Διερεύνηση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας μιας βασισμένης σε wiki δραστηριότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης σε ΤΠΕ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντικό ενδιαφέρον για τη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών όπως τα wiki στην εκπαίδευση. Παρά τα θετικά στοιχεία της τεχνολογίας, παραμένουν ανοικτά τα ερωτήματα που αφορούν στην πρόταση κατάλληλων δραστηριοτήτων και στη μαθησιακή τους αποτελεσματικότητα. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης περίπτωσης με 29 φοιτήτριες του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Η μεθοδολογία σχεδιασμού της δραστηριότητας καθώς και οι επιδόσεις των φοιτητριών πριν και μετά την εμπλοκή τους σε αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν σημαντική βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος, ιδιαίτερα για τις φοιτήτριες με χαμηλή αρχική επίδοση, ενώ η αποδοχή της διαμεσολαβούμενης από wiki δραστηριότητας κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 111)