Η ανάλυση αλληλεπίδρασης σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Η διαδικασία της συλλογής, επιλογής, και επεξεργασίας στοιχείων αλληλεπίδρασης σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι αρκετά πολύπλοκη μια και οι τεράστιες ακολουθίες πραγματικών επιλογών ενός χρήστη χρειάζεται να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία προκειμένου να προβληθούν ως χρήσιμη και με νόημα πληροφορία για αυτούς στους οποίους κάθε φορά απευθύνεται. Σημαντική πρόκληση αποτελεί η ανάπτυξη ερμηνευτικών όψεων των αλληλεπιδράσεων και η αναπαράστασή τους με τρόπο που να επιτρέπει στους χρήστες να παρατηρήσουν, αξιολογήσουν και ανάλογα να ρυθμίσουν την μαθησιακή τους πορεία. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η επισκόπηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που ενσωματώνουν την Ανάλυση Αλληλεπίδρασης (Interaction Analysis - ΙΑ) ως μία διαδικασία αναγνώρισης και αξιοποίησης της πολυπλοκότητας των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια εργασίας σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Τα περιβάλλοντα παρουσιάζονται και συγκρίνονται ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ένας προβληματισμός για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς που η Ανάλυση Αλληλεπίδρασης μπορεί να υποστηρίξει
(Πλήθος ανακτήσεων: 131)