Σχεδίαση και μετασχηματισμοί Συνδεόμενων Οπτικών Αναπαραστάσεων-Εφαρμογή στη διδασκαλία σε τάξη

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η δομή των Συνδεόμενων Οπτικών Ενεργών Αναπαραστάσεων (ΣΟΕΑ) (Linking Visual Active Representations) λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας μέσω των τεχνικών μοντελοποίησης. Ειδικότερα, εξετάζεται πώς ο σύνθετος μετασχηματισμός της περιστροφής και μεταφοράς σε οπτικά, διαδικαστικά και εννοιολογικά συνδεόμενες οπτικές αναπαραστάσεις επιδρά στην ανάπτυξη της ικανότητας οπτικοποίησης της έννοιας, μετασχηματίζοντας τη λεκτική ικανότητα των μαθητών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επίδρασης της εφαρμογής των μετασχηματισμών ΣΟΕΑ σε μαθητές μιας τάξης Γυμνασίου, οι οποίοι δημιούργησαν συνδεόμενες οπτικές αναπαραστάσεις και απέδειξαν οπτικά και θεωρητικά θεώρημα, αναπτύσσοντας επαγωγικό και παραγωγικό συλλογισμό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 21)