠ και ότι ο λειτουργικός ρόλος των εικονικών περιγραφών εξαρτάται από το γνωστικό τύπο των ατόμων.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Εργαλεία Ανάλυσης των Αλληλεπιδράσεων κατά τη Διάρκεια Σύγχρονης Συνεργατικής Επίλυσης Προβληµάτων: Αξιοποίηση από Εκπαιδευτικούς σε Συνθήκες Πραγµατικής Τάξης

Το άρθρο αυτό εστιάζει στην αξιοποίηση από τον εκπαιδευτικό των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν τα εργαλεία ανάλυσης των σύγχρονων συνεργατικών αλληλεπιδράσεων κατά τη διάρκεια λύσης προβλημάτων σε συνθήκες πραγματικής τάξης. Ποιες πληροφορίες «αποκωδικοποιούν», πώς ρυθμίζουν τις εκπαιδευτικές στρατηγικές τους βάση των πληροφοριών αυτών, ποια τα «οφέλη» που εντοπίζουν; Η ανάλυση έδειξε ότι ο εκπαιδευτικός βρίσκεται μπροστά σε νέες ευκαιρίες, εφόσον έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις αλληλεπιδράσεις των μαθητευομένων κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ενώ έχει στη διάθεση του μετά το πέρας της συνεργασίας, για να μελετήσει την ανάλυση των αλληλεπιδράσεών τους στον κοινό χώρο εργασίας και τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι συμμετέχοντες, περιλαμβανομένου και του εαυτού του.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Εργαλεία Ποιοτικής Ανάλυσης Δεδοµένων στο πλαίσιο της Θεωρίας της Δραστηριότητας: το λογισµικό ColAT

Τελευταία, τόσο στο πεδίο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή όσο και στο πεδίο της ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες της εκπαίδευσης, έχουν προταθεί εργαλεία λογισμικού που υποστηρίζουν την ανάλυση αλληλεπίδρασης και συνεργασίας σύμφωνα με τις εθνογραφικές και τις φαινομενογραφικές παραδόσεις. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα νέο λογισμικό για ποιοτική ανάλυση δεδομένων (CoLAT) που επιτρέπει τη δημιουργία πολυεπίπεδων όψεων της παρατηρούμενης δραστηριότητας, την ανάπτυξη τυπολογιών ανάλυσης και την παρακολούθηση της δραστηριότητας μέσω πολλαπλών τρόπων (βίντεο – καταγραφή συμβάντων – τυπολογίες διαφόρων επιπέδων) και γίνεται μια πρώτη αξιολόγησή του στο πλαίσιο πιλοτικής έρευνας.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Evaluation of the UNIVERSAL Exchange for Pan-European Higher Education project

(Πλήθος ανακτήσεων: 409)

Ευρετική αξιολόγηση από προσοµοιωµένους ειδικούς σε ανοιχτά περιβάλλοντα µάθησης

Αν και διαπιστώνεται η αυτονόητη απαίτηση για πιστοποίηση της ευχρηστίας εκπαιδευτικού λογισμικού, εντούτοις αναγνωρίζεται σημαντικό έλλειμμα σε εφαρμοσμένες τεχνικές αξιολόγησης χαμηλού κόστους. Η εκτίμηση αυτή είναι ιδιαίτερα ισχυρή σε εκπαιδευτικό λογισμικό οικοδομιστικού γνωσιοθεωρητικού χαρακτήρα, όπου οι προτεινόμενες τεχνικές αξιολόγησης είναι περιορισμένες και συχνά ιδιαίτερα επίπονες στην εφαρμογή τους. Στην εργασία αυτή μελετάται η εφαρμογή μιας διαδεδομένης - σε γενικού τύπου λογισμικό- μεθόδου αξιολόγησης, της ευρετικής αξιολόγησης (heuristic evaluation), τροποποιημένης ώστε να παράγει ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα και να εφαρμόζεται από τελικούς χρήστες οι οποίοι παίζουν το ρόλο ‘προσομοιωμένων ειδικών’. Μέσα από την ανάλυση μιας μελέτης περίπτωσης αξιολόγησης ανοιχτού περιβάλλοντος μάθησης, επιχειρείται η εξαγωγή συμπερασμάτων για την αξιοπιστία της προτεινόμενης μεθόδου, κύρια μέσω της παράλληλης εφαρμογής της από ειδικούς αξιολόγησης ευχρηστίας και σύγκρισης των αποτελεσμάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 823)

Greek teachers’ online community of practice: who we are, what we do and how

(Πλήθος ανακτήσεων: 488)

H Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων µε Ηλεκτρονική Σύνδεση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε µαθητές Δηµοτικού σχολείου Το πρόγραµµα “The Euro e-pals”

Η εισήγηση αυτή αφορά την αδελφοποίηση τάξεων μέσω του διαδικτύου και τη χρήση σχεδίων εργασίας με σκοπό τη διδασκαλία της Αγγλικής σα ξένη γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, η εισήγηση εστιάζει στη δημιουργία του δικτύου «The Euro e-pals» στο οποίο συμμετέχουν τρεις τάξεις μαθητών ηλικίας 10 ετών από τρία διαφορετικά ευρωπαϊκά δημοτικά σχολεία. Οι μαθητές αυτοί με την επικοινωνία με ηλεκτρονική σύνδεση και την Αγγλική, η οποία αποτελεί τη γλώσσα στόχο, δημιουργούν κοινά σχέδια εργασίας με σκοπό τη βελτίωση των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων καθώς και του γραπτού τους λόγου στην Αγγλική.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

H Bιντεο-διάλεξη (webcast) ως µαθησιακό εργαλείο στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Σε ένα πανεπιστήμιο που παρέχει σπουδές με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η παροχή εναλλακτικού διδακτικού υλικού όπως οι βιντεοδιαλέξεις αποτελεί μία σημαντική παράμετρο για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου και τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών. Ενώ η διάλεξη είναι η φτωχότερη μορφή δια ζώσης διδασκαλίας, η βιντεοδιάλεξη (webcast) μπορεί να είναι εξαιρετικό συμπλήρωμα στο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι βιντεοδιαλέξεις ως μαθησιακά αντικείμενα και οι δυνατότητες παραγωγής και αξιοποίησης τους στην εκπαίδευση από απόσταση σε ευρεία κλίμακα, όπως στην περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το webcast είναι μία τεχνολογία που μπορεί να φέρει στην εκπαίδευση από απόσταση ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των διαλέξεων ως μέρος ενός συνθετότερου εκπαιδευτικού υλικού και μέσα σε μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία (περιβάλλον μάθησης). Η εκπαιδευτική τεχνολογία μπορεί να αμβλύνει ορισμένα από τα μειονεκτήματα της δια ζώσης διάλεξης με κατάλληλες προδιαγραφές και λειτουργίες που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Έτσι ενώ η κλασική και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχουν πολύ διαφορετικά ισχυρά και αδύνατα σημεία, είναι ενδιαφέρον πως τα μειονεκτήματα της ζωντανής διάλεξης ως εκπαιδευτικού μέσου (π.χ. η μειωμένη ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου) είναι αδιάφορα στην βιντεοδιάλεξη ως εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού μέσου και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις αντιστρέφονται.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1113)

H Bιντεο-διάλεξη (webcast) ως µαθησιακόεργαλείο στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Σε ένα πανεπιστήμιο που παρέχει σπουδές με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η παροχή εναλλακτικού διδακτικού υλικού όπως οι βιντεοδιαλέξεις αποτελεί μία σημαντική παράμετρο για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου και τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών. Ενώ η διάλεξη είναι η φτωχότερη μορφή δια ζώσης διδασκαλίας, η βιντεοδιάλεξη (webcast) μπορεί να είναι εξαιρετικό συμπλήρωμα στο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι βιντεοδιαλέξεις ως μαθησιακά αντικείμενα και οι δυνατότητες παραγωγής και αξιοποίησης τους στην εκπαίδευση από απόσταση σε ευρεία κλίμακα, όπως στην περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το webcast είναι μία τεχνολογία που μπορεί να φέρει στην εκπαίδευση από απόσταση ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των διαλέξεων ως μέρος ενός συνθετότερου εκπαιδευτικού υλικού και μέσα σε μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία (περιβάλλον μάθησης). Η εκπαιδευτική τεχνολογία μπορεί να αμβλύνει ορισμένα από τα μειονεκτήματα της δια ζώσης διάλεξης με κατάλληλες προδιαγραφές και λειτουργίες που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Έτσι ενώ η κλασική και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχουν πολύ διαφορετικά ισχυρά και αδύνατα σημεία, είναι ενδιαφέρον πως τα μειονεκτήματα της ζωντανής διάλεξης ως εκπαιδευτικού μέσου (π.χ. η μειωμένη ενεργητική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου) είναι αδιάφορα στην βιντεοδιάλεξη ως εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού μέσου και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις αντιστρέφονται.
(Πλήθος ανακτήσεων: 571)

H επίδραση εκπαιδευτικού λογισµικού στις προσεγγίσεις µαθητών σε βασικές αλγοριθµικές δομές

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη διερεύνηση της επίδρασης εκπαιδευτικού λογισμικού πολλαπλών αναπαραστάσεων το οποίο υποστηρίζει την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής στις αντιλήψεις μαθητών για τις βασικές αλγοριθμικές δομές. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε η θετική επίδραση του λογισμικού στους μαθητές και ειδικότερα του μέρους που αφορά στις δυναμικές εικονικές προσομοιώσεις των βασικών αλγοριθμικών δομών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 797)

Η ΄δραστηριότητα΄ ως βασικό δοµικό στοιχείο σχεδιασµού πληροφοριακού υλικού για τη µάθηση βασικών εννοιών προγραµµατισµού σε γλώσσα C

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός υπερμεσικού πληροφοριακού υλικού για τη μάθηση βασικών εννοιών που αφορούν στον προγραμματισμό και στη γλώσσα C. Ο σχεδιασμός στηρίχθηκε στις σύγχρονες εποικοδομιστικές και κοινωνικές θεωρήσεις για τη γνώση και τη μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, το πληροφοριακό υλικό οργανώθηκε δίνοντας έμφαση στην ολιστική παρουσίαση του περιεχομένου με βάση τη δραστηριότητα. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν οι δυνατότητες των υπερμέσων αφ ενός μεν για τη σύνδεση των δραστηριοτήτων με πολυμεσικές εφαρμογές προσομοιώσεων μέσω κινούμενης εικόνας (animation) και αφ ετέρου με το θεωρητικό πλαίσιο του οποίου η κατανόηση απαιτείται για να φέρει ο μαθητής σε πέρας αυτές τις δραστηριότητες. Το θεωρητικό πλαίσιο δομήθηκε σε πολλαπλά και διασυνδεδεμένα επίπεδα κάθε ένα από τα οποία δίνει έμφαση σε διαφορετικές όψεις του. Ειδικότερα, το θεωρητικό πλαίσιο δομήθηκε με βάση: α) τις βασικές έννοιες, κανόνες και δομές για τον προγραμματισμό σε γλώσσα C, β) τις βασικές έννοιες για τον προγραμματισμό και γ) την παρουσίαση αναφορών από ποικίλες πηγές για έννοιες που αφορούν στον προγραμματισμό και τη γλώσσα C.
(Πλήθος ανακτήσεων: 623)

Η Διδακτική της Ηθικής των Υπολογιστών: µια Μεθοδολογική Προσέγγιση

Το ζήτημα της ηθικής των υπολογιστών αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό πεδίο μελέτης και συζήτησης τόσο στο ακαδημαϊκό περιβάλλον όσο και τον επιχειρηματικό χώρο. Απέναντι στην ανάγκη της κατάρτισης των σπουδαστών στο νέο πλαίσιο ηθικών στάσεων που διαμορφώνεται στην ΚτΠ, απαιτείται η δόμηση μιας εκπαιδευτικής μεθόδου που εξασφαλίζει την ενημέρωση και καθιστά τους αυριανούς επαγγελματίες ικανούς να αξιολογούν ηθικά διλήμματα που ανακύπτουν κατά την ανάπτυξη ή/ και την χρήση των ΤΠΕ. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την περιγραφή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων που ενθαρρύνουν τη δημιουργία κατάλληλων μαθησιακών εμπειριών και την παρουσίαση της διαδικασίας που εφαρμόστηκε και των εξαγόμενων συμπερασμάτων από το σεμινάριο «Επαγγελματική Δεοντολογία στην Πληροφορική», που διεξήχθη στο Εργαστήριο Πολυμέσων του τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, τον Ιούνιο του 2003.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Η Αρχιτεκτονική Δοµή ενός Παιδαγωγικού Σεναρίου στη Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας µε την Ενσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών

Στην εισήγηση θα προσδιορισθούν η έννοια και η χρήση ενός παιδαγωγικού σεναρίου, το οποίο θα ενσωματώνει παιδαγωγικό ή μη υλικό από το Διαδίκτυο ή θα αξιοποιεί ένα πολυμεσικό λογισμικό με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Θα μελετηθεί η ανάγκη ύπαρξης της αρχιτεκτονικής δομής του παιδαγωγικού σεναρίου, η οποία θα στηρίζεται στις επιλογές, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, των διδασκόντων, οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά το αυθεντικό υλικό που τους παρέχει το Διαδίκτυο ή το λογισμικό. Θα καταγραφούν οι παράμετροι ενσωμάτωσης των πολυμεσικών εργαλείων, που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι διδάσκοντες ώστε να δομηθεί σωστά η εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο : α) οι μεν διδάσκοντες να έχουν ευρύτερη οπτική των παιδαγωγικών καταστάσεων που δρομολογούνται και ένα κριτικό βλέμμα στην παιδαγωγική αξία ενός διδακτικού υλικού β) οι δε διδασκόμενοι να συνειδητοποιήσουν την χρησιμότητα αυτής της διαδικασίας και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μέσα από αυτή την οπτική θα καθορισθούν και θα αναλυθούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι διδάσκοντες στην επινόηση του παιδαγωγικού σεναρίου, στην παραγωγή σχετικού υλικού, στην εφαρμογή και αξιολόγηση του σεναρίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Η «Αθέατη» Τεχνολογία Pervasive Computing.Συµπληρωµατική και εξελικτική πορεία µε: e- Learning και m-Learning

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιασθεί και να αναλυθεί ο τομέας του Pervasive ή Ubiquitous Computing, να γίνει μια σύντομη παρουσίαση των τεχνολογιών e-Learning και m-Learning και τέλος να φανεί ο τρόπος με τον οποίο αυτές αλληλεπιδρούν και συσχετίζονται με τον τομέα του Pervasive Computing. Στο κείμενο που ακολουθεί μπορεί να διακρίνει κανείς τις δύο αντιμαχόμενες και πολύ διαφορετικές φιλοσοφίες για τον τρόπο υλοποίησης του Pervasive Computing. Η μία υποστηρίζει την αυξανόμενη επεξεργαστική ισχύ σε ολοένα μικρότερου όγκου συσκευές, όπως φορητούς υπολογιστές, handhelds και wearables, ενώ στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η άποψη ότι η αυριανή επεξεργαστική ισχύς δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε συγκεκριμένες φορητές συσκευές, αλλά αντίθετα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στα μελλοντικά υπερδίκτυα. Οι συσκευές του μέλλοντος λοιπόν, ανεξαρτήτως είδους -αυτοκίνητα, σπίτια, γραφεία, ξενοδοχεία κ.λπ.-, θα πρέπει να μπορούν να συνδέονται και να παρέχουν πρόσβαση σε εφαρμογές και αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στο ευρύτερο δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή, το ίδιο το δίκτυο θα είναι ο υπολογιστής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 955)

Η Αξιολόγηση Εργασιών από τους Εκπαιδευόµενους ως Εργαλείο Μάθησης-Αξιολόγησης

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ερευνητική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε μέσω του Διαδικτύου με χρήση εφαρμογών γενικού σκοπού, στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαίδευση από Απόσταση» και η οποία αφορά στην εφαρμογή της διδακτικής στρατηγικής και μεθόδου αξιολόγησης «Αξιολόγηση Εργασιών από τους Εκπαιδευόμενους». Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι φοιτητές αντεπεξήλθαν στο ρόλο τους ως αξιολογητές σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό και μέσα από την αξιολόγηση εργασιών των συμφοιτητών τους και την ανατροφοδότηση που έλαβαν αλλά και παρείχαν, κατάφεραν να βελτιώσουν την εργασία που εκπόνησαν και να εμβαθύνουν/κατανοήσουν εκτενέστερα θέματα του γνωστικού αντικειμένου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 856)

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο Δηµοτικό Σχολείο στο πλαίσιο του Ενιαίου Διαθεµατικού Προγράµµατος Σπουδών

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο στο πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών της ΣΤ΄ Δημοτικού με αξιοποίηση υπολογιστικών και δικτυακών εργαλείων. Παράλληλα επιχειρείται να περιγραφεί ο θεωρητικός προβληματισμός που οδήγησε στη διαμόρφωση της σχετικής διδακτικής προσέγγισης.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Η χρήση ενός προγράµµατος εννοιολογικής χαρτογράφησης στο σχεδιασµό δραστηριοτήτων στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία

Στην παρούσα εργασία μελετάται η σχεδίαση δραστηριοτήτων εννοιολογικής χαρτογράφησης για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία με χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού. Ως παράδειγμα τέτοιου λογισμικού χρησιμοποιείται το Kidspiration™. Το Kidspiration είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον για εννοιολογική χαρτογράφηση και αφορά παιδιά νηπιαγωγείου έως και παιδιά της τρίτης τάξης δημοτικού. Στην εργασία περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού καθώς και οι δυνατότητες αξιοποίησής του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1570)

Η χρήση βίντεο, φυσικών αντικειµένων και εκπαιδευτικού λογισµικού στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών

Οι σύγχρονες έρευνες μελετούν την παιδαγωγική αξία του βίντεο και των εκπαιδευτικών λογισμικών καθώς και σε ποιο βαθμό μπορούν να επηρεάσουν το περιεχόμενο διδασκαλίας και τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές οικοδομούν τις έννοιες στις φυσικές επιστήμες. Η παρούσα έρευνα διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές οικοδομούν έννοιες σχετικές με τα ελατήρια (επιμήκυνση ελατηρίου, κλπ.), κάνοντας χρήση τριών εκπαιδευτικών εργαλείων (βίντεο, εκπαιδευτικό λογισμικό μοντελοποίησης, αντικείμενα). Ξεκινώντας από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών της Α’ Λυκείου στην Ελλάδα, παρουσιάζουμε αποτελέσματα όπου διαφαίνεται ότι το λογισμικό MODELLINGSPACE βοηθά στην ομαλή μετάβαση από τα πειραματικά δεδομένα στη γραφική παράσταση και το μαθηματικό φορμαλισμό και αντίστροφα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1388)

Η διαµεσολαβηµένη µε ΗΥ επικοινωνία στα πλαίσια της Α/θµιας εκπαίδευσης: Στάσεις και αντιλήψεις µαθητών Στ τάξης σχετικά µε την συνεργατική παραγωγή ηλεκτρονικής εφηµερίδας

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην εξέταση των στάσεων και των αντιλήψεων μαθητών Στ τάξης σχετικά με τη συνεργατική παραγωγή μιας ηλεκτρονικής εφημερίδας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στη συνεργατική μάθηση με την υποστήριξη ΗΥ και εντοπίζεται ένα ερευνητικό κενό στη βιβλιογραφία σχετικά με την εξέταση των στάσεων και αντιλήψεων των μαθητών έναντι της συμμετοχής τους σε συνεργατικές δραστηριότητες με την τεχνολογία. Στη συνέχεια περιγράφεται η συνεργατική δραστηριότητα στην οποία συμμετείχαν 89 μαθητές από δύο δημοτικά σχολεία της πόλης του Ρεθύμνου. Η κάθε ομάδα από το ένα σχολείο συνεργάστηκε με μια ομάδα από το άλλο σχολείο προκειμένου να παράγουν από κοινού άρθρα για μια ηλεκτρονική εφημερίδα. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση και κατηγοριοποίηση των αντιλήψεων των μαθητών, που καταγράφηκαν μέσω σχετικού ερωτηματολογίου, έδειξαν ότι οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα παρότι την βρήκαν στην πλειοψηφία τους δύσκολη ενώ την ερμήνευσαν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 557)

Η εγκεφαλική δραστηριότητα χρηστών ως βάση για τη σχεδίαση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων

Η ολοκληρωμένη, διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού, τόσο από παιδαγωγικής όσο και από τεχνολογικής θεώρησης, είναι κάτι που λείπει από την ελληνική, αλλά και τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι αντικειμενικού τύπου μετρήσεις χρηστών που αλληλεπιδρούν με πληροφορικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μπορούν να δώσουν στοιχεία για τη σχεδίασή τους και είναι πλέον εφικτές με τη συνδρομή επιστημών όπως η νευροφυσιολογία και η νευροψυχολογία. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει πρώτα αποτελέσματα από διερευνητική μελέτη της ηλεκτρικής εγκεφαλικής δραστηριότητας χρηστών με εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι κατά την αλληλεπίδραση αυτή ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται κατά την αλληλεπίδραση με πραγματικά περιβάλλοντα. Επίσης η ύπαρξη τρισδιάστατων ρεαλιστικών αναπαραστάσεων ενεργοποιούν νοητικές διεργασίες που δεν παρουσιάζονται έντονες σε άδεια περιβάλλοντα. Τα αποτελέσματα αποτελούν ενδείξεις για τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων που πιθανώς επιφέρουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 908)

Η Εισαγωγή στον Αντικειµενοστραφή Προγραµµατισµό: Προβλήµατα και Μεθοδολογίες για την Αντιµετώπισή τους

Η διδασκαλία και εκμάθηση του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία, παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια σύνοψη των προβλημάτων που παρουσιάζονται στα μαθήματα εισαγωγής στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές. Επίσης, παρουσιάζονται κάποιες μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση των καταγεγραμμένων προβλημάτων και γίνονται κάποιες προτάσεις για την αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών των μεθοδολογιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1217)

Η Ευέλικτη Ζώνη στη Γυµνασιακή βαθµίδα µε τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας: Σχέδιο εργασίας «Η Ποίηση σε εικόνες και νότες»

Η Ευέλικτη Ζώνη στο Γυμνάσιο παρέχει τη δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας. Η “ποίηση σε εικόνες και νότες” είναι διαθεματικό σχέδιο εργασίας που εφαρμόστηκε μεν στη Β΄ Γυμνασίου του 3ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, αλλά μπορεί να δοκιμαστεί σε οποιαδήποτε τάξη. Σχετίζεται με τη μελοποιημένη ποίηση Ελλήνων ποιητών. Συνεργάζονται οι ειδικότητες του φιλολόγου, του καθηγητή Καλλιτεχνικών και του Μουσικού. Οι μαθητές συμπληρώνουν ισάριθμα φύλλα εργασίας αξιοποιώντας Νέες Τεχνολογίες όπως Διαδίκτυο (INTERNET) και Επεξεργαστή κειμένου (WORD). Στη συνέχεια διακινείται αξιολογικό ερευνητικό ερωτηματολόγιο προκειμένου να καταγραφούν τα συμπεράσματα της έρευνας σε υπολογιστικά φύλλα (EXCEL). Οι μαθητές αυτονόητο είναι ότι εργάζονται σε διάφορους χώρους εργασίας. Από την αίθουσα φιλολογίας στη σχολική βιβλιοθήκη, στην αίθουσα Καλλιτεχνικών, στο Εργαστήριο των Υπολογιστών με βιωματικές συμμετοχικές διαδικασίες. Στο τέλος του σχολικού έτους έγινε Έκθεση μελοποιημένης ποίησης όπου χάρηκαν τις δημιουργίες τους και σχηματίστηκε ανθολόγιο με τις εργασίες των μαθητών τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM).
(Πλήθος ανακτήσεων: 1327)

Η πλατφόρµα συνεργατικής ηλεκτρονικής µάθησης Lab@Future

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μία ανεπτυγμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης η οποία χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να υποστηρίξει και να επεκτείνει τις πρακτικές της εργαστηριακής διδασκαλίας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί πραγματικά και παραγόμενα από υπολογιστή αντικείμενα τα οποία διεφάπτονται με κινητές τεχνολογίες και τρισδιάστατα περιβάλλοντα πολλαπλών χρηστών. Τέσσερα σενάρια εκπαιδευτικών εφαρμογών έχουν ήδη αναπτυχθεί βασιζόμενα πάνω στην πλατφόρμα, ένα για το μάθημα της μηχανοτρονικής (λειτουργία πνευματικών μηχανισμών), ένα για το μάθημα της τριδιάστατης γεωμετρίας, ένα για την υποστήριξη της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ιστορία και τους πολιτιστικούς θησαυρούς και ένα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Για την παιδαγωγική επαύξηση της σχεδίασης των σεναρίων και για την σωστή προσαρμογή τους στο περιβάλλον εφαρμογής τους ερευνάται η διαλογική εφαρμογή των θεωριών μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 783)

Η πρόταση του υλικού πολυµέσων ΠΟΛΛΑΠΛΑΝ για τη διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας θεµάτων της Επιστηµολογίας της Φυσικής σε περιβάλλον πολυµέσων. Παρουσίαση παραδειγµάτων

Η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών, η Λογική, οι Αρχές της Φιλοσοφίας και τα Προβλήματα Φιλοσοφίας είναι μαθήματα τα οποία προσφέρονται στους Έλληνες μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου. Στα Αναλυτικά Προγράμματα αυτών των μαθημάτων περιλαμβάνονται θέματα τα οποία θα μπορούσαν να συγκροτήσουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα ενός μαθήματος Επιστημολογίας των Φυσικών Επιστημών, αντικείμενο που προσφέρεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Το υλικό πολυμέσων «Πολλαπλάν» προσφέρει υλικό από τα προαναφερθέντα μαθήματα και προσομοιώσεις των κρίσιμων πειραμάτων της Φυσικής. Η οργάνωση του περιεχομένου, τα εργαλεία πλοήγησης και οι υπερσυνδέσεις, διευκολύνουν το σχεδιασμό διαθεματικών μαθησιακών έργων. Το περιβάλλον διδασκαλίας μάθησης στο οποίο επιδιώκεται να λειτουργήσουν είναι εποικοδομητικού τύπου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 576)

Η Σηµασία της Οργάνωσης της Ιστορικής Πληροφορίας στο Περιβάλλον της ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ για τη Συγκρότηση της Ιστορικής Γνώσης

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα συγκριτικής έρευνας ανάμεσα στη διδασκαλία με αξιοποίηση του λογισμικού ΚΑΣΤΑΛΙΑ και σε μία παραδοσιακή διδασκαλία με χρήση του σχολικού εγχειριδίου ιστορίας σε ηλεκτρονική μορφή. Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό υπερμέσων και αποτελεί εφαρμογή χαλαρά δομημένων πεδίων γνώσης. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της είναι η οργάνωση της σύνθετης ιστορικής πληροφορίας, η ένταξή της σε πλαίσια μέσα στα οποία είναι συνδεμένες οι ιστορικές πηγές. Επίσης, σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία προτείνει ένα μαθησιακό περιβάλλον με μαθητοκεντρική αντίληψη και έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης της ιστορικής γνώσης με πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση πολλαπλών ιστορικών πηγών και σε εργασίες που καθοδηγούν το μαθητή, βήμα-βήμα και κατά επίπεδα δυσκολίας στη κατάκτηση της γνώσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 842)

Η Στάση απέναντι στους υπολογιστές: θεωρητική προσέγγιση και µια καταγραφή της σε πρωτοετείς φοιτητές ενός τµήµατος Πληροφορικής

Η επιτυχία της χρήσης των υπολογιστών σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τη στάση διδασκόντων και διδασκομένων απέναντι τους. Σύμφωνα με τον (Davis, 1993) «ανεξάρτητα από το πόσο εξεζητημένη και αποτελεσματική είναι μια τεχνολογία, η αποτελεσματική εφαρμογή της εξαρτάται από το κατά πόσο οι χρήστες έχουν θετική στάση απέναντί της». Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται μια θεωρητική διερεύνηση της έννοιας της στάσης απέναντι στους υπολογιστές και παρουσιάζεται σχετική έρευνα που διεξήχθη σε 80 πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3066)

Η συνεργασία των µαθητών στο πλαίσιο διερευνητικών δραστηριοτήτων µε χρήση Η/Υ: Αναδυόµενα επικοινωνιακά σχήµατα

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η περιγραφή της λεκτικής αλληλεπίδρασης των μαθητών μέσα στη μικρή ομάδα (ενδο-ομαδική επικοινωνία), όταν αυτοί εμπλέκονται σε δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών. Η έρευνα διεξήχθη σε πραγματικές σχολικές συνθήκες και γι’ αυτό βασίστηκε στην εθνογραφική προσέγγιση. Για την επεξεργασία των δεδομένων αξιοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης ομιλίας (discourse analysis), η οποία ενισχύθηκε με στοιχεία από την ανάλυση συζητήσεων (conversation analysis). Οκτώ διαφορετικές πρακτικές επικοινωνίας αναδύθηκαν μέσα από τα εμπειρικά δεδομένα, για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε ο όρος «επικοινωνιακά σχήματα».
(Πλήθος ανακτήσεων: 787)

It’s About Interactive Learning

(Πλήθος ανακτήσεων: 0)

Knowledge, the keystone of TEL design

This talk outlines the arguments supporting the claim that knowledge is the keystone of the design of Technology enhanced learning (TEL) environments. First, I consider the meaning we could attach to knowledge and knowing, and I introduce the notion of “conception”. Second, I explore how far the problématique of validation is central in our research. And to conclude, I introduce a characterisation of conceptions, which could help in addressing the problem of TEL design at a theoretical level.
(Πλήθος ανακτήσεων: 421)

Learning Styles and Instructional Design as Inputs for Adaptive Educational Hypermedia Material Design

(Πλήθος ανακτήσεων: 471)

Λογισµικό µοντελοποίησης του προσωπικού υπολογιστή ως σύστηµα υλικού-λογισµικού

Το ανοιχτό εκπαιδευτικό λογισμικό μοντελοποίησης Δημιουργός_Μοντέλων 2 έρχεται να συνεισφέρει στο χώρο της Διδακτικής της Πληροφορικής με ένα εκπαιδευτικό σενάριο. Το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο αφορά στη θεματική ενότητα της εσωτερικής δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του προσωπικού υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα υλικού-λογισμικού, το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει το χρήστη σε διάφορες εφαρμογές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το σενάριο αυτό έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά και υποστηρικτικά σε ένα χώρο όπου τα διδακτικά-μαθησιακά εργαλεία δεν είναι αρκετά αν και απαραίτητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 684)

Μαθησιακές Δυσκολίες στις Επαναληπτικές Δοµές

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό τη διερεύνηση των μαθησιακών δυσκολιών στην επαναληπτική δομή «Όσο» σε επίπεδο Κατανόησης, Αξιολόγησης και Εφαρμογής. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στον προσδιορισμό των λειτουργικών χαρακτηριστικών της επαναληπτικής δομής «Όσο» σε περιπτώσεις όπως όταν παραλείπεται η εντολή ανανέωσης της τιμής της μεταβλητής ελέγχου καθώς και στον καθορισμό των χαρακτηριστικών της «Όσο» στο πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Μελέτη Μέσων Επικοινωνίας στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη Χρήση των Κοινωνικών Δικτύων

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσουμε πώς οι φοιτητές μιας τάξης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, που παρακολουθήσαμε, αλληλεπιδρούν με διάφορα μέσα (email, IRC, τηλέφωνο και πρόσωπο με πρόσωπο – face-to-face – επαφές) μεταξύ τους, σε τρεις χρονικές φάσεις κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου των σπουδών τους. Τα κοινωνιογράμματα που χρησιμοποιήσαμε σαν εργαλείο ανάλυσης μας αποκαλύπτουν ότι (α) ένας σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των αλληλεπιδράσεων των φοιτητών, που μελετήσαμε, ήταν το γεγονός ότι αυτοί δούλευαν σε ομάδες τις ανατιθέμενες σ’ αυτούς εργασίες, (β) οι φοιτητές χρησιμοποίησαν σχεδόν εξολοκλήρου το τηλέφωνο και σε μικρότερο βαθμό το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ενώ ορισμένοι – αλλά λίγοι – φοιτητές έκαναν χρήση των συζητήσεων στο Διαδίκτυο μέσω του IRC, (γ) το τηλέφωνο χρησιμοποιούταν πιο συχνά για επικοινωνία με όλη την τάξη, ενώ το e-mail κυρίως για την επικοινωνία των ομάδων και (δ) οι πρόσωπο με πρόσωπο επαφές μπορούμε να πούμε ότι ήταν το σημείο εκκίνησης και περαιτέρω αύξησης των αλληλεπιδράσεων στην τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1089)

Μελέτη της αλληλεπίδρασης σε περιβάλλον µάθησης µε χρήση λογισµικού µοντελοποίησης

Στην έρευνα αυτή μελετούνται τα είδη αλληλεπίδρασης που λαβαίνουν χώρα στο πλαίσιο συνεργατικής επίλυσης προβλήματος αναλογιών με τη χρήση υπολογιστικού περιβάλλοντος μοντελοποίησης. Μονάδα ανάλυσης θεωρείται η δραστηριότητα μοντελοποίησης, δομικά στοιχεία τα άτομα που παίρνουν μέρος (διευκολυντής- μαθητές), τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία (υπολογιστής, εκπαιδευτικό λογισμικό - εργαλεία εκτέλεσης και αναπαράστασης) και οι κανόνες που διέπουν τη δραστηριότητα (διδακτικό συμβόλαιο, κανόνες χρήσης των εργαλείων του συστήματος κλπ.). Κυρίως μελετάται η διαμεσολάβηση είτε μεταξύ των δρώντων είτε μεταξύ δρώντων και υπολογιστή και πως αυτή λειτουργεί στην ενεργοποίηση των μαθητών κατά την διαδικασία επίλυσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 560)

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και ΤΠΕ: στάσεις και αναπαραστάσεις για το ρόλο του εκπαιδευτικού κατά τη χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού

Η ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων αλλά και έντονων προβληματισμών σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και τις πιθανές αλλαγές στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αφορμή για την εκπόνηση σχετικής μελέτης, μέρος της οποίας παρουσιάζεται στην εργασία αυτή. Η μελέτη είχε ως σκοπό την ανάλυση των αναπαραστάσεων και στάσεων μελλοντικών νηπιαγωγών για τις πιθανές αλλαγές στη διδασκαλία και το ρόλο τους κατά τη χρήση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού στην προσχολική εκπαίδευση πριν και μετά την παρακολούθηση μαθήματος με ανάλογο αντικείμενο. Τα συμπεράσματα της μελέτης δείχνουν αλλαγές στις στάσεις και στη συγκρότηση των αναπαραστάσεων σε μεγάλο τμήμα των υποκειμένων της έρευνας ως συνέπεια της διδακτικής παρέμβασης, ενώ αναδεικνύουν και ομάδες φοιτητριών των οποίων οι στάσεις και το αναπαραστασιακό πλαίσιο δεν μεταβάλλονται αισθητά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1594)

Μεταπτυχιακές Σπουδές µε τη µέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, υποστηριζόµενες από τις Νέες Τεχνολογίες

Η εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας και ιδιαίτερα του Διαδικτύου έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων εκπαίδευσης δίνοντας στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα την δυνατότητα να παρέχουν σε μεγάλο φάσμα ανθρώπων Προγράμματα Σπουδών με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει και περιγράφει την αρχιτεκτονική, τις εμπειρίες και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή ενός Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ειδικά για τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση που χρησιμοποιεί τις Νέες τεχνολογίες ως υποστηρικτικά συστήματα υλοποίησής του. Συστήματα του προγράμματος θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την επιμόρφωση από απόσταση των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (αδιόριστων και διορισμένων) που βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές απομακρυσμένες από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3481)

Μετασχηµατιστικές διεργασίες στο πλαίσιο εκπαίδευσης του παραδοσιακού σχολείου κατά την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών

Η παρούσα εργασία εστιάζει στο πώς αντιλαμβάνονται τα διδακτικά οφέλη της τεχνολογίας καθώς και το είδος των μετασχηματισμών που αυτή επάγει στο παραδοσιακό σχολικό πλαίσιο εκπαίδευσης, οι πρωτοπόροι εκπαιδευτικοί στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί εμφανίζονται πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν εργαλεία ΤΠΕ για την υλοποίηση αποδεκτών διδακτικών μεθόδων ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζουν τη χρήση τους ώστε να μειώσουν τις ασυμβατότητες που παρατηρούνται σε σχέση με τις επικρατούσες αντιλήψεις και δομές εκπαίδευσης. Για την βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου «ΤΠΕ στο σχολείο» χρησιμοποιούμε το πλαίσιο της θεωρίας δραστηριότητας και υποστηρίζουμε ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση της τεχνολογίας υπηρετεί πάντα το κυρίαρχο νόημα που της αποδίδει το σύστημα δραστηριότητας στο οποίο αυτή ενσωματώνεται. Προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού αυτού του νοήματος στο παραδοσιακό σχολικό πλαίσιο, προτείνουμε την ανάπτυξη των «διευρυμένων κοινοτήτων μάθησης» στις οποίες σχολεία και εξωσχολικά συστήματα δράσης συν-διαμορφώνουν ένα πλαίσιο αυθεντικής μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 611)

METAβιβλίο, µια πρόταση πολυµεσικού βιβλίου φυσικής

Το έργο ΜΕΤΑβιβλίο είναι μια ηλεκτρονική φυσική Γυμνασίου με τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book). Αποτελεί ένα πολυμεσικό, διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό που παρέχει στο μαθητή ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον. Τρέχει είτε σε φορητό/ προσωπικό υπολογιστή είτε στο διαδίκτυο, ώστε να υποστηρίζει δράσεις του μαθητή στην τάξη ή/ και στο σπίτι. Στόχος του έργου είναι να ερευνηθούν οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού βιβλίου στην τάξη και γενικά στην εκπαίδευση, με προοπτική την πιθανή μελλοντική αντικατάσταση των παραδοσιακών έντυπων βιβλίων. Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησής του το κεφάλαιο Θερμότητα δοκιμάστηκε τη σχολική χρονιά 2002-03 στη β΄ τάξη πέντε γυμνασίων, δημόσιων και ιδιωτικών, στην Αθήνα, Πειραιά, Άλιμο και Αχαρνές, ενός στη Λευκωσία, Κύπρος, και μιας αντίστοιχης τάξης ενός ειδικού σχολείου κωφών στο Newbery, Αγγλία. Οι απαντήσεις των μαθητών στις αντίστοιχες ερωτήσεις είναι ως επί το πλείστον θετικές, στα κριτήρια αξιολόγησης που διακρίνονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα ερευνητικών ερωτημάτων: τεχνολογία – φιλικότητα – ποιότητα προϊόντος/ περιεχομένου. Κατά το τρέχον σχολικό έτος βρίσκεται σε πρόοδο η αξιολόγηση όλου του βιβλίου στα ίδια σχολεία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 988)

Μέθοδοι και Εργαλεία Αναπαράστασης Δραστηριοτήτων Συνεργατικής Μάθησης

Μια σημαντική απαίτηση παιδαγωγών και ερευνητών οι οποίοι εμπλέκονται στη σχεδίαση, την επίβλεψη, καθοδήγηση και ανάλυση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν συνεργασία ομάδων μαθητών είναι η γρήγορη δημιουργία εύληπτων αναπαραστάσεων που περιγράφουν την συμπεριφορά της ομάδας. Οι αναπαραστάσεις αυτές οι οποίες μπορεί να παραχθούν από ένα υπολογιστικό εργαλείο με βάση δεδομένα συμπεριφοράς των μελών της ομάδας είναι χρήσιμες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και κατά την εκ των υστέρων ανάλυσή της, μπορούν δε να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για την διάγνωση της συμπεριφοράς της ομάδας την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εργαλείων και της διδακτικής προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκαν. Στην εργασία αυτή περιγράφεται ένα γενικό μοντέλο περιγραφής συνεργατικής συμπεριφοράς μιας ομάδας που επιλύει ένα δοσμένο πρόβλημα και στη συνέχεια προτείνονται παράμετροι οι οποίες μπορεί να αναπαρασταθούν γραφικά. Το άρθρο περιγράφει ακόμη εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση των συνεργατικών αυτών δεικτών στα πλαίσια δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Μέθοδοι και Μοντέλα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Μαθητές Γυµνασίου Λυκείου και Αξιολόγησή τους

Η εργασία μας αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση της εμπειρίας που αποκομίσαμε από την οργάνωση, την προετοιμασία και τη συμμετοχή μας σε μαθήματα τηλεκπαίδευσης, τόσο ασύγχρονης όσο και σύγχρονης. Τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης αφορούσαν σε παιδιά Γυμνασίου – Λυκείου. Σημαντικό μέρος της έρευνας μας αποτέλεσε η επεξεργασία μέσω στατιστικών μεθόδων των ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους μαθητές ώστε να αξιολογηθεί η διαδικασία. Έτσι μπορέσαμε να καταγράψουμε τις παραμέτρους που εγγυώνται την επιτυχία των μαθημάτων τηλεκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1233)

«Μέτρον Χρηµάτων Άνθρωπος: Οι ανθρωπιστικές αξίες ως προϋπόθεση υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση»

Σ’ αυτή την εργασία εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στον ορισμό και τη φύση του Ηλεκτρονικού Αλφαβητισμού (ΗΑ) των εκπαιδευτικών και προτείνεται ένα τριμερές μοντέλο κατανόησης του ΗΑ που περιλαμβάνει το λειτουργικό, τον πολιτιστικό και τον κριτικό εναλφαβητισμό στους Η/Υ. Το παραπάνω μοντέλο εστιάζει στις ανάγκες του δασκάλου χρήστη και όχι στις απαιτήσεις της χρήσης Η/Υ με στόχο τη μοντελοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και της συμπεριφοράς των δασκάλων. Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσματα ποσοτικής μέτρησης και ποιοτικής ερμηνείας των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των εκπαιδευτικών της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βοιωτίας. Ο ΗΑ αντιμετωπίζεται ως επαγγελματικό προσόν για τους δασκάλους, ενώ προκύπτει ως αποτέλεσμα της έρευνας ότι οι ανθρωπιστικές αξίες αποτελούν ένα ιδιότυπο χαρακτηριστικό του «Ελληνικού μοντέλου» υιοθέτησης των Νέων Τεχνολογιών στο σχολικό σύστημα. Τέλος, παρατίθενται προτάσεις που αφορούν στην εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και τη διεθνή συνεργασία για θέματα σχετικά με τις ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 958)

Mη Τεχνοκρατική Προσέγγιση στα Δικτυακά Εικονικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστηµών του Μέλλοντος

Στην παρούσα αναφορά επιχειρούμε την σκιαγράφηση τόσο των παιδαγωγικών απαιτήσεων όσο και του τεχνολογικού πλαισίου ικανοποίησης τους, ώστε να αποτελέσουν την αρχική βάση για τον προσδιορισμό μιας ενοποιημένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας Δικτυακών Εικονικών Εργαστηρίων για τις Φυσικές Επιστήμες (ΔΕΕΦΕ).
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Μια απόπειρα εφαρµογής της ταξινοµίας του Bloom στον ψηφιακό εγγραµµατισµό

Η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει σε πολύ σημαντικό βαθμό την εκπαίδευση, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές στην τεχνολογία και την κοινωνία, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς. Η σημερινή εκπαίδευση, μεταξύ των άλλων, αποσκοπεί στο να καταστήσει τους μαθητές ψηφιακώς εγγράμματους. Στην παρούσα προσδιορίζεται το νόημα του ψηφιακού εγγραμματισμού και επιχειρείται μια ταξινόμηση των διδακτικών στόχων του ψηφιακού εγγραμματισμού με τη βοήθεια της ταξινομίας του Β. Bloom.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1361)

Μια διδακτική προσέγγιση σε έννοιες του προγραµµατισµού µέσω των Προτύπων Σχεδίασης (“design patterns”)

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών προσπαθειών που στοχεύουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων και την σχεδίαση εργαλείων και περιβαλλόντων για την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων όσον αφορά έννοιες του αντικειμένου αυτού. Στην εργασία αυτή γίνεται εισαγωγή της έννοιας του προτύπου σχεδίασης (“design pattern”) και προτείνεται αυτή σαν μέθοδος τεκμηρίωσης των καλών πρακτικών της αντιμετώπισης προβλημάτων Διδακτικής σε έννοιες του Προγραμματισμού. Παρατίθεται μια “απόπειρα υλοποίησης” ενός προτύπου για την διδασκαλία της δομής επιλογής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 955)

Μια εποικοδοµητική προσέγγιση στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών µε τη χρήση Η/Υ. Η περίπτωση του απλού ηλεκτρικού κυκλώµατος

Η ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας δημιουργεί νέους προβληματισμούς και ερωτήματα σχετικά με την εισαγωγή της στην εκπαίδευση, τις νέες δυνατότητες που παρέχει, τους νέους ρόλους που διαμορφώνει αλλά και τα μεθοδολογικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν από αυτή τη χρήση. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση στην περίπτωση των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση νέων τεχνολογιών. H διδακτική πρόταση βασίζεται στην εποικοδομητική προσέγγιση (constructivism) η οποία δίνει ιδιαίτερη σημασία στις υπάρχουσες ιδέες (representations) των παιδιών. Στην παρούσα εισήγηση καταγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο του εποικοδομητισμού και των βασικών θέσεων σχετικά με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1790)

Μια ερευνητική µεθοδολογία για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου

Στην εργασία περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού «Αλληλεπιδράσεις Σωμάτων» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδομητισμού, με στόχο να βοηθήσει μαθητές/ριες 11-16 ετών να οικοδομήσουν έννοιες σχετικά με τον 3ο νόμο του Νεύτωνα και τη σχέση δύναμης και κίνησης. Ως βάση για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν τόσο τα αποτελέσματα από αρχική έρευνα που ανίχνευσε τις αρχικές ιδέες 451 μαθητών/ριών, όσο και κατάλληλη διδακτική μεθοδολογία για τις έννοιες δράσης και αντίδρασης. Ακολούθησε ένα εκτεταμένο στάδιο αξιολόγησης, διαμορφωτικής και συνολικής, του λογισμικού μέσα σε τάξεις, με 226 μαθητές/ριες και 28 εκπαιδευτικούς. Στόχος των διδασκαλιών με τη χρήση του λογισμικού ήταν ο μετασχηματισμός των αρχικών εναλλακτικών ιδεών των μαθητών/ριών και η οικοδόμηση από μέρους τους αποδεκτών αντιλήψεων για τη νευτώνεια δυναμική. Διαπιστώθηκε ότι η διδασκαλία με χρήση του εκπαιδευτικού αυτού λογισμικού είχε ιδιαίτερα θετική προσφορά στην εννοιολογική κατανόηση (μάθηση και εφαρμογή) του θέματος από τους/ις μαθητές/ριες, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα διατύπωσης μιας πρότασης για μια μεθοδολογία ανάπτυξης και σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού εποικοδομητικού τύπου με βάση τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών/ριών, το οποίο στη συνέχεια αξιολογείται με την ενεργό συμμετοχή μαθητών/ριών και εκπαιδευτικών και που ενσωματώνει κατάλληλη διδακτική μεθοδολογία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1105)

Μια Προσέγγιση Διδακτικού Σχεδιασµού για την Ενσωµάτωση Εργαλείων των Τ.ΗΥ.Π.Ε. στη Διδακτική-Μαθησιακή Διαδικασία

Η προσπάθεια αποδοτικής ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.ΗΥ.Π.Ε.) στη μαθησιακή διαδικασία αποτελεί αναντίλεκτη αναγκαιότητα. Η παρούσα προσπάθεια υποδεικνύει την ευθύνη των παιδαγωγικών τμημάτων των Πανεπιστημίων για συστηματικές προσπάθειες με σκοπό την ενσωμάτωση εργαλείων των Τ.ΗΥ.Π.Ε. στη διδασκαλία και μάθηση με τρόπο που θα αξιοποιεί την προστιθέμενη μαθησιακή τους αξία και θα διευκολύνει την ανάπτυξη της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου των εκπαιδευτικών. Η προσέγγιση του διδακτικού σχεδιασμού που περιγράφεται ενσωματώνει τη γνώση και τις εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί ύστερα από δικές μας συστηματικές προσπάθειες για αποδοτικούς τρόπους ενσωμάτωσης των Τ.ΗΥ.Π.Ε. και αποτελεί πλαίσιο καθοδήγησης ανανεωμένων προσπαθειών.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Μια πρόταση διαθεµατικής προσέγγισης των µέσων µεταφοράς µε χρήση πρότυπου εκπαιδευτικού λογισµικού για µαθητές Δηµοτικού

Το υπερμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό «Μέσα Μεταφοράς» αποτελεί μια διαθεματική προσέγγιση των μέσων μεταφοράς σύμφωνα με τις αρχές των ΔΕΠΠΣ. Αναπτύχθηκε μεθοδολογικά ως σχέδιο εργασίας (project) προκειμένου να αξιοποιηθεί στα πλαίσια καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Δημοτικό σχολείο ενώ στηρίχθηκε στις αρχές της εποικοδομητικής μάθησης, της πλέον δόκιμης θεωρητικής υποστήριξης μαθησιακών περιβαλλόντων με οριζόντια χρήση των ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1)

Μια υπερµεσική διαθεµατική προσέγγιση του Αιγαίου πελάγους στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης του Δηµοτικού Σχολείου

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Αιγαίο: κάθε σταγόνα ωκεανός», αποτελεί μια προσπάθεια αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας για την κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού στη βάση παιδαγωγικών θεωριών μάθησης. Το εν λόγω λογισμικό είναι μια υπερμεσική εφαρμογή που έχει ως αντικείμενο τη διαθεματική προσέγγιση του Αιγαίου Πελάγους, στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στο Δημοτικό σχολείο. Απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου και σκοπός του είναι να μπορέσουν τα παιδιά να εκφράσουν, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, τις βιωμένες εμπειρίες και γνώσεις τους, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους σκέψη και τις συνεργατικές τους δεξιότητες, προσεγγίζοντας το χώρο του Αιγαίου, με τρόπο φυσικό, βιωματικό, «διαφορετικό».
(Πλήθος ανακτήσεων: )

«Μικροί συγγραφείς εν… δράσει»: Ένα διερευνητικό υπολογιστικό περιβάλλον για το µάθηµα της γλώσσας

Οι «Μικροί συγγραφείς εν… δράσει» είναι ένα υπολογιστικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε για το μάθημα της γλώσσας. Στηρίζεται στις αρχές της επικοινωνιακής διδασκαλίας της γλώσσας και συνιστά ένα περιβάλλον δημιουργίας νέων κειμένων με αφετηρία ένα αρχικό κείμενο. Έτσι, δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να ανακαλύψει την εκφραστική δύναμη πειραματιζόμενος με το πώς αλλάζει το νόημα ενός κειμένου, όταν αλλάξει μια λέξη. Παράλληλα, ενθαρρύνει την πρωτότυπη γλωσσική δημιουργία των μαθητών ενθαρρύνοντας συγχρόνως την ενασχόληση με το γλωσσικό σύστημα, καθώς η δημιουργία νέων κειμένων στηρίζεται στη συμπλήρωση δύο βάσεων δεδομένων, μιας γραμματικής και μια σημασιολογικής. Τα παραδείγματα που παρουσιάζουμε εδώ προέρχονται από την πειραματική εφαρμογή του λογισμικού σε πραγματικές σχολικές συνθήκες από μαθητές της 6ης Δημοτικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 747)

Model Building for Cinceptual Change: Using Computers as Cognitive Tools

Conceptual change is among the most popular, contemporary theories for describing meaningful learning. Different theories of conceptual change describe the reorganization of conceptual frameworks that results from different forms of activity. I argue that learners’ mental models or personal theories resulting from conceptual change are most acutely affected by model-based reasoning. Further, model-based reasoning is fostered by learner construction of qualitative and quantitative models of the content or phenomena they are studying using technology-based modeling tools. Model building is a powerful strategy for engaging, supporting, and assessing conceptual change in learners because these models scaffold and externalize internal, mental models by providing multiple formalisms for representing conceptual understanding and change. Building models of domain content, problems, systems, experiences, or thinking processes using different representational formalisms represent different kinds of conceptual understanding that foster different kinds of conceptual change.
(Πλήθος ανακτήσεων: 729)

Νέες προοπτικές στη διδασκαλία της γεωµετρίας: Η περίπτωση του εµβαδού πολυγώνων

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται μερικές ιδέες για τη διδασκαλία του εμβαδού πολυγώνων με τη χρήση του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας EucliDraw Jr και του ψηφιακού διαδραστικού πίνακα (Interactive Whiteboard). Το περιβάλλον αυτό προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ένα νέο, δυναμικό και αλληλεπιδραστικό πλαίσιο εργασίας στο οποίο κατασκευάζουν σχήματα, διατυπώνουν και ελέγχουν υποθέσεις, για να διερευνήσουν το εμβαδόν πολυγώνων. Η χρήση αισθησιοκινητικών ενεργειών με τη βοήθεια του πίνακα και οι δυνατότητες του λογισμικού για διαχωρισμό και ένωση πολυγώνων, βοηθούν τους μαθητές να δομήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της έννοιας διατήρησης του εμβαδού και στη συνέχεια να ανακαλύψουν τρόπους υπολογισμού του εμβαδού πολυγώνων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2236)

Νέες τεχνολογίες και εναλλακτικά περιβάλλοντα µάθησης: Η περίπτωση του Νέστορα

Η εισαγωγή και χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ( ΤΠΕ ) στη σχολική εκπαίδευση δημιούργησαν αντίστοιχες ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, οι οποίες συνδέονται με μια ευρύτερη αλλαγή της μορφής και του περιεχομένου του. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη χρήση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού ως ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, κατάλληλου προς χρήση στο σχολείο, για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υποστηρίζει ότι το ηλεκτρονικό παιχνίδι, μέσα από το περιεχόμενό του, είναι σε θέση να στηρίξει την προσπάθεια των μαθητών για κατανόηση και όχι για απομνημόνευση, γεφυρώνοντας το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δραστηριοτήτων της σχολικής εκπαίδευσης και των αυθεντικών που έχουν σχέση με την καθημερινή πραγματικότητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1440)

Νοµικά ζητήµατα κατά την ανάπτυξη και σχεδιασµό σχολικών δικτυακών τόπων

Η αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει στα σχολεία το Διαδίκτυο έχει οδηγήσει στη διεύρυνση του θεσμού της δημιουργίας σχολικών δικτυακών τόπων. Η παρουσία των σχολικών μονάδων στο διαδίκτυο μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων μορφών επικοινωνίας πέρα από τα πλαίσια του σχολικού συγκροτήματος, στην προβολή των σχολείων σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο και στην προαγωγή των δραστηριοτήτων των μελών της σχολικής κοινότητας. Το σύνολο του περιεχομένου ενός σχολικού δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, ονομασιών, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά κάθε είδους αρχείων καθώς και προσωπικών πληροφοριών αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στόχος της εισήγησης αυτής είναι να αποσαφηνισθούν τα νομικά θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία περιεχομένου ενός σχολικού δικτυακού τόπου. Τα βασικά θέματα που θα προσεγγισθούν είναι τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 891)

Ο Διδακτικός Σχεδιασµός ως Διαδικασία Οικοδόµησης της Γνώσης Παιδαγωγικού Περιεχοµένου που Σχετίζεται µε τις Τ.Π.Ε.

Κατά τη διάρκεια μαθημάτων για επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις διαδικασίες ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε ένα Μοντέλο Διδακτικού Σχεδιασμού και διερευνήθηκε κατά πόσον η διαδικασία αυτή μπορούσε να υποβοηθήσει την ανάπτυξη της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΠΓΠ) που σχετίζεται με τις Τ.Π.Ε. Η ΠΓΠ, όπως χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, βασίστηκε στον ορισμό του Shulman (1986) αλλά είχε ευρύτερο εννοιολογικό περιεχόμενο, ώστε να συμπεριλαμβάνει και την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. Με βάση αυτή τη θεώρηση, οι τρόποι με τους οποίους αλληλεπιδρούν η γνώση για τα εργαλεία και τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε., η παιδαγωγική γνώση και η γνώση για τους μαθητές και το περιβάλλον της διδασκαλίας διαμορφώνουν την ΠΓΠ που σχετίζεται με τις Τ.Π.Ε. Από την ανάλυση των διδακτικών σεναρίων που σχεδίασαν οι εκπαιδευτικοί διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία διδακτικού σχεδιασμού μαθησιακών περιβαλλόντων με ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. αποτελεί αποτελεσματική στρατηγική για την οικοδόμηση της ΠΓΠ που σχετίζεται με τις Τ.Π.Ε.
(Πλήθος ανακτήσεων: )

Ο κοινωνικός ρόλος των Πολυχρηστικών Εικονικών Περιβαλλόντων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

Η υλοποίηση συνεργατικών υπολογιστικών περιβαλλόντων τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερη αύξηση και αποτελεί μια πολύ σημαντική πρόκληση στο χώρο της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Πολυχρηστικά Εικονικά Περιβάλλοντα αν και η ανάπτυξή τους είναι αρκετά περιορισμένη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει τί είναι αυτά τα περιβάλλοντα, ποιά είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που ενισχύουν την κοινωνική τους πλευρά, ποιές δυνατότητες παρέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας που επιτρέπουν. Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένες χαρακτηριστικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στηριζόμενες στην τεχνολογία αυτή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 748)

Ο Οδυσσειακός Νόστος: µια περιπλάνηση στην "οικουµένη" των Ελλήνων θαλασσοπόρων

Στο σενάριο αυτό επιχειρείται η προσέγγιση της έννοιας του χώρου στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής θεώρησης (Αρχ. Ελλ. Γραμματεία, Ιστορία, Γεωγραφία) με την υποστήριξη υπολογιστικών εργαλείων (MicroWorlds Pro) που καθιστούν δυνατή τη δόμηση και το χειρισμό αναπαραστάσεων που δίνουν οπτική υπόσταση σε αφηρημένες έννοιες, κάνοντάς τες έτσι προσιτές στους μαθητές. Ως παράδειγμα χρησιμοποιείται ο νόστος του ομηρικού Οδυσσέα, η περιπλάνηση του οποίου παρέχει την ευκαιρία για ενεργητική εξερεύνηση του ευρύτερου μεσογειακού χώρου και περαιτέρω για συσχετίσεις με τις ιστορικές συνθήκες που επικρατούσαν στα αρχαία χρόνια στο ανθρωπογεωγραφικό περιβάλλον της Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό τοποθετείται η μελέτη και χρήση χαρτών, ενός μέσου μελέτης του χώρου και ερμηνείας. Συγκροτείται έτσι ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου με την υποστήριξη των παρεχόμενων υπολογιστικών εργαλείων προάγεται η ενεργητική ανακάλυψη και οικοδόμηση της γνώσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2226)

Ο πολυδιάστατος ρόλος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήµες

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΕΠ) και η πιο εκτεταμένη εφαρμογή τους στις αίθουσες που διδάσκεται το μάθημα των Φυσικών Επιστημών, μπορεί υπό τις απαραίτητες παιδαγωγικές προϋποθέσεις να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες. Ο σχεδιασμός υπολογιστικών περιβαλλόντων ικανών να επιφέρουν ουσιαστικά μαθησιακά αποτελέσματα απαιτεί σαφή θεωρητικά πλαίσια καθώς και ένα πλέγμα αναλύσεων που λαμβάνει υπόψη θεωρήσεις για τη μάθηση, το ρόλο του μαθητή, το ρόλο του δασκάλου και τις διδακτικές στρατηγικές, το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η μάθηση, τους ειδικούς και γενικότερους εκπαιδευτικούς σκοπούς.
(Πλήθος ανακτήσεων: 797)

Ο ρόλος της σχολικής εκπαίδευσης στη διαµόρφωση των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισµού Η/Υ των µελλοντικών εκπαιδευτικών

Η εισήγηση αυτή ασχολείται με την εξέταση των γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ των μελλοντικών εκπαιδευτικών και τη μελέτη του ρόλου των σχολικών τους σπουδών στη διαμόρφωση των εν λόγω γνώσεων και δεξιοτήτων. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της εισήγησης, συμμετείχαν 294 φοιτητές/τριες του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ. Η συλλογή των δεδομένων βασίσθηκε στη συμπλήρωση ενός τεστ αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ και ενός γραπτού ερωτηματολογίου. Η επεξεργασία και ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το επίπεδο των υπολογιστικών γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών ήταν εξαιρετικά χαμηλό. Η αναποτελεσματικότητα της παρακολούθησης σχολικών μαθημάτων Πληροφορικής ήταν ιδιαίτερα εμφανής. Αντίθετα, η παρακολούθηση φροντιστηριακών μαθημάτων σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, η προσωπική προσπ