Εφαρμογή μαθησιακών θεωριών στη σχολική τάξη με τις Νέες Τεχνολογίες

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται και κρίνονται συνοπτικά θεωρίες μάθησης, στο πλαίσιο της χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη σχολική τάξη. Υπάρχει διάσταση μεταξύ των θεωριών ως προς την ανοικτότητα ή κλειστότητα των ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων και ως προς το βαθμό αυτενέργειας και διαδραστικότητας του μαθητή με το ηλεκτρονικό υλικό, όπως και ως προς τη σχέση του ηλεκτρονικού υλικού με την κοινωνική στατικότητα ή κριτική και αλλαγή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 106)