Η αξιοποίηση των μέσων μεταφοράς πληροφορίας με τη χρήση του λογισμικού Scratch για την εκμάθηση λεξιλογίου της γερμανικής ως Β’ ξένης γλώσσας στην Στ’ τάξη Δημοτικού

Το άρθρο πραγματεύεται μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε με το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch για τη διδασκαλία των γερμανικών ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο Δημοτικό. Ως στόχοι της ορίζονται η εξάσκηση των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου και η καταγραφή των αντιδράσεων των μαθητών κατά την εισαγωγή του προγράμματος. Η διαδραστικότητα των ασκήσεων, η οικεία στα ενδιαφέροντα των μαθητών θεματολογία και η προώθηση της κριτικής σκέψης αποτέλεσαν ορισμένες από τις βασικές παραμέτρους κατά τον σχεδιασμό της. Η έρευνα δείχνει ότι οι μαθητές πέτυχαν υψηλά ποσοστά κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, ενώ είχαν ιδιαιτέρως θετική στάση ως προς την προτεινόμενη εφαρμογή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 26)