Πρόταση διδασκαλίας των δομών επανάληψης για το μάθημα ανάπτυξης εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον στο εργαστήριο

Στην εργασία αυτή προτείνεται η χρήση λογισμικού παρουσίασης για τη διδασκαλία των δομών επανάληψης στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται κατάλληλα παραδείγματα όπως: πίνακας παρακολούθησης τιμών, διαγραμματική αναπαράσταση αλγορίθμου και προσομοίωση εκτέλεσής του με ταυτόχρονη εκτέλεση του αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα και ειδικά εφέ για τη μετατροπή από τη μία δομή στην άλλη με ταυτόχρονη επισήμανση των διαφορών τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1127)