Πολυμεσική εφαρμογή για την παρουσίαση των ατομικών τροχιακών

Η ένταξη διδακτικών ενοτήτων στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου, οι οποίες αναφέρονται σε στοιχεία ατομικών τροχιακών, έκανε φανερή την ανάγκη της χρήσης πολυμέσων για την πληρέστερη παρουσίαση και κατανόησή τους. Στην εργασία αυτή η παρουσίαση της συγκεκριμένης ενότητας γίνεται με κατάλληλα τρισδιάστατα μοντέλα, στατικά και κινούμενα γραφικά, τα οποία κατασκευάστηκαν εξ’ αρχής με τη βοήθεια γνωστών προγραμμάτων-εργαλείων. Τα τρισδιάστατα μοντέλα διευκολύνουν τη διδασκαλία των ατομικών τροχιακών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα παρουσίασης, καθώς απαιτείται η εμφάνιση των τροχιακών στις τρεις διαστάσεις για την αποδοτικότερη διδασκαλία μιας «πολύπλοκης» και δυσνόητης διδακτικής ενότητας. Εκτός από την παρουσίαση και την αξιολόγηση, η εφαρμογή επιτρέπει την παρέμβαση του χρήστη, καθώς υπάρχει και η δυνατότητα περιστροφής των τρισδιάστατων μοντέλων. Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία λογισμικά πακέτα που αφορούν τον καθηγητή, το μαθητή και την αξιολόγηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1256)