Προπτυχιακές σπουδές της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ: Ανάλυση της εξέλιξης και προβλέψεις

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη διερεύνηση των προπτυχιακών σπουδών, οι οποίες παρέχονται από την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση στον τομέα των ΤΠΕ. Η ανάλυση των τμημάτων ΤΠΕ περιλαμβάνει θέματα όπως η ομαδοποίησή τους σε κατηγορίες και επιμέρους κατευθύνσεις, καθώς και η μελέτη της διαχρονικής τους εξέλιξης και γεωγραφικής διασποράς. Επιχειρούνται στατιστικές προβλέψεις που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και αφορούν στους εκτιμώμενους προσεχείς αριθμούς των τμημάτων ΤΠΕ, των εισακτέων φοιτητών και των πτυχιούχων που θα στελεχώσουν την αγορά εργασίας του κλάδου. Στην τελευταία ενότητα διατυπώνονται συνολικά συμπεράσματα και εκτιμήσεις για το προσεχές μέλλον και τις διαγραφόμενες προοπτικές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1006)