Πολύσημη Ανάγνωση Λογοτεχνικού Κειμένου με χρήση ΤΠΕ στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της Γλώσσας, μπορεί να οδηγήσει το μαθητή στην πολύσημη επεξεργασία και προσέγγιση ενός λογοτεχνικού κειμένου. Μέσα από την κατανόηση και την εικονιστική αναπαράσταση στοιχείων του κειμένου, επιτυγχάνεται η αισθητική απόλαυση του λογοτεχνήματος και η διαφοροποίηση από τους παραδοσιακούς τρόπους προσέγγισης της λογοτεχνίας. Ο μαθητής, μέσα σ’ ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον μάθησης, αναπτύσσει όχι μόνο γνώσεις και δεξιότητες με παιγνιώδη τρόπο, αλλά ταυτόχρονα βιώνει ευκαιρίες επιτυχούς επικοινωνίας με τους συμμαθητές του και τον /την δάσκαλό/α του. Το σενάριο διδασκαλίας εφαρμόστηκε πιλοτικά σε μαθητές της Β΄ τάξης Δημοτικού και τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν ως θετικά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 770)