Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων

Η αναπαράσταση της οριζοντιότητας της ελεύθερης επιφάνειας των υγρών π.χ. του νερού και η κοινή αίσθηση των ανθρώπων για την κλίση της αποτελούν ένα από τα φυσικά φαινόμενα που μελετήθηκαν εκτεταμένα στη βιβλιογραφία της διαισθητικής φυσικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 31)