4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Θεσσαλονίκη
30/10/2015
- 01/11/2015
96 άρθρα
ISSN: 2529-0924
ISBN: 978-618-83186-3-2

Λίστα άρθρων συνεδρίου

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τα όλα τα άρθρα:

Ερμηνεύοντας τη Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων από Μαθητές στη ‘Χελωνόσφαιρα’

Ο εκπαιδευτικός που χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία στην τάξη συχνά μπορεί για μαθησιακούς σκοπούς να σχεδιάζει δομήματα για να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές του. Οι μαθητές μπορεί να χρησιμοποιούν τα δομήματα αυτά, προσδίδοντάς τους προσωπικό νόημα, διαφορετικό από εκείνο που σκέφτηκε ο εκπαιδευτικός όταν τα σχεδιάζε. Το άρθρο συζητά το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο σχεδιασμός και η χρήση των δομημάτων έχει προστιθέμενη αξία για τους μαθητές, αλλά και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Προτείνει μια ερμηνευτική προσέγγιση των ενεργειών των μαθητών μέσα από ένα παράδειγμα στο περιβάλλον της Χελωνόσφαιρας, ενός λογισμικού τρισδιάστατης γεωμετρίας με συντάκτη Logo. Από το θεωρητικό πλαίσιο που τίθεται, αναζητούνται πιθανοί τρόποι μελέτης της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ενεργειών των μαθητών, που δρουν σε συλλογικότητες και του μελλοντικού σχεδιασμού του εκπαιδευτικού, που έχει τέτοιου είδους ανατροφοδότηση από τους μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 35)

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Η εργασία αυτή διερευνά τις στάσεις των μαθητών γυμνασίου απέναντι στη Φυσική με τις ΤΠΕ. Συμμετείχαν 90 μαθητές Γ’ γυμνασίου από το Ζάννειο πειραματικό Γυμνάσιο του Πειραιά. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν προσομοιώσεις του ψηφιακού σχολείου από το διαδραστικό σχολικό βιβλίο της Φυσικής. Για τη διερεύνηση των στάσεων διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο και αναδείχθηκαν τέσσερις παράγοντες-κλίμακες, «στάσεις απέναντι στη Φυσική», «εκμάθηση της Φυσικής με ΤΠΕ», «αυτοπεποίθηση με την τεχνολογία» και «κατανόηση Φυσικής μέσω προσομοιώσεων». Οι σημαντικές συσχετίσεις αφορούσαν (α) τις «στάσεις απέναντι στην εκμάθηση Φυσικής με υπολογιστή» με την «αυτοπεποίθηση με την τεχνολογία», (β) την «κατανόηση μέσω προσομοιώσεων» με την «αυτοπεποίθηση με την τεχνολογία» και με τις «στάσεις απέναντι στη Φυσική», και (γ) την «αυτοπεποίθηση με την τεχνολογία» με το «φύλο». Οι μαθητές με υψηλότερη αυτοπεποίθηση στην τεχνολογία δήλωσαν θετικότερες στάσεις απέναντι στην εκμάθηση Φυσικής με ΤΠΕ. Προτείνεται η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις στάσεις των μαθητών και τους παράγοντες που τις διαμορφώνουν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 29)

Μελέτη Περίπτωσης: “Scientix” - Η Ψηφιακή Κοινότητα Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών στην Ευρώπη

To Scientix είναι η μεγαλύτερη ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα για την εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών στην Ευρώπη. Δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την διάδοση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρούσα μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει συνοπτικά τις δυνατότητες του Scientix, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία που έχουν οι ψηφιακές κοινότητες μάθησης αλλά και η αξιοποίηση του ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού στην επαγγελματική ανάπτυξη του σύγχρονου εκπαιδευτικού και όλων όσων ενδιαφέρονται για την έρευνα και τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Η σύγχρονη αυτή προσέγγιση στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών είναι απαραίτητη σε μια εποχή που η αξία της εκπαίδευσης στις STEM (Science, Education, Technology, Mathematics) αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 21)

Η Χρήση των Tablets στην Τάξη

Το εργαστήριο αυτό αναφέρεται στη χρήση από μαθητές και εκπαιδευτικούς των tablets πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το μάθημα. Παρουσιάζονται συγκεκριμένα προγράμματα για Η/Υ και, κυρίως, εφαρμογές (applications) για tablets. Δίνονται τεχνικές και παιδαγωγικές οδηγίες για την ενσωμάτωση της χρήσης αυτών των συσκευών στη μαθησιακή διαδικασία, μέσα από παραδείγματα και την προσομοίωση μιας διδακτικής ώρας. Επίσης, παρουσιάζονται εργαλεία και πλατφόρμες για τη δημιουργία υλικού που εφαρμόζονται στο μοντέλο της ανάστροφης τάξης (flipped classroom) καθώς και της ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης του μαθήματος και των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 87)

Ψηφιακά Εργαλεία για την Ερεύνα και Διδασκαλία των Ανθρωπιστικών Επιστημών: «PERSEUS», «DIRT», «VOYANT», «TEXTAL».

Οι νέες τεχνολογίες έχουν αξιοποιηθεί ιδιαίτερα, και στην έρευνα, στους κλάδους των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών (Digital Humanities) και της Παιδαγωγικής τους (DH Pedagogy). Εκτός από την ψηφιοποίηση κειμένων, άλλα ψηφιακά εργαλεία συνεπικουρούν τον ερευνητή, κυρίως φιλόλογο ή ιστορικό, στη διερεύνηση γραπτών και άλλων πηγών. Το συγκεκριμένο εργαστήριο αποβλέπει στο να αναδείξει κάποιες από τις σημαντικές δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ στην έρευνα και τη διδακτική της. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων ανθρωπιστικών σπουδών, ερευνητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αντλήσουν είτε υποδείγματα μεθοδολογίας ανθρωπιστικής έρευνας είτε παραδείγματα χρήσης ψηφιακών εργαλείων για την ανανέωση της διδακτικής πρακτικής, προκειμένου να εμπνεύσουν κριτική σκέψη στους μαθητές τους. Το εργαστήριο κινείται σε δύο άξονες: i. Παρουσίαση ψηφιακών εργαλείων (PERSEUS, DIRT, VOYANT, TEXTAL) που συνοδεύεται από φύλλα εξάσκησης στον υπολογιστή και ii. Παρουσίαση ερευνητικών ερωτημάτων, όπου ακολουθείται η πορεία σκέψης του φιλολόγου ερευνητή και εντοπίζεται η αρωγή των ΤΠΕ στη φιλολογική έρευνα. Στόχος του εργαστηρίου είναι να εξοικειωθούν οι χρήστες με τη λειτουργία των παραπάνω ψηφιακών εργαλείων και να είναι σε θέση να διατυπώσουν ερευνητικά ερωτήματα για να αξιοποιήσουν αυτά τα εργαλεία. Τα ειδικότερα ερωτήματα στα οποία θα επιχειρήσει να απαντήσει το εργαστήριο είναι: Με ποια κριτήρια μπορούμε να επιλέξουμε ένα ψηφιακό εργαλείο; Πώς μπορούμε να εντάξουμε το ρόλο του «ερευνητή» σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες; Πώς μπορούμε να εργαστούμε ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές μας τη σημασία της λεξιλογικής διερεύνησης του κειμένου με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων; Μετά το αρχικό στάδιο της πρακτικής εξάσκησης στον η/υ, οι συμμετέχοντες θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν τα παραπάνω ερωτήματα και να παρουσιαστούν οι θέσεις τους σε ένα τελικό στάδιο σύνθεσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 26)

Σενάρια Μαθήματος στην Τάξη του Φιλολόγου. Δειγματοληπτική Διερεύνηση της Διδακτικής Προσέγγισης των Αρχαίων Ελληνικών στα Συνέδρια της ΕΤΠΕ

Ευρύτερος ερευνητικός στόχος είναι αφενός η δειγματοληπτική μελέτη σεναρίων μαθήματος, ώστε να διαμορφωθεί μία πρόταση ερευνητικής ταξινομίας για μελλοντική χρήση σε μεγαλύτερο εύρος και αφετέρου, η μελέτη των διδακτικών προτάσεων των συνεδρίων ΕΤΠΕ για τα φιλολογικά μαθήματα με αξιοποίηση ΤΠΕ, κατά τη διάρκεια των ετών 1999-2014 (σε πρώτη φάση όσον αφορά το μάθημα της αρχαίας ελληνικής και σε μελλοντική, τα υπόλοιπα φιλολογικά μαθήματα), ώστε να αποτυπωθεί καλύτερα το κλίμα της εισαγωγής και ένταξης των ΤΠΕ στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για την κωδικοποίηση χρησιμοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου και τα δεδομένα κατηγοριοποιήθηκαν ως προς την ταυτότητα των σεναρίων, το σκεπτικό τους, το πλαίσιο εφαρμογής τους κ.α. Διαπιστώθηκαν εγγενείς δυσκολίες μελέτης και ανάλυσης που οφείλονται στην απουσία τυποποιημένης παρουσίασης των προτάσεων και ετερογενούς αντίληψης του θεωρητικού πλαισίου από τους δημιουργούς των σεναρίων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 25)

Πιλοτικό Εθνικό eTwinning Έργο Ενάντια στη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται η στοχοθεσία, οι δράσεις καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο πιλοτικό εθνικό eTwinning έργο με τίτλο: «Στο σχολείο μου δημιουργώ, συμμετέχω και συνυπάρχω αρμονικά» (http://twinspace.etwinning.net/1704/home). Το έργο, που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπροστασίας των μαθητών απέναντι στη σχολική βία και τον εκφοβισμό, υλοποιήθηκε από 140 μαθητές και μαθήτριες και 4 εκπαιδευτικούς Ειδικής (Τμήμα Ένταξης) και Γενικής αγωγής τεσσάρων Δημοτικών Σχολείων, από την ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα, κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας TwinSpace. Βασικό άξονα του συνεργατικού έργου αποτελεί η κοινή ανάληψη πρωτοβουλίας όλων των μετεχόντων στο σχεδιασμό πρωτότυπων δραστηριοτήτων και στη δημιουργία ψηφιακών (και όχι μόνο) προϊόντων, με επίκεντρο την ενθάρρυνση της συμμετοχής και αρμονικής συνύπαρξης των μαθητών σε ένα σχολείο- κοινότητα μάθησης και χαράς όπου ενθαρρύνεται η αυτενέργεια των μελών και η αποδοχή του διαφορετικού, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιείται και αποτιμάται η δημιουργική συμβολή όλων των συμμετεχόντων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 41)

Το ScratchJr ως Εργαλείο για τη Διδασκαλία Βασικών Προγραμματιστικών Εννοιών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Διεθνείς έρευνες έχουν αναδείξει τη χρησιμότητα της διδασκαλίας του προγραμματισμού στα παιδιά νεαρής ηλικίας για την ανάπτυξη των νοητικών τους ικανοτήτων. Στις μέρες μας είναι πλέον διαθέσιμα περιβάλλοντα προγραμματισμού τα οποία απευθύνονται και στα παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς οι παιδαγωγοί αναπροσαρμόζουν τις απόψεις τους σχετικά με το ηλικιακό κατώφλι στο οποίο τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό. Το ScratchJr αποτελεί ένα νέο εργαλείο το οποίο φιλοδοξεί με διασκεδαστικό και εποικοδομητικό τρόπο να εισάγει τις έννοιες του προγραμματισμού στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται μια συνοπτική εισαγωγή στα χαρακτηριστικά του ScratchJr και επιχειρείται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας μικρής κλίμακας πιλοτικής έρευνας για την αξιολόγηση αυτού του εργαλείου για τη διδασκαλία βασικών εννοιών προγραμματισμού στην προσχολική τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 57)

Alice ή App Inventor. Ποιό Προγραμματιστικό Περιβάλλον να επιλέξω για τη Διδασκαλία του Προγραμματισμού στην Α’ Λυκείου;

Η διδασκαλία του προγραμματισμού είναι δύσκολη και ως εκ τούτου, είναι φυσικό, οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αναζητούν τρόπους να διευκολύνουν τη διδακτική δραστηριότητα μέσω της ανάπτυξης νέων διδακτικών εργαλείων. Τα οπτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού είναι από τα πιο δημοφιλή νέα εργαλεία καθώς παρέχουν ένα γραφικό περιβάλλον διεπαφής για την κατασκευή του κώδικα και προβολή ενός προγράμματος. Στην παρούσα εργασία, διερευνούμε τη χρήση του Alice και του App Inventor for Android, τα οποία αναφέρονται στο βιβλίο της Πληροφορικής της Α’ Λυκείου, ως οπτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού, από παιδαγωγική και τεχνολογική σκοπιά, προκειμένου να καταλήξουμε ποιο από τα δυο είναι καταλληλότερο για τη διδασκαλία του προγραμματισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 59)

Σχεδιασμός Διδακτικού Σεναρίου για την Επεξεργασία Εικόνας στη Β΄ Γυμνασίου

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το λεπτομερή σχεδιασμό ενός πλήρους διδακτικού σεναρίου για την επεξεργασία εικόνας, τεχνική με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές της δευτέρας (Β΄) Γυμνασίου στο μάθημα της Πληροφορικής. Επιπλέον, στο άρθρο αυτό, περιγράφονται εκτενώς κατάλληλα σχεδιασμένες, δομημένες και συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες, βασισμένες στην αναπτυξιακή-γνωστική θεωρία του Piaget και στις αρχές του διδακτικού πλαισίου ECLiP. Επίσης, παρουσιάζεται ένα δομημένο φύλλο εργασίας που αξιοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, με σκοπό να επιτευχθεί η ορθή οικοδόμηση της νέας γνώσης και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση και ο ζήλος των μαθητών, εξαιτίας της ενεργητικής συμμετοχής τους στην απόκτηση αυτής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 39)

Μικτό Μοντέλο στην Επιμόρφωση Υποψήφιων Εκπαιδευτικών και ο Ρόλος των Ψυχολογικών Χαρακτηριστικών: Δυνατότητες και Προκλήσεις

Στο στρογγυλό τραπέζι θα αναπτυχθεί και συζητηθεί ένα μοντέλο μικτής μάθησης που εμπλουτίζει την παραδοσιακή εκπαίδευση με δράσεις από απόσταση στοχεύοντας στην επιμόρφωση υποψήφιων εκπαιδευτικών στην ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διαστάσεις στις οποίες θα εστιάσουμε αφορούν τις σχεδιαστικές αρχές ως προς το περιεχόμενο και την οργάνωση σεναρίων επιμόρφωσης, καθώς και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων που επηρεάζουν τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους σε αυτά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 29)

Υπολογιστική Σκέψη και Οπτική Παιδεία. Η Περίπτωση του Λογισμικού Muvizu.

Η χρήση (κινούμενων σχεδίων) animation τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ως μία καινοτόμος μέθοδος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση των κινήτρων και στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη μάθηση, αναβαθμίζοντας ποιοτικά τη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εξ ορισμού, αναφέρεται σε προσομοίωση κινούμενων εικόνων που δείχνουν την κίνηση των αντικειμένων σχεδίασης, η οποία συχνά αναφέρεται ως η τέχνη της κίνησης. Η παρούσα έρευνα διερευνά το βαθμό κατανόησης των μαθητών/τριών της πρακτικής εφαρμογής κατασκευής έργου animation καθώς και της στάσης τους απέναντι στο λογισμικό Muvizu. Η ερευνητική διαδικασία απέδειξε ότι οι μαθητές/τριες, δημιουργώντας μέσω του λογισμικού κινούμενες οπτικές αναπαραστάσεις, διακατέχονται από θετικά συναισθήματα για το γνωστικό αντικείμενο, ενώ παράλληλα εμπλέκονται σε θετικές κοινωνικές αναπαραστάσεις (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση). Η προσπάθεια αντιμετώπισης προκλήσεων και η οπτικοποίηση δεδομένων δομεί την υπολογιστική σκέψη και την αντίληψη των μαθητών σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο δίνοντας τους παράλληλα την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες οπτικής παιδείας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 52)

Εργαστήριο "Εκπαιδευτικό Λογισμικό Μαθηματικών GeoGebra: Περιβάλλον - Εργαλεία - Δημιουργία Εφαρμογών - Διδακτικές Προτάσεις με Προσομοιώσεις - Φύλλα Εργασίας"

Διδακτικές ενότητες: 1. Περιβάλλον του GeoGebra - Διαμόρφωση χώρου σχεδίασης 2. Εξειδικευμένα Εργαλεία του GeoGebra 3. Ιδιότητες Αντικειμένων - Βασικές Εντολές 4. Δημιουργία εύκολων και απλών εφαρμογών GeoGebra 5. Διδακτικές προτάσεις με το GeoGebra (προσομοίωση τάξης, προσομοιώσεις, φύλλα εργασίας):  Μέτρηση μήκους του κύκλου με κλωστή (ακτίνιο, αριθμός π, τύπος μήκους)  Μέτρηση μήκους του κύκλου με περιστροφή τροχού (ακτίνιο, αριθμός π, τύπος μήκους)  Μέτρηση μήκους του κύκλου με εγγεγραμμένα – περιγεγραμμένα κανονικά πολύγωνα  Μέτρηση μήκους τόξου ως κλάσμα του μήκους του κύκλου  Μέτρηση εμβαδού του κυκλικού δίσκου με επανατοποθέτηση άπειρων τομέων του  Μέτρηση εμβαδού του κυκλικού τομέα ως κλάσμα του εμβαδού του κυκλικού δίσκου  Μέτρηση εμβαδού του κυκλικού δίσκου με εγγεγραμμένα – περιγεγραμμένα κανονικά πολύγωνα
(Πλήθος ανακτήσεων: 39)

Εισαγωγή στη Δομή Επιλογής με το Προγραμματιστικό Περιβάλλον SCRATCH

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των δομών επιλογής «Εάν…τότε» και «Εάν…τότε…αλλιώς» με το SCRATCH σε μαθητές γυμνασίου. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο επιδιώκει να κατανοήσουν οι μαθητές τη δομή επιλογής με έναν ελκυστικό τρόπο μέσω του προγραμματισμού στο SCRATCH. Το απλό γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού που παρέχει το SCRATCH, δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν ευκολότερα τις αφηρημένες έννοιες του προγραμματισμού. Παρουσιάζονται ενδεικτικά δύο φύλλα δραστηριοτήτων, τα οποία δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να υλοποιήσουν μια καθοδηγούμενη διερεύνηση. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε σε ένα συνεχόμενο δίωρο στα τμήματα Α1 και Α2 του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα της υλοποίησης ήταν πολύ ενθαρρυντικά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 56)

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ψηφιακών Μαθημάτων στο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης LAMS για το Μάθημα της Φυσικής Αγωγής στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων για την υποστήριξη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ), στο γνωστικό αντικείμενο του Κλασικού Αθλητισμού, για μαθητές Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης. Στόχος των μαθημάτων είναι η ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών για την ενασχόλησή τους με την ΦΑ και τον αθλητισμό. Περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο της μάθησης με ΤΠΕ, οι στρατηγικές διδασκαλίας και αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξή τους και εξετάζεται κατά πόσο είναι εφικτή η ένταξή τους μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους, δείχνουν ότι είναι δυνατή η χρησιμοποίηση και ψηφιακών μαθημάτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της ΦΑ και από τη χρήση τους, αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 33)

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων για Έννοιες Χάρτη με ΤΠΕ για Παιδιά Προσχολικής και Πρώτη Σχολικής Ηλικίας

Οι χάρτες και τα σχεδιαγράμματα ως εξωτερικές χωρικές αναπαραστάσεις αποτελούν μέσα επικοινωνίας, καθώς και εργαλεία που συμβάλλουν στη χωρική και γεωγραφική κατανόηση. Οι έρευνες, υποστηρίζουν ότι η χρήση και κατασκευή χάρτη, λειτουργεί ενισχυτικά και επιταχυντικά ως προς την ανάπτυξη ικανότητας αντίληψης του χώρου. Τα παιδιά με τη συμβολή σύγχρονων ΤΠΕ μπορούν να αναπτύξουν διαισθητικές αντιλήψεις και να κατανοήσουν καλύτερα δύσκολες χωρικές έννοιες που εμπλέκουν χάρτη, οι οποίες μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αναντίστοιχες στο γνωστικό τους επίπεδο. Στην παρούσα εργασία διερευνούμε τη μαθησιακή αξία των εννοιών χάρτη – χώρου για παιδιά προσχολικής ηλικίας, και λαμβάνοντας υπόψη ερευνητικά ευρήματα καταλήγουμε στο σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων για χρήση και κατασκευή χάρτη, οι οποίες αξιοποιούν ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 44)

Tο Ιστολόγιο ως Μέσο Ενδυνάμωσης του Στοχασμού των Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών: Μελέτη Περίπτωσης κατά την Πρακτική Άσκηση

Ο στοχασμός στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί βασικό εργαλείο για την συσχέτιση της θεωρίας με την πράξη και δεν αποτελεί μια δεδομένη και αυτονόητη ικανότητα-δεξιότητα που την κατέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι εκπαιδευόμενοι. Αντιθέτως, θα πρέπει να διδαχθεί, κυρίως μέσα από τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τα οποία θα έχουν υιοθετήσει κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους για την καλλιέργεια και ενδυνάμωση στοχαστικών ικανοτήτων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα από έρευνα μελέτης περίπτωσης πάνω στην εφαρμογή ενός ιστολογίου (blog) ως ηλεκτρονικού στοχαστικού ημερολογίου των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών, κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στα σχολεία. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τόσο την συνολικά θετική επίδραση της χρήσης του ιστολογίου σε σχέση με το παρατηρούμενο μέσο επίπεδο στοχασμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 41)

Η Λέξη Ένα Όχημα για το Ταξίδι της Γραφής

Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου και η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί μια πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία, η οποία όμως είναι διδάξιμη. Καθοριστικής σημασίας για τη διδασκαλία της και την πιο ευχάριστη ενασχόληση των μαθητών με αυτήν, έχει αποδειχτεί και η συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μια πρόταση στην εκπαιδευτική κοινότητα ως προς τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου με απώτερο στόχο τη διδασκαλία παραγωγής κειμένου με τη χρήση λογισμικού σε μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 29)

Με Χρώματα κι Ένα Πινέλο να Γνωρίσω την Ευρώπη Θέλω. Ευρωπαίοι Ζωγράφοι!

Η παρούσα εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Τeachers 4 Εurope» και έχει ως σκοπό μέσα από την διερεύνηση των πτυχών της ευρωπαϊκής και πολιτισμικής πολυμορφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δώσει ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση μέσα από καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και την υποστήριξη των ΤΠΕ. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε μαθητές Νηπιαγωγείου στο Λουτράκι του Νομού Κορινθίας. Λόγω της μικρής ηλικίας των μαθητών η προσέγγιση στις έννοιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους θεσμούς και τις αξίες της έγινε με βιωματικό τρόπο, με την χρήση ΤΠΕ και με δραστηριότητες ανάλογες του νοητικού και μαθησιακού επιπέδου των μαθητών. Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσεγγίστηκε μέσα από την ζωγραφική, η οποία αποτελεί αγαπημένη δραστηριότητα των παιδιών. Με αφορμή έργα Ευρωπαίων ζωγράφων ταξιδέψαμε στις χώρες της Ευρώπης, γνωρίσαμε τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία που κάνουν την κάθε χώρα ξεχωριστή (σημαία, γλώσσα, αξιοθέατα, σημαντικοί εκπρόσωποι της τέχνης), την κουλτούρα και τον πολιτισμό της.
(Πλήθος ανακτήσεων: 38)

Εμπειρική Μελέτη της Εφαρμογής Gamification στο Μάθημα “Εφαρμογές πληροφορικής”

Η εκπαιδευτική κοινότητα δείχνει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιήσει τεχνικές των βιντεοπαιχνιδιών όπως η εξερεύνηση, η επανάληψη και η ανταμοιβή, με στόχο τη δημιουργία νέων, αποδοτικότερων εργαλείων διδασκαλίας. Ακολουθώντας μια μέθοδο γνωστή με το όνομα gamification, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να προσελκύσουν τους μαθητές σε μαθησιακές δραστηριότητες, αλλά και να παρατείνουν τα αποτελέσματα της μάθησης. Χρησιμοποιώντας, στο μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» του Γενικού Λυκείου, ένα συνδυασμό του συστήματος ερωτήσεων «Kahoot!» και της αλληλεπιδραστική πλατφόρμα «Codecademy», οι μαθητές διδάχτηκαν το αντικείμενο της HTML. Για την εκτίμηση της επίδρασης του gamification στη μαθησιακή διαδικασία, έγινε συγκριτική μελέτη μεταξύ μιας ομάδας ελέγχου όπου το μάθημα πραγματοποιήθηκε συμβατικά και μιας πειραματικής ομάδας όπου εφαρμόστηκε Gamification. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας όχι μόνο θεώρησαν την εμπειρία ιδιαίτερα ευχάριστη και γεμάτη κίνητρα για μάθηση, αλλά η προσέλευση και η επίδοσή τους στο μάθημα ήταν εμφανώς καλύτερη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 35)

Κατάκτηση Ψηφιακού Γραμματισμού στις Α΄ και Β΄ Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Με την ευκαιρία της εισαγωγής του μαθήματος της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) το 2010 στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία Ε.Α.Ε.Π., πραγματοποιήθηκε εθνογραφική έρευνα σε ένα από τα σχολεία αυτά, με σκοπό τη διερεύνηση της κατάκτησης του ψηφιακού γραμματισμού στην Α΄ και Β΄ τάξη σύμφωνα με τους στόχους που ορίζει το επικαιροποιημένο Α.Π.Σ. του μαθήματος των Τ.Π.Ε., αλλά και της διαχείρισης της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στις ίδιες τάξεις από τους/τις εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής. Οι μέθοδοι συλλογής των δεδομένων που επιλέχτηκαν ήταν η συμμετοχική, συστηματική παρατήρηση στο εργαστήριο Πληροφορικής του 10ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Ε.Α.Ε.Π. Καλαμαριάς με δείγμα 49 μαθητές/μαθήτριες της Α΄ τάξης, 50 μαθητές/μαθήτριες της Β΄ τάξης και τους/τις 4 εκπαιδευτικούς τους της Πληροφορικής, επίσης η εθνογραφική συνέντευξη με τους/τις ίδιους/ίδιες μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, προκειμένου να ενισχυθεί περισσότερο το ποιοτικό μέρος της έρευνας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 44)

Έξι Καπέλα σκέφτονται για τα Δικαιώματα των Παιδιών

Η μέθοδος των «έξι σκεπτόμενων καπέλων» του Edward De Bono τελευταία χρόνια άρχισε να εφαρμόζεται και στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης. Στοχεύει στην ενθάρρυνση της δημιουργικής και πλευρικής σκέψης για την επίλυση ενός προβλήματος. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται διδακτική παρέμβαση που αφορά στη θεματική ενότητα «Δικαιώματα του Παιδιού», στην οποία αξιοποιήθηκε η μέθοδος σε συνδυασμό με τη χρήση των ΤΠΕ. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο αστικής περιοχής. Ως τελικό προϊόν δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική εφημερίδα. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα παιδιά ανέπτυξαν μια στοχαστική κουλτούρα επίλυσης προβλημάτων. Επίσης, η διάχυση της γνώσης όπως αυτή προέκυψε από την ανάρτηση της ηλεκτρονικής εφημερίδας στο σχολικό ιστολόγιο, συνέβαλε στη δημιουργία κινήτρων και ανέπτυξε ένα θετικό αυτοσυναίσθημα στους συμμετέχοντες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 85)

Διδακτικές πρακτικές ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η υλοποίηση από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19/20 του νέου ΠΣ, δυνατότητες, περιορισμοί, προοπτικές

Το 2011 εισήχθη νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) & τον πληροφορικό γραμματισμό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ). Αρχικά γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της εισαγωγής της Πληροφορικής στην ΠΕ και δίνεται το θεωρητικό πλαίσιο της συζήτησης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται διδακτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια της υλοποίησης του νέου ΠΣ από εκπαιδευτικούς ΠΕ19/20. Ακολουθεί εισήγηση του συντονιστή για τη σημασία πολλών παραγόντων στην υλοποίηση ενός ΠΣ Ανάμεσά τους, ο πιο σημαντικός θεωρείται ο παράγοντας εκπαιδευτικός και η αλληλεπίδρασή του με τους μαθητές μέσω οργανωμένης και σχεδιασμένης διδασκαλίας. Ακολουθεί συζήτηση ώστε να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της τάξης, που υλοποιούν το νέο ΠΣ για τις ΤΠΕ και τον πληροφορικό γραμματισμό στην ΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 97)

Οι «Σχεδιαστικές Προκλήσεις» ως Δομικό Στοιχείο της Ασύγχρονης Επικοινωνίας και Συνεργασίας σε μία Κοινότητα Διερεύνησης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών

Η εισήγηση πραγματεύεται την πρόκληση της συνεργατικής κατασκευής νοήματος στο πεδίο της μικτής μάθησης σχετικά με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, και εξερευνά τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς η δόμηση των δραστηριοτήτων τους με βάση ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Το σκεπτικό βασίζεται στο μοντέλο των Κοινοτήτων Διερεύνησης και εισηγείται δραστηριότητες σχεδιασμού σε κύκλους, ως «σχεδιαστικές προκλήσεις» που οδηγούν τους συμμετέχοντες στη σταδιακή συνεργατική ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σεναρίου. Η έρευνα που παρουσιάζεται εξετάζει την αποτελεσματικότητα των προκλήσεων με βάση τη συμμετοχή του ερευνητικού κοινού στο ασύγχρονο περιβάλλον και διερευνά περαιτέρω το αν η συμμετοχή αυτή προωθείται από τη βηματική οικοδόμηση του ζητούμενου σεναρίου. Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν συγκεκριμένες πτυχές της δυναμικής των σχεδιαστικών προκλήσεων στην επιμορφωτική πρακτική με βάση το μικτό μοντέλο εκπαίδευσης, ενώ διαφωτίζουν σχετικά με τις δυσκολίες που ανακύπτουν σ’ αυτό το πλαίσιο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 26)

«Ηρακλής»: Αρχές Σχεδιασμού Ενός Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού για την Ανάπτυξη Εννοιών Μυθολογίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του Ηρακλή, ενός 3Δ σοβαρού ψηφιακού παιχνιδιού. Το παιχνίδι αποσκοπεί στη μύηση των παιδιών στο πεδίο της Μυθολογίας και ειδικότερα στους δώδεκα θεούς του Ολύμπου. Στο πρώτο μέρος της εργασίας επιχειρείται μια συνοπτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τις αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασμός του παιχνιδιού και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον διδακτικό-μαθησιακό σχεδιασμό του παιχνιδιού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 69)

Μαθητές δημοτικού μαθαίνουν προγραμματισμό δημιουργώντας παιχνίδια στο Scratch

Μελέτες έχουν δείξει ότι μαθητές δημοτικού σχολείου μπορούν να αναπτύξουν αλγοριθμική σκέψη, γνώσεις και δεξιότητες προγραμματισμού. Αυτές ενισχύονται όταν τα παιδιά εμπλέκονται στη δημιουργία δικών τους εφαρμογών – παιχνιδιών προγραμματίζοντας σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού. H παρούσα εργασία διερευνά τα μαθησιακά αποτελέσματα και το ενδιαφέρον μαθητών ΣΤ’ δημοτικού κατά την εμπλοκή τους σε διαδικασίες δημιουργίας απλών παιχνιδιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα προγραμματίζοντας στο Scratch. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως όταν οι μαθητές από απλοί χρήστες μετατρέπονται σε δημιουργοί εξελίσσονται τόσο σε γνωστικό όσο και σε συναισθηματικό τομέα, αναπτύσσουν αλγοριθμική σκέψη και οικοδομούν γνώση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 69)

Συνεργατικές Δραστηριότητες με Χρήση Εργαλείων του Υπολογιστικού Νέφους με Σκοπό την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση του Youtube στην Εκπαιδευτική Πράξη

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, η υλοποίηση του οποίου στηρίζεται σε εργαλεία του υπολογιστικού νέφους, τα οποία εξυπηρετούν την συνεργατική εκμάθηση. Στόχο των συνεργατικών δραστηριοτήτων του σεναρίου αποτελεί η κατανόηση και εμπέδωση της χρησιμότητας των κριτηρίων που καθιστούν ένα εκπαιδευτικό βίντεο κατάλληλο ή μη, για την εισαγωγή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα κριτήρια αυτά, καθώς και βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής χρήσης του μεγαλύτερου και ευρέως διαδεδομένου διαδικτυακού αποθετηρίου βίντεο, του Youtube. Παράλληλα παρουσιάζεται η προστιθέμενη αξία που μπορούν να έχουν στην συνεργατική μάθηση υποστηρικτικά εργαλεία της Google, που βασίζονται σε δομές υπολογιστικού νέφους. Η υλοποίηση του σεναρίου και η αξιολόγηση της εφαρμογής του αναδεικνύουν την αναγκαιότητα που υπάρχει στην επιμόρφωση σχετικά με θέματα αξιολόγησης βίντεο που υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο πριν την είσοδο τους στην σχολική τάξη και ενισχύουν την πεποίθηση που υπάρχει γύρω από την αποτελεσματική αξιοποίηση των εργαλείων του υπολογιστικού νέφους για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε συνθήκες συνεργατικής μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 35)

Δημιουργώντας με το ScratchJr σε tablet: Συνεργατικές Δραστηριότητες για την Α΄ Δημοτικού

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία σειρά συνεργατικών δραστηριοτήτων για το μάθημα της Πληροφορικής στην Α’ Δημοτικού, με τη βοήθεια του λογισμικού ScratchJr, κάνοντας χρήση κινητών συσκευών τύπου tablet. Οι δραστηριότητες εφαρμόστηκαν σε πραγματικές συνθήκες τάξης και όσον αφορά στο κομμάτι της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών υλοποιήθηκαν δύο διαφορετικές εκδοχές των ίδιων δραστηριοτήτων. Σκοπό της έρευνας αποτελεί η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των μαθητών, κατά τη χρήση και την ενασχόληση με το λογισμικό, καθώς και τη χρήση των φορητών συσκευών στα πλαίσια ομάδων. Τα συμπεράσματα της πιλοτικής διδασκαλίας κατέληξαν ότι η χρήση του λογισμικού και των συσκευών tablet επέδρασαν θετικά στην εμπλοκή των μαθητών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι η από κοινού χρήση ενός tablet στα πλαίσια μίας ομάδας, αυξάνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της και ενισχύει τη συνεργασία στα πλαίσια αυτής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 78)

Εννοιολογικό Πλαίσιο Ανάπτυξης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού Ιστορίας: Η Περίπτωση του «Φωτόδεντρου» Μαθησιακών Αντικειμένων

Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ και η επικράτηση του διαδικτύου σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής διαμορφώνει μια νέα σύνθετη πραγματικότητα, στην οποία η εκπαίδευση προσπαθεί να αρθρώσει λόγο και να αξιοποιήσει τις προσφερόμενες δυνατότητες για την προώθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ανάπτυξη σημαντικών παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων και τη διαμόρφωση κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Όλο και συχνότερα, την τελευταία δεκαετία, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαμοίραση - διάχυση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στο πλαίσιο της τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης. Η έννοια των ΜΑ καθίσταται ένας νέος τρόπος οργάνωσης του παρεχόμενου εκπαιδευτικού περιεχομένου με την ποικιλία των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων και μεταδεδομένων και αποκτά σημαίνουσα θέση στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 40)

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στον Ιστό 2.0: η Σχεδίαση και η Αξιολόγηση Ενός Ενημερωτικού Δικτυακού Τόπου (Wiki) για Εκπαιδευτικούς

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η σχεδίαση και δημιουργία ενός ενημερωτικού - εγκυκλοπαιδικού wiki για τους εκπαιδευτικούς και η αρχική – διαγνωστική αποτίμηση της αξίας του στα επίπεδα λειτουργικότητας, ευχρηστίας και πληρότητας του περιεχομένου του. Κατά συνέπεια, το έργο που εκπονήθηκε διακρίθηκε σε δύο φάσεις και είχε αναπτυξιακά και ερευνητικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη φάση αφορούσε στην σχεδίαση και αρχική ανάπτυξη ενός wiki με προτεινόμενα εκπαιδευτικά εργαλεία του Ιστού 2.0. Η δεύτερη αναφέρονταν στην αρχική αξιολόγηση του αναπτυσσόμενου wiki από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Για τη διεξαγωγή της έρευνας μοιράστηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στους φοιτητές, που κάλυπτε άξονες σχετικά με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους πάνω στους υπολογιστές και τον παγκόσμιο ιστό. Επίσης, αφορούσε την αξιολόγηση της δομής και λειτουργικότητας του wiki, την αξιολόγηση της ποιότητας και ποσότητας των πληροφοριών του και τέλος, την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής του αξίας. Έπειτα από την ανάλυση των συνολικών αποτελεσμάτων, ακολούθησε μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στις απόψεις των δευτεροετών και τεταρτοετών φοιτητών που έλαβαν μέρος στην έρευνα σχετικά με την εκπαιδευτική αξία του wiki. Τέλος, εξήχθησαν μια σειρά από συμπεράσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 40)

Online Σύστημα Δηλώσεων Σχολείων για τις Πρακτικές Ασκήσεις των Φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Η παρούσα εισήγηση έχει σκοπό να αναδείξει τη δομική λειτουργικότητα του λογισμικού συστήματος οργάνωσης της πρακτικής άσκησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το σύστημα αυτό αποτελεί καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς η οργάνωση των πρακτικών ασκήσεων είθισται να πραγματοποιείται με τον παραδοσιακό τρόπο χειρόγραφης δήλωσης. Σε αντίθεση με τη δημιουργία του εν λόγω λογισμικού καθίσταται δυνατή η online δήλωση του επιθυμητού σχολείου από κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για την πρακτική άσκηση. Ειδικότερα, χρησιμοποιείται το διαδίκτυο και αξιοποιούνται σύνθετες και σύγχρονες μέθοδοι της επιστήμης της πληροφορικής. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται αναλυτικά το σκεπτικό, η δομή του αλλά και ο τρόπος λειτουργικότητας του συγκεκριμένου λογισμικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 33)

Μαθαίνω τα Γράμματα παίζοντας στον Υπολογιστή: Μια Πρόταση Διδασκαλίας από το Αρσάκειο Δημοτικό Θεσσαλονίκης

Οι τεχνολογικές αλλαγές που έλαβαν χώρα στο τέλος του 20ου αιώνα και συνεχίζουν με ταχύτατους ρυθμούς να επιδρούν στην κάθε πτυχή της ζωής μας, δεν άφησαν ανεπηρέαστο τον χώρο της εκπαίδευσης. Ερωτήματα όπως, ποια είναι η συμβολή τους στην ανάπτυξη των παιδιών, τι ορίζουν τα νέα ΔΕΠΠΣ για τη διδασκαλία της γλώσσας με τη χρήση της τεχνολογίας, ποια η ωφελιμότητα των εκπαιδευτικών λογισμικών – παιχνιδιών και πώς αξιοποιούν τα Αρσάκεια Σχολεία τις Τ.Π.Ε, προσπαθούν να απαντηθούν στην παρούσα εισήγηση. Στο τέλος, παρουσιάζεται μια ενδεικτική πρόταση διδασκαλίας για το γράμμα «Σ,σ,ς» στην Α’ δημοτικού, που λαμβάνει χώρα στο συγκεκριμένο σχολείο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 31)

Μαθητικοί Όμιλοι και Εκπαιδευτική Καινοτομία. Η περίπτωση του Ομίλου Ρομποτικής του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η περίπτωση της μαθητικής καινοτομίας που εκκολάφθηκε, αναπτύχθηκε πολυμορφικά και μετεξελίχτηκε σε ευρεσιτεχνία στα πλαίσια της τετραετούς λειτουργίας ενός Ομίλου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, παρουσιάζεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη των μαθητικών Ομίλων, τη διάχυση καλών πρακτικών, την ενίσχυση της μαθητικής έρευνας και τη διάδοση ενός νέου επιστημονικού πεδίου όπως η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην ευρύτερη κοινότητα. Οι καλές πρακτικές που καλλιεργούνται στους Ομίλους των Πρότυπων - Πειραματικών σχολείων μπορούν μακροπρόθεσμα να επηρεάσουν συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας του δημόσιου σχολείου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 20)

Πρακτική Εφαρμογή της Εκπαιδευτικής Δράσης Teachers4Europe με την Αξιοποίηση Ψηφιακών Εργαλείων

Η παρούσα παιδαγωγική δραστηριότητα εκπονήθηκε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe κατά το σχολικό έτος 2014-15 και είχε ως τίτλο «Τα κάστρα, τα μνημεία και τα τοπία της Ευρώπης ζωντανεύουν μέσα από τον θαυμαστό κόσμο διάσημων παραμυθιών» Το θεματικό περιεχόμενο της δράσης ενισχύθηκε από ψηφιακά εργαλεία, με στόχο τη γνωριμία των μαθητών με μέρη της Ευρώπης, σημαντικά τοπία και μνημεία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των δραστηριοτήτων στηρίχτηκε στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, της κριτικής και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 30)

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π04 στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση Εικονικών Εργαστηρίων: Η περίπτωση του IrYdium VLab στο Μεικτό Περιβάλλον Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ04 στο Β’ επίπεδο μεταξύ άλλων αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση των εικονικών εργαστηρίων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία από τη δομή και το περιεχόμενο των σύγχρονων και ασύγχρονων συνεδριών της επιμόρφωσης με το μεικτό μοντέλο, που αφορούν στην αξιοποίηση λογισμικών εικονικού εργαστηρίου των Φυσικών Επιστημών, όπως του IrYdium Virtual Chemistry Lab. Επιπλέον παρουσιάζονται αποτελέσματα από την εφαρμογή των ενοτήτων αυτών σε έξι διαφορετικά Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικών, Π04, οι οποίες αφορούν στο ενδιαφέρον, στις αντιλήψεις των επιμορφούμενων για τις παροχές των εικονικών εργαστηρίων και συγκεκριμένα του IrΥdium αλλά και στις δυνατότητες αξιοποίησης του IrΥdium στη διδασκαλία τους, οι οποίες σχετίζονται με όψεις της ΤΠΓΠ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 27)

Ένα Τόξο Πολλές Γωνίες

Μια διαφορετική προσέγγιση στην διδασκαλεία της επίκεντρης και εγγεγραμμένης γωνίας ενός κύκλου και η σχέση που τις συνδέει, επιχειρήθηκε να γίνει με την βοήθεια του προγράμματος GEOGEBRA. Συνολικά 42 μαθητές (αγόρια & κορίτσια) χωρίστηκαν σε ζεύγη και πειραματίστηκαν χρησιμοποιώντας τις Τ.Π.Ε. ως εργαλεία μάθησης. Συνεργάστηκαν, διερεύνησαν και αντιμετώπισαν την γνώση με μία διαφορετική βιωματική διαδικασία. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, έκανε χρήση Φύλλου Εργασίας, με τους μαθητές να παρατηρούν και να καταγράφουν τα αποτελέσματα, ενώ ανακάλυψαν την σχέση που συνδέει τις δύο γωνίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 18)

Εκπαιδευτικό Σενάριο Μελέτης Περιβάλλοντος Β΄ Τάξης Δημοτικού

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο σχεδιάστηκε για τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Πρόκειται για εμπεδωτική, βιωματική, και δημιουργική δραστηριότητα, που στοχεύει μέσω της χρήσης του διαδικτύου για αναζήτηση και κριτική επεξεργασία πληροφοριών, ηλεκτρονικού λεξικού και αισθητικής αγωγής, στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για το λαϊκό πολιτισμό, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους με σχετικές με το υπό εξέταση θέμα, στην ψυχαγωγία αυτών και στην εξοικείωσή τους με εφαρμογές των ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 44)

Socrative: Ένας Εναλλακτικός Διαδικτυακός Τρόπος Αξιολόγησης του Μαθητή

Η αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έχει σκοπό τον προσδιορισμό του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων και την ανατροφοδότηση μαθητών και εκπαιδευτικών, με τελικό ζητούμενο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και το όφελος του μαθητή. Για αποτελεσματικότερη και αντικειμενικότερη διεξαγωγή συμπερασμάτων, όσον αφορά την επίτευξη του σκοπού αυτού, είναι σημαντική η αξιοποίηση ποικίλων μορφών και τεχνικών αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η εφαρμογή του socrative, ενός εργαλείου Web.02., που εξυπηρετεί τη δημιουργία ηλεκτρονικών διαγωνισμάτων και ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας εποχής με σημαντική εξέλιξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η αξιολόγηση με χρήση του socrative εφαρμόστηκε σε μαθητές της Α΄ Λυκείου, οι οποίοι αξιολογήθηκαν στο κεφάλαιο «Αρχαϊκή Εποχή» του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας. Επιπλέον, οι μαθητές «κατασκεύασαν» ερωτήσεις, οι οποίες αναρτήθηκαν σε εικονικό τοίχο και αποτέλεσαν εργαλείο δεύτερης αξιολόγηση για τους μαθητές διαφορετικού τμήματος. Στην εργασία παρουσιάζονται ο τρόπος και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του socrative στην τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 87)

Οι ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο: Παράδειγμα Εφαρμογής τους σε Διδακτικό Σενάριο

Το παρόν διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε σε τάξη νηπιαγωγείου με δυναμικό νηπίων-προνηπίων στο πλαίσιο προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα την διατροφή. Οι δραστηριότητες του είναι απόλυτα συμβατές με το ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ (2003) για το Νηπιαγωγείο και με την ολοκλήρωση τους επιδιώκεται ο εμπλουτισμός των γνώσεων των παιδιών γύρω από τις κατηγορίες των τροφίμων με απώτερο στόχο την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Τα παιδιά εργάστηκαν μέσα σε ένα ευχάριστο και πλούσιο σε ερεθίσματα πλαίσιο και είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν αβίαστα και ευχάριστα με τις ΤΠΕ στην τάξη προκειμένου να γίνουν ικανά να αναπαριστούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις καινούριες γνώσεις τους πολυτροπικά. Καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού σεναρίου, οι μαθητές συνεργάστηκαν και αλληλεπίδρασαν τόσο μεταξύ τους όσο και με ενήλικες και ανακάλυψαν τις πολύπλευρες όψεις της μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 89)

Συνεργατική Δημιουργία Ψηφιακών Comics με Χρήση του Εργαλείου Google Drive

Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διοργάνωση συνεργατικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία διαδικτυακών κόμικς με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή από ομάδες μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τις ανάγκες της έρευνας, οι μαθητές δημιούργησαν τα δικά τους κόμικς χρησιμοποιώντας το εργαλείο “Google Drive”. Το θέμα των δημιουργιών τους ήταν η «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». Στην έρευνα συμμετείχαν 15 μαθητές Τετάρτης (Δ’) τάξης ενός δημόσιου Πειραματικού Δημοτικού σχολείου. Ειδικότερα, η έρευνα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του σχολικού έτους 2013-2014, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα διήρκησε δύο εβδομάδες και βασίστηκε σε “Pre-Post Test Experimental Design”. Διερευνήθηκαν η ευχαρίστηση του δείγματος μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η αύξηση της αυτοπεποίθησης των μαθητών στη χρήση μίας σουίτας γραφείου (Οffice), καθώς και η ευχρηστία του εν λόγω εργαλείου για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Στόχος ήταν να μελετηθούν οι εντυπώσεις των χρηστών όσον αφορά στην ευχρηστία του εργαλείου. Τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας, σχετικά συμπεράσματα, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 57)

Μοντέρνα Σταχτοπούτα: Διδακτική Πρόταση για τη Διδασκαλία Οικονομικών Εννοιών με τη Χρήση Βίντεο

Με την παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης βίντεο για τη διδασκαλία της σχέσης μεταξύ των προσδοκιών για την μελλοντική εξέλιξη του εισοδήματος των καταναλωτών και της ζήτησης αγαθών που αυτοί εκφράζουν. Η χρήση βίντεο στη διδασκαλία αποτυπώνεται με μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται βήμα – βήμα η υλοποίηση της διδακτικής πρότασης και η εφαρμογή της μέσα στη σχολική τάξη, ως μια εναλλακτική προσέγγιση στον τρόπο που ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει έννοιες από το γνωστικό του αντικείμενο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 28)

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για τα Αρχεία των Ιστορικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Καβάλας

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων πολυμέσων για την αξιοποίηση του αρχειακού υλικού των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Καβάλας, σε περιβάλλον Access 2007 και Visual Basic2010. Τα δεδομένα προσφέρθηκαν από τα σχολεία της Καβάλας για το Συμπόσιο στα πλαίσια του εορτασμού των «100 χρόνων ελεύθερης Καβάλας – 100 χρόνια Εκπαίδευσης» που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας στις 14 & 15 Ιουνίου 2013. Παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της βάσης δεδομένων πολυμέσων για τα Ιστορικά Σχολεία της Καβάλας και στη συνέχεια ο τρόπος διαχείρισής της και τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για την παραπάνω διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 15)

Διδακτική Παρέμβαση στη Γλώσσα με την Αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα σε Μαθήτρια με Ήπια Νοητική Υστέρηση: Μία Μελέτη Περίπτωσης

Η αποτελεσματική παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ μπορεί να διευκολύνει τους μαθητές με νοητική υστέρηση στην κατάκτηση των γνωστικών δεξιοτήτων, παρέχοντας σε αυτούς κίνητρα για μάθηση και αυξάνοντας την προσοχή τους. Ένα τέτοιο υποστηρικτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις μαθησιακές εμπειρίες αυτών των παιδιών, είναι ο διαδραστικός πίνακας. Στην εισήγηση παρουσιάζεται μία μελέτη περίπτωσης μίας μαθήτριας με ήπια νοητική υστέρηση, ηλικίας 12 ετών και 3 μηνών, η οποία δέχθηκε διδακτική παρέμβαση στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα. Η διδακτική παρέμβαση ολοκληρώθηκε σε έξι συνεδρίες. Το συγκεκριμένο τεχνολογικό μέσο επιλέχθηκε, εφόσον συνδυάζει τον ήχο, την εικόνα και την κίνηση και επιτρέπει την ενεργητική εμπλοκή του μαθητή. Μετά τη διδακτική παρέμβαση διαπιστώθηκε ότι οι πολλαπλές επαναλήψεις των διαδραστικών ασκήσεων οδήγησαν σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 53)

«Οι Φίλοι μας τα Ζώα» Διαθεματικό Διδακτικό Σενάριο για τα Ζώα με τη Χρήση Τ.Π.Ε.

Βασικός σκοπός του σεναρίου «Οι φίλοι μας τα ζώα» είναι τα παιδιά να γνωρίσουν, να κατανοήσουν, να μάθουν και να εξοικειωθούν με τον κόσμο των ζώων, καθώς και τη σημασία της ύπαρξής τους για τον άνθρωπο και για τον πλανήτη, με τη βοήθεια λογισμικών και διαδικτυακών εφαρμογών. Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε στην Ευέλικτη Ζώνη, ως θέμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και με διάχυση στα περισσότερα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Η χρήση Τ.Π.Ε. στο συγκεκριμένο σενάριο κατείχε πρωταρχικό ρόλο, καθώς οι περισσότερες δραστηριότητες διενεργήθηκαν με τη βοήθεια λογισμικών, αλλά κρίθηκε απαραίτητο να υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, έτσι ώστε να καλύπτονται όλοι οι αισθητηριακοί τομείς των μαθητών. Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου, διαπιστώθηκε πως οι μαθητές διαμόρφωσαν θετικές στάσεις για το σεβασμό της ισορροπίας της φύσης, ενώ τους δόθηκαν τα κίνητρα για να αποκτήσουν συμπεριφορές που προάγουν τη ζωοφιλία και την προστασία των ζώων. Το ενδιαφέρον τους έμεινε αμείωτο, σε όλη τη διάρκεια του σεναρίου και η συμμετοχή τους ήταν ενεργητική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 94)

Τρόπος Χρήσης του Φορητού από Μαθητές που συμμετέχουν σε Πρόγραμμα Ενός Φορητού Η/Υ ανά Μαθητή

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε σε σχολείο που εφαρμόζει πρόγραμμα ενός φορητού Η/Υ ανά μαθητή. Συγκεκριμένα εξετάστηκε ο τρόπος χρήσης του φορητού από τους μαθητές στο σχολείο και στο σπίτι. Οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς της έρευνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν περισσότερο τους φορητούς γενικά για γράψιμο / πληκτρολόγηση κειμένων, για μάθηση γενικά ή με ειδικά εκπαιδευτικά λογισμικά, για βρίσκουν πληροφορίες ενώ μόνο στο σπίτι τους για παιχνίδια και για πρόσβαση σε ιστοσελίδες Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλες έρευνες από τη βιβλιογραφία και τέλος εξάγονται συμπεράσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 21)

Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ ως Κριτικο-πολιτισμικά Εργαλεία σε Ένα Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει μια παιδαγωγική παρέμβαση με τη μορφή της έρευνας δράσης στα πλαίσια ενός καινοτόμου σχολικού προγράμματος τοπικής ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η παρέμβαση επιδιώκει μια κριτική προσέγγιση της πραγματικότητας ταυτόχρονα με την εξοικείωση των παιδιών με την επιστημονική έρευνα καθώς και με τη χρήση και τις δυνατότητες των εργαλείων που προσφέρουν οι ΤΠΕ. Γνωρίζοντας καλύτερα τον τόπο τους, ιδιαίτερα τους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, μέσα από τις ερευνητικές τεχνικές της ξενάγησης, της βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης, της επιτόπιας παρατήρησης, των συνεντεύξεων, των ερωτηματολογίων και της σχεδίασης χαρτών, τα παιδιά – ερευνητές διαπιστώνουν συρρίκνωση και υποβάθμιση του δημόσιου χώρου σε σχέση με το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, όπως επίσης και τον περιορισμό της χωρικής ανεξαρτησίας των παιδιών και των νέων, της αυτόνομης κινητικότητάς τους μέσα στο χώρο αλλά και του αποκλεισμού τους από τη συμμετοχή στα κοινά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 24)

Διδακτικό Σενάριο με Θέμα την Μελέτη των Θεμελιωδών Μεγεθών και των Εξισώσεων Κίνησης στην Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση (Γ.Α.Τ.) Συστήματος Ιδανικού Ελατηρίου – Σώματος με την Χρήση του Λογισμικού Μοντελοποίησης Interactive Physics

Η διερεύνηση των Θεμελιωδών Μεγεθών και Εξισώσεων Κίνησης στην Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση πραγματοποιείται με την χρήση εφαρμογής του αλληλεπιδραστικού λογισμικού Interactive Physics. Βασίζεται στο διδακτικό τρίπτυχο Πρόβλεψη– Επιβεβαίωση– Συμπέρασμα. Υλοποιείται σε ομάδες 2-3 μαθητών ανά Η/Υ με χρήση φύλλων εργασίας. Αφού προσεγγισθούν οι απαραίτητες εισαγωγικές έννοιες, οι μαθητές προβλέπουν την κατάσταση του συστήματος ελατήριο-σφαίρα α) στην Θέση Ισορροπίας, β) σε ελεύθερη κίνηση, απομακρύνοντας το σώμα από την Θ.Ι. Εκτελώντας την προσομοίωση, παρατηρούν και περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της κίνησης και τις εμφανιζόμενες δυνάμεις στο σύστημα. Διερευνούν την μεταβολή της απομάκρυνσης, επιτάχυνσης και ταχύτητάς του συναρτήσει του χρόνου μέσω γραφικών παραστάσεων στην οθόνη της προσομοίωσης IP. Συσχετίζοντας με τις αντίστοιχες αλγεβρικές εξισώσεις, καταλήγουν στις εξισώσεις κίνησης που περιγράφουν την Γ.Α.Τ. Καθοδηγούμενοι από ερωτήσεις και πίνακες, καταγράφουν την μεταβολή των ανωτέρω θεμελιωδών μεγεθών στα βασικά στιγμιότυπα της κίνησης. Διατυπώνουν ολοκληρωμένα συμπεράσματα στην ομάδα και στην ολομέλεια.
(Πλήθος ανακτήσεων: 25)

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία με Αξιοποίηση της υπηρεσίας Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) του ΠΣΔ

Στο παρόν άρθρο μελετάμε τις δυνατότητες υποστήριξης διδασκαλίας από προηγμένη τεχνολογία μέσω της νέας υπηρεσίας Μαθησιακών Δραστηριοτήτων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Για το σκοπό αυτό διεξήχθη έρευνα σε πέντε (5) σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας το σχολικό έτος 2014-2015.
(Πλήθος ανακτήσεων: 31)

Αξιοποίηση Λογισμικού Εννοιολογικής Χαρτογράφησης σε Πρόγραμμα Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τον Οκτώβριο του 2013 δοκιμάστηκε, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, στο πλαίσιο ημερήσιου προγράμματος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Λαυρίου η ενσωμάτωση του λογισμικού χαρτογράφησης εννοιών Cmap Tools. Είχε προηγηθεί σε σεμινάρια του Κέντρου η δοκιμή της διαδικασίας σε ομάδες εκπαιδευτικών. Το γνωστικό αντικείμενο, που παρουσιάζεται ως ενδεικτικό παράδειγμα στη συνέχεια, αφορούσε τα μεσογειακά παράκτια οικοσυστήματα. Το τελικό στάδιο υλοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου που είχε επισκεφθεί το Κέντρο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 48)

Αντιλήψεις Παιδαγωγών Προσχολικής Αγωγής για τη Χρήση του Διαδραστικού Πίνακα στην Αγωγή Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας

Η συγκεκριμένη εργασία διερευνά τις απόψεις 170 παιδαγωγών προσχολικής αγωγής που στελεχώνουν δομές παιδικών σταθμών, σχετικά με την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στην προσχολική εκπαίδευση. Για την συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, τα αποτελέσματα του οποίου υποβλήθηκαν σε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής είχαν εν γένει θετικές απόψεις για τη χρήση του διαδραστικού πίνακα, οι οποίες επηρεάζονται σημαντικά από τις μεταβλητές «Εκπαιδευτικό επίπεδο», «Καταλληλότητα των ΤΠΕ για την Προσχολική Αγωγή» και «Αίσθηση εξοικείωσης στη χρήση του Η/Υ». Οι προθέσεις που διαφαίνονται καταγράφονται επίσης δεκτικές της χρήσης του διαδραστικού πίνακα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 88)

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία: Η Περίπτωση της Συμβουλευτικής

Ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές χαρακτηρίζουν τον κόσμο της εργασίας σήμερα που επηρεάζουν με απρόβλεπτο τρόπο τη σταδιοδρομία του ατόμου, την προσωπική και οικογενειακή ζωή. Για να ανταπεξέλθουν τα άτομα στις ταχύτατες αλλαγές χρειάζεται να διαθέτουν αφενός βασικές γνώσεις που αποκτώνται μέσα από το σχολείο και αφετέρου ένα πλέγμα πολύπλευρων δεξιοτήτων που θεωρούνται σημαντικά εφόδια για την αποτελεσματική διαχείριση της σταδιοδρομίας, τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας. Στην εργασία που ακολουθεί παρουσιάζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο η συμβουλευτική με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ σαν πολύτιμο εργαλείο μπορεί να διαχειρισθεί τις νέες συνθήκες, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εφήβων μαθητών και να τους στηρίξει στη διεκδίκηση προοπτικών για το μέλλον τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 101)

Η Ανταπόκριση Μαθητών Προσχολικής Ηλικίας σε Ένα Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Παιχνίδι για την Εκμάθηση Χωρικών Εννοιών: Μια Πιλοτική Εφαρμογή

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην πιλοτική εφαρμογή ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού στα πλαίσια της προσχολικής εκπαίδευσης. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού ανταπόκρισης νηπίων στο παιχνίδι και ο λεπτομερής προσδιορισμός των δυσκολιών που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση του. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται συνοπτικά η συλλογιστική και μεθοδολογία ανάπτυξης του Όλιβερ, ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού που αποσκοπεί στην ανάπτυξη χωρικών εννοιών για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά η πιλοτική δοκιμή στην οποία συμμετείχαν πέντε νήπια. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι τα νήπια ανταποκρίθηκαν θετικά στην ιστορία του παιχνιδιού και ταυτίστηκαν με τον ήρωα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία της μηχανικής του παιχνιδιού ήταν πολύ προβληματικά με αποτέλεσμα το παιχνίδι να είναι ουσιαστικά απρόσιτο για τα νήπια. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση προτάσεων για την επίλυση των προβλημάτων που καταγράφηκαν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 45)

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών: Βιωματικό Σεμινάριο Συναισθηματικής Αγωγής σε Εικονικούς Κόσμους

Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πιο πολύπλευρος και πολυδιάστατος από ποτέ. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει τόσο στους μαθητές του, όσο και στον εαυτό του να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του και να συνειδητοποιήσει πως αυτός δεν περιορίζεται στην παροχή γνώσεων, ρόλο που δύνανται να τον παίζουν πολύ καλύτερα τα σύγχρονα εργαλεία. Είναι σημαντικό να φροντίζει για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών του, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης (ΣΝ) αυτών. Προς την κατεύθυνση αυτή, η παρούσα εργασία αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας εικονικής τάξης στο τρισδιάστατο περιβάλλον του Second Life (SL) για την υποστήριξη ενός βιωματικού σεμιναρίου επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, που αφορά στην εξοικείωση εκπαιδευτικών με τις διαστάσεις που συνθέτουν τη ΣΝ. Προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, αξιοποιείται το μοντέλο της Αγκυροβολημένης Διδασκαλίας. Κάθε άγκυρα εξυπηρετείται μέσα από το μοντέλο συναισθηματικής αγωγής του Gottman (2011). Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν ένα πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής μαθητών και συμμετέχουν ενεργά μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 32)

Ψηφιακή Αφήγηση: Ένα Πολλά Υποσχόμενο Διδακτικό Εργαλείο για τη Γόνιμη Ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική της Λογοτεχνίας

Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται μια παρουσίαση της ψηφιακής αφήγησης, ως πολύτιμου διδακτικού εργαλείου εν γένει, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη γόνιμη ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία, με έμφαση στην καλλιέργεια των πολυγραμματισμών. Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση των ψηφιακών ιστοριών, ειδικότερα, στο πλαίσιο της Διδακτικής της Λογοτεχνίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 74)

Κοινωνικά Ημερολόγια Μάθησης ως Εργαλεία για την Απόκτηση Δεξιοτήτων Χρήσης των ΤΠΕ

Η εκμάθηση δεξιοτήτων η/υ αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, που δυσκολεύει όχι μόνο αρχάριους αλλά και έμπειρους χρήστες και συχνά οδηγεί σε ένα πλήθος «αποκαρδιωτικών εμπειριών» και εκτεταμένες απώλειες χρόνου. Για αυτόν τον λόγο οι χρήστες χρειάζεται να υιοθετήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τεχνικές αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, ώστε να επιλέγουν ανάλογα την περίσταση κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και διαδικασίες. Έρευνες δείχνουν ότι ο αναστοχασμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μορφές ατομικής μάθησης, καθώς διευκολύνει τη διαδικασία μετατροπής των εμπειριών σε γνώση. Η παρούσα έρευνα διερεύνησε τη χρησιμότητα των κοινωνικών ημερολόγιων μάθησης στην υποστήριξη της εκμάθησης δεξιοτήτων η/υ σε ένα επίσημο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Με βάση την ανάλυση των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν με 43 προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος ηλεκτρονικών μηχανικών Βόλου, καθώς και των ημερολογίων τους, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι τα εν λόγω εργαλεία είναι κατάλληλα για την προώθηση αναστοχαστικών πρακτικών, της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης και της μάθηση μέσω της παρατήρησης τρίτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 37)

Η Αξιοποίηση Τρισδιάστατων Αναπαραστάσεων στα Μαθηματικά και στην Πληροφορική: Το Περιβάλλον ‘Χελωνόσφαιρα’

Η «Χελωνόσφαιρα» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον οπτικοποίησης τρισδιάστατων αναπαραστάσεων οι οποίες κατασκευάζονται με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Logo. Κεντρικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος είναι η δυνατότητα δυναμικού χειρισμού των αναπαραστάσεων, μέσω ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων. Η βασική αρχή που διέπει την «Χελωνόσφαιρα» είναι η εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες αυθεντικού πειραματισμού, διατύπωσης ιδεών και κατασκευής νοημάτων για έννοιες μαθηματικών και πληροφορικής.Στο εργαστήριο αυτό θα αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά του λογισμικού στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων για τη διδακτική των μαθηματικών και της πληροφορικής. Εκτός από την παρουσίαση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, έμφαση θα δοθεί στις επεκτάσεις και την προστιθέμενη αξία που προσδίδει η «Χελωνόσφαιρα» στην εκπαιδευτική διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 36)

Δημιουργικές Δραστηριότητες με Χρήση των ΤΠΕ στην Τοπική Ιστορία

Σ’ αυτή την εργασία παρουσιάζονται ορισμένες δημιουργικές δραστηριότητες με χρήση των ΤΠΕ στα πλαίσια ενός σχεδίου εργασίας (project) με θέμα την ιστορία των χωριών του Περδίκκα και της Πενταβρύσου στην επαρχία της Εορδαίας. Το σχέδιο εργασίας οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Περδίκκα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2013-2014, με στόχο την κριτική προσέγγιση της τοπικής ιστορίας και την ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς τα τοπικά προβλήματα. Στα πλαίσια της εργασίας οι μαθητές κλήθηκαν να ψηφιοποιήσουν και να αρχειοθετήσουν το υλικό που συγκέντρωσαν μέσα από φωτογραφίσεις, σαρώσεις και ιστοεξερευνήσεις. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν το ψηφιοποιημένο υλικό, για να δημιουργήσουν με το λογισμικό Microsoft Office PowerPoint παρουσιάσεις και να σχεδιάσουν χάρτες και αφίσες. Στο τέλος της χρονιάς συνόδευσαν με εικόνες ένα σύντομο αφήγημα, που έγραψαν οι ίδιοι για την ιστορία των χωριών τους στα πλαίσια μιας δραστηριότητας συλλογικής δημιουργικής γραφής, δημιουργώντας ένα βίντεο με προβολή διαφανειών στο λογισμικό Nero Vision 4.
(Πλήθος ανακτήσεων: 89)

Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Έκδοση Ηλεκτρονικής Σχολικής Εφημερίδας - Περιοδικού (e-newspaper)

H συγκεκριμένη εισήγηση αφορά στην παρουσίαση project Ομίλου μαθητών Γενικού Λυκείου με αντικείμενο την έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας/περιοδικού. Οι βασικοί στόχοι που τέθηκαν και υλοποιήθηκαν θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής: Αφενός, μέσω της διαδικτυακής κοινοποίησης άρθρων, εργασιών, ερευνών και γενικότερα θεμάτων κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, επιχειρήθηκε και επιτεύχθηκε η διανοητική και συναισθηματική εμπλοκή του μαθητή που συνδέεται με την βιωματική ανακάλυψη της γνώσης, καθώς και η συλλογική μάθηση μέσω της γνωστικής αντανάκλασης. Αφετέρου, μέσα από την υιοθέτηση του πραγματολογικού μοντέλου εισαγωγής των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, επιχειρήθηκε και επιτεύχθηκε η συνδυασμένη διδασκαλία μαθημάτων «καθαρής ληρο ορικής» και η ταυτόχρονη ένταξη των τεχνολογιών πληροφορικής ως μέσου στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας. Οι Νέες Τεχνολογίες προσεγγίστηκαν όχι μόνον ως εργαλείο απλού χειρισμού, αλλά ως μεθοδολογικό εργαλείο κατάλληλο και για επεξεργασία από τον ίδιο τον χρήστη - μαθητή, έτσι ώστε ο ίδιος να μπορεί να το διαμορφώσει με βάση τις δικές του επιλογές και ανάγκες (Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου - περιβάλλον Joomla).
(Πλήθος ανακτήσεων: 49)

Τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία ως Πλαίσιο Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές

Στην εισήγηση παρουσιάζεται μια ερευνητική μελέτη εστιασμένη στην εξέταση και περιγραφή του υπάρχοντος επικοινωνιακού και συνεργατικού πλαισίου των Εθνικών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε σχέση με τη λειτουργία Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων. Αναφέρεται στους τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας των εκπαιδευτικών που υλοποιούν σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως συμμετέχοντες στα δίκτυα, στο περιεχόμενο της ανταλλαγής και στους λόγους μη ύπαρξης ανταλλαγής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σχεδόν όλα τα Θεματικά Δίκτυα διαθέτουν διαδικτυακή παρουσία, χωρίς όμως να υποστηρίζουν τη συνεργασία και την επικοινωνία των μελών. Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών στηρίζεται στο τηλέφωνο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το Facebook και τις δια ζώσης συναντήσεις, και αφορά κυρίως την πληροφόρηση και ενημέρωση για διάφορα θέματα. Οι λόγοι μη ύπαρξης ανταλλαγής είναι κυρίως η έλλειψη χρόνου, γνώσεων στις ΤΠΕ και συνεργατικής κουλτούρας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 24)

Αποτελέσματα από τη Συμμετοχή Φοιτητών σε Ασύγχρονη Συζήτηση Μέσω του eClass

Φοιτητές συμμετείχαν σε ασύγχρονες συζητήσεις μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης eClass, για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο πανεπιστημιακού μαθήματoς. Η ανάλυση των διαλόγων των φοιτητών έδειξε ότι η ανταπόκρισή τους ήταν ικανοποιητική. Ωστόσο από τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει σχέση μεταξύ της συμμετοχής στη συζήτηση και της επίδοσης των φοιτητών, γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε αδυναμίες του σχεδιασμού της παρέμβασης και της αξιολόγησής της.
(Πλήθος ανακτήσεων: 54)

Ψηφιακός Εμπλουτισμός στα Γλωσσικά Σχολικά Εγχειρίδια: Η Περίπτωση Μιας Ενότητας της Α΄ Τάξης Γυμνασίου

Η διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα συνοδεύεται από πλήθος διαφορετικών αντιλήψεων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες από την εμφάνιση της τεχνολογίας των υπολογιστών στη γλωσσική εκπαίδευση. Η πρόσφατη πρωτοβουλία, σε τοπικό επίπεδο, για τον ψηφιακό εμπλουτισμό των σχολικών εγχειριδίων ενσωματώνει συγκεκριμένες οπτικές για τον τρόπο αξιοποίησης των ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα, τις οποίες επιχειρούμε να αναδείξουμε αξιοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία ανάγνωσης για τις νέες τεχνολογίες και τη διδακτική πρακτική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 39)

Το Μάθημα της Ιστορίας σε Διαθεματική Προσέγγιση με την Μουσική και την Πληροφορική. Η Περίπτωση του Μύθου της Περσεφόνης

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διαθεματική μέθοδος ,του μαθήματος της ιστορίας της Γ του δημοτικού, καθώς και η σύνδεση του μαθήματος της μουσικής και των ΤΠΕ, έτσι ώστε να λειτουργούν ως αρωγός αναστοχασμού και εμπέδωσης των παραπάνω μαθημάτων. Αναφέρεται στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση διδακτικής πρότασης με υπερμεσικές εφαρμογές προσφέροντας ανοικτές, συνεργατικές και αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης τα παιδιά σε συνεργασία με μια δασκάλα και μια μουσικό επιβιβάστηκαν σε ένα μαθησιακό ταξίδι με πλοηγό τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία με χρήση των νέων τεχνολογιών που είχε στόχο και λιμάνι τη γνωριμία και εξοικείωση με την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία καθώς και τους διδακτικούς μύθους. Μια διαχρονική και διαθεματική προσέγγιση με έμφαση στην ανάπτυξη και ενίσχυση νέων γραμματισμών όπως του κριτικού και επικοινωνιακού δίχως να χρειάζεται να λειτουργήσει διαφορετικά στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 34)

Εισαγωγή στην Υπεραγωγιμότητα, Προσομοιώσεις και Διδακτικά Σενάρια για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Έρευνες στο εξωτερικό έχουν δείξει ότι η υπεραγωγιμότητα είναι από τα πλέον κατάλληλα θέματα σύγχρονης φυσικής για διδασκαλία στην τελευταία τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε την υλοποίηση προσομοιώσεων, καθώς και τα αντίστοιχα διδακτικά σενάρια. Ο στόχος είναι το σύνολο να αποτελέσει το πειραματικό μέρος ενός σχετικού κεφαλαίου του αναλυτικού προγράμματος. Ειδικότερα παρουσιάζονται δύο διδακτικά σενάρια α) «Κρίσιμη θερμοκρασία και κρίσιμο μαγνητικό πεδίο - προσομοίωση φαινομένου Meissner για υπεραγωγούς τύπου Ι» και β) «Παραμένοντα ρεύματα - κβάντωση μαγνητικής ροής - προσομοίωση υπεραγώγιμου κυκλικού δακτυλίου εντός μαγνητικού πεδίου». Η γλώσσα προγραμματισμού των προσομοιώσεων είναι η Scratch2, η οποία είναι γλώσσα ανοιχτού κώδικα και η οποία χρησιμοποιεί διαδικτυακή διασύνδεση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 18)

Μια Περιγραφή της Μεικτής Μάθησης για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών B’ Επιπέδου, Κλάδου Πληροφορικών ΠΕ19/20

Η παρούσα εργασία αφορά την επιμόρφωση B’ επιπέδου του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», με βάση το μεικτό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης που διαμορφώθηκε και χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη επιμόρφωση. Εκτός από το μεικτό μοντέλο μάθησης παρουσιάζονται και ορισμένα διδακτικά χαρακτηριστικά των εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της. Επίσης παρουσιάζεται ο σχεδιασμός μιας ασύγχρονης και μιας σύγχρονης συνεδρίας του επιμορφωτικού προγράμματος των Πληροφορικών ΠΕ19/20, ως μια ιδιαίτερη μελέτη περίπτωσης. Οι συνεδρίες αυτές αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πιλοτικής περιόδου της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου με το μεικτό μοντέλο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 32)

Ανάπτυξη Παιχνιδιών Γνώσεων με το Scratch: Μια Διαθεματική Προσέγγιση Προγραμματισμού και Μουσικής

Παρουσιάζεται ένα διαθεματικό σχέδιο έρευνας που έχει ως σκοπό αφενός την καλλιέργεια των προγραμματιστικών δεξιοτήτων των μαθητών, αφετέρου τη διερεύνηση των μουσικών ρευμάτων της αρεσκείας τους. Το ενδιαφέρον των μαθητών για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τη σύγχρονη μουσική αξιοποιείται κατάλληλα στην ανάπτυξη παιχνιδιών γνώσεων για τα σύγχρονα μουσικά ρεύματα της αρεσκείας τους. Ο σχεδιασμός της διδακτικής πρότασης στηρίχτηκε στον κοινωνικό εποικοδομισμό. Αξιοποιήθηκαν κατάλληλα η εργασία σε ομάδες και ο προγραμματισμός σε ζεύγη. Χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Τα αποτελέσματα της υλοποίησης της προτεινόμενης διδακτικής προσέγγισης ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Οι μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό. Αναπτύχθηκαν τρία παιχνίδια γνώσεων, τα οποία παρουσιάστηκαν από τους δημιουργούς τους στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 69)

Προδιαγραφές Σχεδιασμού Προγράμματος Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών με τη Χρήση των ΤΠΕ

Πάντοτε στο προσκήνιο, η συζήτηση για την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, συνδέεται με οριοθετήσεις που αφορούν στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα του σχολικού συστήματος. Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διανοίγει προοπτικές αναβάθμισης, με την προϋπόθεση της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου παιδαγωγικού μοντέλου για την υλοποίηση επιμορφωτικών παρεμβάσεων. Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας ποιοτικού χαρακτήρα, σχετικά με τις επιμορφωτικές ανάγκες, τις στάσεις και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών για συγκεκριμένες παραμέτρους δομής και οργάνωσης εξ αποστάσεως προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης. Η εργασία διευρύνει τη συζήτηση για την επέκταση της εκπαίδευσης από απόσταση στην επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα για την πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών ευρημάτων αναφορικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, η συλλογή δεδομένων και η διαμόρφωση ενός επιμορφωτικού προτύπου εισφέρουν στην έρευνα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 30)

Γνωριμία με τις Ευρωπαϊκές Χώρες στα Αγγλικά Μέσω των Εργαλείων του Web 2.0

Η αξιοποίηση των εργαλείων της τεχνολογίας Web 2.0, προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία διευρυμένους ορίζοντες και δυνατότητες δημιουργικής διδασκαλίας. Η παρούσα εισήγηση περιλαμβάνει τη συνδυασμένη χρήση πολλαπλών συνεργατικών εργαλείων του Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμάθηση και εμπέδωση της Αγγλικής γλώσσας. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν τόσο επικουρικά όσο και συμπληρωματικά προς το 1ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου Αγγλικών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για την εκμάθηση θεμάτων γεωγραφίας στην Αγγλική γλώσσα. Επιμέρους στόχοι ήταν η ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών σχετικών με την ακουστική εξάσκηση και την παραγωγή γραπτού λόγου. Η πειραματική διδασκαλία πραγματοποιήθηκε για οκτώ διδακτικές ώρες, αρχικά στη σχολική τάξη μέσω της χρήσης Η/Υ και βιντεοπροβολέα και στη συνέχεια στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Τα εργαλεία του Web 2.0 που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Voki, το Wiki, και τα Ερωτηματολόγια. Τα συγκεκριμένα λογισμικά αξιοποιήθηκαν από 53 μαθητές τριών τμημάτων της ΣΤ΄ τάξης του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του νομού Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι ενταγμένο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η χρήση των παραπάνω δυνατοτήτων του Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να λειτουργήσει αποδοτικά ως προς την δημιουργικότητα, την έκφραση, την ακουστική εξάσκηση και την παραγωγή γραπτού λόγου των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 59)

«Βρες τη Λέξη τη Σωστή, Ποίημα Κάνε στη Στιγμή»: Διδακτικό Σενάριο με τη Χρήση των ΤΠΕ

Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην τάξη του νηπιαγωγείου και σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών -ΔΕΠΠΣ, 2003 & Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο, 2011- ο εκπαιδευτικός της προσχολικής αγωγής καλείται να ενσωματώσει τις Νέες Τεχνολογίες στην καθημερινή πρακτική. Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως δυναμικού εργαλείου διδασκαλίας συμβάλλει στην οικοδόμηση και στη διεύρυνση των γνώσεων των παιδιών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του διδακτικού σεναρίου «Παιχνίδια με τις λέξεις», το οποίο υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2014-2015 στο 12ο Νηπιαγωγείο Βέροιας με στόχο την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης των νηπίων και ειδικότερα της δεξιότητας της ομοιοκαταληξίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 104)

eΣΩΠΟΣ - Μια Σύνθετη Δημιουργία Προγραμματισμού και Πολυμέσων

Ο eΣΩΠΟΣ είναι μια σύνθετη δημιουργία πολυμέσων και προγραμματισμού σε Scratch, βασισμένη στο μοντέλο μάθησης με συνθετικές εργασίες (Project - Based Learning). Ο μύθος του Αισώπου «Ο κάβουρας κι η αλεπού» ζωντανεύει με πλοκή, εικόνες, μουσική και σκίτσα που κινούνται και μιλούν. Το έργο στοχεύει στη διδασκαλία και εμπέδωση σημαντικών θεμάτων Πληροφορικής, καθώς και στην πρωτοβουλία, δημιουργία, συνεργασία και ομαδικό πνεύμα των μαθητών, στοιχεία που καλλιεργούνται μέσα από την ομαδική εργασία τους. Οι μαθητές αξιολογούνται με ρουμπρίκα αξιολόγησης τεσσάρων βαθμίδων, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ως αποτέλεσμα της δράσης, οι μαθητές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ανταγωνίζονται μεταξύ τους, δημιουργούν με ενθουσιασμό και αυθορμητισμό, μαθαίνουν τα λογισμικά, συνεργάζονται και γίνονται ενεργά μέλη της ομάδας. Τελικά, ο μαθητής προχωρεί με το δικό του ρυθμό, κατευθύνει ο ίδιος τη μάθησή του ως ένα βαθμό και ξεκινάει μια δική του διαδικασία μάθησης, δηλαδή μαθαίνει πώς να μαθαίνει.
(Πλήθος ανακτήσεων: 56)

Δεξιότητες Υποψήφιων Εκπαιδευτικών στη Χρήση ΤΠΕ και Απόψεις για την Ενσωμάτωσή τους στη Διδασκαλία

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια έρευνα επισκόπησης που αφορά την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο χειρισμό Η/Υ, στην οποία συμμετείχαν πρωτοετείς φοιτητές του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ. Σκοπός της έρευνας ήταν η εξέταση των δεξιοτήτων των φοιτητών στο χειρισμό Η/Υ, καθώς και η διερεύνηση των αντιλήψεών τους σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Για τη συλλογή των δεδομένων σχεδιάστηκε ερευνητικό εργαλείο, δομημένο σε μικτή μορφή ερωτηματολογίου – τεστ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν μία θετική διάθεση απέναντι στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, και επιπλέον, αναγνώρισαν το βαθμό σημαντικότητας της πραγματοποίησης της. Ταυτόχρονα, όμως, παρατηρήθηκε ότι οι δεξιότητές τους στο χειρισμό Η/Υ βρίσκονταν σε μέτριο επίπεδο και δε συμβάδιζαν με τις αντιλήψεις τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 133)

Η Έκφραση της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου στην πράξη

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η έκφραση της γνώσης έμπειρων εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των Φ.Ε. και ταυτόχρονα να ανιχνευθεί η πιθανή αναντιστοιχία ανάμεσα στη γνώση και την πρακτική. Για το σκοπό αυτό υιοθετήθηκε το μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου και παρατηρήθηκαν οι διδασκαλίες ολοκληρωμένων θεματικών από δύο έμπειρους εκπαιδευτικούς. Συνοδευτικά πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς και αναλύθηκαν τα υλικά και οι εφαρμογές ΤΠΕ που αξιοποιήθηκαν στη διδασκαλία. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε πως οι δυσκολίες έκφρασης της γνώσης στη διδακτική πρακτική φαίνεται να σχετίζονται κυρίως με την απαιτούμενη ευελιξία που απαιτείται από τον εκπαιδευτικό, με πρακτικές δυσκολίες και υποκειμενικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών. Επιπλέον φαίνεται οι εκπαιδευτικοί να δείχνουν περισσότερη εμπιστοσύνη στην εμπειρική γνώση που αποκτούν και να διστάζουν να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 27)

E-tutoring και Ενα Μικτό Μοντέλο Επιμόρφωσης εν Ενεργεία Εκπαιδευτικών για να αναλάβουν το Ρόλο του E-tutor

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποστήριξης της μάθησης σε πραγματικό χρόνο (PIERCE e-tutoring online program) για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα μικτό μοντέλο επιμόρφωσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών, με στόχο να αναπτυχθούν οι τεχνολογικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ώστε να αναλάβουν τον ρόλο του e-tutor. Στην εργασία αρχικά περιγράφονται οι υπηρεσίες e-tutoring και στη συνέχεια περιγράφεται το μικτό μοντέλο επιμόρφωσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Τέλος, επιχειρείται η συσχέτιση του μοντέλου επιμόρφωσης με την ανάπτυξη της τεχνολογικής παιδαγωγικής γνώσης των εκπαιδευτικών για το νέο ρόλο που καλούνται να αναλάβουν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 53)

Συνδυάζοντας το App Inventor με Ένα Σύστημα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε Arduino

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε μία πρόταση για την αποτελεσματική αξιοποίηση μίας ρομποτικής πλατφόρμας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα παρουσιάζουμε την κατασκευή ενός ρομπότ χρησιμοποιώντας την υπολογιστική πλατφόρμα Arduino, ενώ η κίνηση του ρομπότ γίνεται αξιοποιώντας μία κινητή εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί στο MIT App Inventor. Το κίνητρό μας ήταν ο συνδυασμός δύο ελκυστικών και αποτελεσματικών αντικειμένων στη διδασκαλία του προγραμματισμού, της ρομποτικής και της ανάπτυξης κινητών εφαρμογών. Στόχος μας είναι να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να υιοθετήσουν την πρότασή μας στη διδασκαλία του προγραμματισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 40)

Μελέτη της Επίδρασης της Παιχνιδοποίησης στην Εμπλοκή στη Μαθησιακή Διαδικασία

Η εργασία παρουσιάζει μία μελέτη, της πρακτικής εφαρμογής της παιχνιδοποίησης (gamification) και της βασισμένης σε μηχανισμούς παιγνίων ηλεκτρονικής μάθησης. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης αναπτύχθηκαν δύο πανομοιότυπα ηλεκτρονικά μαθήματα μέσω του Moodle LMS, ενώ ενσωματώθηκαν διακριτικά (badges) ως μηχανισμός επιβράβευσης σε μόνο ένα από αυτά. Τα μαθήματα αξιολογήθηκαν σε μια τάξη 32 φοιτητών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για περίοδο έξι εβδομάδων. Η αξιολόγηση απέδειξε ότι ο μηχανισμός παιχνιδοποίησης που εφαρμόστηκε ανέδειξε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ως πιο ελκυστικό στους φοιτητές, αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία ως πιο ενδιαφέρουσα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 34)

“Διάλεξε Μόνος σου τη Συνέχεια της Ιστορίας…” Εργαστήριο Διαδραστικών Ιστοριών με το InkleWriter

Το εργαστήριο αυτό αφορά τη συγγραφή μη γραμμικών διαδραστικών ιστοριών με το διαδικτυακό εργαλείο InkleWriter και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν γλωσσικά μαθήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να το αξιοποιήσουν για να προσφέρουν στους αναγνώστες-μαθητές τους μη γραμμικές ιστορίες στις οποίες οι ίδιοι θα διαλέγουν κάθε φορά τη συνέχειά της. Επιπλέον με την κατάλληλη αξιοποίηση ενός εργαλείου συνεργατικής γραφής σε προηγούμενη φάση, δηλαδή κατά τη συγγραφή της ιστορίας, μπορούν και οι μαθητές να γίνουν οι ίδιοι συγγραφείς διαδραστικών ιστοριών που θα φιλοξενηθούν και θα αναδειχθούν μέσω του εργαλείου InkleWriter.
(Πλήθος ανακτήσεων: 155)

Ανάπτυξη Ενός Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Παιχνιδιού για Εκμάθηση Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Anti-Bullying Συμπεριφορών σε Σχολεία

Τα serious games είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος για τη διδασκαλία πολλών και διαφορετικών μαθησιακών αντικειμένων αλλά συγχρόνως και μία μέθοδος που μπορεί να υποστηρίξει και την κοινωνική ανάπτυξη του παίκτη. Η παρούσα έρευνα μελετά την αποτελεσματικότητα ενός serious game στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και anti-bullying συμπεριφορών για μαθητές του Δημοτικού σχολείου. Η δημιουργία και η υλοποίηση σεναρίου ενός παιχνιδιού αποτέλεσαν τον οδηγό για την καταγραφή αποτελεσμάτων ως προς τη βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων και ανάπτυξη anti-bullying συμπεριφορών. Το παιχνίδι το οποίο αναπτύχθηκε εφαρμόστηκε πειραματικά σε Δημοτικά σχολεία, στο μάθημα της πληροφορικής. Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί του κλάδου πληροφορικής και μαθητές από διαφορετικές τάξεις και σχολεία. Τα αποτελέσματα της έρευνας υπήρξαν αρκετά ενθαρρυντικά και κατέγραψαν την αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού στην ανάπτυξη anti-bullying συμπεριφορών καθώς και την εμπειρία των μαθητών στο παιχνίδι.
(Πλήθος ανακτήσεων: 105)

Ο Διαδραστικός Χαρακτήρας των Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης στο Νηπιαγωγείο

Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο έχει επιφέρει πολλές αλλαγές τόσο στον τρόπο διδασκαλίας και στις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί αλλά και στις δυνατότητες που προσφέρονται στους μαθητές για να κατακτήσουν νέα γνώση αλλά και να αναπτυχθούν ολόπλευρα σε κοινωνικοσυναισθηματικό επίπεδο ως άτομα και ως πολίτες του κόσμου. Στην εργασία αυτή αναμένεται να εξεταστεί πρωτίστως σε ποιο βαθμό επηρεάζεται το μαθησιακό πλαίσιο μιας τάξης ενός νηπιαγωγείου από την εμπλοκή του σε εκπαιδευτικά προγράμματα Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης και σε ποιο βαθμό είναι δυνατό να αναπτυχθούν συνεργατικές προσεγγίσεις μάθησης μεταξύ νηπίων διαφορετικών σχολικών μονάδων και χωρών. Επίσης θα αναδειχθεί και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται μέσω της αξιοποίησης τέτοιου είδους Κοινοτήτων το σχολικό κλίμα του νηπιαγωγείου αλλά και εμπλουτίζεται το πολιτισμικό και επικοινωνιακό προφίλ των μαθητών που συμμετέχουν σε μια τέτοια Κοινότητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 30)

Τα Παιδιά αφηγούνται την Ιστορία… Ψηφιακά

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε ένα σχέδιο διδασκαλίας για την Ιστορία της Στ’ δημοτικού, όπου οι μαθητές, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, αφηγούνται επιλεγμένα κεφάλαια ψηφιακά. Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί εξέλιξη της απλής αφήγησης, με τη χρήση πολυμεσικών και διαδραστικών στοιχείων και μπορεί ως μαθησιακή προσέγγιση να υποστηρίξει την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, καθώς προσφέρει μια διαφορετική διάσταση για τη διδασκαλία, από αυτήν της παράθεσης απλών γεγονότων. Για τη δημιουργία των ψηφιακών αφηγήσεων χρησιμοποιείται το λογισμικό πρόγραμμα της Microsoft, Photostory 3, που διατίθεται δωρεάν και είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση του. Στη συνέχεια αφού αναφερθούμε στην έννοια και στην εκπαιδευτική σημασία της ψηφιακής αφήγησης, θα κάνουμε μία αναφορά στα χαρακτηριστικά του λογισμικού και τέλος θα παρουσιάσουμε τα μεθοδολογικά βήματα της πρότασής μας για τη διδακτική του αξιοποίηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 50)

Απόψεις και Πρακτικές Σχετικά με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Επιμορφωμένων Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Β΄ Επιπέδου

Η παρούσα έρευνα μελετά τις απόψεις των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης (κλάδος ΠΕ60) στο πρόγραμμα Β’ Επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο καθώς επίσης και τις πρακτικές χρήσης τους στο εκπαιδευτικό έργο. Στην έρευνα συμμετείχε το 30% των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην επιμόρφωση αυτή. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες φαίνεται να τάσσονται στην πλειονότητά τους υπέρ της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση και ταυτόχρονα τις εντάσσουν με διάφορους τρόπους στη σχολική πρακτική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 146)

Η Τεχνολογία Eye Tracking στην Αξιολόγηση Ευχρηστίας του Πληροφοριακού Συστήματος MySchool

Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης Ευχρηστίας ορισμένων μερών του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας Myschool. To Myschool τέθηκε σε λειτουργία από τις αρχές του 2014 για όλες τις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εν μέσω πολλών αντιδράσεων των χρηστών των εμπλεκόμενων μερών. Στο πλαίσιο υλοποίησης Διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού επιπέδου, επιχειρήθηκε η αξιολόγηση Ευχρηστίας του, με ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών, καθώς και ο πειραματικός έλεγχος ορισμένων μερών του ερωτηματολογίου με τη νέα τεχνολογία αξιολόγησης Ευχρηστίας Eye Tracking, τα αποτελέσματα της οποίας και θα παρουσιαστούν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 31)

«Αγώνες για Έναν Ανθρωπινότερο Κόσμο: Από τους Αγωνιστές και τους Μάρτυρες στους Χριστιανούς του Σήμερα»: Εκπαιδευτικό Σενάριο με Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο για το μάθημα των Θρησκευτικών της Ε΄ Δημοτικού. Αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας με ενσωμάτωση των ΤΠΕ, σε συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, διαθεματικές προεκτάσεις και εστίαση στην οργάνωση των μαθητών σε ομάδες. Η μεθοδολογία ανάπτυξης και εφαρμογής του σεναρίου ενσωματώνει ορισμένες από τις αρχές του συμπεριφορισμού, του εποικοδομητισμού, της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας, και του θεωρητικού πλαισίου του κοννεκτιβισμού, ενώ παράλληλα, αναδεικνύει τη διδακτική αρχή της εποπτείας, η οποία αποτελεί γνώρισμα του Νέου Σχολείου. Για την υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου αξιοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες και ειδικότερα τα λογισμικά παρουσίασης (Power Point), εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration), το λογισμικό ανοικτού τύπου δημιουργίας ασκήσεων (Hot Potatoes), τη διαδραστική οπτική πλατφόρμα για τη δημιουργία πολυμεσικών αφισών (Glogster.edu) και το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Θρησκευτικά Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 44)

Σχεδιασμός και Μελέτη Μιας Διαθεματικής Παρέμβασης Κινητής Μάθησης στα Πλαίσια του Μαθήματος της Ιστορίας ΣΤ’ Δημοτικού

Η κινητή μάθηση αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην αξιοποίηση των κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα εξαιτίας των μεγάλων δυνατοτήτων που διαθέτουν. Επιχειρείται η προσπάθεια ένταξης της κινητής μάθησης στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και αναζητείται η προστιθέμενη αξία που αυτή μπορεί να προσφέρει. Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί την πειραματική μελέτη σε μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού στην διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας μέσω υπολογιστών ταμπλέτας. Η διδακτική παρέμβαση διάρκειας 12 εβδομάδων περιλάμβανε τον εμπλουτισμό ενός κοινού ηλεκτρονικού τετραδίου των μαθητών μέσω του λογισμικού καταγραφής σημειώσεων Evernote και την δημιουργία ατομικών εννοιολογικών χαρτών μέσω του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Mindomo. Η επεξεργασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων βασίστηκε στη ποσοτική και στη ποιοτική ανάλυση των σημειώσεων και των εννοιολογικών χαρτών που δημιούργησαν οι μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 33)

Ένα Μαζικό, Ελεύθερο, Διαδικτυακό Μάθημα - MOOC, για τη Διδασκαλία του Δομημένου Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα Massive Open Online Courses - MOOCs είναι μαθήματα που αποσκοπούν στη μαζική και ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση μέσω του Διαδικτύου, εμπλέκοντας τους μαθητές σε «δίκτυα συνδεδεμένης και συνεργατικής μάθησης». Η συντριπτική πλειοψηφία των MOOCs απευθύνεται σε ενήλικους, κυρίως φοιτητές ή απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ελάχιστα έχουν διερευνηθεί οι δυνατότητες και οι προοπτικές της υιοθέτησης τους για τη διδασκαλία γνωστικών αντικείμενων χαμηλότερων εκπαιδευτικών βαθμίδων με κοινό μαθητές μικρότερων ηλικιών. Στην κάλυψη του κενού αυτού φιλοδοξεί να συμβάλλει η παρούσα έρευνα δράσης, μελετώντας τη συμμετοχή έφηβων μαθητών της τυπικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα MOOC-πιλότο, με γνωστικό αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος της Γ’ Λυκείου και με παιδαγωγικό υπόβαθρο τη θεωρία της μάθησης του Κονεκτιβισμού. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα πρώτα στάδια της έρευνας που περιλαμβάνουν την ανάλυση, τη σχεδίαση, την υλοποίηση και διαχείριση ενός MOOC-πιλότου που σαν στόχο του είχε την καταγραφή των αντιλήψεων, των στάσεων καθώς και του βαθμού εμπλοκής των συμμετεχόντων μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 54)

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση των Παραγόντων που επηρεάζουν την Επιτυχή Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Πολύχρονες έρευνες στο πεδίο της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση έχουν αποσαφηνίσει σε μεγάλο βαθμό τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική να γίνει με τέτοιο τρόπο που να ενισχύει ουσιαστικά τη μάθηση. Από την άλλη πλευρά η ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων καινοτόμων εργαλείων αλλά και προσεγγίσεων που κάνουν απαραίτητη τη συνέχιση αυτών των ερευνών. Στο παρακάτω άρθρο παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 221)

Εισαγωγή στη Δημιουργία 3Δ Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού

Η παρούσα εργαστηριακή παρουσίαση αποσκοπεί να εισάγει τους συμμετέχοντες σε μια ενδεικτική ροή εργασίας για την δημιουργία τρισδιάστατου αλληλεπιδραστικού ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Η έμφαση θα δοθεί αφενός σε ψηφιακούς πόρους και αφετέρου στον προγραμματισμό της λογικής του παιχνιδιού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 68)

Πρόταση Χρήσης Ενός Wiki για την Ενδυνάμωση των Μαθητών της Έκτης Τάξης του Δημοτικού με τη Συνεργατική Διαδικασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου σε Στάδια με Στόχο την Παραγωγή του Κειμενικού Είδους Μίας Αναφοράς

Τα wikis θεωρούνται ισχυρά εργαλεία συνεργατικής μάθησης που μπορούν να αποδειχθούν ένα πολύτιμο βοήθημα στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου σε στάδια (process writing). Η αμφίδρομη ανατροφοδότηση μεταξύ καθηγητή και μαθητών (teacher feedback) και μεταξύ των μαθητών (peer feedback) προάγει την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων μαθητών ενισχύοντας την αυτονομία καθώς και την κριτική σκέψη και τη μεταγνώση τους (metacognition).
(Πλήθος ανακτήσεων: 32)

Το wiki ως Συνεργατικό Περιβάλλον Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Σεναρίων

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των wikis παρουσιάζουν έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον και παρά τον αυξανόμενο αριθμό μελετών υπάρχουν αντιφατικά ευρήματα. Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε δραστηριότητα συνεργατικής σχεδίασης εκπαιδευτικών σεναρίων με αξιοποίηση του περιβάλλοντος wiki σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Για την αξιολόγηση της συνεργατικής συμπεριφοράς στο περιβάλλον wiki, χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα αλληλεπίδρασης που διατηρεί η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτιμώντας το επίπεδο συνεισφοράς, το χρονοδιάγραμμα της συνεργασίας, την αλληλεπίδραση μέσω forum και τον βαθμό συνεργασίας. Αξιοποιώντας προτάσεις προηγούμενων μελετών για τον προσδιορισμό του βαθμού συνεργασίας έγινε ανάλυση των ενεργειών στις σελίδες που υλοποιήθηκαν στο wiki με την κωδικοποίηση των ενεργειών συνεργατικής ανάπτυξης περιεχομένου. Τα αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων wiki στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 67)

Διερεύνηση των Απόψεων εν Ενεργεία Γυναικών Εκπαιδευτικών Σχετικά με το Ρόλο του Οικογενειακού Περιβάλλοντος για την Επιμόρφωσή τους στα Πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων εν ενεργεία γυναικών εκπαιδευτικών σχετικά με το ρόλο του οικογενειακού περιβάλλοντος για την επιμόρφωσή τους στα πλαίσια της Δια βίου μάθησης. Το δείγμα της παρούσας έρευνας περιελάμβανε εν ενεργεία μόνιμους εκπαιδευτικούς (γυναίκες) που υπηρετούσαν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Συκεών Θεσσαλονίκης και επιλέχθηκαν μιας και η πρόσβαση στα σχολεία ήταν ευκολότερη την χρονική στιγμή υλοποίησης της έρευνας. Συνολικά συλλέχθηκαν 112 ερωτηματολόγια, αντιπροσωπεύοντας 88,19% των γυναικών εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων του Δήμου Συκεών. Ως εργαλείο διερεύνησης επιλέχθηκε η επισκοπική έρευνα και ως εργαλείο συλλογής δεδομένων το γραπτό ανώνυμο ερωτηματολόγιο με την μετέπειτα επεξεργασία με εργαλεία στατιστικής ανάλυσης. Το ερώτημα που διερευνήθηκε ήταν οι απόψεις των εν ενεργεία γυναικών εκπαιδευτικών σχετικά με το ρόλο του οικογενειακού περιβάλλοντος για την επιμόρφωσή τους στα πλαίσια της Δια βίου μάθησης, προκειμένου να καταλάβουν θέσεις ηγεσίας στην εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 36)

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα σκουπιδάκι…» Διδακτικό σενάριο με θέμα τη δημιουργία ψηφιακού βιβλίου από νήπια

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση του πολυγραμματισμού διαμέσου της δημιουργίας ενός ψηφιακού βιβλίου από ομάδα νηπίων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση με τα νέα μέσα (new media) και την επίδραση τους στην ανθρώπινη επικοινωνία, ειδικά αναφορικά με τη δημιουργία νοημάτων με τη χρήση διαφορετικών τρόπων (modes). Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι αρχές σχεδιασμού που διέπουν το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο που καταρτίστηκε. Το σενάριο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ψηφιακού βιβλίου με θέμα την ανακύκλωση με τη χρήση διαφόρων εργαλείων λογισμικού (παρουσίασης, εννοιολογικής χαρτογράφησης και δημιουργίας-έκφρασης). Στο τρίτο μέρος της εργασίας περιγράφεται διεξοδικά η υλοποίηση του σεναρίου και αναλύονται οι δραστηριότητες που το απαρτίζουν. Η εργασία ολοκληρώνεται με την αποτίμηση της εφαρμογής του σεναρίου και τη συζήτηση των κυριοτέρων συμπερασμάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 117)

Αποσταθεροποίηση Παρανοήσεων των Μαθητών για την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Η παρούσα μελέτη εξέτασε τις παρανοήσεις των μαθητών σχετικά με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ), και πώς θα μπορούσαν αυτές να αποσταθεροποιηθούν, αξιοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου και το μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού της Τεχνολογικής Χαρτογράφησης. Το τεχνολογικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη σχεδίαση των βασικών δραστηριοτήτων σε αυτή την μελέτη ήταν το MS ExcelTM. Συμμετείχαν διακόσιοι εξήντα τέσσερις μαθητές Β’ τάξης Γυμνασίου, χωρισμένοι στην Πειραματική Ομάδα και την Ομάδα Ελέγχου. Στην αρχή της παρέμβασης οι μαθητές απάντησαν σε προ-πειραματικό δοκίμιο, και στο τέλος χορηγήθηκε το ίδιο δοκίμιο ως μετά-πειραματικό. Διενεργήθηκε ανάλυση συνδιακύμανσης ANCOVA και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπήρξε διαφοροποίηση στην επίδοση των μαθητών στο μετά-πειραματικό δοκίμιο μεταξύ της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου, με την πειραματική ομάδα να έχει στατιστικά καλύτερες επιδόσεις. Με βάση τα αποτελέσματα, το θεωρητικό πλαίσιο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου και η προσέγγιση της Τεχνολογικής Χαρτογράφησης, τα οποία καθοδήγησαν τη σχεδίαση της διδακτικής παρέμβασης, ήταν αποτελεσματικά για την αποσταθεροποίηση των παρανοήσεων των μαθητών σχετικά με την ΚΜΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 17)

Οι Νέες Τεχνολογίες στην Κατασκευή Πολιτικού Επικοινωνιακού Μοντέλου των Φορέων Εκπαίδευσης: Σύγχρονες Δημοκρατικές Μορφές Διοίκησης και Οργάνωσης της Εκπαίδευσης

Στην εισήγηση μας παρουσιάζεται ένα μοντέλο σύγχρονης κάθετης και οριζόντιας οργάνωσης της εκπαιδευτικής γραφειοκρατίας που ανταποκρίνεται με οικονομικούς όρους στην απόδοση του συστήματος, με εκπαιδευτικούς όρους στη μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας για την εκπαιδευτική κοινότητα και με πολιτικούς όρους στην ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Ειδικότερα, σε οριζόντιο επίπεδο παρουσιάζεται η διασύνδεση των σχολικών μονάδων με την αντίστοιχη ροή πληροφοριών, παρατηρήσεων και επισημάνσεων. Επίσης, η σύνδεση των σχολικών μονάδων με τις ομάδες πίεσης, συνδικαλιστικούς φορείς, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων κλπ. Σε κάθετο επίπεδο η διασύνδεση των εκπαιδευτικών φορέων διαμόρφωσης πολιτικής, όπως το Υπουργείο με τα Γραφεία Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις και φορείς που σχετίζονται με τον έλεγχο και τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών διαδικασιών. Επιδιώκεται να προβληθεί ένα σύγχρονο μοντέλο πολιτικού διαλόγου μέσω της τεχνολογίας, που περιλαμβάνει ανατροφοδότηση του συστήματος με εμπλοκή της εκπαιδευτικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών φορέων και ροή πληροφοριών, αποφάσεων και αξιολογήσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
(Πλήθος ανακτήσεων: 34)

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει τη συνεργατική μάθηση στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού σχολικού περιοδικού από μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση τη θεωρητική μελέτη της συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενης από υπολογιστές επιδιώκει να προσεγγίσει εμπειρικά την εφαρμογή συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Σχολικών Περιοδικών και Εφημερίδων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Η μελέτη περίπτωσης δώδεκα μαθητών, που αξιολόγησαν την εμπειρία συμμετοχής τους στο σχολικό project, επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο της συγκεκριμένης διαδικτυακής υπηρεσίας στην υλοποίηση του project, τη συμβολή της στον συνεργατικό χαρακτήρα των μαθησιακών δραστηριοτήτων και στη λειτουργικότητα της ομάδας. Οι μαθητές στο μεγαλύτερο ποσοστό τους νιώθουν ικανοποιημένοι από την εμπειρία συμμετοχής τους στη δημιουργία σχολικού περιοδικού με το schoolpress. Αναφέρουν ως κυριότερα χαρακτηριστικά της εμπειρίας αυτής, την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, ανταλλαγής ιδεών, ενεργητικής συμμετοχής, ανάληψης ρόλων και πρωτοβουλιών, ελεύθερης έκφρασης απόψεων και διαφορετικής προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 36)

Μάθηση Μέσω Ψηφιακών Παιχνιδιών σε Φορητές Συσκευές. Μια Μελέτη Περίπτωσης

Στην παρούσα εργασία καταγράφεται μία εκπαιδευτική δραστηριότητα με την προσέγγιση της μάθησης μέσω παιχνιδιών. Η υλοποίηση έγινε στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας για την Ώρα της Γης. Η δραστηριότητα έλαβε χώρα στα Κέντρα Ελεύθερων Εκπαιδευτικών Εργα-στηρίων “YES & YES more” που βρίσκονται στη Δραπετσώνα, στον Πειραιά. Ο στόχος ήταν η καλύτερη ενημέρωση των μαθητών για τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας μέσα στο ίδιο το σπίτι τους. Χρησιμοποιήθηκε το παιχνίδι Save the Energy που είναι διαθέσιμο σε Android και IOS, ενώ η δραστηριότητα υλοποιήθηκε μέσω 3 φορητών συσκευών (τάμπλετ).
(Πλήθος ανακτήσεων: 47)

Έρευνα για την Οικοδόμηση Γνώσης με Χρήση Σεναρίων Συνεργασίας στο Twitter

Την παρούσα έρευνα, απασχολεί η ένταξη του εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης “Twitter” στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αφού πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση, εντοπίστηκαν χαρακτηριστικά τα οποία επέφεραν θετική επιρροή σε προγενέστερες έρευνες. Στη συνέχεια, αξιοποιήθηκαν κατάλληλα στην παρούσα, για να οδηγήσουν στην οικοδόμηση κοινής γνώσης, μέσω καθοδηγούμενης συνεργασίας, αποτελούμενης από τις ατομικές γνώσεις των συμμετεχόντων. Επίσης, διερευνήθηκε η γνώμη των υποκειμένων για το “Twitter” η οποία χαρακτηρίζεται θετική ως προς το να προταθεί ως διαθέσιμο εργαλείο σε άλλους αλλά αρνητική για προσωπική χρήση. Σε αυτό συμβάλει το γεγονός πως το δείγμα δε διέθετε μέχρι και τη μέρα της εφαρμογής ενεργό λογαριασμό στην υπηρεσία. Παρόλα αυτά, το δείγμα δεν αντιμετώπισε δυσκολία στην εγγραφή, την εξοικείωση και τη χρήση του εργαλείου. Η τελική μέθοδος συλλογής δεδομένων συνδύασε δύο επιμέρους μεθόδους, αυτές του δομημένου ερωτηματολογίου και της συνέντευξης. Τελικά, η ανάλυση των δεδομένων έγινε ποιοτικά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 20)

Ψηφιακά Εργαλεία για την Υποστήριξη της Γλωσσικής Ανάπτυξης

Η παρούσα εισήγηση έχει στόχο να παρουσιάσει ψηφιακά προγραμματιστικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη της γλωσσικής ανάπτυξης σε μαθητές του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού αλλά και σε μαθητές με προβλήματα λόγου για τις ανάγκες της λογοθεραπείας. Η εισήγηση εστιάζει στον σχεδιασμό που ακολουθήθηκε προκειμένουν τα λογισμικά αυτά να δημιουργούν ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον για το παιδί και παράλληλα να προσφέρουν εργαλεία στον εκπαιδευτικό με τα οποία θα εξατομικεύσει την εκπαίδευση και θα καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 41)

Η Ψηφιακή Αφήγηση ως Μέσο Επαγγελματικής Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών. Δίκτυο Σχολείων σε Τέσσερις Εκπαιδευτικές Περιφέρειες

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια επιμορφωτική δράση ετήσιας διάρκειας που αφορά τη δημιουργία και αξιοποίηση δικτύου σχολείων τεσσάρων εκπαιδευτικών περιφερειών της Κρήτης με βασική επιδίωξη την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, μετά από αίτημα των εκπαιδευτικών, επιλέχθηκε ως θέμα η ψηφιακή αφήγηση με στόχο την εξοικείωσή τους με εφαρμογές και λογισμικά που την υποστηρίζουν και την αξιοποίησή τους στην τάξη. Εκτός από τα σεμινάρια γνωριμίας με τα συγκεκριμένα εργαλεία ΤΠΕ υλοποιήθηκαν συναντήσεις εποπτείας, συντονισμού δράσεων και διάχυσης των αποτελεσμάτων. Συμμετείχαν συνολικά 41 Δημοτικά Σχολεία (20 από το Ν. Ηρακλείου, 13 από το Ν. Ρεθύμνης και 8 από το Ν. Λασιθίου) και 76 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης από τις 4 περιφέρειες, με θετικά αποτελέσματα τόσο στον εμπλουτισμό των διδακτικών προσεγγίσεων των εκπαιδευτικών όσο και στην κινητοποίηση και στην ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 35)