Β’ γυμνασίου-Διαδασκαλία στην τριγωνομετρία: ορισμοί τριγωνομετρικών αριθμών και η μεταβολή τους, όταν μεταβάλλεται η γωνία

Α) Συμπλήρωση πίνακα ώστε να «παρατηρηθεί» ο σταθερός λόγος και να ορισθεί η κλίση ημιευθείας-ευθείας. Β) Εξοικείωση με τις έννοιες «απέναντι» και «προσκείμενη» κάθετη πλευρά. Ορισμός εφαπτομένης οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου. Γ) Συμπλήρωση πίνακα ώστε να «παρατηρηθεί» η μεταβολή της εφαπτομένης, όταν μεταβάλλεται η γωνία. Εξήγηση. Δ) Συμπλήρωση πίνακα ώστε να «παρατηρηθεί» η σταθερότητα δύο λόγων πλευρών ορθογωνίου τριγώνου. Ορισμός ημιτόνου και συνημιτόνου οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου. Ε) Συμπλήρωση πίνακα ώστε να «παρατηρηθεί» η μεταβολή του ημιτόνου και του συνημιτόνου, όταν μεταβάλλεται η γωνία. Εξήγηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1628)