Λογισμικά διαδικτυακής μαθησιακής εξέτασης και αξιολόγησης. Μια πρώτη προσέγγιση

Το διαδίκτυο και οι ΤΠΕ επέφεραν σημαντικές μεταβολές σε όλους τους τομείς του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος. Η εκπαίδευση είναι πλέον σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες ανεξάρτητες από το χρόνο και το χώρο όπου βρίσκονται οι εκπαιδευόμενοι (Ρετάλης, 2005) ή/και οι φορείς εκπαιδευτικών υπηρεσιών (συστήματα διαχείρισης μαθημάτων στο διαδίκτυο, δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης κ.ά.). Η σύγχρονη τάση είναι να χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός ως τεχνολογική υποδομή, καθώς επιτρέπουν την κατασκευή ανοιχτών διδακτικών συστημάτων. Στην ανάπτυξη τέτοιων διδακτικών συστημάτων δίνεται έμφαση στην κατασκευή διαδικτυακών πόρων μαθησιακού υλικού ή αλλιώς διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισμικού (Wasson, 1997). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει και να συγκρίνει τα επικρατέστερα λογισμικά διαδικτυακής εξέτασης τα οποία διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν και να αναδείξει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα χρήσης τους για την υλοποίηση διαδικτυακής εξέτασης μέσω ηλεκτρονικού διαγωνίσματος, με απώτερο στόχο την προαγωγή και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 129)