Οι ΤΠΕ ως μέσο αναπαραγωγής της συμβολικής τάξης στην ανώτατη εκπαίδευση

Η εισήγηση αυτή αποτελεί μέρος πρόσφατης ερευνητικής εργασίας, αντικείμενο της οποίας ήταν η μελέτη των εκπαιδευτικών επιλογών και διαδρομών των φοιτητών των τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφόρησης, με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Στόχος της εισήγησης είναι η περιγραφή των προσπαθειών που έχουν γίνει για την αναβάθμιση του τομέα της βιβλιοθηκονομίας και πληροφόρησης σε ό, τι αφορά τόσο τη θέση που κατέχει στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης όσο και στο επαγγελματικό πεδίο. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές, με τα συμβολικά μέσα που χρησιμοποίησαν, προσπάθησαν να διαμορφώσουν ένα διαφορετικό ‘λόγο’ με την υιοθέτηση διαφορετικών κριτηρίων, προκειμένου να ενισχύσουν ή να επαναπροσδιορίσουν και να καθιερώσουν τη θέση τους στο κοινωνικό πεδίο που συνιστά ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης. Μεταξύ των συμβολικών πόρων που χρησιμοποίησαν οι φοιτητές και τα τμήματα για την επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων ιεραρχήσεων κυρίαρχη θέση φάνηκε ότι κατέχει η τεχνολογία
(Πλήθος ανακτήσεων: 152)