Ενσωμάτωση η-Διαλέξεων σε Δραστηριότητες Υβριδικής Μάθησης

Η χρήση ψηφιοποιημένων διαλέξεων (η-διαλέξεων) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει την υλοποίηση ευέλικτων μορφών υβριδικής μάθησης. Η εργασία αυτή συγκρίνει τα επίπεδα μάθησης δύο ομάδων σπουδαστών που παρακολούθησαν το ίδιο μαθησιακό υλικό με μορφή παραδοσιακής διάλεξης και με χρήση η-διάλεξης αντίστοιχα. Στη συνέχεια οι σπουδαστές και των δύο ομάδων απάντησαν σε ερωτήσεις ανασκόπησης και έθεσαν τις δικές τους διευκρινιστικές ερωτήσεις προς το διδάσκοντα. Δεν καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο επίπεδο γνώσης των δύο ομάδων, όμως οι σπουδαστές στην ομάδα η-διάλεξης έθεσαν σημαντικά λιγότερες ερωτήσεις σε σύγκριση με την ομάδα της παραδοσιακής διάλεξης. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι οι σπουδαστές μπορούν να προετοιμαστούν αποδοτικά σε εισαγωγικό επίπεδο παρακολουθώντας είτε την παραδοσιακή είτε τη ψηφιοποιημένη διάλεξη. Όμως στη συγκεκριμένη σχεδίαση ο διαχωρισμός της φάσης μελέτης (παρακολούθηση η-διάλεξης) και της φάσης εμβάθυνσης (σχολιασμός ερωτημάτων) επέδρασε αρνητικά στο διάλογο διδάσκοντος-σπουδαστών. Στην εργασία συζητούνται ακόμη οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην ευέλικτη χρήση ψηφιοποιημένων διαλέξεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 605)