Το πεδίο της Αυτοματοποιημένης Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων προς υποστή- ριξη της Αυτορύθμισης των Συμμετεχόντων σε τεχνολογικές μαθησιακές δρα- στηριότητες: Παρούσα κατάσταση, διαστάσεις και προοπτικές

Η ομάδα εργασίας έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει το νέο αυτό πεδίο έρευνας του σχεδιασμού εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ, καθώς και να συζητήσει βασικές διαστάσεις του. Αρχικά, παρουσιάζεται συνοπτικά ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης των βασικών εννοιών του πεδίου, που επιτρέπει να αναδειχθεί η παρούσα κατάσταση καθώς και οι επιμέρους διαστάσεις, πάνω στις οποίες η σχετική έρευνα χρειάζεται να επικεντρωθεί κατά την επόμενη πενταετία. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα εργαλείων ‘Αυτοματοποιημένης Ανάλυσης Αλληλεπιδράσεων’, σε σχέση με μια ποικιλία διαφορετικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Τέλος, τίθενται προς συζήτηση ζητήματα αναγκαιότητας, ηθικής και δεοντολογίας, καθώς και μεθοδολογίας έρευνας για την καταλληλότητα των αντίστοιχων εργαλείων στην υποστήριξη της επίγνωσης, μεταγνώσης και αυτορύθμισης των συμμετεχόντων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 298)