Παραδοσιακά μουσικά όργανα από όλο το κόσμο. Ένα μουσικό ταξίδι στις 5 ηπείρους με μερικά κλικ. Διαθεματική προσέγγιση με τη χρήση Η/Υ

Η παρούσα εργασία αφορά διαθεματική προσέγγιση διδασκαλίας της μουσικής, προσεγγίζοντας θέματα από το μάθημα της γεωγραφίας της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Χρησιμοποιείται η εφαρμογή Power Point της Microsoft, η οποία επιτρέπει, μέσω της χρήσης συνδέσμων, την πλοήγηση των μαθητών σε διάφορα μέρη της γης, και την γνωριμία τους με τα τοπικά παραδοσιακά μουσικά όργανα. Η αξιολόγηση του μαθητή γίνεται μέσω φύλλων εργασίας στο Microworlds Pro, τα οποία καλείται να συμπληρώσει, συλλέγοντας πληροφορίες από την πλοήγησή του στο πρόγραμμα. Τελικός στόχος είναι η συνειδητοποίηση της οικουμενικότητας της μουσικής, αλλά και η εξοικείωση με τους Η/Υ, μέσω της διασκέδασης και της ευχαρίστησης που προσφέρει στους μαθητές, η χρήση υπολογιστών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 3717)