Δεξιότητες Υποψήφιων Εκπαιδευτικών στη Χρήση ΤΠΕ και Απόψεις για την Ενσωμάτωσή τους στη Διδασκαλία

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια έρευνα επισκόπησης που αφορά την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στο χειρισμό Η/Υ, στην οποία συμμετείχαν πρωτοετείς φοιτητές του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ. Σκοπός της έρευνας ήταν η εξέταση των δεξιοτήτων των φοιτητών στο χειρισμό Η/Υ, καθώς και η διερεύνηση των αντιλήψεών τους σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Για τη συλλογή των δεδομένων σχεδιάστηκε ερευνητικό εργαλείο, δομημένο σε μικτή μορφή ερωτηματολογίου – τεστ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν μία θετική διάθεση απέναντι στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, και επιπλέον, αναγνώρισαν το βαθμό σημαντικότητας της πραγματοποίησης της. Ταυτόχρονα, όμως, παρατηρήθηκε ότι οι δεξιότητές τους στο χειρισμό Η/Υ βρίσκονταν σε μέτριο επίπεδο και δε συμβάδιζαν με τις αντιλήψεις τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 133)