Σημασιολογική περιγραφή ψηφιακών εκπαιδευτικών αντικειμένων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον εκπαίδευσης

Η σύγχρονες αλλαγές που συμβαίνουν στον παγκόσμιο ιστό και η σημασιολογική προσέγγισή του είναι πιο κοντά από ποτέ. Τα διασυνδεδεμένα δεδομένα (linked data) φέρονται ως η λύση στο πρόβλημα της αναζήτησης και της σύνδεσης των δεδομένων του παγκόσμιου ιστού μέσα από τη δομημένη περιγραφή τους. Η αναζήτηση και η εύρεση των ψηφιακών εκπαιδευτικών αντικειμένων δεν μπορεί να μείνει εκτός των σύγχρονων εξελίξεων και η σημασιολογική τους περιγραφή είναι επιτακτικής ανάγκης. Στην εργασία αυτή προτείνεται μια εφαρμογή για την μετατροπή των μεταδεδομένων των ψηφιακών εκπαιδευτικών αντικειμένων σε σημασιολογικά μεταδεδομένα τύπου RDF. Η εφαρμογή αυτή είναι μια επέκταση ενός από τα πιο πολυχρησιμοποιούμενα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, του moodle.
(Πλήθος ανακτήσεων: 158)