Διδακτική αξιοποίηση της προσομοίωσης της λειτουργίας της τετράχρονης μηχανής εσωτερικής καύσης με το MicroworldsPro

Το κείμενο αυτό περιγράφει την ανάπτυξη, εφαρμογή στη διδακτική πράξη και αξιολόγηση ενός ηλεκτρονικού παραδείγματος διδασκαλίας που περιλαμβάνει την προσομοίωση της λειτουργίας της τετράχρονης μηχανής εσωτερικής καύσης με το MicroworldsPro, την ανάθεση στους μαθητές εργασιών σε περιβάλλον «μολύβι και χαρτί» με τη μορφή ερωτημάτων από την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ενώ επεξεργάζονται τα στοιχεία και τις λειτουργίες της προσομοιωμένης μηχανής. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά όσον αφορά στην κατανόηση της λειτουργίας της μηχανής από τους μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1082)