Παράλληλες διεργασίες στην υπολογιστική σκέψη μαθητών

Ερευνητική εργασία
(Πλήθος ανακτήσεων: 7)