Διδάσκοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση με τη χρήση ΤΠΕ

Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας διδακτικής ακολουθίας για τη διδασκαλία φαινομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη χρήση ΤΠΕ. Η διδασκαλία έγινε κυρίως με τη χρήση σειράς μικρών εφαρμογών εκπαιδευτικού λογισμικού που είτε δημιουργήθηκαν είτε παρέχονται ελεύθερα από το διαδίκτυο. Η διδακτική ακολουθία εφαρμόστηκε στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Επιστημών στο πλαίσιο του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον - Εργαστηριακή προσέγγιση», το οποίο απευθύνεται στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που φοιτούν στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως βασικό αποτέλεσμα της εφαρμογής προέκυψε η βελτίωση του γνωστικού υποβάθρου των φοιτητών και ειδικότερα η βελτίωση της ικανότητας να διακρίνουν τη συμβολή μετεωρολογικών και τοπογραφικών παραμέτρων στη δημιουργία τοπικών φαινομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 292)