Το wiki ως Συνεργατικό Περιβάλλον Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Σεναρίων

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των wikis παρουσιάζουν έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον και παρά τον αυξανόμενο αριθμό μελετών υπάρχουν αντιφατικά ευρήματα. Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε δραστηριότητα συνεργατικής σχεδίασης εκπαιδευτικών σεναρίων με αξιοποίηση του περιβάλλοντος wiki σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Για την αξιολόγηση της συνεργατικής συμπεριφοράς στο περιβάλλον wiki, χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα αλληλεπίδρασης που διατηρεί η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτιμώντας το επίπεδο συνεισφοράς, το χρονοδιάγραμμα της συνεργασίας, την αλληλεπίδραση μέσω forum και τον βαθμό συνεργασίας. Αξιοποιώντας προτάσεις προηγούμενων μελετών για τον προσδιορισμό του βαθμού συνεργασίας έγινε ανάλυση των ενεργειών στις σελίδες που υλοποιήθηκαν στο wiki με την κωδικοποίηση των ενεργειών συνεργατικής ανάπτυξης περιεχομένου. Τα αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων wiki στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 67)