5ο Συνέδριο ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»

Θεσσαλονίκη
05/10/2006
- 08/10/2006
154 άρθρα
ISSN: 2529-0916
ISBN: 960-88359-3-3

Λίστα άρθρων συνεδρίου

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τα όλα τα άρθρα:

Α methodology for the evaluation of an e-learning service in the cultural heritage domain

(Πλήθος ανακτήσεων: 370)

A Model for Interoperability in Computer Supported Collaborative Learning

(Πλήθος ανακτήσεων: 236)

A project for Affordable & Efficient Science Teacher In-service Training (AESTIT)

(Πλήθος ανακτήσεων: 386)

Adaptive Hypermedia Systems: A review of adaptivity variables

(Πλήθος ανακτήσεων: 973)

Adaptivity through Cognitive Modelling in Learning Systems

0
(Πλήθος ανακτήσεων: 537)

Al-Quds Open University An Oasis in the Middle of Israeli Occupation

Al-Quds Open University (QOU) is a general Palestinian institution for higher education. It has an independent academic, financial and administrative status. It provides distance learning and open education system, which encourage the learner to shoulder the responsibility. Al-Quds Open University system of education means, in essence, taking education to the work place or residence of interested learners, instead of requiring them to attend regular classes at a traditional campus, the matter that allows learners to study and work at the same time.
(Πλήθος ανακτήσεων: 455)

An Approach of Effective e-learning Organization

An approach for the problem of building such a component of e-learning system that gives the user a chance to get the desired knowledge of teaching course in a user adaptable manner is suggested in this article. This approach is based on socalled “teaching scenarios” (sequence of teaching units) being constructed during the process of learning. We will introduce the GeneticChooser Algorithm (GCA) where Genetic Algorithm (GA) is used in the process of creating user adaptable teaching scenarios. Via the quality and quantity characteristics of the teaching units and user’s knowledge, GA creates the appropriate sequence of teaching units from the course. The considered method is realized and introduced in the TeachArm e-learning system developed at the Department of Algorithmic Languages of YSU [1, 2].
(Πλήθος ανακτήσεων: 589)

Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και ανάλυσης συμπεριφοράς με χρήση βίντεο

Στην εργασία γίνεται αναφορά στη σημασία της παρατήρησης στα πλαίσια έρευνας και μελέτης των κοινωνικών επιστημών και επιστημών αγωγής ενώ παράλληλα τονίζεται η χρήση του βίντεο προς το σκοπό αυτό. Στα πλαίσια αυτά δίνεται ένα παράδειγμα εισαγωγής μιας ομάδας φοιτητών σε τεχνικές παρατήρησης και ανάλυσης συμπεριφοράς με χρήση ενός εργαλείου ανάλυσης βίντεο, του ColAT, με στόχο τη συστηματική παρατήρηση σφαλμάτων ευχρηστίας κατά την αλληλεπίδραση υποκειμένων με ένα ιστοτόπο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 648)

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού μοριακής μοντελοποίησης και εφαρμογή του σε θέματα συμμετρίας και κανονικών τρόπων δόνησης των μορίων

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται δύο εκπαιδευτικά λογισμικά μοριακής μοντελοποίησης που απευθύνονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίσευση. Το πρώτο, 3DMolSym, έχει ως στόχο την εξοικείωση των διδασκομένων με τα στοιχεία συμμετρίας. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής κάθε στοιχείου συμμετρίας σε ένα μοριακό μοντέλο γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο διδασκόμενος να διαπιστώνει τη μετατόπιση κάθε ατόμου ή δεσμού. Το πρόγραμμα διαπραγματεύεται το σύνολο των στοιχείων συμμετρίας μιας μεγάλη σειράς μορίων, τα οποία έχουν επιλεγεί με βάση τη διδακτική σκοπιμότητα τους. Το δεύτερο, 3DNormalModes διαπραγματεύεται τους κανονικούς τρόπους δόνησης των μορίων. Για μια σειρά ανόργανων και οργανικών μορίων δίδεται η πειραματική συχνότητα δόνησης για κάθε κανονικό τρόπο δόνησης, ο χαρακτηρισμός του, και η συμμετρία του, καθώς και η πραγματική δόνηση του μορίου. Και στα δύο προγράμματα ο διδασκόμενος – χρήστης καθορίζει άμεσα τη θέση και τον προσανατολισμό του μορίου στο τρισδιάστασο χώρο, την ταχύτητα της μετατόπισης των ατόμων και δεσμών, καθώς και άλλες παραμέτρους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 349)

Ανάπτυξη Εργαλείου Συγγραφής Εκπαιδευτικών Πολυμεσικών Εφαρμογών

Μεγάλοι παγκόσμιοι φορείς αλλά και ολόκληρα κράτη στρέφονται προς το Ανοιχτό Λογισμικό σε μια προσπάθεια ανακατατάξεων στη νέα Κοινωνία της Πληροφορίας. Ωστόσο, ο τομέας της συγγραφής και ανάπτυξης εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών δεν καλύπτεται από κάποιο πακέτο ελεύθερου λογισμικού ή λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Κινούμενοι προς την κάλυψη του συγκεκριμένου κενού, παρουσιάζουμε την ανάπτυξη ενός προγράμματος ανοιχτού κώδικα για τη συγγραφή πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών. Περιγράφουμε τη σκοπιμότητα, το ιστορικό, τις αναπτυξιακές φάσεις και την επιθυμητή μελλοντική του εξέλιξη, παραθέτοντας τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις αναγκαίες τροποποιήσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 451)

«Ανιχνεύσεις στην ιστορία και στον πολιτισμό των Ελλήνων»: Μεθοδολογία ανάπτυξης ιστορικού και πολιτιστικού υλικού για το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης ομογενών εκπαιδευτικών

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται οι επιστημονικές και μεθοδολογικές αρχές στις οποίες βασίστηκε η συγκρότηση του μαθήματος «Ανιχνεύσεις στην ιστορία και στον πολιτισμό των Ελλήνων» για το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης ομογενών εκπαιδευτικών. Αναλύονται επίσης το πλαίσιο σχεδιασμού και η διδακτική προσέγγιση του μαθήματος και γίνονται γνωστοί οι γενικοί σκοποί και οι στόχοι του. Τέλος, γίνεται λόγος για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του προγράμματος, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τη λογική μιας παιδαγωγικής της ιστορίας μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning). Το διδακτικό υλικό και η προτεινόμενη διδακτική του μαθήματος προσεγγίζει τον ελληνικό πολιτισμό υπό το πρίσμα της πολυπολιτισμικότητας. Επιπλέον, οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να αναδείξουν την κριτική σκέψη του σπουδαστή/ εκπαιδευτικού, καθώς και να τον φέρουν σε επαφή με νέους τρόπους διδακτικής προσέγγισης της ιστορικής γνώσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 747)

Αντιλήψεις Καθηγητών για τα Ουσιώδη και Βασικά στη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο και η σχέση τους με το Φύλο

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στις αντιλήψεις καθηγητών Πληροφορικής Δ/μιας εκπαίδευσης για τα ουσιώδη και βασικά γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να διδάσκονται σε κάθε τάξη του Λυκείου και τις συσχετίζει με το φύλο τους. Επιπλέον, γίνεται διερεύνηση των κριτηρίων με βάση τα οποία οι καθηγητές επιλέγουν αυτά τα αντικείμενα όπως και για το περιεχόμενο που τους αποδίδουν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω κλινικών συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων και συμμετείχαν 25 καθηγητές Πληροφορικής από Ενιαία Λύκεια της ευρύτερης περιοχής των Πατρών. Από την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι: α) το μεγαλύτερο μέρος των επί μέρους αντικειμένων τα οποία θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως ουσιώδη και βασικά για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο δίνει έμφαση στην εργαλειακή προσέγγιση της Πληροφορικής και περιορίζεται σε ορισμένα μέρη του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος β) τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα προσεγγίζονται σε ένα πληροφοριακό και επιφανειακό πλαίσιο χωρίς να συνδέονται με γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες γ) τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα επί μέρους αντικείμενα κυρίως επικεντρώνονται στη χρηστικότητά τους στην επαγγελματική και καθημερινή ζωή και λιγότερο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και δ) υπάρχουν διαφορές φύλου ως προς τη θεώρηση του ποια αντικείμενα είναι ουσιώδη και βασικά για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 479)

Αποκτώντας δεξιότητες χρήσης των υπολογιστών: πηγές γνώσης και η σχέση τους με την προηγούμενη εμπειρία χρήσης

Τις τελευταίες δυο δεκαετίες, ο στόχος της ανάπτυξης δεξιοτήτων χρήσης των υπολογιστών από τους μαθητές έχει προκαλέσει ριζικές αλλαγές στις εκπαιδευτικές και οικονομικές πολιτικές όλων των χωρών. Όμως, η κατανόησή μας για τους πραγματικούς τρόπους με τους οποίους οι μαθητές εξοικειώνονται με τα χαρακτηριστικά των υπολογιστών παραμένει περιορισμένη. Η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει την ποικιλία των τρόπων με τους οποίους οι μαθητές αποκτούν διαφορετικούς τύπους δεξιοτήτων. Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι οι γνώσεις των μαθητών προέρχονται κυρίως από ανεπίσημες πηγές γνώσης όπως, η προσωπική τριβή και το κοινωνικό περιβάλλον. Σε κάθε πεδίο δεξιοτήτων αντιστοιχίστηκαν διαφορετικοί συνδυασμοί πηγών γνώσης που ήταν σε θέση να ικανοποιήσουν τα ιδιοσυγκρασιακά τους χαρακτηριστικά. Η περιστασιακή φύση της μάθησης για τους υπολογιστές είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση πολλαπλών στρατηγικών αξιοποίησης των πηγών γνώσης. Οι στρατηγικές αυτές σχετίστηκαν με την ένταση χρήσης των υπολογιστών, το εύρος χρήσης και τις εκτιμώμενες γνώσεις των φοιτητών. Επίσης, αναδείχθηκε ότι οι περισσότερο έμπειροι χρήστες είχαν πρόσβαση και χρησιμοποιούσαν περισσότερες πηγές γνώσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 649)

Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την Εισαγωγή των ΤΠΕ στην Σχολική Πράξη

Η βέλτιστη εισαγωγή των Τεχνολογιών των Επικοινωνιών και των Πληροφοριών (ΤΠΕ) στο δημοτικό σχολείο, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των εκπαιδευτικών συστημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αποτύπωση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην σχολική πράξη αποτελεί κομβικό σημείο στην όλη προσπάθεια. Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο την διερεύνηση των απόψεων των μετεκπαιδευομένων δασκάλων στο Διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τις επιπτώσεις από την είσοδο των ΤΠΕ στη σχολική καθημερινότητα σε συσχέτιση με τις κοινωνικές επιπτώσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 927)

Aπόψεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στην εκπαίδευση: μια πρώτη προσέγγιση

Ένα βασικό ζήτημα που τίθεται στην πορεία ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση είναι η αναγκαιότητα της ευαισθητοποίησης του μαθητή σε θέματα διαδικτυακής ασφάλειας. Η αναγκαιότητα αυτή αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός στο σχεδιασμό αλλά και στην εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης για τους κινδύνους που συνοδεύουν τη χρήση του διαδικτύου, καθώς και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα ενός μέρους της έρευνας που πραγματοποιήσαμε για να διερευνήσουμε τις απόψεις εκπαιδευτικών που διορίσθηκαν το φθινόπωρο του 2005 στους νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 545)

Αρχές Σχεδίασης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος Εννοιολογικής Χαρτογράφησης COMPASS

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι αρχές σχεδίασης του μαθησιακού περιβάλλοντος εννοιολογικής χαρτογράφησης COMPASS και ο τρόπος υλοποίησής τους. Το COMPASS είναι ένα προσαρμοστικό περιβάλλον που υποστηρίζει την εννοιολογική αλλαγή και τη διαδικασία αξιολόγησής της μέσα από (i) την εκπόνηση διαφορετικών τύπων δραστηριοτήτων εννοιολογικής χαρτογράφησης, τη δυνατότητα ανάλυσης των χαρτών των μαθητών και την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση του γνωστικού τους επιπέδου, (ii) την παροχή ενός «πλαισίου στήριξης», και (iii) την παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης /καθοδήγησης σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 895)

Archives as knowledge sources in the Semantic Web: Educational impact in formal education programs

Knowledge management in the archival discipline and conceptual access to digital primary source material employed in the classroom offer a number of challenges to formal learning: anytime, anywhere access, improved motivation, opportunities for independent learning, integration of information and communication technology (ICT) tools, and increased parental engagement. Still, the key issue remains: do these benefits create more opportunities for students to “construct” their learning? This paper seeks to identify the extent to which these two components of knowledge constitute effective tools used in two cohesive areas within the realm of formal educational programs: • to support access to and use of archival digital content by educators • to assess the forthcoming benefits for teaching personnel and students
(Πλήθος ανακτήσεων: 828)

Ας πειραματιστούμε με ένα νόμισμα και ένα ζάρι: Η συλλογή δεδομένων και η έννοια «πιθανότητα»

Η δραστηριότητα που επιλέξαμε έχει ως θέμα την εξοικείωση των μαθητών του Γυμνασίου στην πειραματική διερεύνηση του προβλήματος της ρίψης ενός νομίσματος ή ενός ζαριού με τη βοήθεια ενός «εικονικού πειράματος» στο περιβάλλον του υπολογιστή. Τελικός σκοπός της πρότασή μας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την έννοια «πιθανότητα» μέσα από μια πειραματική διαδικασία που περιλαμβάνει σημαντικές ενδιάμεσες αναπαραστάσεις, όπως είναι τα ραβδογράμματα, οι πίνακες τιμών και οι γραφικές παραστάσεις. Στο περιβάλλον του υπολογιστή, οι μαθητές με την καθοδήγηση του διδάσκοντα, μπορούν να πραγματοποιήσουν γρήγορα όλες τις φάσεις του πειράματος (από τη διατύπωση του προβλήματος και τη συλλογή των δεδομένων μέχρι τα ραβδογράμματα και τις γραφικές παραστάσεις). Η διδασκαλία πραγματοποιείται στο εργαστήριο υπολογιστών με τους μαθητές να εργάζονται σε ομάδες με σκοπό να απαντήσουν σε ερωτήματα στο «Φύλλο Εργασίας» που αναφέρονται στην πειραματική διαδικασία της ρίψης ενός νομίσματος ή ενός ζαριού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 476)

Αξιολόγηση της Χρήσης Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πολυμέσων για Υποστήριξη της Διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό: Μια μελέτη περίπτωσης

Στην ανακοίνωσή μας αυτή παρουσιάζουμε μια μελέτη περίπτωσης για τη χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών για την ενίσχυση της διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜΘ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αρχικά, περιγράφουμε το λογισμικό που αναπτύξαμε για την Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. ΄Επειτα, περιγράφουμε τη διαδικασία της έρευνας, η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή του λογισμικού στην τάξη. Τέλος, παρουσιάζουμε τις βασικές παρατηρήσεις από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την μελέτη περίπτωσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 319)

Αξιολόγηση της ορθής χρήσης χρώματος σε διεπιφάνεια χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού

Η αξία του χρώματος ως δομικού στοιχείου μιας διεπιφάνειας χρήσης είναι δεδομένη. Μελέτες έχουν δείξει ότι η λανθασμένη χρήση χρωμάτων μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και μείωση της αποδοτικότητας του χρήστη. Συχνά, οι κίνδυνοι αυτοί παραγνωρίζονται και οι σχεδιαστές αγνοούν βασικές αρχές. Η χρήση χρώματος σε εκπαιδευτικό λογισμικό απαιτείται να εφαρμοστεί με προσοχή καθώς όσο μικραίνει η ηλικία των χρηστών, τόσο μεγαλύτερη επίδραση φαίνεται να έχουν τα χρώματα στη μαθησιακή διαδικασία. Στην εργασία αυτή προτείνεται μια πρότυπη, ευρετικού τύπου, μέθοδος αξιολόγησης της ορθής χρήσης χρώματος σε διεπιφάνεια χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού. Η μέθοδος εφαρμόστηκε για την αξιολόγηση 15 αντιπροσωπευτικών λογισμικών με σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 395)

Αξιολόγηση της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην κατάρτιση των νέων εκπαιδευτικών: Η περίπτωση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών παρέχει πολλαπλές δυνατότητες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα, τα συστήματα σύγχρονης τηλεδιάσκεψης με εικόνα και ήχο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία περιβαλλόντων από απόσταση μάθησης, τα οποία επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και υποστηρίζουν σημαντικές πτυχές της διδακτικής διαδικασίας όπως είναι η πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση, ο διάλογος και οι συνεργατικές δραστηριότητες. Στα πλαίσιο της παρούσης εργασίας, επιχειρείται η παρουσίαση των κυριοτέρων παραμέτρων (τεχνολογικών και παιδαγωγικών) που επηρεάζουν την αξιοποίηση του περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που θα υλοποιηθεί μεταξύ των πέντε παραρτημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 452)

Αξιολόγηση των θεμάτων του μαθήματος “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον” στις Γενικές Εξετάσεις των ετών 2002-2005

Η εργασία παρουσιάζει μια αξιολόγηση των θεμάτων του μαθήματος “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)” που έχουν τεθεί στις Γενικές Εξετάσεις των ετών 2002 έως 2005. Ως κριτήρια αξιολόγησης των θεμάτων και κατ’ επέκταση των εξετάσεων χρησιμοποιήθηκαν οι παράγοντες αξιοπιστία, αντικειμενικότητα, εγκυρότητα και διακριτικότητα. Διαπιστώθηκε ότι η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα των εξετάσεων είναι σε υψηλό επίπεδο, ενώ υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της αντικειμενικότητας της βαθμολόγησης. Επίσης η εγκυρότητα των θεμάτων είναι σε υψηλό επίπεδο με τα θέματα να καλύπτουν ευρέως και ικανοποιητικά την εξεταστέα ύλη. Η διακριτικότητα εμφανίζει αμφιλεγόμενη εικόνα με τον υπολογισμό του δείκτη διακριτικότητας να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα αλλά η κατανομή της βαθμολογίας απέχει πολύ από την “ιδανική” εικόνα της κανονικής κατανομής. Προτείνονται βελτιώσεις στο σύστημα βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων καθώς και στην επιλογή των θεμάτων των εξετάσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 408)

Αξιοποίηση τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης ως συμπληρωματικό εργαλείο στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση

Η αξιοποίηση τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης στη συμβατική ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί μια σημαντική δυνατότητα για τα Πανεπιστήμια ώστε να επιτύχουν το επίπεδο ευελιξίας που είναι απαραίτητο για την παροχή αποτελεσματικότερης εκπαίδευσης προσαρμοσμένης στις ατομικές ανάγκες των φοιτητών τους. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζουμε στοιχεία εφαρμογής συνδυασμού παραδοσιακής δια ζώσης διδασκαλίας με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που πειραματικά δοκιμάσαμε στη διδασκαλία των Αλγορίθμων στο Α’ εξάμηνο σπουδών στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση της εμπειρίας που αποκομίσαμε από την οργάνωση, την προετοιμασία και την διεξαγωγή διεργασιών ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για μια διδακτική ενότητα. Με βάση την πρώτη αξιολόγηση και τη μέχρι στιγμής εμπειρία μας υποστηρίζουμε ότι τα εργαλεία και οι μέθοδοι της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούν να επιλύσουν ένα μέρος από τα προβλήματα υποστήριξης των φοιτητών και να βελτιώσουν την ποιότητα της παρερχομένης εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1104)

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη Διδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζουμε ένα μαθησιακό σενάριο που αξιοποιεί το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον ProSys για την εισαγωγή μαθητών Γυμνασίου στη χρήση των μηχανών αναζήτησης. Το ProSys υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους στην εκπόνηση συνθετικών εργασιών, προτείνοντας μια αλληλουχία δραστηριοτήτων και παρέχοντας ως εκπαιδευτικό υλικό πραγματικές περιπτώσεις που καταγράφουν εμπειρίες ειδικών. Οι μαθητές συμμετέχουν στον ορισμό του θέματος της συνθετικής εργασίας και στη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, κάνουν υποθέσεις, μελετούν πραγματικές περιπτώσεις αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο, πειραματίζονται χρησιμοποιώντας μηχανές αναζήτησης, και τελικά αξιοποιούν την προσωπική τους εμπειρία από την αναζήτηση καθώς και τις εμπειρίες άλλων όπως αυτές καταγράφονται στις περιπτώσεις που μελέτησαν, ώστε να οργανώσουν μια αποδοτική αναζήτηση υλικού στο Διαδίκτυο. Ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης προσέγγισης καταγράφηκαν σε μία εμπειρική μελέτη με 19 μαθητές της Β’Γυμνασίου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 451)

Aυτοματοποιημένη ανάλυση αλληλεπιδράσεων σε ασύγχρονες συζητήσεις: Δείκτες Ανάλυσης και η επίδρασή τους στη συμμετοχή χρηστών

Στην παρούσα εργασία μας απασχολούν οι ασύγχρονες συζητήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση. Παρουσιάζουμε ένα νέο εργαλείο που ενσωματώνει οπτικοποιημένες πληροφορίες που απορρέουν από τον υπολογισμό δεικτών ανάλυσης των αλληλεπιδράσεων (Interaction Analysis – IA) ανά- μεσα σε συμμετέχοντες συστήματος ασύγχρονης συζήτησης (forum). Οι δείκτες αυτοί παρέχονται στους χρήστες με στόχο την επίγνωση του τρόπου συμμετοχής τους και την αυτορύθμιση. Παρουσιάζονται αποτελέσματα από μια πρώτη μελέτη χρήσης του συστήματος αυτού, επικεντρώνοντας στην επίδραση των δεικτών IA στη συμμετοχή των χρηστών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 402)

Χρήση άτυπων και τυπικών μαθησιακών περιβαλλόντων από τους μαθητές με κινησιακές δυσκολίες

Η παρούσα μελέτη αποτελεί το πρώτο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του έργου Connect, η οποία θα παρουσιαστεί μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του προγράμματος στα συμμετέχοντα σχολεία. Εδώ παρουσιάζονται εν συντο- μία στοιχεία του προγράμματος και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την1η φάση της έρευνα που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Νοέμβριο 2005 με Φεβρουάριο 2006 από τους μαθητές του Ειδικού Λυκείου Αθηνών ενός από τα σχολεία που θα εφαρμόσουν πιλοτικά το πρόγραμμα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1038)

Χρήση και αξιολόγηση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-Class σε ένα υβριδικό μάθημα

Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η δημιουργία ενός υβριδικού (πρόσωπο-με- πρόσωπο και online) μαθήματος μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων (ΣΔΜ) e-Class και η διερεύνηση των απόψεων και των εμπειριών των 72 φοιτητών και της διδάσκουσας του μαθήματος όσον αφορά στο ΣΔΜ. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων των φοιτητών και σημειώσεων της διδάσκουσας. Διαπιστώθηκε ότι, με την εισαγωγή του ΣΔΜ, το μάθημα έγινε πιο αλληλεπιδραστικό και επικεντρωμένο στους φοιτητές, οι οποίοι σχημάτισαν θετικές απόψεις για το ΣΔΜ και εκτίμησαν ιδιαίτερα τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε online συζητήσεις. Από την πλευρά της διδάσκουσας, το ΣΔΜ κρίθηκε εύκολο στην εκμάθησή και στη χρήση του. Ωστόσο, εντοπίστηκαν ορισμένες ατέλειες του ΣΔΜ, οι οποίες αφορούσαν στην ευχρηστία του και στη δυνατότητά του να υποστηρίξει ευέλικτες μορφές συνεργασίας και διαμοίρασης της γνώσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 366)

Χρήση θεματικών χαρτών για την μοντελοποίηση των απαραίτητων εννοιών για τη διδασκαλία της αντικειμενοστρέφειας

Στο άρθρο παρουσιάζεται ο συνδυασμός της χρήσης των εννοιολογικών και θεματικών χαρτών για τη μοντελοποίηση εννοιών που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία της ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού με την χρήση της αντικειμενοστρεφούς προσέγγισης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 258)

Collaborative Interaction Analysis: the Teachers’ Perspective

(Πλήθος ανακτήσεων: 365)

«ΔΑΦΝΗ»: Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που προάγει την ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών και δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας σχεδιάσαμε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό, βασισμένο στα πορίσματα που απορρέουν από το χώρο της γνωσιακής ψυχολογίας, με σκοπό να διερευνηθεί η επίδραση του υπολογιστή, ως γνωστικό εργαλείο στην ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών και δεξιοτήτων γραφής σε παιδιά 3ης δημοτικού με και χωρίς δυσκολίες παραγωγής γραπτού λόγου. Τα περιγραφικά αποτελέσματα έδειξαν πως η πειραματική ομάδα, μετά την παρέμβαση υπερτερούσε στην εμφάνιση μεταγνωστικών στρατηγικών και δεξιότητων παραγωγής γραπτού λόγου σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 735)

Διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για τη διδασκαλία της ενότητας «Διαχωρισμός μιγμάτων» της Β΄ τάξης Γυμνασίου

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής, που αφορά στη διδακτική ενότητα με τίτλο: «Διαχωρισμός μιγμάτων» της Χημείας Β΄ τάξης Γυμνασίου. Το παρόν εκπαιδευτικό λογισμικό έχει δημιουργηθεί και σχεδιαστεί σύμφωνα με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή έχουν ληφθεί υπόψη οι μηχανισμοί μάθησης και οι δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές στην κατανόηση των αντίστοιχων εννοιών. Βασική φροντίδα είναι η δραστηριοποίηση του μαθητή και η διαρκής ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός του. Η παρούσα πολυμεσική εφαρμογή περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους ενότητες: Συσκευή απόσταξης, απόσταξη, κλασματική απόσταξη, απόχυση, φυγοκέντριση, διήθηση, εξάτμιση, χρωματογραφία χάρτου, κοσκίνισμα, μαγνητικός διαχωρισμός. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα προγράμματα για τη δημιουργία γραφικών, για την επεξεργασία των κειμένων, για την καταγραφή ήχων, για την κατασκευή και δημιουργία 3D animation ως και διαδραστικών 3D animation. Επίσης, στο τέλος του λογισμικού υπάρχουν ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν οι ίδιοι οι μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 419)

Διαφορετικότητα στην συμπεριφορά που αναπτύσσουν οι μαθητές που φοιτούν στο Ενιαίο Λύκειο, κάνοντας χρήση των ΤΠΕ, με βάση το φύλο τους και την κατεύθυνση που παρακολουθούν

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να εξετάσει την διαφορετικότητα στην συμπεριφορά που αναπτύσσουν οι μαθητές που φοιτούν στο Ενιαίο Λύκειο κάνοντας χρήση των ΤΠΕ με βάση το φύλο τους και την κατεύθυνση που παρακολουθούν. Η μελέτη βασίστηκε στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από 76 μαθητές που φοιτούν σε Ενιαία Λύκεια της Ε’ περιοχής της Θεσσαλονίκης. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε 86 συνολικά μαθητές αλλά 10 μαθητές δεν απάντησαν. Για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων υλοποιήθηκαν επισκέψεις στα σχολεία που φοιτούν οι μαθητές του δείγματος μας. Η συγκεκριμένη μελέτη 1) επικεντρώνεται στον βαθμό στον οποίο οι μαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης που κατεξοχήν χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες για το ύψος των αμοιβών τους, 2) εξετάζει το επίπεδο στο οποίο οι μαθητές που παρακολουθούν την τεχνολογική κατεύθυνση έχουν καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με τους μαθητές των άλλων κατευθύνσεων, 3) αξιολογεί το βαθμό στο οποίο τα αγόρια προτιμούν την τεχνολογική κατεύθυνση περισσότερο σε σχέση με τα κορίτσια, τα οποία επιλέγουν να παρακολουθήσουν είτε την θεωρητική είτε την θετική κατεύθυνση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 422)

Διδασκαλία Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος με Υποστήριξη Τεχνολογικών Μέσων

Η Επίλυση Μαθηματικού Προβλήματος (ΕΜΠ) εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο της διδασκαλίας των μαθηματικών. Τα τελευταία χρόνια προωθείται η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών ως μέσο ανάπτυξης της μαθηματικής ισχύος του μαθητή και φυσικά της ικανότητάς του για ΕΜΠ. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης ενός λογισμικού στη διδασκαλία ενός μεταπτυχιακού μαθήματος που αποσκοπούσε στην βελτίωση της ικανότητας εκπαιδευτικών να επιλύουν και να διδάσκουν ΕΜΠ. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό WebCT ως συμπληρωματικό μέσο για την εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες ΕΜΠ, για επικοινωνία ιδεών και συζήτηση των προτεινομένων λύσεων. Ο συνδυασμός της διδασκαλίας στην τάξη και της ηλεκτρονικής μάθησης ήταν αποτελεσματικός. Φάνηκε να προωθεί την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους φοιτητές και να βελτιώνει την ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 925)

Διδάσκοντας το Μυκηναϊκό Πολιτισμό με τη Χρήση Διαδικτυακών Tεχνολογιών

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τους βασικούς στόχους και τις αρχές στις οποίες στηρίχτηκε η μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία του μυκηναϊκού πολιτισμού στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου. Η χρήση του λογισμικού αυτού ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και δίνει παράλληλα μια ζωντανή εναλλακτική προσέγγιση στη μάθηση, χωρίς αυτή να χάνει την επιστημονική της διάσταση. Το λογισμικό χρησιμοποιεί τις νεότερες τεχνολογίες σχεδιασμού στο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού, ενώ η δομή και οι ενότητές του είναι απόλυτα συμβατές με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, επιτρέποντας την αξιοποίησή του στη διδασκαλία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 362)

Διερεύνηση εκτιμήσεων φοιτητριών νηπιαγωγών στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ

Η εργασία αυτή διερευνά τις εκτιμήσεις δείγματος φοιτητριών νηπιαγωγών στις βασικές δεξιότητες χρήσης στις ΤΠΕ κατά την έναρξη του μαθήματος ‘Εισαγωγή στην Πληροφορική’, στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το δείγμα αποτέλεσαν 56 φοιτήτριες και τα δεδομένα συνελέγησαν με ερωτηματολόγιο. Οι εκτιμήσεις των φοιτητριών νηπιαγωγών ήταν ψηλότερες σε διαδικασίες που αφορούσαν στο γραφικό περιβάλλον Windows και στην επεξεργασία κειμένου-Word, ακολούθησαν διαδικασίες που αφορούσαν στη χρήση διαδικτύου και τελικά διαδικασίες που αφορούσαν στη χρήση λογιστικών φύλλων-Excel. Η κατοχή Η/Υ στο σπίτι επηρέασε τις εκτιμήσεις των φοιτητριών. Η αυτόνομη τεχνολογική εκπαίδευση των φοιτητριών νηπιαγωγών στις ΤΠΕ εμφανίζεται, προς το παρόν, ως αναγκαία. Συνδυαζόμενη με την κατάλληλη παιδαγωγική εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 335)

Διερεύνηση των μηχανισμών στήριξης τεκμηριωμένων επιστημονικών εξηγήσεων μαθητών δημοτικού στο πλαίσιο ενός προβλήματος οικολογίας

Οι τεκμηριωμένες εξηγήσεις αποτελούν πρωταρχικό στόχο της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. Παρ’ όλη τη σημαντικότητα του θέματος, οι μέχρι τώρα έρευνες εισηγούνται πως οι μαθητές του δημοτικού και γυμνασίου αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα κατά τις διαδικασίες λύσης σύνθετων επιστημονικών προβλημάτων, τα οποία είναι αναστοχαστικής φύσεως. Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου έχουμε αναπτύξει μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης με δυνατότητες ενσωμάτωσης αναστοχαστικής υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας. Το ερευνητικό μέρος εξετάζει τη διερεύνηση των μηχανισμών υποστήριξης των μαθητών κατά τη δημιουργία τεκμηριωμένων επιστημονικών εξηγήσεων. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε την άνοιξη του 2006 με 53 μαθητές έκτης δημοτικού, στο πλαίσιο μιας σύνθετης διερεύνησης οικολογίας. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζουμε τις σχεδιαστικές αρχές της διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης των δεδομένων σε σχέση με την παραγωγή τεκμηριωμένων εξηγήσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 390)

Διερεύνηση των στάσεων φοιτητών απέναντι σε παραδειγματικές βιντεοσκοπημένες χρήσεις λογισμικών

Τα τελευταία χρόνια, εφαρμογές που παρουσιάζουν παραδειγματικές βιντεοσκοπημένες χρήσεις λογισμικών (ΠΒΧΛ) με σκοπό την εκμάθηση των λειτουργιών των λογισμικών αυτών, γίνονται ολοένα και πιο διαδεδομένες. Η κατανόησή μας όμως για τους λόγους που μπορεί κάποιος να επιλέξει ή να απορρίψει τη χρήση των ΠΒΧΛ παραμένει περιορισμένη. Στόχοι της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων που διαμορφώνουν οι χρήστες που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά ΠΒΧΛ για να μάθουν ένα λογισμικό και η ανίχνευση των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Σαράντα έξι φοιτητές ελληνικού πανεπιστημίου συμμετείχαν σε ερευνητική δραστηριότητα που περιελάμβανε την παρακολούθηση ΠΒΧΛ, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και την πραγματοποίηση συνεντεύξεων αξιολόγησής τους. Οι φοιτητές ήταν θετικά προσκείμενοι απέναντι στις ΠΒΧΛ και τόνισαν ως πλεονεκτήματά τους την αναπαραστατικότητά τους, τις μειωμένες μεταγνωστικές απαιτήσεις τους και την ευκολία χρήσης τους. Οι βασικοί παράγοντες που διαφοροποίησαν τις στάσεις των φοιτητών ήταν τα χαρακτηριστικά του λογισμικού προς εκμάθηση, το επίπεδο γνώσεων τους, οι προηγούμενες στρατηγικές μάθησής τους και ορισμένα χαρακτηριστικά της παρουσίασης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 527)

Digital Concept Mapping Techniques for Teaching Historical Concepts

The development of specific educational software aiming at the construction and the elaboration of concept maps, has increasingly drawn attention to the introduction of concept mapping in class. By evaluating the ability of the students to form, understand and use historical concepts as of decisive importance for the development of historical understanding and thinking, we have planned a teaching model based on the construction of concept maps as cognitive tools for the teaching of History in a digital learning environment.
(Πλήθος ανακτήσεων: 692)

Δικτυακά μαθήματα Αστρονομίας

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια παροχής ενός εκπαιδευτικού πακέτου για το μάθημα της Αστρονομίας από απόσταση με τη χρήση της πλατφόρμας Moodle. Η σειρά των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (educational activities) που αναπτύξαμε απευθύνεται κυρίως στους μαθητές της Β/μιας εκπαίδευσης αλλά και σε ενήλικες που ενδιαφέρονται για την επιστήμη της Αστρονομίας. Επειδή όμως τα θέματα της αστρονομίας απαιτούν βασικές γνώσεις Φυσικής, κρίθηκε απαραίτητο να υπάρχει μια συμπληρωματική σειρά επιλεγμένων θεμάτων της. Ως κεντρικός άξονας του περιεχομένου των μαθημάτων έχουν ληφθεί τα ΑΠΣ των σχολικών βιβλίων με κάποιες ενδιαφέρουσες προσθήκες. Tο εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από διαδραστικές προσομοιώσεις, φωτογραφίες, βίντεο, φύλλα εργασίας, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ερωτηματολόγια, δραστηριότητες αναζήτησης μέσω Web για την υλοποίηση συνθετικών εργασιών και ομιλίες podcast.
(Πλήθος ανακτήσεων: 602)

Δικτυακή πύλη για το Ελεύθερο Λογισμικό και το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην Εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μία έντονη και συνεχώς αυξανόμενη δραστηριοποίηση στον τομέα της ανάπτυξης Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Ανάλογη κινητικότητα σε διεθνές επίπεδο εμφανίζεται και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ για την εκπαίδευση. Σημαντικός αριθμός χωρών αλλά και μεμονωμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υιοθετούν λύσεις λογισμικού ανοικτού κώδικα για την υποστήριξη τόσο της λειτουργίας των εργαστηρίων πληροφορικής όσο και της διδασκαλίας. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε μία δικτυακή πύλη, η οποία αναπτύχθηκε με στόχο την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το εκπαιδευτικό λογισμικό ανοικτού κώδικα. Ο δικτυακός τόπος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει βιβλιοθήκη λογισμικού ανοικτού κώδικα, δίνοντας στον χρήστη (εκπαιδευτικό ή μαθητή) τη δυνατότητα να αναζητήσει – βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων – εκπαιδευτικό λογισμικό. Αφού γίνει μία σύντομη επισκόπηση των κύριων στόχων του εγχειρήματος, θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση της αρχιτεκτονικής και των βασικών λειτουργιών του δικτυακού τόπου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 386)

Δημιουργία και Εφαρμογή εργαλείου ευρετηριοποίησης οπτικοακουστικών πληροφοριών μέσα από βιντεοβάσεις δεδομένων

Η χρήση οπτικοακουστικών πληροφοριών για την ανάλυση αλλά και υποστήριξη εκπαιδευτικών επεισοδίων είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται από πολλούς ερευνητές και αξιοποιείται τόσο από διδακτική όσο και από ερευνητική άποψη. Στην εισήγηση παρουσιάζεται ένα λογισμικό με δυνατότητες ψηφιοποίησης οπτικοακουστικών πληροφοριών, παραμετροποίησης βίντεο σύμφωνα με ελεύθερα επιλεγόμενα κριτήρια, αποθήκευσης και χειρισμού των παραμετροποιημένων σκηνών βίντεο μέσα από βιντεοβάση δεδομένων και αυτόματης συρραφής σκηνών με βάση τα επιλεγμένα από τον ερευνητή κριτήρια. Παρουσιάζεται επίσης σύντομα η εφαρμογή του εργαλείου αυτού στην ανάλυση βιντεσκοπημένων δι- δασκαλιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 504)

Δομή Εκπαιδευτικής Πύλης για Δια Βίου Ηλεκτρονική Εκπαίδευση

Σήμερα εταιρείες καινοτομικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα έρχονται αντιμέτωπες με την πρόκληση της διαρκούς εκπαίδευσης στους υπάλλήλους τους και την παροχή εξειδικευμένης γνώσης και κατάρτισης. Η παρουσία του εργαζόμενου σε χώρους εκπαίδευσης εκτός εταιρείας δεν ενδείκνυται λόγω κόστους αλλά και λόγω της απουσίας του από τη εταιρεία. Η ανάγκη να κατασκευαστεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον (knowledge and educational portal) που να καλύπτει τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού και παροχής συνεχούς κατάρτισης σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο εκπαιδευτικό πεδίο είναι επιτακτική. Σε αυτή την εργασία αρχικά μελετάται το περιεχόμενο μιας εκπαιδευτικής πύλης βασισμένο στις κατευθύνσεις του semantic web και προτείνεται μια διαδικασία σύνθεσης και παροχής εκπαιδευτικής ενότητας για ηλεκτρονική μάθηση. Παρουσιάζονται επίσης ορισμένες αντίστοιχες προσπάθειες στο Internet.
(Πλήθος ανακτήσεων: 578)

Δύο διδακτικές προτάσεις βασισμένες στο λογισμικό Αβάκιο Ε-Slate για την υποστήριξη των γλωσσικών μαθημάτων

Τα νέα Αναλυτικά προγράμματα προβάλλουν διαδικασίες βιωματικής μάθησης, ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, διερευνητικών διαδικασιών, χρήσης και αξιοποίησης της τεχνολογίας. Η χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να προσεγγίσει και να επεξεργαστεί σύνθετες πληροφορίες με ποικίλους συνδυασμούς. Στην παρούσα εργασία γίνεται η θεωρητική θεμελίωση ενός δευτερογενούς λογισμικού, που στηρίζεται στο Αβάκιο, ένα περιβάλλον που προσφέρει στους χρήστες εργαλεία υψηλού επιπέδου για τη σύνθεση εκπαιδευτικών μικροκόσμων της έμπνευσής τους. Πρόκειται για δύο σχέδια μαθημάτων που μπορούν να υποστηρίξουν το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση και το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 388)

e-ΑΡ.ΜΑ: Ένα ευέλικτο περιβάλλον για την ανάπτυξη Αυτο-ρυθμιζόμενης Μάθησης

Η παρούσα εργασία εξετάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός σεναρίου ανάπτυξης της αυτο-ρυθμιστικής δεξιότητας επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων μέσω σύγχρονων υπολογιστικών περιβαλλόντων. Η πιλοτική έρευνα που διεξήχθη σε μαθητές της Δ’ τάξης δημοτικών σχολείων της Αττικής, για τη δοκιμασία ενός θεωρητικού μοντέλου ανάπτυξης αυτής της δεξιότητας, κατέδειξε την αναγκαιότητα υποστήριξης του σεναρίου, σε συγκεκριμένο στάδιο, από σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης και την ταυτόχρονη παρουσία υπερμεσικού πληροφοριακού υλικού, που να υποστηρίζει τις σχετικές δραστηριότητες. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αντίστοιχων εκπαιδευτικών σεναρίων περιλαμβάνει την αξιοποίηση του προγράμματος Synergo, ενώ στην ανοιχτή πλατφόρμα Moodle αναρτάται πρόσθετο πληροφοριακό υλικό, του οποίου η χρήση γίνεται μέσα από συνοδευτικές του σεναρίου δραστηριότητες. Το θεωρητικό πλαίσιο σχεδιασμού του σεναρίου και των συνοδευτικών του δραστηριοτήτων δομήθηκε με βάση α) τις θεωρητικές θέσεις για την ανάπτυξη αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης, β) την πορεία επίλυσης προβλημάτων κατά Sternberg και γ) το αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 389)

e-Xaminer: Σύστημα αυτόματης και εξατομικευμένης εξέτασης και βαθμολόγησης

Στην εργασία μας παρουσιάζουμε ένα σύστημα αυτόματης εξέτασης και βαθμολόγησης διαγωνισμάτων που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται από τον Τομέα Πληροφορικής της Σχολής Ικάρων. Για τη χρήση του προγράμματος δεν απαιτείται καθόλου γνώση γλωσσών προγραμματισμού παρά μόνον μετατροπή των ερωτήσεων, των προβλημάτων και των απαντήσεων σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή. Το πρόγραμμα e-Xaminer υποστηρίζει μια ποικιλία εννέα ερωτήσεων και προβλημάτων, πράγμα που δίνει στον εξεταστή μεγάλη ευελιξία στην σχεδίαση του διαγωνίσματος. Ο e-Xaminer δίνει την δυνατότητα εξατομικευμένης εξέτασης μέσω ενός τύπου προβλημάτων που επιδέχονται παραμετροποίηση βάσει του αριθμού μητρώου του εξεταζόμενου ή τυχαίων αριθμών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 495)

Εμπειρίες και απόψεις υποψηφίων Μηχανικών Η/Υ αναφορικά με τη διδασκαλία της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η μελέτη αυτή στοχεύει στη διερεύνηση των εμπειριών και των απόψεων υποψηφίων Μηχανικών Η/Υ όσον αφορά στη διδασκαλία της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα, όσον αφορά: α) στα μαθήματα Πληροφορική Γυμνασίου (ΠΓ) και Εφαρμογές Πληροφορικής/Υπολογιστών Ενιαίου Λυκείου (ΕΠ/Υ), β) στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ), γ) στους εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής. Για τους σκοπούς της έρευνας, δημιουργήθηκε ένα online φόρουμ συζήτησης, στο οποίο συμμετείχαν 42 φοιτητές/ριες. Από την ανάλυση των μηνυμάτων προέκυψε ότι οι φοιτητές πιστεύουν πως τα μαθήματα ΠΓ και ΕΠ/Υ, όπως τα διδάχθηκαν, δεν διασφαλίζουν την ικανοποιητική εισαγωγή στην Πληροφορική. Αντίθετα, αξιολογούν το μάθημα ΑΕΠΠ ως χρήσιμη εισαγωγή στην αλγοριθμική. Θεωρούν βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση των μαθημάτων Πληροφορικής οι διδάσκοντες να έχουν επιστημονικό υπόβαθρο στην Πληροφορική και ζήλο για τη δουλειά τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 906)

Εμπόδια γνωστικών μηχανισμών κατά την διαχείριση της εισαγωγής των ΤΠΕ στην τάξη

Ο εκπαιδευτικός που διαχειρίζεται την μαθητεία του στο να διδάσκει με χρήση των ΤΠΕ έρχεται αντιμέτωπος με πολυπαραγοντικά προβλήματα. Αναπτύσσουμε τους καταγεγραμμένους περιορισμούς ορισμένων αυθόρμητων μηχανισμών σκέψης πολυπαραγοντικών προβλημάτων (χρήση εναλλακτικών υποθετικών, συσχετιστικός, αιτιακός) που οδηγούν σε επιφανειακές λύσεις στον χώρο της διδακτικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 294)

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Η διευρωπαϊκή, δια βίου εκπαίδευση και αξιολόγηση γλωσσών δημιουργεί σπουδαστές μικτών ικανοτήτων, δηλαδή ποικίλων γνωστικών δεξιοτήτων, ηλικίας, μόρφωσης, και εθνικότητας. Για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στη νέα πρόκληση ομοιογενών τύπων εξετάσεων στην ξένη γλώσσα, οφείλουμε να προσαρμόσουμε τα συστήματα αξιολόγησης ξένων γλωσσών στις ιδιαιτερότητες των εξεταζόμενων. Για το λόγο αυτό η χρήση των Προσαρμοστικών Συστημάτων Αξιολόγησης (ΠΣΑ) κρίνεται απαραίτητη, καθώς μπορούν να ανταποκριθούν σε εξατομικευμένες δεξιότητες, προτιμήσεις και επίπεδα. Με τη φιλοσοφία αυτή έχει δημιουργηθεί η προσαρμοστική δοκιμασία AILA που είναι τεστ κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα. Το παρόν άρθρο θα επικεντρωθεί στα είδη των ερωτήσεων της εξέτασης, εξηγώντας πως αυτά ανταποκρίνονται και προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες των εξεταζόμενων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 622)

Εισαγωγή

Το έργο Παιδεία Ομογενών στοχεύει στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην ελληνική διασπορά, μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτά επιδιώκεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η επιμόρφωση των αποσπώμενων και των ομογενών εκπαιδευτικών, η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ομογενείς μαθητές, καθώς και η δημιουργία δικτύων επικοινωνίας, βάσεων δεδομένων και δυνατοτήτων τηλεκπαίδευσης μέσα από το διαδίκτυο και τη δορυφορική τηλεόραση. Το έργο διαρθρώνεται σε τρεις βασικές δράσεις, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και σε οριζόντιες υποδράσεις που υποστηρίζουν το συνολικό έργο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 496)

Εκπαίδευση από απόσταση - παραδοσιακή εκπαίδευση. Στάσεις των φοιτητών για την πλατφόρμα e-class

Στην παρούσα έρευνα γίνεται μια πρώτη προσπάθεια αποτίμησης της διδασκαλίας του μαθήματος «Παιδαγωγικά» το οποίο διδάχτηκε με τον παραδοσιακό τρόπο στην τάξη αλλά και μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class) του ΤΕΙ Κρήτης. Η έρευνά μας, αποτελεί μελέτης περίπτωσης μιας υβριδικής προσέγγισης της διδασκαλίας. Το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο αποτελεί ένα κατάλληλα δομημένο ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους φοιτητές του μαθήματος. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά αναφορικά με τις στάσεις τους απέναντι στην εκπαίδευση από απόσταση κυρίως ως επικουρικό στοιχείο της διδασκαλίας. Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα εκτιμούν ότι έχουν σημαντική βοήθεια με την υβριδική αυτή διδακτική προσέγγιση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 786)

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στην Εκπαιδευτική Χρήση του Office: Από την Παρήχηση στην Πράξη

Στα πλαίσια έρευνας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου έτρεξε πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης πάνω σε θέματα εκπαιδευτικής χρήσης των Η/Υ. Η παρούσα εργασία θίγει ζητήματα που αφορούν στοιχεία μεθοδολογίας και βασικών αρχών σχεδιασμού επιμορφωτικών σεμιναρίων πάνω στην εκπαιδευτική χρήση του Office.
(Πλήθος ανακτήσεων: 889)

Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν συστήματα διάχυτου υπολογισμού: μια επισκόπηση

Η εργασία αυτή αποτελεί μια επισκόπηση των πρόσφατων προσπαθειών για τη δημιουργία και υλοποίηση εφαρμογών τηλεματικής και διάχυτου υπολογισμού σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ξεκινά με μια περιγραφή των αναγκών που καλύπτουν και των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι σημαντικότερες προσπάθειες που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό (κάποιες από τις οποίες συνεχίζουν να εξελίσσονται).
(Πλήθος ανακτήσεων: 443)

Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα για τη Διδασκαλία του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού: μια επισκόπηση

Η διδασκαλία σε αρχάριους προγραμματιστές των αρχών του ΟΟΠ με τη Java παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Πολλοί ερευνητές κατέληξαν ότι οι δυσκολίες αυτές οφείλονται σε ένα μεγάλο βαθμό στα χρησιμοποιούμενα προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραμματιστικών Περιβαλλόντων (ΕΠΠ) προκειμένου να εξαλειφθούν αυτά τα προβλήματα. Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια επισκόπηση πέντε ΕΠΠ προκειμένου να παρουσιασθούν τα χαρακτηριστικά τους καθώς και μια συγκριτική ανάλυση των κοινών χαρακτηριστικών αλλά και των διαφορών που συναντάμε σ’ αυτά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 651)

Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Η/Υ στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η εκπαιδευτική χρήση των Η/Υ συνέβαλε στην αντιμετώπιση σύνθετων γνωστικών και ψυχοπαιδαγωγικών δυσκολιών μίας μαθήτριας στα πλαίσια της λειτουργίας του Δ.Σ. του Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία».
(Πλήθος ανακτήσεων: 622)

Εκπαιδευτική Καινοτομία στο Σχολείο με την Υποστήριξη Τ.Π.Ε.: Πιλοτικά Αποτελέσματα από Έρευνα Ερωτηματολόγιου

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε πιλοτικά αποτελέσματα από έρευνα ερωτηματολόγιου με στόχο την καταγραφή των στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τεχνολογικά υποστηριζόμενες καινοτόμες εκπαιδευτικές σχεδιάσεις. Η «καινοτομία» αναφέρεται στην εφαρμογή προσεγγίσεων που διαφοροποιούνται από τη συνήθη οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών διεθνώς, όπως πχ. η συνεργατική μάθηση, η μάθηση με ανάπτυξη έργου, η εμπλοκή εξωσχολικών φορέων στην εκπαίδευση, κ.ά.. Η έρευνα εστιάζει στο να καταγράψει τις προδιαθέσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε τέτοιες σχεδιάσεις καθώς και την εξοικείωσή τους με τεχνολογικά εργαλεία που τις καθιστούν εφικτές και αποδοτικές. Τα πρώτα στοιχεία μας υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν σε μεγάλο βαθμό εξοικείωση με την χρήση της τεχνολογίας, βλέπουν θετικά την περίπτωση εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων στην διδασκαλία, αλλά λόγω μηδενικής εμπειρίας και εκπαίδευσης σε ανάλογες χρήσεις των Τ.Π.Ε. είναι απαραίτητη η επιμόρφωσή τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 851)

«Εμείς είμαστε με την ψυχή στο στόμα να προλάβουμε»: Η πρόσληψη μιας τεχνολογικής καινοτομίας με όρους της Θεωρίας της Δραστηριότητας

Η εργασία αυτή εστιάζεται στους τρόπους με τους οποίους εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης προσλαμβάνουν μια καινοτομία με όρους της πρακτικής τους. Η Θεωρία της Δραστηριότητας χρησιμοποιείται ως το θεωρητικό πλαίσιο διαμέσου του οποίου εξετάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την καινοτομία. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι κοινός παρονομαστής όλων των ενστάσεων που προέβαλαν οι εκπαιδευτικοί ήταν ο χρόνος. Υποστηρίζεται ότι για τη μετεξέλιξη της υπάρχουσας εκπαιδευτικής πρακτικής δεν επαρκεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ αλλά παράλληλα απαιτείται αλλαγή των αντικειμενικών συνθηκών οι οποίες οδήγησαν στη διαμόρφωση της πρακτικής αυτής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 376)

Ενα Ανοικτό Μαθησιακό Περιβάλλον (ΑΜΑΠ) στην περιοχή της Οπτικής

Στην εργασία αυτή περιγράφεται η δομή και οι σχεδιαστικές αρχές ενός εικονικού εργαστηρίου κατάλληλου για τη σύνθεση διατάξεων Γεωμετρικής και Κυματικής Οπτικής και τη μελέτη οπτικών φαινομένων. Περιγράφονται ταυτόχρονα η σκοπιμότητα συμπληρωματικών χώρων που προσαρμόζονται λειτουργικά και παιδαγωγικά στο περιβάλλον.
(Πλήθος ανακτήσεων: 611)

Ένα διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης και η διασυνδεσή του με την αυτοεκτίμηση και το κέντρο ελέγχου

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε ένα Δικτυακό εργαλείο αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου το οποίο δημιουργήθηκε με χρήση της αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού Java. Με το εργαλείο αυτό καταγράφηκαν οι απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές σε δυο τεστ στο μάθημα της Γενικής Φυσικής και παρακολουθήθηκε η πορεία των απαντήσεων του μαθητή μέχρι να αποφασίσει για την επιλογή του σε συγκεκριμένη ερώτηση. Από την καταγραφή των διαδρομών του μαθητή μέχρι να επιλέξει την απάντηση μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τις ψυχολογικές εννοιολογικές κατασκευές του κέντρου ελέγχου και της αυτοεκτίμησης του φοιτητή. Τα αποτελέσματα καταγράφονται σε βάση δεδομένων η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται από το κέντρο εκπαίδευσης ή/και τον εκπαιδευόμενο για την παρακολούθηση της εξελικτικής του πορείας ενώ η διεπαφή της εφαρμογής είναι απλή και επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να δημιουργεί πολύ εύκολα νέα τεστ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 510)

Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό με τη μορφή ηλεκτρονικού παιχνιδιού για την εκμάθηση βασικών εννοιών σχετικών με τη μνήμη των υπολογιστών

Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λο- γισμικού με τη μορφή ηλεκτρονικού παιχνιδιού για την εισαγωγή μαθητών Λυκείου σε έννοιες σχετικές με τη μνήμη των υπολογιστών καθώς και η αξιολόγηση του λογισμικού ως προς τη μαθησιακή του αποτελεσματικότητα και την αποδοχή του από τους μαθητές. Το λογισμικό, που σχεδιάστηκε σύμφωνα με αρχές σχεδίασης εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών και με βάση το περιεχόμενο και τους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών Πληροφορικής, ενθαρρύνει την ενεργό μάθηση μέσα σε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον που συνδυάζει την πρόσβαση σε υπερμεσικό μαθησιακό υλικό υπό μορφή ιστοσελίδων με το παι- χνίδι. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν ότι επέφερε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα και ότι άσκησε θετική επίδραση στις αντιλήψεις των μαθητών για τη μνήμη των υπολογιστών. Επιπλέον, οι μαθητές ανέφεραν ικανοποίηση από τη χρήση του λογισμικού, το οποίο βρήκαν ενδιαφέρον, διασκεδαστικό και χρήσιμο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 409)

Ένα Μοντέλο Σχεδίασης Πολυμεσικού Περιβάλλοντος Μάθησης για τη Διδασκαλία του Προγραμματισμού στην Γ΄ Λυκείου

Η μέχρι τώρα έρευνα πάνω στην εκπαιδευτική χρήση των πολυμέσων στα σύνθετα πεδία γνώσης χαρακτηρίζεται από αντικρουόμενα συμπεράσματα. Πιθανή αιτία για την ασυνέπεια των εμπειρικών αποτελεσμάτων είναι ότι στις παλαιότερες και υπάρχουσες σχεδιάσεις πολυμεσικών συστημάτων μάθησης παραβλέπονται σημαντικές παραμέτροι οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ενσωματωθεί μέσα στη σχεδίαση των συστημάτων αυτών έτσι ώστε να εγγυάται η αποτελεσματικότερη μάθηση. Μια στροφή προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιείται από τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Ξεκινώντας από εδραιωμένες θεωρίες πολυμεσικής μάθησης, επιχειρήσαμε τη θεώρηση ενός ευρύτερου πλαισίου στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη κάποιες από τις παραμέτρους αυτές. Οι παράμετροι που ενσωματώθηκαν στο προτεινόμενο μοντέλο σχεδίασης πολυμεσικού περιβάλλοντος μάθησης είναι: a) το επίπεδο προηγούμενης γνώσης του μαθητή, β) η ενδογενής και η θετική γνωστική υπερφόρτωση, γ) η παρεχόμενη προς το μαθητή υποστήριξη και δ) η ενεργός επεξεργασία την οποία το σύστημα καλεί το μαθητή να κάνει. Ως πεδίο εφαρμογής επιλέχθηκε το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης του λυκείου. Η αρχιτεκτονική του συστήματος που υλοποιήθηκε βασίστηκε στην τεχνολογία των αντικειμένων μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 481)

Ένα πρωτότυπο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προσωπικού για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το συγκεκριμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρουσιάζεται για πρώτη φορά και αφορά στη διαχείριση του προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Διευθύνσεις και Γραφεία. Αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διοικητικών διεργασιών που εκτελούνται στις Διευθύνσεις, στην αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών έκδοσης διοικητικών πράξεων και στην εξυπηρέτηση των Σχολικών Μονάδων. Δημιουργεί έναν ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε εκπαιδευτικό, ο οποίος περιέχει όλα τα υπηρεσιακά του στοιχεία και όλες τις θέσεις που κατέχει, από τη στιγμή ανάληψης υπηρεσίας στη συγκεκριμένη Δ/νση. Καταγράφει το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαιδευτικής κοινότητας και παρουσιάζει με κατάλληλη εξουσιοδότηση, στοιχεία που αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για κάθε γραφείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Γενικός σκοπός του Πληροφοριακού Συστήματος είναι αφενός η ταχύτερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αλλά, κυρίως, η αποτελεσματικότερη διαχείριση του ποικιλόμορφου προσωπικού της Εκπαίδευσης από τους Διευθυντές και τους Προϊστάμενους Γραφείων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων. Το εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα έχει σχεδιαστεί πρωτότυπα για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου, η λειτουργία της οποίας τα τελευταία 2 έτη στηρίζεται σε αυτό. Τονίζεται ότι αντίστοιχο Πληροφοριακό Σύστημα δεν λειτουργεί σε κανένα γραφείο και καμία Διεύθυνση της χώρας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 773)

Εναύσματα μετάβασης στην πολλαπλασιαστική στρατηγική κατά την κατασκευή δυναμικών σχημάτων με χρήση γλώσσας προγραμματισμού

Το άρθρο αυτό εστιάζει στην παρουσίαση μίας έρευνας που μελέτησε τους ίδιους μαθητές σε δύο διαδοχικές φάσεις (Α’, Β’ Γυμνασίου) κατά την εμπλοκή τους σε δύο παρεμφερείς δραστηριότητες κατασκευής δυναμικών σχημάτων με υπολογιστικά εργαλεία. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι στρατηγικές κατασκευής που ανέπτυξαν οι μαθητές όπως αυτές εμφανίστηκαν στα πλαίσια των διαφορετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και οι παράγοντες – τα εναύσματα μετάβασης – που φάνηκε να υποστηρίζουν αυτή την εξέλιξη. Η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε το ρόλο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υπολογιστικού περιβάλλοντος αλλά και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 669)

Εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις στο πλαίσιο παιδαγωγικής αξιοποίησης Logo-like περιβάλλοντος

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας για την εισαγωγή βασικών προγραμματιστικών εννοιών, όπως της διαδικασίας και της μεταβλητής, σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού στο πλαίσιο εφαρμογής ενός διαθεματικού εκπαιδευτικού σεναρίου με αξιοποίηση του προγραμματιστικού πολυμεσικού περιβάλλοντος MicroWorlds Pro. Η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση εφαρμόστηκε πιλοτικά στο μάθημα της Διερεύνησης στη Σχολή Χιλλ κατά το σχολικό έτος 2003-2004 εστιάζοντας στην υποστήριξη εναλλακτικών μορφών πειραματισμού, διερεύνησης, οικοδόμησης της γνώσης, έκφρασης και επικοινωνίας για μαθητές και δασκάλους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1117)

Εννοιολογικά Cartoons: Μια πολυμεσική εφαρμογή για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού

Πολλές σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές επιβεβαιώνουν την αντίληψη ότι τα κινούμενα σχέδια μπορούν να διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να επηρεάσουν θετικά την απόδοση των μαθητών, όταν χρησιμοποιούνται ως βοηθητικό μέσο διδασκαλίας. Αποτελούν έναν νέο ενδιαφέρον και ευχάριστο διδακτικό εργαλείο για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιτυχή παιδαγωγικά μοντέλα, καθώς επιδιώκεται η διδασκαλία επιστημονικών θεμάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συνδέοντας τις εμπλεκόμενες έννοιες με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Τα κινούμενα σχέδια-cartoons αποτελούν μια σειρά διαδοχικών σχεδίων που αφηγούνται μια ιστορία, διαπραγματεύονται ένα κεντρικό θέμα και εμπεριέχουν τα στοιχεία της αφήγησης και του animation. Θέλοντας να διαπιστώσουμε το κατά πόσο οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διευκολύνονται αλλά και αρέσκονται στη διδασκαλία με τη χρήση κινουμένων σχεδίων, κατασκευάστηκε μια πολυμεσική εφαρμογή, που αποτελεί προέκταση των εννοιολογικών cartoons (concept cartoons) και η οποία θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διδασκαλία σε πραγματικό σχολικό περιβάλλον, προκειμένου να αξιολογηθεί και να διαπιστωθεί η πραγματική της συμβολή στη διδακτική πρακτική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 829)

Ενσωμάτωση η-Διαλέξεων σε Δραστηριότητες Υβριδικής Μάθησης

Η χρήση ψηφιοποιημένων διαλέξεων (η-διαλέξεων) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει την υλοποίηση ευέλικτων μορφών υβριδικής μάθησης. Η εργασία αυτή συγκρίνει τα επίπεδα μάθησης δύο ομάδων σπουδαστών που παρακολούθησαν το ίδιο μαθησιακό υλικό με μορφή παραδοσιακής διάλεξης και με χρήση η-διάλεξης αντίστοιχα. Στη συνέχεια οι σπουδαστές και των δύο ομάδων απάντησαν σε ερωτήσεις ανασκόπησης και έθεσαν τις δικές τους διευκρινιστικές ερωτήσεις προς το διδάσκοντα. Δεν καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο επίπεδο γνώσης των δύο ομάδων, όμως οι σπουδαστές στην ομάδα η-διάλεξης έθεσαν σημαντικά λιγότερες ερωτήσεις σε σύγκριση με την ομάδα της παραδοσιακής διάλεξης. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι οι σπουδαστές μπορούν να προετοιμαστούν αποδοτικά σε εισαγωγικό επίπεδο παρακολουθώντας είτε την παραδοσιακή είτε τη ψηφιοποιημένη διάλεξη. Όμως στη συγκεκριμένη σχεδίαση ο διαχωρισμός της φάσης μελέτης (παρακολούθηση η-διάλεξης) και της φάσης εμβάθυνσης (σχολιασμός ερωτημάτων) επέδρασε αρνητικά στο διάλογο διδάσκοντος-σπουδαστών. Στην εργασία συζητούνται ακόμη οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην ευέλικτη χρήση ψηφιοποιημένων διαλέξεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 605)

Ένταξη των ΤΠΕ στη Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία των Ρημάτων της Αρχαιοελληνικής γλώσσας σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Η εισήγηση πραγματεύεται τον προβληματισμό γύρω από τη χρήση των υπολογιστών στην ελληνική εκπαίδευση με έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία των δυσλεξικών μαθητών. Καταδεικνύει την ανάγκη να αναπτυχθούν συστήματα γλωσσικής διδασκαλίας που να στηρίζονται στη σύγχρονη φιλοσοφία του τεχνολογικού γραμματισμού, ώστε οι δυσλεξικοί μαθητές, και όχι μόνο, να ενταχθούν σε μία διαφοροποιημένη εκπαιδευτική διαδικασία, που να ενδυναμώνει την ικανότητα μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζει την εκπαιδευτική πρόταση ενός λογισμικού που διευκολύνει την εκμάθηση των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής και απευθύνεται ευρύτερα σε μαθητές γυμνασίου και εκπαιδευτικούς. Στην εισήγηση δίνονται ενδελεχείς πληροφορίες για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εμποδίων αφομοίωσης της γραμματικής χάρη στην αξιοποίηση του λογισμικού στο σχολείο ή στο σπίτι.
(Πλήθος ανακτήσεων: 512)

Ένταξη του Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο Πιλοτική έρευνα σε εξέλιξη

Τη σχολική χρονιά 2006-2007 συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό-εκπαιδευτικό λογισμικό (ΕΛ) θα συνοδεύει τα νέα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών και τις διδακτικές προσεγγίσεις των δασκάλων του Δημοτικού σχολείου. Είναι γνωστό ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ένταξη του ΕΛ στη διδακτική πράξη και την μαθησιακή διαδικασία είναι όχι μόνο ο εξοπλισμός των σχολείων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα αλλά και η επιμόρφωση των δασκάλων στη χρήση και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού. Περισσότερο δε σημαντικό είναι και οι μέθοδοι με τις οποίες οι δάσκαλοι θα εντάξουν το ΕΛ στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης. Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστούν: α) βασικά θέματα που αφορούν στην ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών( ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη και στη θεωρητική υποστήριξη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και β) ο σχεδιασμός διετούς έρευνας για την ένταξη του ΕΛ στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 389)

Επίδραση του φύλου στις συνεργατικές στρατηγικές μαθητών προσχολικής ηλικίας

Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι συνεργατικές συμπεριφορές παιδιών προσχολικής ηλικίας που λαβαίνουν χώρα στο πλαίσιο συνεργατικής επίλυσης προβλήματος. Η συνεργατική δραστηριότητα έλαβε χώρα με τη χρήση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, Incredible Machine. Τα ερωτήματα της έρευνας αφορούν στην επίδραση του φύλου στις συνεργατικές συμπεριφορές που αποτυπώνονται διαμέσου της λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη κάθε ομάδας, αλλά και στη διανομή ή ισομερή χρήση του ποντικιού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 555)

Επίλυση προβλημάτων μηχανικής του άκαμπτου σώματος, στο τεχνολογικά σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαστήριο φυσικών επιστημών

Στην εργασία αυτή περιγράφονται τέσσερα πειράματα που χαρακτηρίζονται από την ευκολία εκτέλεσής τους, την χρήση (και) ψηφιακών τεχνολογιών, τον ενιαίο τρόπο αξιολόγησής μέσω του οποίου ελέγχεται η ικανότητα των φοιτητών ή και των μαθητών να διατυπώνουν υποθέσεις να συλλέγουν επεξεργάζονται και παρουσιάζουν πειραματικά δεδομένα να επιλύουν προβλήματα καθώς και να αντιλαμβάνονται τη σχέση τεχνολογίας και επιστήμης μέσα από το χειρισμό των Τ.Π.Ε. Επιδιώκεται επίσης να προσδιοριστεί το εάν η ικανότητα των φοιτητών να επιλύουν προβλήματα βελτιώνεται ως αποτέλεσμα της συνεργατικής πρακτικής εργασίας στο εργαστήριο. Στους φοιτητές δεν δίνονται οδηγίες τύπου «οδηγού μαγειρικής», αλλά αναμένεται να σχεδιάσουν μόνοι τους την πειραματική διαδικασία γνωρίζοντας το στόχο του πειράματος, και τον εξοπλισμό που τους διατίθεται. Η έκβαση είναι προκαθορισμένη, η προσέγγιση είναι παραγωγική και η διαδικασία παράγεται από τους φοιτητές. Πριν την προσέλευσή τους στο εργαστήριο για την εκτέλεση του πειράματος οι φοιτητές έχουν διδαχθεί τη φυσική θέματος με το οποίο θα ασχοληθούν και έχουν συμπληρώσει και επιδώσει στον εκπαιδευτικό μια προεργαστηριακή εργασία που είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ελέγχεται η δυνατότητά τους να έχουν το καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα με την εκτέλεση των πειραμάτων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εργασίας δύο φοιτητών του φυσικού τμήματος που εργάστηκαν στη φυσική του άκαμπτου σώματος, θεματική που οι ίδιοι επέλεξαν. Άλλες τέσσερις ομάδες φοιτητών εργάστηκαν σε διαφορετικές θεματικές με παρόμοια αποτελέσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 683)

Επισκόπηση των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραμματισμού ΗΥ

Για την εισαγωγή στον προγραμματισμό των ΗΥ συχνά χρησιμοποιούνται επαγγελματικά περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών που δεν έχουν σχεδιαστεί για διδασκαλία ιδιαίτερα για νεαρές ηλικίες. Στην παρούσα εργασία γίνεται επισκόπηση περιβαλλόντων εκπαίδευσης στον προγραμματισμό ΗΥ και προτείνεται ένα σύστημα ταξινόμησης. Οι προτεινόμενες κατηγορίες προβάλλονται σε διάφορες διαστάσεις όπως τα υποδείγματα προγραμματισμού και οι ηλικιακές περίοδοι εφαρμογής. Στόχος της εργασίας είναι η υποστήριξη του διδακτικού σχεδιασμού για τον προγραμματισμό και τις διαθεματικές εφαρμογές του καθώς και η επικαιροποίηση του προσανατολισμού των σχετικών ερευνών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 737)

Εξ Αποστάσεως Διαπολιτισμική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EarlyStatistics

Στο άρθρο γίνεται σύντομη επισκόπηση του νέου Ευρωπαϊκού προγράμματος EarlyStatistics, το οποίο στοχεύει, μέσα από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αναβάθμιση της διδασκαλίας και μάθησης της Στατιστικής στα σχολεία της Ευρώπης. Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του διαδικτύου για να προσφέρει υψηλής ποιότητας επιμόρφωση σε γεωγραφικά διασκορπισμένους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Κατώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διαδικτυακή Γνωσιακή Βάση που αναπτύσσεται στα πλαίσια του προγράμματος, θα παρέχει πρόσβαση σε σύγχρονα και ποιοτικά εγγυημένα παιδαγωγικά μοντέλα, διδακτικές προσεγγίσεις, ψηφιακά υλικά και μέσα, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου και ευέλικτου προγράμματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με τη Στατιστική Εκπαίδευση. Η Γνωσιακή Βάση θα προσφέρει επίσης υπηρεσίες για επικοινωνία και διαπολιτισμική συνεργασία των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών. Η βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμη εκμετάλλευση της Γνωσιακής Βάσης θα διασφαλιστούν μέσω της υποστήριξης πολύγλωσσων διεπαφών και διαδικτυακών υπηρεσιών που θα επιτρέπουν την συσσώρευση συλλογικής γνώσης από τους χρήστες του συστήματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 220)

Εξοικείωση με Διαλογικά Συστήματα μέσω Σχεδίασης Δραστηριοτήτων με το Συγγραφικό Εργαλείο του Συστήματος RETUDIS

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εξοικείωση μεταπτυχιακών φοιτητών με τα διαλογικά συστήματα. Οι φοιτητές κλήθηκαν να συμμετέχουν στη σχεδίαση διαλογικών δραστηριοτήτων για εξατομικευμένη μάθηση με χρήση του συγγραφικού εργαλείου του διαλογικού συστήματος ReTuDiS (Reflective Tutorial Dialogue System). Παρουσιάζουμε το συγγραφικό εργαλείο του συστήματος και τις φάσεις εργασίας των φοιτητών για την επιλογή και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την ανάπτυξη διαλογικών δραστηριοτήτων. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης του συγγραφικού εργαλείου ως εκπαιδευτικού μέσου εξοικείωσης με τα διαλογικά συστήματα και εξάγονται συμπεράσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 365)

Φως και Χρώμα: Μάθηση με Διερεύνηση και με τη Βοήθεια Υπολογιστή

Η μελέτη διαπραγματεύεται το σχεδιασμό και την αξιοποίηση του ODRES™, ενός εργαλείου το οποίο σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της επιστήμης στη δημοτική εκπαίδευση. Το ODRES™ εμπλέκει τους μαθητές σε ένα διερευνητικό πλαίσιο μάθησης αναφορικά με το φως και το χρώμα των σωμάτων με στόχο την επίλυση της κλοπής ενός διαμαντιού και, παρέχει υποστήριξη στην προσπάθεια διερεύνησης των μαθητών με διάφορα εργαλεία, όπως το εργαλείο προσομοίωσης το οποίο προσομοιώνει την επίδραση μιας έγχρωμης φωτεινής πηγής στο χρώμα ενός αντικειμένου και το μεγεθυντικό φακό ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να πραγματοποιούν λεπτομερείς παρατηρήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ODRES™ μπορεί να υποβοηθήσει σημαντικά τη γνωστική εμπλοκή των μαθητών για να κατανοήσουν έννοιες για το φως και το χρώμα των αντικειμένων, αλλά χρειάζεται συστηματική βοήθεια ώστε να υποστηρίζεται η γνωστική ενασχόληση των μαθητών με τις αντίστοιχες έννοιες και να μην περιορίζονται σε μηχανιστική μόνο χρήση του λογισμικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 634)

Φύλο και ΤΠΕ: Η περίπτωση των Μουσουλμάνων γυναικών της Θράκης

Αυτό το άρθρο βασίζεται στην έρευνα που έγινε στην περιοχή του Ν. Ροδόπης μεταξύ γυναικών μελών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Δ. Θράκης προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση των γυναικών αυτών με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο άρθρο παρουσιάζονται δημογραφικά στοιχεία και οι σπουδές των γυναικών, γίνεται περιγραφή το που ή πως οι συμμετέχουσες στην έρευνα ήρθαν σε επαφή με τους Η/Υ, τους λόγους που τους χρησιμοποιούν, τη σχέση τους με το Διαδίκτυο, καθώς και κάποιες επικοινωνιακές τους ανάγκες και εμπειρίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 515)

Γραμματισμός και τεχνολογικός γραμματισμός

Στο παρόν κείμενο υποστηρίζεται ότι δεν είναι δυνατό να συζητήσουμε σήμερα θέματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ στην (γλωσσική) εκπαίδευση, αν δε λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και δε συζητήσουμε την πολύ πλούσια παράδοση που σχετίζεται με τις πιθανές επιπτώσεις που έχει η διάδοση του γραμματισμού στις κοινωνίες. Το θέμα συζητείται με αφετηρία ένα σχετικό απόσπασμα από το Φαίδρο του Πλάτωνα, ο δε προβληματισμός επεκτείνεται στις ΤΠΕ ως μέσα πρακτικής γραμματισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 767)

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στις προτάσεις διδασκαλίας της ιστορίας στην εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας

Οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στην εφαρμογή νέου τύπου μαθησιακών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας, που στηρίζονται στη μελέτη και επεξεργασία ιστορικών πηγών, στη διαθεματική προσέγγιση της ιστορικής γνώσης, καθώς και στην ενθάρρυνση της συνεργατικής μάθησης. Η δημιουργία της εκπαιδευτικής πύλης του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί μια προσπάθεια διάχυσης εκπαιδευτικού υλικού και προτάσεων διδασκαλίας με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Η εργασία διερευνά τις προτάσεις για την ιστορία που είναι καταχωρημένες στην εκπαιδευτική πύλη, όσον αφορά στους στόχους τους, στον τρόπο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι σχεδιαστές των σεναρίων το ρόλο των Νέων Τεχνολογιών στην ιστορία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 536)

Η χρήση ηλεκτρονικών πηγών στο διδακτικό περιβάλλον της Ιστορίας

Στο παρόν κείμενο επιλέγονται οι ηλεκτρονικές πηγές για το μάθημα της Ιστορίας ως αντικείμενο διδακτικού στοχασμού και αντίστοιχης πραγμάτευσης. Παρουσιάζεται αρχικά η σημασία της χρήσης πηγών στο μάθημα της Ιστορίας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην έννοια των ηλεκτρονικών ιστορικών πηγών αυτοδύναμα και σε σχέση με άλλες ιστορικές πηγές. Παρατίθενται ενδεικτικά ερευνητικά δεδομένα σχετικά με εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χρήση ηλεκτρονικών πηγών για το μάθημα της Ιστορίας, τα οποία παράλληλα αναδεικνύουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την ενίσχυση των χρηστών με τις κατάλληλες μεθοδολογικές τεχνικές. Τέλος, ως παράδειγμα ανάλυσης ηλεκτρονικής εφαρμογής, στηριγμένης σε ιστορικές πηγές, επιλέγεται ένα περιβάλλον μάθησης το οποίο είναι οργανωμένο σε βάση δεδομένων. Συγκεκριμένα, αναλύεται μία εκπαιδευτική εφαρμογή που σχεδιάστηκε για το μάθημα της Ιστορίας με το εκπαιδευτικό λογισμικό «E-Slate», στα πλαίσια του προγράμματος «Seed».
(Πλήθος ανακτήσεων: 567)

Η Χρήση της Πληροφορικής στη Διδασκαλία της Φυσικής: Διδακτικές Παρεμβάσεις σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Βασικός σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση των αποτελεσμάτων της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Φυσικής σε μαθητές με δυσκολίες μάθησης. Η εργασία αφορά μία εφαρμογή του εκπαιδευτικού λογισμικού Socrates στη διδασκαλία της οπτικής στη Β΄ Γυμνασίου, σε συνδυασμό με τη χρήση εργαστηριακού υλικού για την ενότητα της οπτικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 276)

Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών για την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και η χρήση διαδικτυακού εργαλείου για την αξιολόγηση απόκτησής τους

Στο άρθρο αυτό διερευνάται η σχέση της γνωστικής επίδοσης στις Φυσικές Επιστήμες με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τον αριθμό των προσπαθειών για την επιλογή της σωστής απάντησης σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, θεωρώντας αυτόν τον αριθμό ως δείκτη αποτύπωσης της μεταγνωστικής δεξιότητας. Κατά τη διαδικασία πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση με τη χρήση εφαρμογών που δημιουργηθήκαν με τα Λογισμικά Interactive Physics και Modellus. Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η χρήση των ΤΠΕ συμβάλλει στην αύξηση και τη διατήρηση της γνωστικής επίδοσης κυρίως με τη χρησιμοποίηση του Λογισμικού Modellus.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1729)

Η Χρήση του Μαθησιακού Στυλ στα Προσαρμοζόμενα Εκπαιδευτικά Υπερμέσα

Η επιτυχία μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας δε μπορεί παρά να συναρτάται και από τα ιδιαίτερα μαθησιακά χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και την επιτυχή ενσωμάτωση τους στη διδακτική προσέγγιση που ανά περίσταση επιλέγεται. Τα χαρακτηριστικά αυτά, ομαδοποιημένα ανάλογα με την προτεινόμενη από κάθε θεωρία τυπολογία, συνιστούν τα μαθησιακά στυλ. Έχοντας ως δεδομένο ότι η προσαρμογή του διδακτικού στυλ θεωρείται σημαντική για να επιτευχθεί αποτελεσματική μάθηση, οι θεωρίες των μαθησιακών στυλ έρχονται να προσθέσουν μια ακόμη διάσταση στο ευρύ πεδίο της εξατομίκευσης των περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης. Η παρούσα εργασία ερευνά τη σημασία του μαθησιακού στυλ, καθώς και τις προκείμενες που ορίζει ως προς την απτή μορφή της προσαρμογής, και προτείνει ένα νέο τρόπο σχεδιασμού εξατομικευμένων περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης. Εν συνεχεία, παρουσιάζουμε και αναλύουμε τα αποτελέσματα του πειράματος που πραγματοποιήσαμε εντός ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης, με στόχο να διερευνήσουμε τις ενδεχόμενες μορφές της προσαρμογής στο μαθησιακό στυλ, καθώς και το βαθμό της αποτελεσματικότητας αυτής της εξατομικευμένης προσέγγισης στην διαδικτυακή εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 729)

Η Διαισθητική Ασαφής Λογική ως Καινοτόμο Μέσο Μοντελοποίησης: Εφαρμογή στην Επαγγελματική Μάθηση

Η διαισθητική ασαφής λογική επεκτείνει την ασαφή λογική προς την κατεύθυνση της δυνατότητας διατύπωσης της αβεβαιότητας και της διστακτικότητας κατά τη μοντελοποίηση διαδικασιών συμπερασματολογίας. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί καινοτόμο μέσο αξιολόγησης, κυρίως ποιοτικών δεδομένων, που προκύπτουν στα πλαίσια της εκπαιδευτικής έρευνας και ως τέτοιο προτείνεται στην παρούσα εργασία. Αρχικά παρέχεται ένα βασικό γνωστικό υπόβαθρο της διαισθητικής ασαφούς λογικής και περιγράφεται η δυνατότητα αξιοποίησής της για την επέκταση των ασαφών συστημάτων (Fuzzy Inference Systems, FIS) σε διαισθητικά ασαφή συστήματα (Intuitionistic Fuzzy Systems, IFS). Ακολούθως περιγράφεται ένα θεωρητικό σχήμα εξαγωγής αξιολογικών κρίσεων σχετικά με την ποιότητα της επαγγελματικής μάθησης με βάση παραμέτρους που την επηρεάζουν. Χρησιμοποιώντας δεδομένα που προέκυψαν από συγκεκριμένο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης καθηγητών προτείνεται ένα IFS το οποίο υλοποιεί το παραπάνω σχήμα και επεκτείνει τις δυνατότητες προγενέστερου, αντίστοιχου, FIS. Από τη σύγκριση των εξόδων των δυο συστημάτων προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν στην προτεινόμενη μοντελοποίηση δεδομένων με χρήση της διαισθητικής ασαφούς λογικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 219)

Η Διδασκαλία των Πολυμέσων και του Προγραμματισμού με το Λογισμικό Microworlds Pro

Το εκπαιδευτικό λογισμικό Microworlds Pro έχει αποδειχθεί ένα πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο. Βρίσκει άριστη εφαρμογή τόσο στην ενότητα των Πολυμέσων όσο και στη διδασκαλία των βασικών αρχών του Προγραμματισμού. Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε διάφορες διδακτικές πρακτικές από τη χρήση του στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 284)

Η Ελληνική Κλίμακα Αυτεπάρκειας στη Χρήση Υπολογιστή

Η εργασία παρουσιάζει την ερευνητική δουλειά που έγινε στα πλαίσια μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της πρώτης συγγραφέως με θέμα «Κατασκευή κλίμακας μέτρησης της αυτεπάρκειας σχετικά με τη χρήση υπολογιστή». Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η κατασκευή της πρώτης ελληνικής κλίμακας αυτεπάρκειας στη χρήση υπολογιστή και η αξιολόγηση των ψυχομετρικών της χαρακτηριστικών. Η Ελληνική Κλίμακα Αυτεπάρκειας στη Χρήση Υπολογιστή (Ε.Κ.Α.Χ.Υ.) κατασκευάστηκε με βάση τις ήδη υπάρχουσες διεθνώς αντίστοιχες κλίμακες, αποτελείται από 29 προτάσεις και περιλαμβάνει δυο υποκλίμακες. Η κλίμακα χορηγήθηκε σε μεγάλο δείγμα του γενικού πληθυσμού και από την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι η κλίμακα είναι αξιόπιστη. Παράλληλα, μελετήθηκε η επίδραση του φύλου καθώς και άλλων δημογραφικών μεταβλητών των συμμετεχόντων στην αυτεπάρκεια στη χρήση υπολογιστή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 353)

Η έννοια της παράλληλης επεξεργασίας μέσα από διαδικασίες ταξινόμησης με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα περιβάλλον μάθησης σε υπολογιστή για την έννοια της παράλληλης επεξεργασίας μέσα από τη δυνατότητα εκτέλεσης κατάλληλων αλγόριθμων ταξινόμησης. Επίσης παρουσιάζονται αποτελέσματα από μια πρώτη δοκιμή του περιβάλλοντος με 31 μαθητές της Α’ τάξης Γυμνασίου. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης αλγόριθμων ταξινόμησης όπου οι συγκρίσεις των οντοτήτων προς ταξινόμηση εκτελούνται με δύο τρόπους: παράλληλα και σειριακά. Συγκρίνοντας την εκτέλεση των δύο αλγορίθμων, οι μαθητές μπορούν να εισαχθούν στην έννοια και στη σημασία της παράλληλης επεξεργασίας. Η ταξινόμηση των οντοτήτων γίνεται βήμα-βήμα και με εικονικό τρόπο ώστε οι μαθητές να μπορούν να αντιληφθούν τις διαδικασίες ταξινόμησης και την έννοια της παράλληλης επεξεργασίας. Η ανάλυση των δεδομένων από τη δοκιμασία σε πραγματική τάξη του περιβάλλοντος που προαναφέρθηκε έδειξε τη θετική του επίδραση στην κατανόηση από τους μαθητές του ότι η ταξινόμηση μέσω παράλληλων συγκριτών είναι πιο σύντομη από την σειριακή ταξινόμηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 236)

Η Μαίρη, η Μαρία και oι ‘Αλλοι’: Διαπραγμάτευση νοημάτων στο ψηφιακό περιβάλλον Cabri-Geometry

Η ικανότητα ‘διαπραγμάτευσης’ αποτελεί κεντρική ιδέα στη συζήτηση για την διδακτική αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και μέρος του κυρίαρχου Λόγου περί ενσωμάτωσης ‘νέων’ παιδαγωγικών μεθόδων στο αναλυτικό πρόγραμμα. Η χρήση του όρου φυσικοποιεί την τοποθέτηση του υποκειμένου στην ‘πρακτική διαπραγμάτευσης’ ως το αποτέλεσμα ενεργούς και ισότιμης συμμετοχής. Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην ανάδειξη διαφορετικών κατηγοριών διαπραγμάτευσης στις οποίες εμπλέκονται η Μαίρη (φοιτήτρια εκπαιδευτικός) και η Μαρία (μαθήτρια της πρώτης δημοτικού) καθώς καλούνται να εργαστούν σε μαθησιακές δραστηριότητες με το ψηφιακό περιβάλλον Cabri-Geometry, και υποστηρίζει ότι η ‘διαπραγμάτευση’ δεν αποτελεί, τελικά, ομαλή και ουδέτερη διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 770)

Η παρουσία του χρήστη σε ένα εκπαιδευτικό εικονικό περιβάλλον σεισμού

Η ανάγκη για τη βίωση καταστάσεων κινδύνου μέσα από ασφαλή περιβάλλοντα σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να γίνεται όσο το δυνατό αμεσότερα η μεταφορά σε πραγματικές αντίστοιχες καταστάσεις οδηγεί στην υλοποίηση κατάλληλων εικονικών περιβαλλόντων. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί η αίσθηση της παρουσίας των συμμετεχόντων σε τέτοια συνθετικά περιβάλλοντα. Η εργασία αφορά στην εκτίμηση παραγόντων που συνεισφέρουν στην αίσθηση της παρουσίας συμμετεχόντων σε εικονικό περιβάλλον καταστάσεων σεισμού. Μελετώνται οι παράγοντες της νοητικής μεταφοράς, η συνεισφορά εξωτερικών αισθητηρίων ερεθισμάτων και της ρεαλιστικής απόδοσης του εικονικού περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η αίσθηση της παρουσίας εξαρτάται από την απόδοση του περιεχομένου του εικονικού περιβάλλοντος και από τον εμπλουτισμό του και με εξωτερικά αισθητήρια ερεθίσματα. Ενδεικνυόμενα εικονικά περιβάλλοντα είναι αυτά που υπερβαίνουν τις προσομοιώσεις και προσεγγίζουν συστήματα εξομοίωσης. Χαρακτηριστικά για την απόδοση σεισμικών γεγονότων είναι η ταυτόχρονη δόνηση των συμμετεχόντων παράλληλα με την αλληλεπίδρασή τους με την οπτική αναπαράσταση του εικονικού συμβάντος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 312)

Η στάση των μαθητών Γυμνασίου της περιοχής του Δήμου Χανίων απέναντι στο μάθημα της Πληροφορικής και στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο, από τη στιγμή της εισαγωγής του στο αναλυτικό πρόγραμμα, έχει αποτελέσει πεδίο πολλών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Στο άρθρο αυτό, με βάση το σημερινό αναλυτικό πρόγραμμα και τους σκοπούς του μαθήματος Πληροφορικής, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η ικανοποίηση των μαθητών από το μάθημα της Πληροφορικής. Εντοπίζονται οι σύγχρονες τάσεις για το μάθημα αλλά και η σημασία της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη σε άλλα θεματικά αντικείμενα. Στόχος της έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε Γυμνάσια της περιοχής του Δήμου Χανίων ήταν να διερευνήσει τη στάση των μαθητών σχετικά με το μάθημα της πληροφορικής και της χρήσης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Διαπιστώσαμε ότι ενώ η πλειοψηφία των μαθητών έχει θετική στάση και θεωρεί ενδιαφέρον το μάθημα της Πληροφορικής, αλλά και τη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδακτική πράξη άλλων μαθημάτων, εντούτοις υπάρχουν και αντιφατικές ενδείξεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 741)

Η συμβολή των εκπαιδευτικών λογισμικών στην υποστήριξη της γλωσσικής διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Με την παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε τη φιλοσοφία και την προσδοκώμενη λειτουργική αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών λογισμικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσα ως προς το περιεχόμενο και τους εκπαιδευτικούς σκοπούς που καλούνται να ικανοποιήσουν με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για τη γλωσσική διδασκαλία και με σημείο αναφοράς το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών Ειδικότερα θα ασχοληθούμε με τα λογισμικά για τη διδασκαλία της γλώσσας των τεσσάρων πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου που αναπτύσσεται από την εταιρεία Tessera Multimedia A.E. για λογαριασμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και στην ομάδα ανάπτυξης της οποίας οι συγγραφείς συμμετέχουν ενεργά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 525)

Ηλεκτρονική Μάθηση και Επιμόρφωση Εργαζομένων: Προβληματισμοί και Ζητήματα Παιδαγωγικής Έρευνας

H Ηλεκτρονική Μάθηση, ως κύριος ή εναλλακτικός τρόπος επιμόρφωσης των ερ- γαζομένων, αποτελεί σήμερα δημοφιλή, οικονομική και αποδοτική επιλογή για την εξασφάλιση της επιτυχίας της σύγχρονης επιχείρησης. Παρόλα αυτά δεν παύουν να υφίστανται σημαντικοί προβληματισμοί γύρω από ζητήματα που θεωρούνται αμφιλεγόμενα και χρήζουν συζήτησης και εξειδικευμένης παιδαγωγικής έρευνας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 597)

Inquiry learning in technology enhanced learning environments

(Πλήθος ανακτήσεων: 521)

Καινοτομικές Όψεις Εκπαιδευτικού Λογισμικού Υποστήριξης της Διδασκαλίας Φυσικής Β΄& Γ΄ Γυμνασίου

Η εργασία αυτή παρουσιάζει καινοτομικές όψεις, ως προς την οργάνωση και το περιεχόμενο του πολυμεσικού υλικού, του εκπαιδευτικού τίτλου «Ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσμο της Φυσικής για τα παιδιά του Γυμνασίου». Ο τίτλος αποτε- λεί τράπεζα αλληλεπιδραστικού υλικού πολυμέσων κατάλληλα επιλεγμένου και οργανωμένου για την εικονοποίηση διδακτικών ενοτήτων από τις περιοχές της Πίεσης Αερίων, της Θερμότητας, του Ηλεκτρισμού και της Πυρηνικής Φυσικής. Το λογισμικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο προγράμματος δημιουργίας πολυμεσικού υλικού, με φορέα το Π. Ι., για την υποστήριξη της διδασκαλίας σύμφωνα με τα νέα Α.Π.Σ. / Δ.Ε.Π.Π.Σ Γυμνασίου (Π.Ι., 2003).
(Πλήθος ανακτήσεων: 345)

Κατασκευή παραμυθιακής αφήγησης με χρήση του περιβάλλοντος Teatrix

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται μία διδακτική πρόταση αξιοποίησης του αφηγηματικού υπολογιστικού περιβάλλοντος Teatrix, για τη συνεργατική δημιουργία μίας παραμυθιακής αφήγησης, κατά την οποία οι συμμετέχοντες μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους και αλληλεπιδρούν με τους ελεγχόμενους από το υπολογιστικό σύστημα χαρακτήρες. Επειδή το υπολογιστικό περιβάλλον βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης, η εισήγηση εστιάζει στα λειτουργικά του χαρακτηριστικά και στο παιδαγωγικό πλαίσιο της διδακτικής του αξιοποίησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1773)

Κατασκευή προβλήματος ως πλαίσιο διδασκαλίας της γεωμετρίας με τη διαμεσολάβηση λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας

Στην παρούσα έρευνα έγινε εφαρμογή μιας ενοποιημένης προσέγγισης της διδασκαλίας της γεωμετρίας με πλαίσιο την κατασκευή προβλήματος (ΚΠ) σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με βάση ένα προτεινόμενο Μοντέλο Κατασκευής Προβλήματος (ΜΚΠ), στο λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας (ΛΔΓ) EucliDraw. Μέσα απ’ αυτές προβάλλει ο σημαντικός ρόλος και η συνεισφορά της δυναμικής γεωμετρίας στην κατάκτηση των γεωμετρικών εννοιών από τους μαθητές και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην κατασκευή προβλήματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 217)

«Καθώς μεγαλώνουμε… στο κόσμο των ελληνικών»: Σχεδιασμός και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού

Η διδακτική πράξη για πολλά χρόνια, στηριζόταν στην παρουσίαση των πληροφοριών με λεκτικό (προφορικό, γραπτό) κυρίως τρόπο ενώ με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης παρουσίασής τους, εκτός του λεκτικού, και με οπτικό/εικονικό. Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέες δυνατότητες και προοπτικές αλλά και νέα ερωτήματα και προβλήματα για την εκπαιδευτική έρευνα και τη διδακτική πράξη. Η δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού που θα διευκολύνει τους ομογενείς μαθητές να μάθουν την ελληνική γλώσσα και ελληνικό πολιτισμό αποτελεί μια από τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες της ελληνικής πολιτείας σε σχέση με τον ελληνισμό της διασποράς. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το θεωρητικό πλαίσιο και τις επιστημονικές και μεθοδολογικές αρχές στις οποίες βασίστηκε ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο «Καθώς μεγαλώνουμε… στο κόσμο των ελληνικών». Το παραπάνω λογισμικό αναπτύχθηκε για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους ομογενείς μαθητές του γ΄ επιπέδου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 426)

Κριτικός εγγραμματισμός και online κοινότητες: μια επισκόπηση

Οι online Κοινότητες, οι Κοινότητες Πρακτικής και οι Κοινότητες Μάθησης αποτελούν τρεις έννοιες κεντρικές στις σύγχρονες απόψεις για τη χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Με βάση πολυετείς προσωπικές εμπειρίες και ερευνητικά δεδομένα, παρουσιάζονται ορισμένες πτυχές μιας κριτικής θεώρησης των εννοιών αυτών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 295)

Λογισμικό αυτοματοποιημένου εντοπισμού μαθητών δημοτικού με πιθανές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Ανάπτυξη και εφαρμογή

Η αυτόματη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών με λογισμικό μπορεί να συνεισφέρει στην αποσυμφόρηση του συστήματος αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχοντας στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού την ευκαιρία μιας αρχικής εξέτασης. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας έχει προηγουμένως διαπιστωθεί για την ηλικία της Α΄ Γυμνασίου με το λογισμικό εΜαΔύς. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ένα νέο λογισμικό, το «ΒΛΕΜΑ», κατασκευασμένο για τον εντοπισμό μαθητών Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού με πιθανά μαθησιακά προβλήματα, και μια πρώτη ανάλυση της δοκιμαστικής εφαρμογής του σε συνδυασμό με συστοιχία δοκιμασιών κλινικής αξιολόγησης. Βρέθηκε ότι οι μετρήσεις του λογισμικού έχουν υψηλή συνάφεια με τις κλινικές μετρήσεις που διακρίνουν ομάδα παιδιών με δυσλεξία από το γενικό σχολικό πληθυσμό και μπορούν να εξηγήσουν μεγάλο ποσοστό της διακύμανσης επιμέρους κλινικών μετρήσεων. Από το ΒΛΕΜΑ λοιπόν, όπως και από το εΜαΔύς, φαίνεται ότι η αυτοματοποιημένη ανίχνευση μπορεί να είναι έγκυρη και χρήσιμη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 563)

Μάθηση με Μελέτη Περιπτώσεων στο Διαδίκτυο: Σχεδίαση και Πιλοτική Αξιολόγηση του Περιβάλλοντος eCASE

Η μάθηση με μελέτη περιπτώσεων θεωρείται κατάλληλη για ασθενώς δομημένα πεδία, όπου η επίλυση προβλημάτων επηρεάζεται ισχυρά από τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε τη σχεδίαση και τα αποτελέσματα της πιλοτικής αξιολόγηση του περιβάλλοντος eCASE, το οποίο είναι ένα γενικό περιβάλλον για την υποστήριξη της διδασκαλίας με περιπτώσεις στο διαδίκτυο. Το eCASE δίνει τη δυνατότητα στον διδάσκοντα να αναπτύξει μονοπάτια πολλαπλής διάσχισης των περιπτώσεων, ενώ επιπλέον παρέχει στους σπουδαστές υποδείγματα δράσης (scripts), τα οποία τους βοηθούν στη μελέτη του υλικού. Τα υποδείγματα δράσης σχεδιάστηκαν βάσει ενός μοντέλου των γνωστικών διεργασιών που σχετίζονται με την αντίληψη του συγκείμενου (context) και καθοδηγούν τους σπουδαστές να εστιάσουν σε σημαντικά γεγονότα, να θυμηθούν παρόμοιες καταστάσεις και να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δείχνουν ότι οι σπουδαστές αναγνωρίζουν την μαθησιακή αποδοτικότητα των υποδειγμάτων, ωστόσο υποδεικνύουν και σχεδιαστικές βελτιώσεις, έτσι ώστε η μελέτη στο eCASE να γίνει περισσότερο ελκυστική και αποδοτική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 233)

Meeting lifelong education requirements in handling unstructured information through an automatic content handling system

(Πλήθος ανακτήσεων: 414)

Μελέτη Κεντρικότητας Κοινωνικών Δικτύων Στην Εκπαίδευση Από Απόσταση

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσουμε πώς οι φοιτητές μιας τάξης του Ε.Α.Π., που μελετήσαμε, αλληλεπιδρούν με διάφορα μέσα (e-mail, IRC, τηλέφωνο και κατά πρόσωπο – face-to-face – επαφές) κι αναπτύσσουν διάφορες σχέσεις μεταξύ τους (που είναι οι σχέσεις συνεργασίας, κοινωνικοποίησης, ανταλλαγής τεχνικής βοήθειας και συναισθηματικής στήριξης), σε τρεις χρονικές φάσεις κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου των σπουδών τους. Όπως θα δούμε, ένας σημαντι- κός παράγοντας για τη διαμόρφωση των αλληλεπιδράσεων των φοιτητών, που μελετήσαμε, ήταν το γεγονός ότι αυτοί δούλευαν σε ομάδες τις ανατιθέμενες σ’ αυτούς εργασίες. Τα κοινωνιογράμματα που χρησιμοποιήσαμε σαν εργαλείο ανά- λυσης μας αποκαλύπτουν ότι (α) οι φοιτητές που είναι κεντρικοί ή περιφερειακοί στα δίκτυα συνεργασίας είναι επίσης κεντρικοί ή περιφερειακοί και στα δίκτυα κοινωνικοποίησης, (β) η δομή της ομάδας επηρεάζει κατά πολύ την κυκλοφορία της πληροφορίας, δηλαδή, τους τρόπους με τους οποίους η πληροφόρηση φτάνει σε κάθε άτομο ξεχωριστά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 324)

Μελέτη μετασχηματισμών μαθηματικών αντικειμένωνμέσω animation – trace των δυναμικών παραμέτρων τους

Στην εκμάθηση της άλγεβρας πολύ έρευνα έχει γίνει σχετικά με τις παραμέτρους. Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να περιγραφεί η εξερεύνηση των αποτελεσμάτων που επιφέρει το animation και trace των δυναμικών παραμέτρων των συναρτήσεων και των παραγώγων τους στο υπολογιστικό περιβάλλον του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας Geometer’s Sketchpad v4 σε καρτεσιανό ή και πολικό σύστημα συντεταγμένων. Το παρόν έγγραφο ανοίγει ένα παράθυρο για εξερεύνηση των παραμέτρων σε γεωμετρικά αντικείμενα, δίνοντας έτσι άλλη μια διάσταση στην δυναμική γεωμετρία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 505)

Μελέτη του φαινομένου της αλλαγής φάσης με τη χρήση συστήματος συγχρονικής διάταξης

Στην εργασία αυτή με τη βοήθεια ενός τυχαίου δείγματος 79 μαθητών Α’ Λυκείου μελετήθηκε η επίδραση της υποστηριζόμενης από Η/Υ πειραματικής διαδικασίας για το φαινόμενο της αλλαγής φάσης στις αντιλήψεις των μαθητών και στις έννοιες που συναρτώνται με αυτό με τη χρήση συστήματος συγχρονικής διάταξης (MBL) και αισθητήρα θερμοκρασίας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν Φύλλο Εργασίας, Φύλλο Αξιολόγησης, μικρής έκτασης Ερωτηματολόγιο και οι μαθητές εργάστηκαν σε ένα περιβάλλον οικοδόμησης της γνώσης τους. Από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης διαπιστώθηκαν αλλαγές στις αντιλήψεις των μαθητών προς την κατεύθυνση του επιστημονικού προτύπου και άρση των παρανοήσεων για το φαινόμενο της αλλαγής φάσης. Επίσης, προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις των μαθητών πριν και μετά την πειραματική δραστηριότητα, ενώ δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ φύλου και οποιασδήποτε μεταβλητής. Τέλος, φάνηκε πως όλη η πειραματική δραστηριότητα έτυχε θετικής ανταπόκρισης εκ μέρους των μαθητών του δείγματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 582)

Μετατρέποντας «Μισοψημένους Μικρόκοσμους» σε ηλεκτρονικά παιχνίδια: μία πρόταση για τη διδασκαλία του προγραμματισμού

Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται μία πρόταση για τη διδασκαλία εννοιών του προγραμματισμού. Εισάγεται η έννοια του μισοψημένου μικρόκοσμου ως υπολογιστικού εργαλείου σχεδιασμένου να υποστηρίξει τη διδασκαλία του προγραμματισμού μέσα από διαδικασίες κατασκευής ηλεκτρονικών παιχνιδιών που δεν αφορούν μόνο στη σύνθεση, αλλά βασίζονται στο μετασχηματισμό και στην επέκταση. Η εργασία εστιάζει στην ανάλυση των χαρακτηριστικών των μικρόκοσμων και των παιχνιδιών που προέκυψαν από αυτούς και όχι σε στοιχεία της εφαρμογής τους στην τάξη. Σκοπός είναι να περιγραφούν οι μισοψημένοι μικρόκοσμοι ως εργαλεία και μέσα διερεύνησης στοιχείων του προγραμματισμού μέσα από την εμπλοκή ακόμη και αρχάριων μαθητών σε ενδιαφέρουσες κατασκευές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 327)

Μεθοδολογία διδακτικού υλικού για τα Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχεδιάστηκε ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επιμόρφωση των ομογενών εκπαιδευτικών σε θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ο σχεδιασμός των διδακτικών ενοτήτων για τη νεοελληνική λογοτεχνία βασίστηκε στην πολυσυστημική προσέγγιση του λογοτεχνικού φαινομένου, την από κοινού δηλαδή μελέτη της ελλαδικής λογοτεχνίας για ενήλικες, της παιδικής λογοτεχνίας και της λογοτεχνίας της διασποράς. Παράλληλα, μία σειρά παιδαγωγικών παραμέτρων, όπως το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό προφίλ των εκπαιδευτικών, το διδακτικό υλικό για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, καθόρισαν, ως ένα βαθμό, τη μεθοδολογία για το σχεδιασμό του υλικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 393)

Μετρήσεις φυσικών μεγεθών με βάση το ανθρώπινο σώμα, στο τεχνολογικά σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαστήριο φυσικών επιστημών

Προκειμένου να παρακινηθούν οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν σε ένα εργαστήριο φυσικών επιστημών και για να καλλιεργήσουμε μέσω αυτού, βασικές δεξιότητες στις εργαστηριακές τεχνικές, αναπτύξαμε τέσσερις διεπιστημονικές δραστηριότητες. Σε αυτές τις δραστηριότητες οι φοιτητές εκτίμησαν, μέτρησαν ή /και υπολόγισαν χρησιμοποιώντας αισθητήρες, απτήρες και κάποιες άλλες συσκευές συγκεκριμένα φυσικά μεγέθη που αποτελούν βιολογικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος όπως: τους χτύπους της καρδιάς, τον ρυθμό αναπνοής, τον χρόνο αντίδρασης σε κάποιο ερέθισμα, την επιτάχυνση της ανθρώπινης γροθιάς και την θερμοκρασία του σώματος σε διάφορες καταστάσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 562)

«Μικρασία 1922»: Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη ενός τρόπου αξιοποίησης των ιστορικών πηγών με την υποστήριξη μιας υπερμεσικής εφαρμογής. Το εκπαιδευτικό λογισμικό: «Μικρασία 1922» δημιουργήθηκε για το μάθημα της Ιστορίας στη Στ΄τάξη του δημοτικού σχολείου και τη θεματική ενότητα: «Μικρασιατικός πόλεμος». Oι προτεινόμενες δραστηριότητες, που εμπεριέχονται σε αυτό, μπορούν να συμπληρώσουν ή και να υποκαταστήσουν τις εργασίες του διδακτικού εγχειριδίου και να συμβάλλουν στην επίτευξη, τόσο των γενικών στόχων του μαθήματος της Ιστορίας, όσο και των ειδικών στόχων της διδασκαλίας του Μικρασιατικού πολέμου σε όλες τις φάσεις του (εκστρατεία, καταστροφή, πρόσφυγες ). Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως αφετηρία το διδασκόμενο μάθημα, ωστόσο, πιστεύουμε, ότι προωθούν τη διαθεματική προσέγγιση της ενότητας και συνδέουν την Ιστορία με ζητήματα που πραγματεύονται άλλες επιστήμες ή με γεγονότα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Η εφαρμογή βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησής της από εκπαιδευτικούς και μαθητές θα αποτελέσουν τη βάση για την τυχόν βελτίωση ή/και τροποποίησή της.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1144)

Νέες Τεχνολογίες και φύλο στην εκπαίδευση

Είναι σαφές ότι η ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας με τη μορφή που λαμβάνει αυτή τη στιγμή κάθε άλλο παρά αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Το φαινόμενο του ψηφιακού χάσματος (digital divide) και γενικότερα όλων των ανισοτήτων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες είναι φαινόμενο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό. Στην εκπαίδευση εντοπίζεται μια ανισότητα μεταξύ αγοριών και κοριτσιών με τα αγόρια να έχουν το προβάδισμα στην πρόσβαση, την εξοικείωση, τη χρήση και τις επιδόσεις στις νέες τεχνολογίες και γενικότερα να έχουν θετική στάση. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να συμβάλλει στην αλλαγή αυτών των στάσεων και στην αλλαγή των στερεοτύπων που θέλουν το φύλο να είναι σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση αυτών των στάσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 639)

Nέoι και διαδίκτυο: χρήση και πρακτικές στο σχολείο

Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης εμπειρικής έρευνας που επεξεργάστηκε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τα οποία συγκέντρωσε με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις νέων ηλικίας 12-18 ετών από δέκα χώρες. Διερευνά σε δείγμα 898 εφήβων, από σχολεία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στο σχολείο. Βασικά συμπεράσματά της είναι ότι ενώ τα σχολεία όλης της χώρας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, το διαδίκτυο δεν αποτελεί μέρος της καθημερινότητας στην τάξη. Για το μαθητή το διαδίκτυο είναι διασκέδαση, ψυχαγωγία και χαλάρωση. Σε αυτή την αντίληψη συναινεί και ο εκπαιδευτικός, ο οποίος όταν το χρησιμοποιεί το κάνει για παιγνίδι, ενώ η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο μέσα στη τάξη. Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο από την οικογένεια. Το διαδίκτυο είναι ταυτισμένο με το μάθημα της πληροφορικής και η πρόσβαση γίνεται μόνο από τους υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 392)

Ο εκπαιδευτικός και οι νέες τεχνολογίες: Κριτική θεώρηση και προβληματισμοί για το νέο ρόλο που αναλαμβάνει στην κοινωνία της πληροφορίας

Σκοπός τη παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει το ρόλο που αναλαμβάνει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός σε μία κοινωνία όπου οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο της εκπαίδευσης. Προς επίτευξη της προσπάθειας αυτής θα γίνει, αρχικά, μια αναφορά στην υπάρχουσα κατάσταση όπως διαμορφώθηκε ύστερα από την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην παιδαγωγική πράξη και θα επισημανθεί η αλλαγή που επήλθε, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής αυτής, στην όλη φιλοσοφία της μάθησης και του κλασσικού μοντέλου σχεδιασμού της διδασκαλίας. Έτσι, θα σκιαγραφηθεί ευκολότερα ο ρόλος και η σημασία του παιδαγωγού στην νέα αυτή κατάσταση πραγμάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 222)

Ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Μαθησιακών Περιβαλλόντων Βασισμένων στον Υπολογιστή για Μαθητές με Δυσλεξία

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με τον υπολογιστή κατάλληλων για τη μάθηση παιδιών με δυσλεξία. Ειδικότερα, στα πλαίσια της έρευνας αυτής, αναπτύχθηκε πολυμεσικό μαθησιακό υλικό με τα εργαλεία Hyperstudio και Inspiration και δοκιμάστηκε με τέσσερα δυσλεξικά παιδιά ηλικίας 10 ετών. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων με πολυμέσα και εργαλεία χαρτογράφησης εννοιών μπορεί να βοηθήσει δυσλεξικά παιδιά να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, εάν κατά το σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αρχές: (1) Χρήση απλών και όχι μακροσκελών οδηγιών οι οποίες θα πρέπει να παρουσιάζονται όχι μόνο γραπτώς αλλά και με ακουστικό τρόπο. (2) Παρουσίαση πληροφοριών μέσα από βίντεο και διαγράμματα για καλύτερη κατανόηση από τα παιδιά. (3) Παροχή της δυνατότητας στο παιδί να εκφράζεται με πολλαπλά μέσα (ήχοι, εικόνες, διαγράμματα, κ.α.) και, (4) Αποφυγή περιττών στοιχείων στο σχεδιασμό για να μην αποπροσανατολίζονται τα παιδιά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 563)

Ο Εκπαιδευτικός στην Εποχή της «Κοινωνίας της Πληροφορίας»

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να προετοιμάσει τους μαθητές για την ένταξή τους στην κοινωνία της πληροφορίας, η οποία εξελίσσεται δυναμικά σε κοινωνία της γνώσης. Σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις για να επιτευχθεί η «σωστή» προετοιμασία των μαθητών απαιτείται ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο, το μαθητοκεντρικό. Οι νέες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν το νέο αυτό μοντέλο. Όμως, η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο τη βελτίωσή της συνεπάγεται ένα διαφορετικό ρόλο για τον εκπαιδευτικό. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και να ανταποκριθεί στο νέο του ρόλο έχει ανάγκη από μια διαφορετικού είδους εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία στόχο έχει να περιγράψει το ρόλο και την ευθύνη του σύγχρονου εκπαιδευτικού στην κοινωνία της πληροφορίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 360)

Ο Παράγοντας της Παρακίνησης μέσω των Αναπαραστάσεων στα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Η εργασία αυτή εστιάζει στον παράγοντα της παρακίνησης, όπως αυτός εκφράζεται μέσω των πολυμεσικών αναπαραστάσεων στα εκπαιδευτικά παιχνίδια βασισμένα σε υπολογιστή. Το βάρος της εργασίας αυτής δεν είναι στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου λογισμικού, αλλά περισσότερο στον καθορισμό ενός πλαισίου για την ερμηνεία των παρακινητικών φαινομένων μέσω των πολυμεσικών αναπαραστάσεων. Για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, χρησιμοποιήθηκε μια γνωστή ταξινόμηση των αναπαραστάσεων, έτσι ώστε να κατηγοριοποιηθούν οι παρατηρήσεις που έγιναν στη διάρκεια μιας παρατήρησης τριών ημερών με τη συμμετοχή 11 παιδιών ηλικίας από 6 έως 14 χρονών. Ακολούθως, για να βγούν εκπαιδευτικά χρήσιμα συμπεράσματα από τα δεδομένα αυτά, θεωρήθηκε το παρακινητικό μοντέλο ARCS των τεσσάρων παραγόντων. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουνμια σαφή υπεροχή της εικονοκίνησης (animation), ακολουθούμενης από τον ήχο, που αποδείχθηκαν οι περισσότερο παρακινητικές τροπικότητες του λογισμικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 932)

Ο ρόλος του ‘drag mode’ στις στρατηγικές μαθητών για τις έννοιες της επιφάνειας και της περιμέτρου στα τρίγωνα

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο ρόλος της λειτουργίας του ‘συρσίματος’ (drag mode) - η οποία παρέχεται από τα περιβάλλοντα Δυναμικής Γεωμετρίας όπως το περιβάλλον Cabri-Geometry II (Laborde, 1990)- στις στρατηγικές μαθητών για τις έννοιες της επιφάνειας και της περιμέτρου στα τρίγωνα. Η μελέτη αυτή αποτελεί ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σχολείο του Ν. Ηλείας στην οποία συμμετείχαν 25 μαθητές των τριών τάξεων Γυμνασίου. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν τη λειτουργία του ‘συρσίματος’ στις στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων που τους τέθηκαν με τρεις τρόπους: α) διορθωτικά, β) διερευνητικά και γ) επιβεβαιωτικά. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του ‘συρσίματος’ με τους τρεις τρόπους που προαναφέρθηκαν σε συνδυασμό με τις λειτουργίες της αυτόματης μέτρησης μηκών και επιφανειών που παρέχονται από το περιβάλλον Cabri-Geometry II, οι μαθητές βοηθήθηκαν αφ ενός μεν να εξελιχθούν από την έννοια της ισότητας στην έννοια της ισοδυναμίας στα τρίγωνα και αφ ετέρου να διαχωρίσουν την έννοια της επιφάνειας από την έννοια της περιμέτρου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 620)

Ο Σχεδιασμός Πλαισίων Εκπαιδευτικών Σεναρίων ως Διαδικασία Αναστοχασμού κατά την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Η εισήγηση πραγματεύεται την έννοια του εκπαιδευτικού σεναρίου (ΕΣ), καθώς και τη διαδικασία παραγωγής πλαισίων σχεδιασμού ΕΣ, ως εργαλείων επαγγελματικού αναστοχασμού και μέσων άρθρωσης προσωπικής παιδαγωγικής σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Με βάση την εμπειρία κατασκευής του πλαισίου ΕΣ που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος Ε42 της Οδύσσειας και τη διαδικασία ανάπτυξης ανάλογου εργαλείου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής ερευνητικής ομάδας του δικτύου ‘Kaleidoscope’, συζητώνται τα πρώτα συμπεράσματα από την πιλοτική εισαγωγή της διαδικασίας παραγωγής πλαισίων, ως δραστηριότητας σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 578)

Οι απόψεις των μαθητών Λυκείου της περιοχής του Δήμου Χανίων για τα Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής

Τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία της Πληροφορικής έχει εισαχθεί συστηματικά στην Ελληνική εκπαίδευση. Ωστόσο, είναι σημαντική η καταγραφή του βαθμού ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων των μαθητών Λυκείου για τα προγράμματα σπουδών Πληροφορικής. Από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν ενδείξεις ότι το πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής παρουσιάζει χαμηλό έως μέτριο βαθμό ενδιαφέροντος. Η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί ότι οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής δεν επαρκούν. Στα Λύκεια του δείγματος λειτουργούν εργαστήρια Πληροφορικής, τα οποία διαθέτουν υποδομή για τη χρήση του Παγκόσμιου Ιστού και των υπηρεσιών του. Ωστόσο, η υπάρχουσα υποδομή των εργαστηρίων δεν ικανοποιεί την πλειοψηφία των μαθητών. Όλα αυτά δείχνουν ότι παρά τη βελτίωση που υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υπάρχουν ακόμα σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 763)

Οι Μαθητές Αξιολογούν το Εκπαιδευτικό Λογισμικό της Χημείας Γ’ Γυμνασίου: Μια Μελέτη Περίπτωσης

Στη μελέτη αυτή, με τη βοήθεια ενός δείγματος 132 μαθητών της Γ’ τάξης Γυμνασίου από την Α’ Περιφέρεια του Ν. Αχαΐας, επιχειρήθηκε αξιολόγηση των βασικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισμικού “Ο Θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο”, στην ενότητα “οξέα, βάσεις, εξουδετέρωση και άλατα”. Ως μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα δομημένο ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν πως το δείγμα αξιολόγησε το λογισμικό πολύ θετικά σε όλους τους άξονες (χρήση, περιεχόμενο, διδακτική, αισθητική, ποιότητα μέσων), ενώ δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ φύλου ή γνώσεων χρήσης Η/Υ και των απαντήσεων των μαθητών σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης του λογισμικού. Σύμφωνα με το δείγμα, το λογισμικό μπορεί να βοηθήσει πολύ το μαθητή να κατανοήσει το συγκεκριμένο μάθημα της Χημείας και η ευκολία στη χρήση του είναι μεγάλη. Τέλος, το δείγμα θεώρησε πως τα βίντεο συνεισφέρουν περισσότερο από όλα τα άλλα στοιχεία του λογισμικού, στη μάθηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 613)

Οι Ρομποτικές Κατασκευές Lego Mindstorms στην κατανόηση Εννοιών Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο: Μια Μελέτη Περίπτωσης

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια πιλοτική προσπάθεια αξιοποίησης του εκπαιδευτικού πακέτου ρομποτικών κατασκευών LEGO Mindstorms για την κατανόηση βασικών αρχών και εννοιών που σχετίζονται με τη θερμότητα, τη θερμοκρασία, την πήξη και την τήξη του νερού. Η βασισμένη σε σχέδιο εργασίας (project) εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε δυο Δημοτικά σχολεία της περιοχής των Πατρών με τη συμμετοχή 8 τυχαία επιλεγμένων μαθητών της Στ’ τάξης. Οι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να προγραμματίσουν μια πειραματική διαδικασία χρησιμοποιώντας αισθητήρες και τουβλάκια Lego. Η συστηματική παρατήρηση και αξιολόγηση των ενεργειών των μαθητών έδειξαν πως η εργασία αυτή τους βοήθησε να κατανοήσουν βασικές αρχές και έννοιες της φυσικής που σχετίζονται με τη θερμότητα, τη θερμοκρασία, τη μεταφορά θερμότητας από ένα σώμα σε ένα άλλο και την τήξη και πήξη του νερού. Ταυτόχρονα οι μαθητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους, αντάλλαξαν ιδέες, απόψεις, εμπειρίες και δεξιότητες μέσα σε ένα πλούσιο σε υλικά περιβάλλον που ενεθάρρυνε το πειραματισμό και προέτρεπε σε νέους τρόπους συνεργατικής μάθησης και οικοδόμησης της γνώσης τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 838)

Οι Σύγχρονες Τεχνολογίες στη Διδασκαλία της Σχολικής Ιστορίας: Αξιολόγηση Διδακτικών Προτάσεων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η ένταξη των σύγχρονων τεχνολογιών στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα δημιουργεί νέες δυνατότητες στη διδακτική πράξη, αλλά και προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο χρήσης και παιδαγωγικής αξιοποίησής τους. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στη διδακτική πράξη εκπαιδευτικών προτάσεων–δραστηριοτήτων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για το μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτέλεσε αφορμή για την εκπόνηση μελέτης. Χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικά κριτήρια για να αναλυθούν διδακτικές προτάσεις- δραστηριότητες για το μάθημα της Ιστορίας, δημοσιευμένες στο διαδίκτυο. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μέρος της μελέτης αυτής και στοχεύει να καταδείξει αν ο τρόπος αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών στο συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο προάγει διαδικασίες ιστορικής ερμηνείας, συνιστά δηλαδή μια εναλλακτική και αναβαθμισμένη έναντι της κυρίαρχης παραδοσιακής πρόταση διδασκαλίας για τη σχολική Ιστορία. Από την ανάλυση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι στην πλειοψηφία των δραστηριοτήτων οι σύγχρονες τεχνολογίες αξιοποιούνται στο πλαίσιο διδακτικών πρακτικών που υπηρετούν την ιστορική περιγραφή και αφήγηση, δηλαδή την παραδοσιακή αντίληψη για τη διδασκαλία της σχολικής Ιστορίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 431)

Οι ΤΠΕ και η καθημερινή ζωή των μαθητών

Το παρόν κείμενο επιχειρεί να δείξει ότι οι πρακτικές τεχνολογικού γραμματισμού στις οποίες εμπλέκονται τα παιδιά συνδέονται με τα ενδιαφέροντά τους και τη ταυτότητα που έχουν ήδη διαμορφώσει. Επιδιώκει, ακόμη, να διερευνήσει τη στάση των γονιών και του σχολείου απέναντι στις ΤΠΕ και τις φιλοδοξίες που έχουν για τη χρήση τους. Παρουσιάζει μια έρευνα εθνογραφικής λογικής που στηρίζεται σε τέσσερις μελέτες περιπτώσεων. Μέσα από τις περιπτώσεις αυτές γίνεται σαφές ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν έχει γενικές επιπτώσεις στους μαθητές και ότι περισσότερο επηρεάζεται από το συγκεκριμένο κάθε φορά αποδέκτη παρά τον επηρεάζει. Η προσέγγιση γίνεται από την οπτική της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και ειδικότερα από την οπτική της εκπαίδευσης στο γραμματισμό (literacy education).
(Πλήθος ανακτήσεων: 359)

Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση: Διερευνώντας τις απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στην εργασία αυτή γίνεται συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων δύο μελετών σχετικά με τις απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, οι οποίες διενεργήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές φάσεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν, στα πλαίσια του Προγράμματος ’’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση’’ εμφανίζουν λιγότερο θετικές στάσεις σχετικά με το ρόλο και την αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. Αναδεικνύονται δε μια σειρά παραγόντων που καθορίζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, οι οποίοι θα πρέπει να εκτιμηθούν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών της πράξης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 454)

Παιδαγωγική αξιοποίηση του Λογισμικού Παρουσιάσεων στην επιμόρφωση των φιλολόγων

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα προκαταρκτικά συμπεράσματα έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη με αντικείμενο τη μετεξέλιξη των πεποιθήσεων των φιλολόγων αναφορικά με τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας, καθώς εμπλέκονται σε επιμόρφωση με αντικείμενο την αξιοποίηση του Λογισμικού Παρουσιάσεων στη διδασκαλία τους. Τα προκαταρκτικά ευρήματα, που προέκυψαν από την ανάλυση τμήματος των συλλεγμένων δεδομένων, παρουσιάζονται μέσα από καρικατούρες εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα. Τα πρώτα/προκαταρκτικά συμπεράσματα καταδεικνύουν ότι ο προτεινόμενος τρόπος αξιοποίησης του λογισμικού στην επιμόρφωση φιλολόγων με την κατάλληλη προσέγγιση συμβάλλει στη μετεξέλιξη των πεποιθήσεων των φιλολόγων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 657)

Παρουσίαση Πολυδιάστατου Εργου: «ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E learning), για τους Εκπαιδευτικούς της Ομογένειας

Το έργο Παιδεία Ομογενών στοχεύει στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην ελληνική διασπορά, μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτά επιδιώκεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η επιμόρφωση των αποσπώμενων και των ομογενών εκπαιδευτικών, η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ομογενείς μαθητές, καθώς και η δημιουργία δικτύων επικοινωνίας, βάσεων δεδομένων και δυνατοτήτων τηλεκπαίδευσης μέσα από το διαδίκτυο και τη δορυφορική τηλεόραση. Το έργο διαρθρώνεται σε τρεις βασικές δράσεις, καθώς και σε οριζόντιες υποδράσεις που υποστηρίζουν το συνολικό έργο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 269)

Πλατφόρμα e-class: χρήση και αποδοχή από σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας

Στις μέρες μας, στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, γίνονται πολλές προσπάθειες ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκπαιδευτικές πλατφόρμες ανοικτού κώδικα χρησιμοποιoύνται για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής μάθησης, στο πλαίσιο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης αλλά και της ενίσχυσης της παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη. Στην εισήγηση αυτή, παρουσιάζουμε την αποδοχή που έχει από τους σπουδαστές των Τμημάτων Πληροφορικής και Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι Αθήνας η ασύγχρονη πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης ανοικτού κώδικα e-class. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε παράλληλα στα δυο τμήματα και τα επιμέρους αποτελέσματα μελετήθηκαν ανεξάρτητα αλλά και σε συσχετισμό μεταξύ τους για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε σχέση με τη χρήση της πλατφόρμας από έμπειρους και μη σπουδαστές στη χρήση νέων τεχνολογιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 578)

Ποιοτική επίλυση προβλημάτων Φυσικής και Μαθηματικών στο περιβάλλον του Microworlds Pro

Το ερώτημα που μας απασχολεί εδώ αναφέρεται στην ένταξη μικρών εξειδικευμένων προγραμμάτων – εφαρμογών διερευνητικού χαρακτήρα στη διδασκαλία ορισμένων γνωστικών αντικειμένων Φυσικής και Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σε μια σειρά φαινομένων και καταστάσεων προτείνουμε μια κοινή προσέγγιση τόσο για τον προγραμματισμό στο περιβάλλον του Microworlds Pro όσο και για τη διδασκαλία στο σχολικό εργαστήριο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των δραστηριοτήτων είναι ότι για την οικοδόμησή τους βασιζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα των προβληματικών καταστάσεων, αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσουμε έτοιμες μαθηματικές εξισώσεις που δίνουν άμεσα την επιθυμητή λύση στο πρόβλημα Επιδίωξή μας είναι να δημιουργήσουμε απλά «εικονικά εργαστήρια» τέτοια ώστε να επιτρέπουν στο μαθητή να «σκηνοθετεί» ο ίδιος την πειραματική διαδικασία στη διδασκαλία φυσικών φαινομένων ή εννοιών (όπως για παράδειγμα ανάκλαση, διάθλαση, δυναμικό) και προβληματικών καταστάσεων (όπως για παράδειγμα γεωμετρικοί τόποι) με τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 449)

Πραγματολογική Βάση Δεδομένων

Η θεωρία των “λεκτικών πράξεων” του Austin απέδειξε ότι η γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για δηλώσεις αλλά και για την επιτέλεση πράξεων. Ανάλογα τις παραμέτρους του επικοινωνιακού επεισοδίου, όπως το ποιοι είναι οι συμμετέχοντες, σε ποιο περιβάλλον διεξάγεται η επικοινωνία κλπ, οι λεκτικές αυτές πράξεις μπορούν να πάρουν διαφορετικές μορφές. Η χρήση του κατάλληλου γλωσσικού τύπου για την επιτέλεση μιας λεκτικής πράξης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη επικοινωνιακής δεξιότητας. Πολλές φορές όμως, οι μαθητές δυσκολεύονται να καταλάβουν πως οι διάφορες μεταβλητές επηρεάζουν την κάθε λεκτική πράξη. Η παρούσα εργασία προτείνει την δημιουργία μιας πραγματολογικής βάσης δεδομένων ως ένα εργαλείο που θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 386)

Προσαρμοστικά περιβάλλοντα Μάθησης

Η αναγνώριση της ενεργής, αλληλεπιδραστικής και κοινωνικής φύσης της γνώσης από τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης καθώς και η δυνατότητα της εκπαίδευσης από απόσταση που παρέχει το Διαδίκτυο, οδηγούν τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη πρωτότυπων διαδικτυακών μαθησιακών περιβαλλόντων που αξιοποιούν την τεχνολογία για να ενισχύσουν τη μαθησιακή εμπειρία. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης - ΠΠΜ (Adaptive Learning Environments) αποτελούν ευέλικτα εργαλεία μάθησης τα οποία στοχεύουν να καλύψουν τις ανάγκες μιας ετερογενούς μαθησιακής κοινότητας. Τα ΠΠΜ λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, όπως το επίπεδο γνώσεων, το μαθησιακό στυλ, τις προτιμήσεις, τη συμπεριφορά κατά την αλληλεπίδραση με το σύστημα, και εξατομικεύουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: συμβουλές πλοήγησης, παρουσίαση ή/και αλληλουχία εκπαιδευτικού υλικού, παρεχόμενη ανατροφοδότηση, υποστήριξη επικοινωνίας. Σημαντικό θέμα στην ανάπτυξη ενός ΠΠΜ αποτελεί και η σχεδίαση της εμπλοκής του εκπαιδευόμενου στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ελέγξει ή/και να συμμετέχει στις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης (Bull & Kay 2005). Τα ΠΠΜ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο χώρο της εκπαίδευσης με στόχο την προώθηση εναλλακτικών, ανοιχτών προσεγγίσεων μάθησης και διδασκαλίας, την ανανέωση παραδοσιακών εκπαιδευτικών πρακτικών (Παπανικολάου, Γρηγοριάδου, Γουλή 2005) υποστηρίζοντας την εξατομικευμένη μάθηση, τη διερεύνηση, τη συνεργατική μάθηση και την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Η ενσωμάτωση τέτοιων εργαλείων στην εκπαιδευτική πράξη απαιτεί καταρχήν την αναγνώριση της εκπαιδευτικής τους δυναμικής και αξίας καθώς και την κατανόηση των υποκείμενων θεωριών μάθησης και του εκπαιδευτικού τους σχεδιασμού. Σημαντικό επομένως θέμα που επηρεάζει την επιτυχία της ένταξής τους είναι οι νέες δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί και αφορούν ιδιαίτερα (α) στη χρήση των ΤΠΕ, (β) στην εξοικείωση με σύγχρονες θεωρίες μάθησης που εισάγουν ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και (γ) στην εξοικείωση με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό συστημάτων και εργαλείων. Ιδιαίτερα όσον αφορά στη χρήση των ΠΠΜ από εκπαιδευτικούς, η ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων συγγραφής μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία εισαγωγής εκπαιδευτικού υλικού σε αυτά αλλά και διαχείρισης λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. Πρόκληση αποτελεί η διερεύνηση ενός πλαισίου εμπλοκής των εκπαιδευόμενων στην παραπάνω διαδικασία. Στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, έχουμε αναπτύξει διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα με δυνατότητες προσαρμογής τα οποία υποστηρίζουν την εξατομικευμένη παροχή εκπαιδευτικού υλικού, ενισχύουν τον αναστοχασμό των εκπαιδευόμενων, αξιοποιούν εναλλακτικά εργαλεία αξιολόγησης όπως οι εννοιολογικοί χάρτες παρέχοντας εξατομικευμένη ανατροφοδότηση, και διευκολύνουν την επικοινωνία των εκπαιδευόμενων σε συνεργατικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα με μια συνοπτική αναφορά στις ευρύτερες ερευνητικές περιοχές στις οποίες ανήκουν: Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων, Διαλογικά Αναστοχαστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Σύγχρονη Επικοινωνία βασισμένη σε κείμενο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 376)

Προβλήματα που Αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι Δάσκαλοι κατά την Εισαγωγή και Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στις Διαδικασίες Διδασκαλίας και Μάθησης

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας η οποία διεξήχθη για να εντοπίσει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι κατά την εισαγωγή και χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία και να εξετάσει τις απόψεις και ανάγκες τους όσον αφορά στη χρήση των ΤΠΕ για επαγγελματική ανάπτυξη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2004- 2005 σε δύο επαρχίες της Κύπρου. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ερωτηματολόγιο και η ημιδομημένη συνέντευξη. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι δάσκαλοι απέχουν σημαντικά από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πράξη, παρά το γεγονός ότι, σε αντίθεση με έρευνες προηγούμενων χρόνων, η πλειονότητά τους δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν σε κάποιο βαθμό τις ΤΠΕ στη διδασκαλία της και έχουν τύχει επιμόρφωσης σε θέματα ΤΠΕ. Προβλήματα εντοπίστηκαν στην εξοικείωση των δασκάλων με τις διάφορες συσκευές και το λογισμικό και στην έλλειψη διδακτικού χρόνου για αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Παρόλα αυτά υπάρχουν θετικές ενδείξεις από τη δηλωμένη θέληση των δασκάλων για περαιτέρω επιμόρφωση σε θέματα ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 702)

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού με Αντικείμενο τη Μείωση του Στρατοσφαιρικού Όζοντος

Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού λογισμικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα τη μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος. Το λογισμικό προτείνεται να αξιοποιεί ισορροπημένα, παραδοσιακή υπερμεσική προσέγγιση, εικονικά περιβάλλοντα και δυνατότητες πειραματισμού και αλληλεπίδρασης. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην παιδαγωγική προσέγγιση, στην αντιμετώπιση του μαθητή ως πολίτη και στη συνολική προσέγγιση μέσα από τους άξονες Επιστήμη – Τεχνολογία – Κοινωνία – Περιβάλλον – Εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 229)

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακού Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τους Εκπαιδευτικούς της Ομογένειας

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει το πλαίσιο και τα τεχνολογικά μέσα τα οποία αξιοποιήθηκαν, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εκπαίδευσης από απόσταση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της διασποράς, δίνοντας έμφαση στην τρίτη ομάδα στόχου – Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) - και ιδιαίτερα σε χώρες όπως οι Η.Π.Α και η Αυστραλία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 357)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξ αποστάσεως Περιβάλλοντος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Με την εισήγηση παρουσιάζουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καθώς οι υπάρχουσες διαδικασίες επιμόρφωσης δύσκολα καλύπτουν τις αυξημένες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών δημιουργήσαμε ένα ευέλικτο και λειτουργικό πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται στις διαπιστωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών, δεν τους αναγκάζει να βρίσκονται μακριά από τον τόπο εργασίας τους, ενώ τους προσφέρει επιμόρφωση σε συνεχή βάση. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μελετούν ένα ειδικά διαμορφωμένο, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υλικό, συμμετέχουν σε συζητήσεις (σε πραγματικό και μη πραγματικό χρόνο), ανταλλάσουν αρχεία, επιλύουν προβλήματα συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας, καταθέτουν προτάσεις, ενώ έχουν μία συνεχή υποστήριξη από ειδικούς σε κάθε θεματικό πεδίο επιστήμονες, μέσω ηλεκτρονικής, τηλεφωνικής, αλλά και ζωντανής επικοινωνίας (συμβουλευτικές κατά τόπους συναντήσεις). Τα θεματικά πεδία της επιμόρφωσης αφορούν: θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, την αξιοποίηση του Η/Υ στη διαδικασία της μάθησης, την ψυχολογική υποστήριξη στης διαδικασίας της μάθησης, καθώς και θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 363)

Στοιχεία Θεμελιώσεων Υπολογιστικών Μηχανών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο

Η εργασία αυτή προτείνει την εισαγωγή Μαθηματικών Θεμελιώσεων των Υπολογιστικών Μηχανών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θεωρούμε απαραίτητη κυρίως την εισαγωγή εννοιών Τυπικών Γλωσσών και πεπερασμένων Αυτομάτων. Η Θεμελίωση αυτή απουσιάζει (και από τους Εκπαιδευτικούς) αλλά είναι απαραίτητη για την διαχρονική και ισόρροπη ανάπτυξη εννοιών της Νέας Επιστήμης των Υπολογιστών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 309)

Συμπεράσματα από την Πειραματική Διδασκαλία με math applets του Ιστοχώρου illuminations.nctm.org. Αντιλήψεις Μαθητών

Στην παρούσα εργασία και μέσα από την πειραματική διδασκαλία με math applets του ιστοχώρου illuminations.nctm.org του NCTM, διατυπώνουμε αρχικά συμπεράσματα προερχόμενα από μικρό δείγμα μαθητών, σχετικά με τις πεποιθήσεις τους όσον αφορά την διδασκαλία με math applets και σε μαθητές με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά την διαμόρφωση της επίδοσης τους. Αυτό το έγγραφο είναι ένας φορέας μια θέσης (άποψης ) στην έρευνα που έχει ακολουθήσει: είναι σημαντικό τα παιδιά να παίξουν με τα applets, ενώ μέσω του παιχνιδιού και της ανάπτυξης στρατηγικών να συνδυάσουν την διασκέδαση και την εκπαίδευση όσον αφορά την εκμάθηση μιας ενότητας στα μαθηματικά και να την μετατρέψουν σε κώδικα εργασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 417)

Συμπληρωματική Χρήση του η/υ στη Διαθεματική και Ενεργητική Προσέγγιση της Μάθησης κατά τη Προσχολική Ηλικία