Συνδυάζοντας το App Inventor με Ένα Σύστημα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε Arduino

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε μία πρόταση για την αποτελεσματική αξιοποίηση μίας ρομποτικής πλατφόρμας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα παρουσιάζουμε την κατασκευή ενός ρομπότ χρησιμοποιώντας την υπολογιστική πλατφόρμα Arduino, ενώ η κίνηση του ρομπότ γίνεται αξιοποιώντας μία κινητή εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί στο MIT App Inventor. Το κίνητρό μας ήταν ο συνδυασμός δύο ελκυστικών και αποτελεσματικών αντικειμένων στη διδασκαλία του προγραμματισμού, της ρομποτικής και της ανάπτυξης κινητών εφαρμογών. Στόχος μας είναι να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών έτσι ώστε να υιοθετήσουν την πρότασή μας στη διδασκαλία του προγραμματισμού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 40)