Η επίδραση ενός μοντέλου στηριγμένου σε υπολογιστή στη διαμόρφωση των επιστημολογικών αντιλήψεων των μαθητών για μοντέλα στις φυσικές επιστήμες

Η παρούσα έρευνα μελετά την επίδραση της χρήσης του λογισμικού Cabrì Géomètre, ως εργαλείου μοντελοποίησης, κατά την εφαρμογή μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (ΔΜΣ), στη διαμόρφωση των επιστημολογικών αντιλήψεων των μαθητών για τη φύση, λειτουργία και αξιολόγηση των μοντέλων στις φυσικές επιστήμες. Η διαδικασία μοντελοποίησης περιλάμβανε την άρρητη προοδευτική εισαγωγή του μοντέλου της γεωμετρικής οπτικής με στόχο τη σύνδεση ανάμεσα στα πραγματικά φαινόμενα και το μοντέλο. Από ένα σύνολο 24 μαθητών γ’ γυμνασίου, 9 μαθητές σταπλαίσια ατομικής συνέντευξης κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη φύση, τη λειτουργία και την αξιολόγηση των μοντέλων πριν και μετά την ΔΜΣ. Επίσης, ένα ερωτηματολόγιο διερεύνησης των κριτηρίων για τον ορισμό των επιστημονικών μοντέλων δόθηκε σ το σύνολο των μαθητών αμέσως μετά την υλοποίηση της ΔΜΣ. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν την θετική επίδραση της χρήσης του μοντέλου και της διαδικασίας μοντελοποίησης στη διαμόρφωση των επιστημολογικών πίστεων των μαθητών για τα μοντέλα
(Πλήθος ανακτήσεων: 243)