Η διδασκαλία των αλγοριθμικών δομών στα πλαίσια του μαθήματος «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον»

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύνοψη των δυσκολιών και παρανοήσεων που έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την εκμάθηση των αλγοριθμικών δομών που διδάσκονται στα πλαίσια του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Ενιαίου Λυκείου. Ο στόχος της σύνοψης αυτής είναι η στήριξη του διδάσκοντα στη σχεδίαση φύλλων ελέγχου και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία του μαθήματος. Στην εργασία παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες προτάσεις για φύλλα ελέγχου/εργασίας και δραστηριότητες που αξιοποιούν τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται στη σύνοψη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 951)