Ο ρόλος του ‘drag mode’ στις στρατηγικές μαθητών για τις έννοιες της επιφάνειας και της περιμέτρου στα τρίγωνα

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο ρόλος της λειτουργίας του ‘συρσίματος’ (drag mode) - η οποία παρέχεται από τα περιβάλλοντα Δυναμικής Γεωμετρίας όπως το περιβάλλον Cabri-Geometry II (Laborde, 1990)- στις στρατηγικές μαθητών για τις έννοιες της επιφάνειας και της περιμέτρου στα τρίγωνα. Η μελέτη αυτή αποτελεί ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σχολείο του Ν. Ηλείας στην οποία συμμετείχαν 25 μαθητές των τριών τάξεων Γυμνασίου. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν τη λειτουργία του ‘συρσίματος’ στις στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων που τους τέθηκαν με τρεις τρόπους: α) διορθωτικά, β) διερευνητικά και γ) επιβεβαιωτικά. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του ‘συρσίματος’ με τους τρεις τρόπους που προαναφέρθηκαν σε συνδυασμό με τις λειτουργίες της αυτόματης μέτρησης μηκών και επιφανειών που παρέχονται από το περιβάλλον Cabri-Geometry II, οι μαθητές βοηθήθηκαν αφ ενός μεν να εξελιχθούν από την έννοια της ισότητας στην έννοια της ισοδυναμίας στα τρίγωνα και αφ ετέρου να διαχωρίσουν την έννοια της επιφάνειας από την έννοια της περιμέτρου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 620)