Συνεργατική εννοιολογική χαρτογράφηση με τη χρήση πολυτροπικών εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

H παρούσα εισήγηση φιλοδοξεί να διευρευνήσει τη συνεργασία στο πλαίσιο της εννοιολογικής χαρτογράφησης εξετάζοντας τον τρόπο κατά τον οποίο η εννοιολογική χαρτογράφηση θα μπορούσε να εισαχθεί σε συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της εννοιολογικής χαρτογράφησης. Επιπρόσθετα, η πολυτροπικότητα είναι ένας βασικός παράγοντας στην προαγωγή της εκπαίδευσης μέσω των πολυτροπικών εκφάνσεων σε μια προσέγγιση που καθορίζεται από το κοινωνικό της περιβάλλον. Έτσι, οι πολυτροπικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις προάγουν όχι μόνο τη διδασκαλία μέσω των αρχών της παιδαγωγικής αξιοποίησης αλλά και την αναθεώρηση της σχολικής κουλτούρας. Η χρήση πολυτροπικών εργαλείων στην εννοιολογική χαρτογράφηση αποτελεί μέρος της χρήσης του υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου. Στην εισήγηση μας θα διερευνήσουμε το βαθμό κατά τον οποίο τα πολυτροπικά εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης μέσω των Τ.Π.Ε. θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στις δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης και επίλυσης προβλήματος. Θα δοθεί έμφαση σε διαδικτυακά περιβάλλοντα εννοιολογικής χαρτογράφησης όπως τo Cmap tools και το Text2mindmap. Μέσω αυτών οι μαθητές θα μπορούσαν να επιχειρήσουν μια διαφορετική πολυτροπική προσέγγιση της συνεργατικής μάθησης και της επίλυσης προβλήματος επιτυγχάνοντας όχι μόνο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους αλλά και της γνωστικής και κοινωνικής τους επίγνωσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 49)