Κατασκευή προβλήματος ως πλαίσιο διδασκαλίας της γεωμετρίας με τη διαμεσολάβηση λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας

Στην παρούσα έρευνα έγινε εφαρμογή μιας ενοποιημένης προσέγγισης της διδασκαλίας της γεωμετρίας με πλαίσιο την κατασκευή προβλήματος (ΚΠ) σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με βάση ένα προτεινόμενο Μοντέλο Κατασκευής Προβλήματος (ΜΚΠ), στο λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας (ΛΔΓ) EucliDraw. Μέσα απ’ αυτές προβάλλει ο σημαντικός ρόλος και η συνεισφορά της δυναμικής γεωμετρίας στην κατάκτηση των γεωμετρικών εννοιών από τους μαθητές και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην κατασκευή προβλήματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 218)