Αξιοποίηση του λογισμικού προσομοίωσης Comnet III για τη διδασκαλία του μαθήματος Μετάδοσης δεδομένων και Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ

Με την εργασία μας αυτή θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων και διδακτικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού λογισμικού προσομοίωσης COMNET III, για τη διδασκαλία του μαθήματος “Μετάδοση δεδομένων και δίκτυα Η/Υ ΙΙ”, το οποίο διδάσκεται στην τελευταία τάξη των τμημάτων πληροφορικής των Τ.Ε.Ε.. Οι δυνατότητες του λογισμικού είναι πολύ μεγάλες, εμείς όμως αξιοποιούμε μέρος του λογισμικού για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο βαθμό που μας επιτρέπει το επίπεδο της τάξης μας και διαφέρει από σχολική σε σχολική χρονιά. Για την κατανόηση βασικών εννοιών των δικτύων χρησιμοποιούμε προσομοιώσεις από διάφορες σελίδες του διαδικτύου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1432)