Η εμπειρία μας χτίζοντας ένα σενάριο στα μαθηματικά

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εμπειρία πέντε εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου του ΠΑΚΕ Ιωαννίνων. Στη διάρκεια της επιμόρφωσης κλήθηκαν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου που είναι τα μαθηματικά. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η εμπειρία τους στο σχεδιασμό σεναρίου για την προσέγγιση της έννοιας της ομοιοθεσίας με τη χρήση του λογισμικού SketchPad από μαθητές Γ΄ Γυμνασίου. Παράλληλα αναδεικνύονται σημαντικά σημεία θετικής, αλλά και αρνητικής κριτικής απέναντι στα εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 865)