“Το ταχυδρομείο” Μια διαθεματική προσέγγιση με τη μέθοδο Project για μαθητές Γυμνασίου

Η παρούσα εργασία αποτελεί την υλοποίηση ενός διαθεματικού σχεδίου εργασίας (project) που εκπονήθηκε στο Γυμνάσιο Βάμου Χανίων Κρήτης. Η πολυμεσική εφαρμογή που αναπτύχθηκε προσεγγίζει διαθεματικά την έννοια της επικοινωνίας, μέσα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα όπως η Πληροφορική, η Κοινωνιολογία, η Θεολογία και η Βιολογία. Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε το ταχυδρομείο. Η προτεινόμενη διαθεματική ομαδοσυνεργατική διδακτική προσέγγιση αξιοποιεί βασικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες των μαθητών στη χρήση των νέων τεχνολογιών σε αλληλεπίδραση με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα καθώς και με την καθημερινή τους ζωή με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 561)