Διδασκαλία εννοιών Πληροφορικής στο νηπιαγωγείο: μια μελέτη περίπτωσης

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων με έννοιες Πληροφορικής για το νηπιαγωγείο. Πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης (case study) στην οποία συμμετείχαν έξι νήπια. Ο πρώτος στόχος της έρευνας σχετίζεται με το πώς σχεδιάζονται εκπαιδευτικά σενάρια και δραστηριότητες για έννοιες Πληροφορικής. Ο δεύτερος στόχος της έρευνας αφορά στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι δραστηριότητες σε συνθήκες τάξης. Ο τρίτος στόχος αφορά στα ενδεχόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που επέφερε η ενεργή εμπλοκή των νηπίων με τις δραστηριότητες. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της συνέντευξης, το παιδικό σχέδιο, η ομαδική κατασκευή υπολογιστή και η βιντεοσκόπηση σε όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας στην τάξη. Από τα αποτελέσματα προκύπτει γνωστική βελτίωση στα νήπια, τα οποία φαίνεται να οικοδόμησαν νέες έννοιες σχετικές με την Πληροφορική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 90)