Η Ανάπτυξη των Πολλαπλών Νοημοσυνών μέσα από την εξερεύνηση των ηλεκτρονικών μυθιστορημάτων στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η ένταξη των ιστοριών μέσα στις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες είναι παιδαγωγικά αποδεκτή καθώς αυτός ο συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει σε μια μαθησιακή προσέγγιση πολλαπλών εγγραμματισμών (multiple-literacies). H θεματολογία του ερευνητή έχει ως κύριο θέμα την εκμάθηση Αγγλικών μέσω των ηλεκτρονικών μυθιστορημάτων (ΗΜΑ) και εξετάζει το βαθμό καλλιέργειας του ευρύ φάσματος της νοημοσύνης (πολλαπλές νοημοσύνες -multiple intelligences). Οι διερευνητικές του ερωτήσεις κυρίως εστίασαν στον πιθανό συνδυασμό της αυτοεξερεύνησης και συνεργατικότητας μέσα από ένα περιβάλλον συνδυασμένης μάθησης (hvbrid or blended learning), στις παρορμητικές συμπεριφορές (motivational attitudes) μέσα από την ‘επίλυση προβλήματος’ (problem-solving situation) και στις πολλαπλές νοημοσύνες των μαθητών που ανακύπτουν από όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Οι συμμετέχοντες στο πείραμα είναι μαθητές της τετάρτης και πέμπτης τάξης ενός Ελληνικού δημοτικού σχολείου. Ο ερευνητής εφάρμοσε τον ‘τριγωνισμό’ (methodological triangulation) προκειμένου να επεξεργαστεί και να αναλύσει τα δεδομένα. Τα ευρήματα αναδεικνύουν φανερά το γεγονός ότι τα παιδιά έδειξαν μια πρωτοφανή πρόοδο όσον αφορά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αξιοποιώντας διαφορετικές νοημοσύνες σύμφωνα με το δικό τους μαθησιακό στυλ. Ο συνδυασμός ποικίλλων μοντέλων συνεργατικότητας, ο εξατομικευμένος ρυθμός εκμάθησης, οι εκδηλώσεις διαφορετικού βαθμού παρώθησης και η εξοικείωση με τους εγγραματισμούς στα μέσα επικοινωνίας (media literacies) συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του ευρύ φάσματος της νοημοσύνης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 79)