Συμπληρώνοντας την άμεση με την τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία ή ... επεκτείνοντας τα όρια του μαθησιακού πλαισίου της τάξης

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μία περίπτωση χρήσης τεχνολογιών συνεργασίας και επικοινωνίας στο πλαίσιο ενός μαθήματος που αφορούσε φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου. Η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά στο μάθημα που γινόταν στην τάξη (εκτός της τάξης και εκτός του χρονικού ορίου του μαθήματος). Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία από τους φοιτητές και τη διδάσκουσα, ανέδειξε τη δημιουργία ενός νέου – συμπληρωματικού – μαθησιακού πλαισίου που βασιζόταν στα τεκταινόμενα της τάξης αλλά αναπτύχθηκε έξω από αυτή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 490)