Η βασισμένη στον Η/Υ δημιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να τονίσει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία οι εννοιολογικοί χάρτες. Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα σύμπλεγμα βασικών εννοιών και υποεννοιών οι οποίες σχετίζονται και συνδέονται με δεσμούς μεταξύ τους και δίνονται μέσω παραστατικών διαγραμμάτων που συνδυάζουν κείμενα, εικόνες και γραφικά. Η δημιουργία τους μπορεί σήμερα να βασιστεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων και η χρήση τους μπορεί να επεκταθεί σε όλα τα σχολικά μαθήματα. Στην εργασία αυτή δίνονται παραδείγματα ανάπτυξης εννοιολογικών χαρτών διαφορετικού σχηματοπλαισίου με χρήση του προγράμματος Inspiration στη διδασκαλία μαθημάτων από διαφορετικά γνωστικά πεδία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1589)