Η Έννοια του Επιπέδου Μοντελοποίησης με Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Η έρευνα γύρω από τη μοντελοποίηση σε Η/Υ για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της τεχνολογίας υλικού και λογισμικού. Στην παρούσα εργασία εισάγουμε και ορίζουμε την έννοια του "Επιπέδου Μοντελοποίησης", ανάλογα με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα κατά την έναρξη της δημιουργίας του μοντέλου. Προκειμένου να συγκρίνουμε τα Επίπεδα Μοντελοποίησης, παραθέτουμε τμήματα από φύλλα εργασίας τριών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε τεχνολογικό περιβάλλον με χρήση τριών λογισμικών διαφορετικών Επιπέδων Μοντελοποίησης: Modellus (Πρωτογενές), Interactive Physics (Δευτερογενές), SimQuest (Τριτογενές).
(Πλήθος ανακτήσεων: 520)