Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Εφαρμογές Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων στην Σχολική Τάξη

Διεθνώς, η λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων σε πολλαπλά επίπεδα (Σχολική Τάξη, Σχολική Μονάδα, Εκπαιδευτικές Πολιτικές) βασίζεται, σε διαρκώς αυξανόμενο βαθμό, στην επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό, η Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Educational Data Analytics) αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή αντικείμενα εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης και αξιοποίησης εκπαιδευτικών δεδομένων (Data Literacy) συμπεριλαμβάνεται στα αναδυόμενα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Το Επιμορφωτικό Εργαστήριο "Εφαρμογές Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων στην Σχολική Τάξη" θα παρουσιάσει μια εισαγωγή, από την πλευρά του εκπαιδευτικού, στην έννοια και δυναμική των εκπαιδευτικών δεδομένων καθώς και στις απαραίτητες ικανότητες για την ανάλυση και αξιοποίησή τους προς βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη ενδεικτικών ψηφιακών εργαλείων Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων και πως μπορούν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς σε σενάρια χρήσης που προσομοιώνουν ανάγκες και προκλήσεις της καθημερινής πρακτικής στη σχολική τάξη. Το εργαστήριο στηρίζεται στο υλικό του Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (Massive Open Online Course, MOOC) EDU1x Analytics for the Classroom Teacher του School of Education, Curtin University της Δυτικής Αυστραλίας που προσφέρεται μέσω της διεθνούς διαδικυακής πλατφόρμας edX.
(Πλήθος ανακτήσεων: 14)