Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την εκμάθηση του προγραμματισμού

Οι σπουδαστές του 21ου αιώνα που μεγάλωσαν σε έναν ψηφιακό κόσμο μαθαίνουν και αντιδρούν διαφορετικά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιχνίδια Η/Υ εισβάλλουν στη ζωή τους από μικρή ηλικία, με αποτέλεσμα η εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή να θεωρείται πλέον δεδομένη. Για αυτό το λόγο, μία από τις προτάσεις για τη διδασκαλία του προγραμματισμού, η οποία συνοδεύεται από ποικίλες δυσκολίες όταν πραγματοποιείται παραδοσιακά, είναι να εστιάσουμε στα εκπαιδευτικά παιχνίδια ή παιχνίδια σοβαρού σκοπού (serious games) τα οποία ενισχύουν το εγγενές κίνητρο μέσα από την πρόκληση, την περιέργεια, το αίσθημα του ελέγχου και τη φαντασία. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που έχουν αναπτυχθεί για την εκμάθηση του προγραμματισμού και τον έλεγχο της καταλληλότητας τους ως προς την επίτευξη των προσδιορισμένων εκπαιδευτικών στόχων. Για το σκοπό αυτό μελετώνται οι προδιαγραφές που έχουν διατυπωθεί γενικά για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και περιγράφονται τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν αναπτυχθεί για την εκμάθηση του προγραμματισμού. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα, όπου αναλύεται κατά πόσο τα παιχνίδια που είναι προσανατολισμένα στην εκμάθηση του προγραμματισμού πληρούν τις γενικές προδιαγραφές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 61)