Εθισμός στο Διαδίκτυο – Έρευνα στην Ελλάδα

Ένα φαινόμενο που αναδύεται στις μέρες μας είναι ο εθισμός στο Διαδίκτυο. Έρευνες, ελληνικές και διεθνείς που έχουν προσανατολιστεί στη μελέτη του, φανερώνουν ότι οι έφηβοι αποτελούν μια κοινωνική ομάδα που παρουσιάζεται ως «υψηλού κινδύνου». Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστωθεί το μέγεθος του εθισμού στο Διαδίκτυο σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου στην Ελλάδα, ηλικίας 13 έως 18 ετών. Επιμέρους στόχοι είναι να διερευνηθεί η διείσδυση του Διαδικτύου στους νέους και να εξερευνηθούν παράγοντες που σχετίζονται με τον εθισμό. Για το λόγο αυτό, διεξήχθη ποσοτική έρευνα, με διαγνωστικό ερωτηματολόγιο σε 1.091 μαθητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ποσοστό εθισμού στο σύνολο των ερωτηθέντων 11,82%. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν παράγοντες που σχετίζονται με το φαινόμενου του εθισμού στους έφηβους, ενώ, μέσα από τα πορίσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας, προσφέρουν προτάσεις για πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης και μέτρα πρόληψης που απευθύνονται στο οικογενειακό περιβάλλον, στο σχολικό περιβάλλον και σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 64)