Παρακινώντας τους Μαθητές με Εργαλεία Web2.0: Μια Εφαρμογή στην Α’θμια Εκπαίδευση

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται μια προσπάθεια σχεδιασμού και εφαρμογής στην πράξη εργαλείων Web2.0 στα πλαίσια της διαθεματικής εργασίας μαθητών Α’θμιας εκπαίδευσης. Στην εργασία αναδεικνύεται πως το εκπαιδευτικό σενάριο σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα εργαλεία παρακίνησε τους μαθητές να ασχοληθούν σε βάθος με το θέμα που τους ανατέθηκε και να παρουσιάσουν ένα εξαιρετικά ποιοτικό σύνολο, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς το μέγεθος, μαθησιακών προϊόντων. Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο διαφορετικών εργαλείων Web2.0 όπως: prezi, tagxedo, goanimate, sploder, youtube, CODEBOX, weebly, κ.ά., τα οποία έδωσαν τη δυνατότητα στους μαθητές να παρουσιάσουν την εργασία τους με πολλούς, διαφορετικούς και πρωτότυπους τρόπους. Η εργασία πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012, συμμετείχαν 11 μαθητές των τάξεων Δ’, Ε’ και ΣΤ’ και 7 εκπαιδευτικοί.
(Πλήθος ανακτήσεων: 73)