Μαθησιακός, Γνωστικός Τύπος & Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Σύγχρονες έρευνες και τάσεις

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια αποκωδικοποίησης και παρουσίασης των σύγχρονων τάσεων που κυριαρχούν στο χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, αναφορικά με τους τύπους μάθησης και τον τρόπο αξιοποίησής τους. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών, η ανίχνευση του τύπου μάθησης ενός χρήστη είναι διαδικασία εξαιρετικά χρήσιμη αλλά και ιδιαίτερα πολύπλοκη. Όπως είναι φυσικό, το εκπαιδευτικό λογισμικό και ιδιαίτερα το εκπαιδευτικό λογισμικό υπερμέσων γίνεται πιο αποτελεσματικό εάν περιέχει μηχανισμούς αναζήτησης και τυποποίησης του μαθησιακού ή γνωστικού προφίλ του χρήστη. Στην εργασία αναλύεται σύντομα η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται με τα διάφορα ερευνητικά εργαλεία, τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία επιδιώκεται να λάβουν απάντηση, τα προβλήματα καθώς και οι μελλοντικές ερευνητικές προοπτικές που διαμορφώνονται μέσα από τις σύγχρονες έρευνες. Σκοπός μας είναι η καταγραφή των τάσεων που διαφαίνονται στον τομέα των τύπων μάθησης σε σχέση με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1535)