Συμπεριφορικές τάσεις επιμορφούμενων ενηλίκων απέναντι στις ΤΠΕ

Σήμερα, οι ενήλικες επιδίδονται σε «ένα αγώνα δρόμου», για να επιμορφωθούν πάνω στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Η προσπάθεια αυτή καθιστά επιτακτικά την ανάγκη διερεύνησης όλων εκείνων των συμπεριφορών των ενηλίκων απέναντι στις ΤΠΕ μετά το τέλος ενός συναφές σεμιναρίου, σε αντιστοιχία με το φύλο και την τυχόν προγενέστερη εμπειρία. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε περιγραφική δειγματοληπτική μέθοδος µε χρήση ερωτηματολογίου. Από την εξέταση των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε αύξηση των θετικών συναισθημάτων απέναντι στις ΤΠΕ Σε συνάρτηση με το φύλο, βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική επίδραση της μεταβλητής «φύλο» με τους παράγοντες της διερεύνησης. Ο παράγοντας εμπειρία σχετίστηκε σημαντικά με το παράγοντα αυτοπεποίθηση και την ικανότητα χρήσης ενός Η/Υ
(Πλήθος ανακτήσεων: 110)