2ο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής

Βόλος
01/10/2003
- 03/10/2003
38 άρθρα
ISSN: 2529-0908

Λίστα άρθρων συνεδρίου

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τα όλα τα άρθρα:

Τα όρια του Υπολογισµού και η Πολυπλοκότητα: Οι θεµελιώσεις της Επιστήµης των Υπολογιστών

(Πλήθος ανακτήσεων: 1385)

Ένα προσαρµοστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον βασισµένο στο διαδίκτυο για την υποστήριξη της διδασκαλίας του προγραµµατισµού

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται το περιβάλλον ADETO (ADaptive Educational TOols) που είναι ένα προσαρμοστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον βασισμένο στο διαδίκτυο. Το ADETO αναπτύχθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Information Technology που γίνεται στο ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το University of Paisley της Αγγλίας με στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων προγραμματισμού που διεξάγονται από τον Τομέα Πληροφορικής του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών στις ειδικότητες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πειραιά. Το συγκεκριμένο περιβάλλον αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται πιλοτικά από τους καθηγητές των μαθημάτων προγραμματισμού για την διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τα μαθήματα αυτά και ιδιαίτερα τις εργαστηριακές ασκήσεις που πρέπει να ολοκληρώσει κάθε. Δεν «ανακαλύπτει τον τροχό» αλλά επιχειρεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες του τμήματος, αξιοποιώντας σύγχρονες δοκιμασμένες τεχνικές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1375)

Συστηµατική εφαρµογή του µοντέλου µάθησης µε συνθετικές εργασίες στη διδασκαλία προπτυχιακού µαθήµατος ΤΠΕ

Στο άρθρο παρουσιάζονται η μεθοδολογία και τα συμπεράσματα της εφαρμογής του μοντέλου μάθησης με συνθετικές εργασίες (Project-Based Learning-PBL) στο πλαίσιο του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων» (ERP) που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του Ζ’ εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (ΔΔΕ) του TEI Λάρισας. Το μοντέλο PBL αποσκοπεί στην ανάπτυξη και αξιολόγηση γνωστικών διεργασιών αλλά και συνεργατικών-μεθοδολογικών δεξιοτήτων μέσω της εκπόνησης συνθετικών εργασιών (projects). Δύο είναι τα βασικά μαθησιακά οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση του μοντέλου PBL στο πλαίσιο της διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος: πρώτον, να εντρυφήσουν οι σπουδαστές σε εφαρμογές των ΤΠΕ στο περιβάλλον μιας σύγχρονης επιχείρησης (με τα συστήματα ERP) μέσα από ομαδικές δραστηριότητες που ευνοούν συνεργατικές δράσεις μάθησης και διερεύνησης της γνώσης και, δεύτερον, να εφαρμόσουν στην πράξη τις επιστημονικές μεθόδους της διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management).
(Πλήθος ανακτήσεων: 1042)

Προπτυχιακές σπουδές της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ: Ανάλυση της εξέλιξης και προβλέψεις

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη διερεύνηση των προπτυχιακών σπουδών, οι οποίες παρέχονται από την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση στον τομέα των ΤΠΕ. Η ανάλυση των τμημάτων ΤΠΕ περιλαμβάνει θέματα όπως η ομαδοποίησή τους σε κατηγορίες και επιμέρους κατευθύνσεις, καθώς και η μελέτη της διαχρονικής τους εξέλιξης και γεωγραφικής διασποράς. Επιχειρούνται στατιστικές προβλέψεις που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και αφορούν στους εκτιμώμενους προσεχείς αριθμούς των τμημάτων ΤΠΕ, των εισακτέων φοιτητών και των πτυχιούχων που θα στελεχώσουν την αγορά εργασίας του κλάδου. Στην τελευταία ενότητα διατυπώνονται συνολικά συμπεράσματα και εκτιμήσεις για το προσεχές μέλλον και τις διαγραφόμενες προοπτικές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1006)

Προς µια κοινή συµφωνία πάνω στη διδασκαλία της Πληροφορικής Μια παραστατική κοινοποίηση της δοµής του µαθήµατος

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να συμβάλλει στην επίτευξη μιας συμφωνίας πάνω στους στόχους και τη συγκρότηση της διδασκαλίας της Πληροφορικής. Της συμφωνίας όμως πρέπει να προηγείται η βαθιά κατανόηση της δομής του μαθήματος, τόσο από τους διδάσκοντες, όσο και από τους μαθητές. Τα διαφορετικά στοιχεία του μαθήματος, όπως θεωρία, προγραμματισμός, λειτουργία και εφαρμογές απαιτούν πολυμορφική διδασκαλία και διαρκή εναλλαγή ρόλων από το διδάσκοντα. Η παρουσίαση και η αξιολόγηση όλων των διδακτικών βημάτων θα μπορούσε να γίνει μέσα από τη χρήση εργαλείων αναπαράστασης και οπτικοποίησης. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε μια εγρήγορση από τη μεριά καθηγητών και μαθητών καθώς και σε μεγιστοποίηση της αξίας του μαθήματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 706)

Νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων µε τη βοήθεια εφαρµογών γενικής χρήσης

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο σχολικό περιβάλλον προκειμένου να έχει θετική επίδραση στην ποιότητα της μάθησης πρέπει να υπερβαίνει την επιδίωξη απόκτησης δεξιοτήτων και να εμπλέκει τους μαθητές σε ένα ανώτερο γνωστικό επίπεδο. Σε ένα τέτοιο επίπεδο, δεν αρκεί μόνο η εκμάθηση και η γνώση μιας εφαρμογής αλλά και μια άλλου είδους διανοητική ενασχόληση με τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι μαθητές μαθαίνουν με τη χρήση της τεχνολογίας και όχι για την τεχνολογία. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να ενημερώσει για το πως η εκμάθηση και η χρήση των εφαρμογών του υπολογιστή γενικής χρήσης μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων, οι οποίες συνδυάζουν τον τεχνολογικό αλφαβητισμό με την επιδίωξη μαθησιακών στόχων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1263)

Ένταξη του εκπαιδευτικού λογισµικού παρουσίασης στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η παρούσα έρευνα αφορά την ένταξη Λογισμικού Παρουσίασης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της καταλληλότερης από τις τρεις μεθόδους που μελετούνται με βάση α)την καλύτερη αξιολόγηση των μαθητών και β) την συναισθηματική αποδοχή τους από τους μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 991)

Η Μέθοδος Επίλυσης Προβληµάτων στη µάθηση βασικών δεξιοτήτων που αφορούν στην κατασκευή ιστοσελίδας

Το παρόν άρθρο στοχεύει στην παρουσίαση της Μαθησιακής Μεθόδου Επίλυσης Προβλημάτων όπως αυτή υλοποιήθηκε από μαθητές της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την κατασκευή της Ιστοσελίδας του σχολείου τους. Το εγχείρημα αυτό αποτελεί την πρώτη πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που σκοπό είχε να εξετάσει το ενδεχόμενο συλλογής θετικών δειγμάτων για την Διδασκαλία της Πληροφορικής στη χώρα μας. Παρόλο που η συγκεκριμένη μελέτη έχει περιορισμένο εύρος και παρότι έμελλε να αντιμετωπίσει πλήθος δυσκολιών, οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν αξίζει να συζητηθούν καθώς κάθε άλλο παρά απαξιώνουν την καινοτόμο αυτή μεθοδολογία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1010)

Εισαγωγή των κυψελικών αυτοµάτων στην διδακτική των λογιστικών φύλλων

Η διδασκαλία των λογιστικών φύλλων (στη πλειονότητα του EXCEL) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνεται στις τάξης Β’ Γυμνασίου, Α΄ και Β΄ Λυκείου. Στην εργασία αυτή εξετάζουμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει ποιο ενδιαφέρουσα η διδασκαλία και παράλληλα αποδοτική, σε σχέση με την ανάπτυξη και διερεύνηση της αλγοριθμικής δομής της επιλογής και της επανάληψης. Πειραματιστήκαμε λοιπόν εμπλουτίζοντας την διδασκαλία των λογιστικών φύλλων με την εισαγωγή των Κυψελικών Αυτομάτων (Κ. Α.), με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 963)

Η Πληροφορική ως µάθηµα επιλογής στο Ενιαίο Λύκειο: απόψεις και συµπεριφορές των µαθητών

Η εργασία αυτή έχει στόχο να εντοπίσει και να καταγράψει ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τον ρόλο του μαθήματος της Πληροφορικής στο Ενιαίο Λύκειο, μέσω των απόψεων και των συμπεριφορών των μαθητών που το έχουν επιλέξει. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου, το οποίο συμπλήρωσαν ανώνυμα 252 μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης τεσσάρων Ενιαίων Λυκείων του νομού Κορινθίας. Στις απαντήσεις ανιχνεύονται ανάλογα με το φύλο και την επίδοση των μαθητών, τα κίνητρα επιλογής του μαθήματος, οι επικοινωνιακές αλλαγές που συμβαίνουν στην τάξη, οι συνέπειες στην μαθησιακή διαδικασία, η στάση απέναντι στο περιεχόμενο του μαθήματος, η εικόνα του εκπαιδευτικού. Τα συμπεράσματα μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση για την χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην Λυκειακή εκπαιδευτική βαθμίδα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1293)

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο σχολείο»

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά η περιγραφή και αποτίμηση ενός μαθήματος που διδάσκεται στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το μάθημα αυτό ανήκει στην κατηγορία του σεμιναρίου και αφορά την Πληροφορική στο σχολείο και ιδιαίτερα στο Δημοτικό. Αναλύονται οι προβληματισμοί που οδήγησαν στο σχεδιασμό του μαθήματος, ο τρόπος εφαρμογής του, οι παρατηρήσεις που έγιναν κατά την υλοποίησή του, καθώς και οι προτάσεις για τη μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων και τη βελτίωσή του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1013)

Διατήρηση και βελτίωση της εκπαιδευτικής αξίας του λογισµικού µέσω της κριτικής και της ανατροφοδότησής του στη τάξη : Η περίπτωση του «Λογισµικού Δικτύων» των ΤΕΕ.

(Πλήθος ανακτήσεων: 931)

Τα προβλήµατα της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

(Πλήθος ανακτήσεων: 2)

Η πραγµατικότητα της εισαγωγής της Πληροφορικής από την πλευρά των νεοδιόριστων καθηγητών

(Πλήθος ανακτήσεων: 1008)

Σχεδίαση διαθεµατικών δραστηριοτήτων επικοινωνίας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου MULTIVERSUM: Ο ρόλος της Πληροφορικής

(Πλήθος ανακτήσεων: 1182)

Συµπεράσµατα από τις επιδόσεις των µαθητών στις Πανελλαδικές εξετάσεις του µαθήµατος της Ανάπτυξης Εφαρµογών

(Πλήθος ανακτήσεων: 827)

Το πλαίσιο προγράµµατος σπουδών Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, στο Λύκειο και στα ΤΕΕ : Από το σχεδιασµό στη διδακτική πράξη

(Πλήθος ανακτήσεων: 1380)

Διδασκαλία δοµών επανάληψης µε τη χρήση του µεταγλωττιστή Διερµηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ στα πλαίσια του µαθήµατος «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον»

(Πλήθος ανακτήσεων: 1125)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής στο τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Πατρών

Στην εργασία αυτή γίνεται περιγραφή των στόχων, του περιεχομένου και των μεθόδων διδασκαλίας που ακολουθούνται για τη διδασκαλία των μαθημάτων Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής Ι και ΙΙ τα οποία υπάρχουν ως επιλεγόμενα μαθήματα στο αναλυτικό πρόγραμμα του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)

Παίζω, διερευνώ και µαθαίνω προγραµµατίζοντας τη χελώνα

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται διδακτικές προτάσεις και εμπειρίες αναφορικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος στη σχολική τάξη με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας με συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής καθώς και τη στήριξη του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Η συζήτηση στρέφεται γύρω από θέματα τα οποία αφορούν στην αλληλεπίδραση της διδακτικής πρακτικής και του Logo-like περιβάλλοντος και προτείνεται το εκπαιδευτικό σενάριο «Σχεδιάζω τα γράμματα - Δημιουργώ πολυμεσική εφαρμογή» ως πλαίσιο δραστηριοτήτων με αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού MicroWorlds Pro.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1133)

ICT competencies, for Students and Teachers: dilemmas, paradoxes and perspectives - The French case

(Πλήθος ανακτήσεων: 858)

From the didactics of computer science towards the didactics of instrumental activities with ICT

(Πλήθος ανακτήσεων: 644)

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα κατάσταση, προβλήµατα, προτάσεις

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση στη χώρα μας όσον αφορά στη διδασκαλία της Πληροφορικής ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο με βάση τους εξής άξονες: Προγράμματα Σπουδών, Εκπαιδευτικό Υλικό, Διδακτικές Προσεγγίσεις, Εργαστηριακός Εξοπλισμός-Υποδομές και Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Επίσης, γίνεται συνοπτική περιγραφή των πρόσφατων προσπαθειών ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Τέλος, επισημαίνονται διάφορα προβλήματα και καταγράφονται προτάσεις που αφορούν στη διδασκαλία της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο όπως έχουν προκύψει από σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1327)

H Εισαγωγή της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια εκπαίδευση: Προβληµατισµοί και προτάσεις

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ορισμένα βασικά ερωτήματα και απαντήσεις που αφορούν στην εισαγωγή της Πληροφορικής στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση όπως προκύπτει από τη μελέτη βιβλιογραφίας που προέρχεται κυρίως από το χώρο των επιστημονικών οργανώσεων ACM/IEEE. Πιο συγκεκριμένα, τοποθετούνται ερωτήματα και διατυπώνονται προτάσεις σχετικά με το μοντέλο εισαγωγής της Πληροφορικής στην Α/μια και Β/μια εκπ/ση, τις αρχές σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων, τη διδακτική προσέγγιση του αντικειμένου, και το ρόλο των καθηγητών Πληροφορικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)

Αναπαραστάσεις µαθητών/ριών για το Διαδίκτυο, προτάσεις για µια εποικοδοµητική διδασκαλία

Αναφέρεται έρευνα σε μεγάλο δείγμα μαθητών/ριών 10-16 ετών, η οποία διερεύνησε τις αναπαραστάσεις τους σε σχέση με το Διαδίκτυο, και συγκεκριμένα με το Διαδίκτυο ως σύνολο, την κατανεμημένη αποθήκευση πληροφορίας και την έλλειψη κεντρικού ελέγχου στο Διαδίκτυο, την αναζήτηση πληροφορίας σε αυτό, για δύο βασικές του υπηρεσίες (WWW, e-mail) και για τη δομή του Διαδικτύου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές/ριες έχουν συγκεχυμένες παραστάσεις για το Διαδίκτυο, το οποίο αντιμετωπίζουν ως μέσο ψυχαγωγίας. Με βάση τα δεδομένα αυτά διατυπώνονται προτάσεις για εποικοδομητική διδασκαλία εννοιών σχετικών με το Διαδίκτυο στο μάθημα της Πληροφορικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)

Έχει θέση η Logo ως γνωστικό αντικείµενο και ολιστικό πρότυπο στην υποχρεωτική εκπαίδευση;

Οι γλώσσες προγραμματισμού αποτελούν μία από τις κατηγορίες λογισμικού για την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παιδαγωγική τους αξία έχει φανεί από εμπειρικές μελέτες ευρείας κλίμακας τόσο ως γνωστικά αντικείμενα, όσο και ως γνωστικά εργαλεία. Η επιλογή της κατάλληλης γλώσσας για την υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα και πεδίο αναζητήσεων. Το παρόν άρθρο προτείνει τη γλώσσα Logo ως ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία τόσο για τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε επίπεδο Δημοτικού και Γυμνασίου, όσο και ως γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου για την υποστήριξη άλλων γνωστικών αντικειμένων και την ανάπτυξη πνευματικών δεξιοτήτων. Η πρόταση βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Logo και στα σημεία που τη διαφοροποιούν από άλλες γλώσσες προγραμματισμού, παρουσιάζοντας ορισμένα παραδείγματα εφαρμογής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1086)

Μελέτη των αναπαραστάσεων µαθητών του Ενιαίου Λυκείου για τη ροή δεδοµένων και το ρόλο των βασικών µονάδων του υπολογιστή

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας πιλοτικής έρευνας, η οποία αφορά στη διερεύνηση των αναπαραστάσεων μαθητών της Α’ τάξης Ενιαίου Λυκείου σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθούν τα δεδομένα, από και προς τις βασικές μονάδες του υπολογιστή κατά την υλοποίηση βασικών εργασιών (πληκτρολόγηση, αποθήκευση, επαναφορά, εκτύπωση). Από τα αποτελέσματά μας προκύπτει ότι η πλειονότητα των μαθητών του δείγματος δεν έχει αναπτύξει επαρκείς αναπαραστάσεις για το ρόλο και τη λειτουργία των βασικών μονάδων του υπολογιστή. Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στο να κατανοήσουν τον τρόπο διακίνησης δεδομένων και επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων μονάδων του υπολογιστή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 967)

Σχεδιάζοντας «Διερευνητικές + Συνεργατικές» δραστηριότητες σε εισαγωγικά µαθήµατα προγραµµατισµού

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ένα πλαίσιο για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που επιτυγχάνουν μαθησιακούς στόχους σε διαφορετικά επίπεδα γνωστικών δεξιοτήτων. Το πλαίσιο, αποκαλούμενο ECLiP, υιοθετεί χαρακτηριστικά από τη διερευνητική και τη συνεργατική μάθηση και υποστηρίζει μία διαδικασία τριών βημάτων (i) Δημιουργία κινήτρου για μάθηση, (ii) Οικοδόμηση της γνώσης μέσω της Διερεύνησης+Συνεργασίας, και (iii) Εφαρμογή – Αναδόμηση της γνώσης. Η εφαρμογή/αξιολόγηση του ECLiP έδειξε ότι το ενιαίο σύνολο των δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν καθώς και η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε συνέβαλαν θετικά στην ενίσχυση του μαθησιακού αποτελέσματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2)

Αντιλήψεις µαθητών σε βασικές λειτουργίες των πινάκων

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζονται σε εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού στους πίνακες. Μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων δραστηριοτήτων διεξήχθη έρευνα σε μαθητές του Ενιαίου Λυκείου οι οποίοι είχαν διδαχθεί τον προγραμματισμό των πινάκων. Από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για τις μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές όσον αφορά τη χρήση του δείκτη, την επεξεργασία των στοιχείων και την αλγοριθμική σχεδίαση βασικών λειτουργιών ενός πίνακα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1194)

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια μελέτης των κυριότερων παραμέτρων που σχετίζονται με το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ). Με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που δόθηκε σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα, συγκεντρώθηκαν απαντήσεις σε ένα πλήθος ερωτημάτων, που σχετίζονται με τον τρόπο και τη μέθοδο διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό και τη διδασκαλία του προγραμματισμού στο Λύκειο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1719)

Προσεγγίσεις για τη διδασκαλία του υπερκειµένου στην Α΄ τάξη Γυµνασίου

(Πλήθος ανακτήσεων: 994)

Τα εικονικά εργαστήρια στη διδασκαλία της Πληροφορικής

Για όσους έχουν εργασθεί διδάσκοντας το υλικό μέρος των υπολογιστών γνωρίζουν πως όσο πλήρες και να είναι το εργαστήριο μας –πράγμα σπάνιο ιδιαίτερα για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση- ποτέ δεν θα είναι αρκετό να καλύψει τις ανάγκες επιτόπιας εφαρμογής της θεωρίας σε μηχανήματα. Πράγματι ποτέ δεν θα είναι αρκετοί οι απαραίτητοι υπολογιστές ούτε και ο χρόνος για την απαραίτητη εξάσκηση δεν θα φθάνει. Αντίθετα ένα εικονικό εργαστήριο είναι πάντα διαθέσιμο φθάνει να υπάρχει ένας υπολογιστής διαθέσιμος ακόμα και στο σπίτι. Ποια όμως πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου εργαστηρίου και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επωφελέστερα για τον χρήστη; Εδώ παρουσιάζεται η μελέτη της κατασκευής ενός τέτοιου εικονικού εργαστηρίου. Θα χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία του υλικού μέρους (hardware) ενός επιτραπέζιου υπολογιστή. Στο εγχείρημα αυτό γίνεται συνδυασμός, μαζί με την διδασκαλία και σαν αναπόσπαστο μέρος της, η εξάσκηση στην συναρμολόγηση του υπολογιστή. Για το σκοπό αυτό σχεδιάσθηκε και μελετάται η υλοποίηση ενός εικονικού εργαστηρίου τρισδιάστατων γραφικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1029)

Γνωστικές δυσκολίες µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και προτεινόµενες στρατηγικές δράσης

Η εισαγωγή των Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διαμορφώνει ζητήματα εκπαιδευτικής έρευνας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται βασικά ερευνητικά ευρήματα για τις δυσκολίες μαθητών της Β’ τάξης των ΤΕΕ στο σχεδιασμό σχεσιακών ΒΔ, και ειδικότερα στην αναπαράσταση των συσχετίσεων. Για την αποσαφήνιση των δυσκολιών των μαθητών, οι μαθητές μετασχηματίζουν δεδομένα εννοιολογικά σχήματα σε λογικά και αντίστροφα. Η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών επέτρεψε τη συστηματική κατηγοριοποίηση των δυσκολιών τους και την πρόταση συγκεκριμένων στρατηγικών δράσης για τη βελτίωση της διδασκαλίας του σχεδιασμού των ΒΔ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1048)

Τα λουλούδια της ειρήνης ανθίζουν στον υπολογιστή µου. Η φιλοσοφία, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση µιας διδακτικής παρέµβασης για την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Δημοτικό είναι η εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και η πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας στο πλαίσιο των καθημερινών τους σχολικών δραστηριοτήτων. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας διδακτικής παρέμβασης ακολουθώντας το μοντέλο των συνθετικών εργασιών (project-based learning) .Το σχήμα της συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση βασίζεται στην κοινωνικο-εποικοδομητιστική θεωρία και προτείνει μια γόνιμη συνεργασία των διδακτικών πρακτικών που αφορούν την «Εκπαίδευση στην Πληροφορική»και την «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» με σκοπό την «εκπαίδευση για διεθνή κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη».
(Πλήθος ανακτήσεων: 1186)

Διδακτική - µαθησιακή αξιοποίηση του Διαδικτύου στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης του Δηµοτικού σχολείου: Η κατασκευή της ιστοσελίδας του σχολείου

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια προσπάθεια διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με την κατασκευή της Ιστοσελίδας του Σχολείου. Ειδικότερα περιγράφεται ένα project στα πλαίσια του εβδομαδιαίου δίωρου της ενασχόλησής μας στην Ευέλικτη Ζώνη, με τις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, όπου και επιλέχθηκε από το γράφοντα και τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο της δραστηριότητας, ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία υλοποίησής της και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της προόδου της μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 828)

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και στο ολοήµερο Δηµοτικό σχολείο: Η Οδύσσεια των ΤΠΕ 2003

Η εργασία αυτή εξετάζει το ρόλο, τη θέση και την σημασία των ΤΠΕ στο νέο ΔΕΠΠΣ καθώς και στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται συνοπτικά η θέση της Πληροφορικής στο ΔΕΠΠΣ ενώ στο δεύτερο εξετάζεται η θέση της Πληροφορικής στο θεσμό του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου όπως αυτός έχει διαμορφωθεί την τελευταία διετία. Η εργασία ολοκληρώνεται με μια κριτική αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης αναφορικά με την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαπιστώνεται σοβαρή έλλειψη προγραμματισμού και σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ διακηρύξεων του ΥΠΕΠΘ/ΠΙ και πρακτικής υλοποίησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)

Διερεύνηση ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων µέσα από τη διδασκαλία της χρήσης του διαδικτύου σε μαθητές/τριες ΣΤ' Δημοτικού

Η διαπίστωση πολλών ερευνητών της εκπαίδευσης ότι το διαδικτυακό περιβάλλον, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία μάθησης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες για να είναι δυνατή η ενσωμάτωση και αξιοποίηση του στη διδακτική πράξη. Με βάση τη συλλογιστική αυτή σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα σχέδιο μαθήματος στο πλαίσιο της πιλοτικής φάσης μιας εμπειρικής έρευνας που στόχο είχε να διερευνήσει αν και κατά πόσο οι μαθητές αυτής της ηλικίας είναι ικανοί να κατανοήσουν τη δομή και λειτουργία του διαδικτύου και να αναπτύξουν δεξιότητες α) χειρισμού του προγράμματος φυλλομέτρησης του παγκόσμιου ιστού (Internet Explorer) και β) αναζήτησης, επιλογής και κριτικής ανάγνωσης των πληροφοριών που βρίσκουν στον παγκόσμιο ιστό. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο και ο σχεδιασμός της ερευνητικής αυτής προσπάθειας, καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν και τα συμπεράσματα που εξάγονται από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων αυτής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1876)

Webcast: Ένα εργαλείο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην υπηρεσία της διδασκαλίας Πληροφορικής

(Πλήθος ανακτήσεων: 918)