Σχεδίαση, επέκταση και βελτίωση εκπαιδευτικού λογισμικού: Η περίπτωση του λογισμικού δικτύων

Τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχουν εισαχθεί νέες μέθοδοι και διδακτικά μέσα στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Ένα τέτοιο μέσο είναι το Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Η χρήση τους αποτελεί μία προσπάθεια προσέγγισης των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος και ταυτόχρονης αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική πράξη. Οι τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού έχουν πλέον δοκιμαστεί αρκετά και είναι απαραίτητη μια ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό την επανασχεδίαση, επέκταση και βελτίωσή τους. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει με κεντρικό γνώμονα τις διδακτικές ανάγκες που προκύπτουν από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τις βασικές αρχές σχεδίασης εκπαιδευτικών εφαρμογών, όσον αφορά τη δομή και οργάνωση τους, τις δυνατότητες ελέγχου, ανατροφοδότησης και αλληλεπίδρασης ή και το σχεδιασμό των οθονών. Έτσι αυτή η γενιά Λογισμικών θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών για μια πιο αποτελεσματική διδασκαλία. Το «Λογισμικό Δικτύων» είναι μία τέτοια περίπτωση, όπου διερευνούμε τις δυνατότητες για επανασχεδίαση, επέκταση και βελτίωσή του, ώστε το λογισμικό αυτό, βασισμένο στις αρχές σχεδίασης τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού και στις σημαντικότερες θεωρίες μάθησης, να προσφέρει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ, για τη δημιουργία ενός πλούσιου και ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία του μαθήματος Μετάδοση Δεδομένων & Δίκτυα Η/Υ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1152)